Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

Голова правлiння ПАТ " Гайворонський спецкар'єр"

 

 

 

Зубарєв Олег Олексiйович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

18.03.2016

(дата)

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Публiчне акцiонерне Товариство "Гайворонський спецiалiзований кар'єр"

2. Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

26300, мiсто Гайворон, провулок Кар'єрський

4. Код за ЄДРПОУ

20657268

5. Міжміський код та телефон, факс

0525421332 0525422872

6. Електронна поштова адреса

gsk@gsk.co.ua

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

18.03.2016

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

50 Бюллетень Цiннi папери України

21.03.2016

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

gsk@gsk.co.ua

в мережі Інтернет

21.03.2016

(адреса сторінки)

(дата)


Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

18.03.2016

звільнено

Голова правлiння ПАТ " Гайворонський спецкар'єр"

Зубарєв Олег Олексiйович

ЕА 449971
12.06.1998 Гайворонським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi

30

Зміст інформації:

Згiдно з статуту ПАТ " Гайворонський спецкар'єр" та протоколу Наглядової Ради № 4 вiд 18 березня 2016 року Посадову особу звiльнено у зв'язку iз закiнченням термiну обрання.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини Зубарєв О.О. не має.

18.03.2016

звільнено

Член правлiння

Недiна Галина Антонiвеа

ЕВ 075160
22.10.2004 Гайворонським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi

0.0088

Зміст інформації:

Згiдно з статуту ПАТ " Гайворонський спецкар'єр" та протоколу Наглядової Ради № 4 вiд 18 березня 2016 року Посадову особу звiльнено у зв'язку iз закiнченням термiну обрання.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини Недiна Г.А. не має.

18.03.2016

звільнено

Член правлiння

Шабанов Сергiй Вiкторович

ЕА 205568
28.12.1996 Гайворонським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi

6.9579

Зміст інформації:

Згiдно з статуту ПАТ " Гайворонський спецкар'єр" та протоколу Наглядової Ради № 4 вiд 18 березня 2016 року Посадову особу звiльнено у зв'язку iз закiнченням термiну обрання.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини Шабанов С.В. не має.

18.03.2016

звільнено

Член правлiння

Орел Анатолiй Борисович

ЕА
12.06.1998 Гайворонським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi

0

Зміст інформації:

Згiдно з статуту ПАТ " Гайворонський спецкар'єр" та протоколу Наглядової Ради № 4 вiд 18 березня 2016 року Посадову особу звiльнено у зв'язку iз закiнченням термiну обрання.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини Орел А.Б. не має.

18.03.2016

звільнено

Член правлiння

Чоповий Володимир Артемович

ЕА 784860
13.12.2000 Гайворонським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi

0.0167

Зміст інформації:

Згiдно з статуту ПАТ " Гайворонський спецкар'єр" та протоколу Наглядової Ради № 4 вiд 18 березня 2016 року Посадову особу звiльнено у зв'язку iз закiнченням термiну обрання.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини Чоповий В.А. не має.

18.03.2016

обрано

Голова правлiння

Зубарєв Олег Олексiйович

ЕА 449971
12.06.1998 Гайворонським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi

30

Зміст інформації:

Згiдно з статуту ПАТ " Гайворонський спецкар'єр" та протоколу Наглядової Ради № 4 вiд 18 березня 2016 року Посадову особу обрано термiном на 5 рокiв.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини Зубарєв О.О. не має.

18.03.2016

обрано

Член правлiння

Шабанов Сергiй Вiкторович

ЕА 205568
28.12.1996 Гайворонським РА УМВС України в Кiровоградськiй областi

6.9579

Зміст інформації:

Згiдно з статуту ПАТ " Гайворонський спецкар'єр" та протоколу Наглядової Ради № 4 вiд 18 березня 2016 року Посадову особу обрано термiном на 5 рокiв.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини Шабанов С.В. не має.

18.03.2016

обрано

Член правлiння

Бельський Василь Валерiйович

ЕА 784955
19.12.2000 Гайворонським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi

0

Зміст інформації:

Згiдно з статуту ПАТ " Гайворонський спецкар'єр" та протоколу Наглядової Ради № 4 вiд 18 березня 2016 року Посадову особу обрано термiном на 5 рокiв.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини Шабанов С.В. не має.

18.03.2016

обрано

Член правлiння

Волошина Галина Володимирiвна

ЕА 965292
19.12.2000 Гайворонським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi

0

Зміст інформації:

Згiдно з статуту ПАТ " Гайворонський спецкар'єр" та протоколу Наглядової Ради № 4 вiд 18 березня 2016 року Посадову особу обрано термiном на 5 рокiв.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини Волошина Г.В. не має.

18.03.2016

обрано

Член правлiння

Пастернак Валентин Павлович

ЕА 480101
30.06.1998 Гайворонським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi

0

Зміст інформації:

Згiдно з статуту ПАТ " Гайворонський спецкар'єр" та протоколу Наглядової Ради № 4 вiд 18 березня 2016 року Посадову особу обрано термiном на 5 рокiв.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини Пастернак В.П. не має.