«      налітик-Аудит-Центр»

ТОВ « АУДИТОРСЬКА ФІРМА

 
А   м. Кіровоград, вул. Дзержинського 82/40, кімн.7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК

(ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНИХ АУДИТОРІВ)

Товариства з обмеженою відповідальністю

 «Аудиторська фірма «Аналітик-Аудит-Центр»

щодо фінансової звітності

Публічного  акціонерного товариства

 «Гайворонський спеціалізований кар`єр»

за станом на 31 грудня 2012 року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кіровоград

 

2013 р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК

(ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНИХ АУДИТОРІВ)

 Товариства з обмеженою відповідальністю

 «Аудиторська фірма «Аналітик-Аудит-Центр»

щодо фінансової звітності

Публічного акціонерного товариства

 «Гайворонський спеціалізований кар`єр»

за станом на 31 грудня 2012 року

 

 

Адресат - власники цінних паперів, керівництво емітента.

 

 

 

      Вступний параграф.

 

Основні відомості про емітента:

 

      - Повне найменування – Публічне  акціонерне товариство «Гайворонський спеціалізований карєр» ;

      - Код за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України –20657268 ;

      - Місцезнаходження – 26300,  Кіровоградська область , м. Гайворон, пров. Кар’єрський,2. ;

      - Дата державної реєстрації та номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців    13.06.1996р. №1 425 105 0004 000149   .

 

 

Опис аудиторської перевірки

 

 

        Аудит було здійснено  відповідно до вимог Міжнародних стандартів контролю, якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, прийнятих як Національні стандарти аудиту (Рішення Аудиторської палати України від 18.04.2003 р. № 122/2). При складанні  аудиторського висновку (звіту незалежного аудитора) аудитори керувались  «Вимогами  до аудиторського висновку при розкритті інформації емітентами цінних паперів

( крім емітентів облігацій місцевої позики)»,  затвердженого Рішенням ДКЦПФР від 29.09.2012 р. № 1360.

 

        Ми провели аудит  повного комплекту фінансової звітності Публічного  акціонерного товариства «Гайворонський спецкар`єр», що додається, за станом на 31 грудня 2012 року, що включає:

 

 

 

 

-          Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31 грудня 2012 року;

-          Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупні прибутки та збитки) за 2012 рік;

-          Звіт про власний капітал (Звіт про зміни у власному капіталі) за 2012 рік;

-          Звіт  про рух грошових коштів  за 2012 рік;

-          Примітки, що містять стислий виклад суттєвих облікових політик та інші пояснювальні примітки  за 2012 рік;

-          Звіт про фінансовий стан на початок найбільш раннього порівняльного періоду.

 

 

 

 

Опис відповідальності управлінського персоналу

 

Відповідальність управлінського персоналу за підготовку

та достовірне представлення фінансових звітів

 

 

 

             Управлінський персонал  Публічного  акціонерного товариства «Гайворонський спецкар`єр» несе  відповідальність за складання та достовірне подання цієї  фінансової звітності на 31 грудня 2012 року відповідно до  Міжнародних стандартів  фінансової звітності  та за такий внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає потрібним для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності , що не містить  суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки. 

 

 

Опис відповідальності аудитора

 

 

Відповідальність аудитора за надання висновку стосовно фінансової звітності.

 

 

             Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо фінансової звітності  Публічного  акціонерного товариства «Гайворонський спецкар`єр»  на 31 грудня 2012 року на основі результатів проведеного нами аудиту. Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів контролю, якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, прийнятих як Національні стандарти аудиту (Рішення Аудиторської палати України від 18.04.2003 р. № 122/2).  Ці стандарти вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також планування виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень.

            Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів щодо сум  і розкриттів  у фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від судження аудиторів, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки.

          Виконуючи оцінку цих ризиків, ми  розглянули заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання суб`єктом господарювання фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб`єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаних облікових політик, загального подання фінансової звітності.

         Ми вважаємо, що отримали достатні та прийнятні аудиторські докази для висловлення нашої думки.  Думка аудиторів щодо повного комплекту фінансової звітності Публічного  акціонерного товариства «Гайворонський спецкар`єр» на 31 грудня 2012 року складена у відповідності до вимог Міжнародного стандарту аудиту 700 « Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності»,  705 «Модифікації думки у звіті незалежного аудитора», 706 «Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного аудитора» .  

 

 

 

 

Думка аудитора щодо повного комплекту фінансової звітності

 

Підстава для висловлення умовно-позитивної  думки

 

                    Публічне акціонерне товариство «Гайворонський спецкар`єр» обрало датою переходу на Міжнародні стандарти фінансової звітності 1 січня 2012 року. Враховуючи те, що 2012 рік є перехідним періодом, існують певні обмеження щодо повного застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності, так вимоги МСФЗ 1«Перше застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності» та МСБО 1«Подання фінансової звітності»  виконані достатньо, але не в повному обсязі.

 

 

  

 

 

Умовно-позитивна думка аудитора

 щодо повного комплекту фінансової звітності

 

 

         На нашу думку, за винятком впливу питання, про яке йдеться у параграфі «Підстава для висловлення умовно-позитивної думки», фінансова звітність  відображає   достовірно , в усіх суттєвих аспектах  фінансовий стан Публічного  акціонерного товариства «Гайворонський спецкар`єр» за станом на 31 грудня 2012 року та її фінансові результати і рух грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену дату, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності .

 

 

 

 

Інша допоміжна інформація

 

 

 

Думка аудитора щодо  іншої допоміжної інформації

 

 

 

           1. Розрахунок вартості чистих активів Публічного  акціонерного товариства «Гайворонський спецкар`єр» за станом на 31 грудня 2012 року проведено у відповідності до положень п.3 ст.155 «Статутний капітал акціонерного товариства» Цивільного кодексу України, а також з урахуванням «Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерного товариства», схвалених Рішенням ДКЦПФР від 17.11.2004 р. № 485 і розраховується шляхом вирахування із суми активів, прийнятих до розрахунку, суми його зобов`язань, прийнятих до розрахунку.

         Сума активів товариства на 31 грудня 2012 року становить 59419,0 тис. грн., сума зобов`язань  товариства становить – 3415,0  тис. грн.  Вартість чистих активів товариства  за станом на 31 грудня 2012 року  визначено   в  сумі  56004,0  тис. грн.

         Для порівняння скоригований статутний капітал товариства на 31 грудня 2012 року становить  300,0тис. грн.

         За даними розрахунку  ми висловлюємо думку, що розрахункова вартість чистих активів Публічного  акціонерного товариства «Гайворонський спецкар`єр» за станом на 31 грудня 2012 року  відповідає   вимогам  чинного законодавства, а саме  статті 155  Цивільного кодексу України № 435-IV від 16.01.2003р. (зі змінами та доповненнями).

 

 

        2.  Думка аудиторів стосовно  наявності суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається емітентом цінних паперів та подається до НКЦПФР разом з фінансовою звітністю  сформована у відповідності до Міжнародного  Стандарту Аудиту 720  « Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність»:

            За даними перевірки можна висловити думку,  що  суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю Публічного  акціонерного товариства «Гайворонський спецкар`єр», що підлягала  аудиту,  та іншою інформацією, що розкривається емітентом цінних паперів та подається до  Національної  Комісії  з  цінних паперів та фондового ринку  разом з фінансовою звітністю, не виявлено.

 

         3. Думка аудиторів щодо  виконання значних правочинів (10 і більше відсотків вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності) відповідно до статті 70            « Значний правочин» розділу XIII. «Значні правочини та правочини, щодо вчинення яких є

заінтересованість» Закону України «Про акціонерні товариства» № 514 – VI від 17 вересня 2008 року:

          Нами перевiренi вчиненi  ПАТ «Гайворонський спецкар`єр» правочини , які було укладено у звiтному перiодi. В 2012 році товариство не укладало правочини , якi б перевищували 10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв Публічного  акціонерного товариства «Гайворонський спецкар`єр» за даними останньої  рiчної фiнансової звiтностi.

 

 

          4. Думка аудиторів щодо стану корпоративного управління,  у тому числі   стану внутрішнього аудиту відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» № 514 – VI від 17 вересня 2008 року:

 

               На нашу думку стан корпоративного управління відповідає вимогам  Закону України «Про акціонерні товариства» № 514 – VI від 17 вересня 2008 року.   Корпоративне управління Товариством здійснюється  Загальними зборами.  Загальні збори  обирають Наглядову раду , яка здійснює захист прав акціонерів ПАТ «Гайворонський спецкар`єр», і в межах компетенції, визначеної Статутом, Положенням про Наглядову раду та Законом України «Про акціонерні товариства», контролює та регулює діяльність Генерального директора.  Виконавчий директор здійснює управління поточною діяльністю ПАТ «Гайворонський спецкар`єр», вирішує всі питання, пов`язані з керівництвом фінансово-господарською діяльністю ПАТ, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради.  Виконавчий директор підзвітний Загальним зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Для  проведення перевірки  фінансово-господарської діяльності Загальні збори Товариства обирають Ревізійну комісію.  Ревізійна комісія має право вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів та вимагати скликання позачергових загальних зборів.

 

              Наглядова рада  ПАТ «Гайворонський спецкар`єр» не створювала комітету з питань аудиту та не запроваджувала посади внутрішнього аудитора  (служби внутрішнього аудиту) .

 

          5. Думка аудиторів стосовно ідентифікації та оцінки аудиторами ризиків суттєвого викривлення внаслідок шахрайства сформована у відповідності до Міжнародного  Стандарту Аудиту 240 « Відповідальність аудитора, що стосується  шахрайства, при аудиті фінансової

звітності» :

              На нашу думку  отримано достатнi та прийнятнi докази, що стосуються оцiнених ризикiв суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства та помилок. Iнформацiя, отримана внаслiдок застосування аналiтичних процедур, зiбраних доказiв, дає достатню впевненiсть у тому, що фiнансова звiтнiсть у цiлому не мiстиь суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства чи помилок.

 

 

 

Основні відомості про аудиторську фірму

 

 

 

 

Незалежними аудиторами  Гриценко Оленою Іванівною (сертифікат аудитора серії А №004236  виданий за рішенням Аудиторської палати України №  91 від 15 червня 2000 року, термін дії сертифіката продовжено до 15 червня 2014 року ) , Митецькою Оленою Василівною (сертифікат серії А № 004241 виданий за рішенням Аудиторської палати України № 91 від 15 червня 2000 року, термін дії сертифіката продовжено  до 15 червня 2014 року) Товариства з обмеженою відповідальністю  «Аудиторська фірма «Аналітик-Аудит-Центр» (Код ЄДРПОУ – 37231745, зареєстроване Реєстраційною Палатою Кіровоградського міськвиконкому -  27 серпня 2010 року , номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців - 14441020000007210), яке здійснює свою діяльність на підставі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів  за № 4381, затвердженого рішенням Аудиторської палати України № 220/3  від 23.09.2010 року  і розташоване за адресою:

м. Кіровоград,  вул. Ушакова, 1 А, к. 511, тел. 27-42-85, згідно договору № 34 від 03 квітня  2013  року проведено перевірку достовірності та повноти  фінансової звітності  Публічного  акціонерного товариства «Гайворонський спецкар`єр»  за станом на 31 грудня 2012 року.

Перевірку розпочато – 03 квітня  2013 року, закінчено – 12  квітня  2013 року

 

 

 

 

 

               Директор

ТОВ «АФ «Аналітик-Аудит-Центр»                                           Митецька О.В.

     

 

                Аудитор                                                                                       Гриценко  О.І.

 

 

 

Дата аудиторського висновку :  12   квітня  2013 року

 

Адреса аудиторської фірми: м. Кіровоград,  вул. Ушакова, 1А, к. 511