Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

Голова правлiння

 

 

 

Зубарєв Олег Олексiйович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

13.04.2017

(дата)

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Публiчне акцiонерне товариство " Гайворонський спецiалiзований кар'єр"

2. Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

26300, мiсто Гайворон, Кар'єрський 2

4. Код за ЄДРПОУ

20657268

5. Міжміський код та телефон, факс

(05254) 2-13-32 (05254) 2-28-72

6. Електронна поштова адреса

gsk@gsk.co.ua

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

13.04.2017

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

Номер 73 Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку

18.04.2017

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

gsk.co.ua

в мережі Інтернет

13.04.2017

(адреса сторінки)

(дата)


Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів

№ з/п

Дата вчинення дії

Розмір дивідендів, що підлягають виплаті, грн

Строк виплати дивідендів

Спосіб виплати дивідендів

1

2

3

4

5

1

11.04.2017

6681000

01.08.2017 - 31.10.2017

безпосередньо акціонерам

Зміст інформації:

Згiдно закону "Про акцiонернi товариства" чистий прибуток ПАТ " Гайворонськийц спецкар'єр" отриманий за 2016 рiк в сумi 13362000 грн розподiлений в розмiрi 50% на користь власникiв через виплату дивiдендiв в сумi 6681000 грн.

Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів станом на 01 червня 2017 року.

Сума нарахованих дивідендів – 6 млн 681 тис.грн.

Виплата безпосередньо акціонерам  ПАТ « Гайворонський спецкар’єр» в повному обсязі.

Строк виплати дивідендів до 01 листопада 2017 року.