Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

Голова правлiння

 

 

 

Зубарєв Олег Олексiйович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

12.04.2017

(дата)

 

Особлива інформація  емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Публiчне акцiонерне товариство " Гайворонський спецiалiзований кар'єр"

2. Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

26300, мiсто Гайворон, Кар'єрський 2

4. Код за ЄДРПОУ

20657268

5. Міжміський код та телефон, факс

(05254)2-13-32 (05254) 2-28-72

6. Електронна поштова адреса

gsk@gsk.co.ua

 


Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

11.04.2017

звільнено

Голова Наглядової ради ПАТ " Гайворонський спецкар'єр"

Кучкiн Сергiй Петрович

ЕА 430871
09.04.1998 Кiровським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi

0.001666

Зміст інформації:

Рiшенням Чергових рiчних зборiв акцiонерiв ПАТ " Гайворонський спецкар'єр" (Протокл № 1/2017) та згiдно статтi 53 Закону України "Про акцiонернi товариства" 11.04.2017 року Голову Наглядової Ради звiльнено.

У посадової особи емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини  не має.

Протягом останніх п’яти років Кучкін С.П. був головою наглядової ради ПАТ « Гайворонський спецкарєр».

11.04.2017

звільнено

Член наглядової ради

ПАТ " Гайворонський спецкар'єр"

Янголенко Василь Васильович

ЕА 084043
19.03.1996 Гайворонським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi

0.0556

Зміст інформації:

Рiшенням Чергових рiчних зборiв акцiонерiв ПАТ " Гайворонський спецкар'єр" (Протокол №1/2017) та згiдно статтi 53 Закону України "Про акцiонернi товариства" 11.04.2017 року Члена Наглядової Ради звiльнено.

У посадової особи емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини  не має.

Протягом останніх п’яти років Янголенко В.В. був членом наглядової ради ПАТ « Гайворонський спецкарєр».

11.04.2017

звільнено

Член наглядової ради

ПАТ " Гайворонський спецкар'єр"

Вiтюк Володимир Iванович

ЕА 389131
14.01.1998 Гайворонським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi

0.0588

Зміст інформації:

Рiшенням Чергових рiчних зборiв акцiонерiв ПАТ " Гайворонський спецкар'єр" (Протокол № 1/2017) та згiдно статтi 53 Закону України "Про акцiонернi товариства" 11.04.2017 року члена Наглядової Ради звiльнено.

У посадової особи емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини  не має.

Протягом останніх п’яти років Вітюк В.І. був членом наглядової ради ПАТ « Гайворонський спецкарєр».

11.04.2017

звільнено

Член Наглядової ради

ПАТ " Гайворонський спецкар'єр"

Зубарєва Катерина Олегiвна

ЕА 977885
18.09.2002 Гайворонським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi

7.2049

Зміст інформації:

Рiшенням Чергових рiчних зборiв акцiонерiв ПАТ " Гайворонський спецкар'єр" (Протокол № 1/2017) та згiдно статтi 53 Закону України "Про акцiонернi товариства" 11.04.2017 року члена Наглядової Ради звiльнено.

У посадової особи емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини  не має.

Протягом останніх чотирьох років Зубарєва К.О. була членом наглядової ради ПАТ « Гайворонський спецкарєр».

11.04.2017

звільнено

Член Наглядової ради

ПАТ " Гайворонський спецкар'єр"

Кроть Сергiй Олексiйович

ЕА 436806
03.01.1998 Гайворонським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi

0

Зміст інформації:

Рiшенням Чергових рiчних зборiв акцiонерiв ПАТ " Гайворонський спецкар'єр" (Протокол № 1/2017) та згiдно статтi 53 Закону України "Про акцiонернi товариства" 11.04.2017 року члена Наглядової Ради звiльнено.

У посадової особи емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини  не має.

Протягом останніх п’яти років Кроть С.О.був членом наглядової ради ПАТ « Гайворонський спецкарєр».

11.04.2017

обрано

Голова наглядової Ради

ПАТ " Гайворонський спецкар'єр"

Кучкiн Сергiй Петрович

ЕА 430871
19.04.1998 Кiровським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi

0.0017

Зміст інформації:

Рiшенням Чергових рiчних зборiв акцiонерiв ПАТ " Гайворонський спецкар'єр" (Протокол № 1/2017) та згiдно статтi 53 Закону України "Про акцiонернi товариства" 11.04.2017 року обрано Головою Наглядової Ради.

У посадової особи емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини  не має.

Обрано на строк до наступних річних зборів акціонерів.

Акціонер, не являється представником акціонера або групи акціонерів, і не є  незалежним директором.

11.04.2017

обрано

Член наглядової ради

ПАТ " Гайворонський спецкар'єр"

Янголенко Василь Васильович

ЕА 084043
19.03.1996 Гайворонським РВ УМВС України в Кi

0.0556

Зміст інформації:

Рiшенням Чергових рiчних зборiв акцiонерiв ПАТ " Гайворонський спецкар'єр" (Протокол № 1/2017) та згiдно статтi 53 Закону України "Про акцiонернi товариства" 11.04.2017 року обрано членом Наглядової Ради.

У посадової особи емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини  не має.

Обрано на строк до наступних річних зборів акціонерів.

Акціонер, не являється представником акціонера або групи акціонерів, і не є  незалежним директором.

11.04.2017

обрано

Член Наглядової ради

ПАТ " Гайворонський спецкар'єр"

Вiтюк Володимир Iванович

ЕА 389131
14.01.1998 Гайворонським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi

0.0588

Зміст інформації:

Рiшенням Чергових рiчних зборiв акцiонерiв ПАТ " Гайворонський спецкар'єр" (Протокол № 1/2017) та згiдно статтi 53 Закону України "Про акцiонернi товариства" 11.04.2017 року обрано членом Наглядової Ради.

У посадової особи емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини  не має.

Обрано на строк до наступних річних зборів акціонерів.

Акціонер, не являється представником акціонера або групи акціонерів, і не  незалежним директором.

11.04.2017

обрано

Член Наглядової Ради

ПАТ " Гайворонський спецкар'єр"

Зубарєва Катерина Олегiвна

ЕА 977885
18.09.2002 Гайворонським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi

7.2049

Зміст інформації:

Рiшенням Чергових рiчних зборiв акцiонерiв ПАТ " Гайворонський спецкар'єр" згiдно статтi 53 Закону України "Про акцiонернi товариства" 11.04.2017 року обрано членом Наглядової Ради.

У посадової особи емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини  не має.

Обрано на строк до наступних річних зборів акціонерів.

Акціонер, не являється представником акціонера або групи акціонерів, і не є  незалежним директором.

11.04.2017

обрано

Член Наглядової ради

ПАТ " Гайворонський спецкар'єр"

Томашевська Свiтлана Всеволодiвна

ЕВ 086443
18.09.2002 Гайворонським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi

0.014

Зміст інформації:

Рiшенням Чергових рiчних зборiв акцiонерiв ПАТ " Гайворонський спецкар'єр" (Протокол № 1/2017) та згiдно статтi 53 Закону України "Про акцiонернi товариства" 11.04.2017 року обрано членом Наглядової Ради.

У посадової особи емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини  не має.

Обрано на строк до наступних річних зборів акціонерів.

Акціонер, не являється представником акціонера або групи акціонерів, і не є незалежним директором.

11.04.2017

звільнено

Голова ревiзiйної комісії

ПАТ " Гайворонський спецкар'єр"

Орлик Тетяна Iллiвна

ЕА 224666
04.04.1997 Гайворонським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi

0.00875

Зміст інформації:

Рiшенням Чергових рiчних зборiв акцiонерiв ПАТ " Гайворонський спецкар'єр" (Протокол № 1/2017) та згiдно статтi 53 Закону України "Про акцiонернi товариства" 11.04.2017 року голову Ревiзiйної комiсiї звiльнено.

У посадової особи емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини  не має.

11.04.2017

звільнено

Член Ревiзiйної комісії

ПАТ " Гайворонський спецкар'єр"

Лiхотоп Людмила Павлiвна

ЕА 126523
14.04.2006 Гайворонським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi

0.008750

Зміст інформації:

Рiшенням Чергових рiчних зборiв акцiонерiв ПАТ " Гайворонський спецкар'єр" (Протокол № 1/2017) та згiдно статтi 53 Закону України "Про акцiонернi товариства" 11.04.2017 року обрано членом Наглядової Ради.

У посадової особи емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини  не має.

11.04.2017

звільнено

Член Ревiзiйної комісії

ПАТ " Гайворонський спецкар'єр"

Куйда Наталiя Олександрiвна

ЕА 804186
21.12.2000 Кiровським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi

0.000166

Зміст інформації:

Рiшенням Чергових рiчних зборiв акцiонерiв ПАТ " Гайворонський спецкар'єр" (Протокол 1/2017 ) та згiдно статтi 53 Закону України "Про акцiонернi товариства" 11.04.2017 року звiльнено члена Ревiзiйної комiсiї.

У посадової особи емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини  не має.

11.04.2017

обрано

Голова Ревiзiйної комісії

ПАТ " Гайворонський спецкар'єр"

Кулiнiч Роман Євгенiйович

ЕА 017659
22.11.1995 Гайворонським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi

0

Зміст інформації:

Рiшенням Чергових рiчних зборiв акцiонерiв ПАТ " Гайворонський спецкар'єр" (Протокол № 1/2017) та згiдно статтi 53 Закону України "Про акцiонернi товариства" 11.04.2017 року обрано головою Ревiзiйної комiсiї ПАТ " Гайворонський спецкар'єр".

У посадової особи емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини  не має.

Обрано на п’ять років.

11.04.2017

обрано

Член Ревiзiйної комісії

ПАТ " Гайворонський спецкар'єр"

Лiхотоп Людмила Павлiвна

ЕА 126523
04.04.2006 Гайворонським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi

0.00875

Зміст інформації:

Рiшенням Чергових рiчних зборiв акцiонерiв ПАТ " Гайворонський спецкар'єр" (Протокол № 1/2017) та згiдно статтi 53 Закону України "Про акцiонернi товариства" 11.04.2017 року обрано членом Ревiзiйної комiсiї ПАТ " Гайворонський спецкар'єр".

У посадової особи емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини  не має.

Обрано на п’ять років.

11.04.2017

обрано

Член Ревiзiйної комісії

ПАТ " Гайворонський спецкар'єр"

Куйда Наталiя Олександрiвна

ЕА 804186
21.12.2000 Кiровським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi

0.000166

Зміст інформації:

Рiшенням Чергових рiчних зборiв акцiонерiв ПАТ " Гайворонський спецкар'єр" (Протокол № 1/2017) та згiдно статтi 53 Закону України "Про акцiонернi товариства" 11.04.2017 року обрано членом Ревiзiйної комiсiї ПАТ " Гайворонський спецкар'єр".

У посадової особи емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини  не має.

Обрано на п’ять років.