Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

Голова правлiння

 

 

 

Зубарєв Олег Олексiйович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

13.04.2017

(дата)

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Публiчне акцiонерне товариство "Гайворонський спецiалiзований кар'єр"

2. Організаційно-правова форма

3. Місцезнаходження

26300, мiсто Гайворон, Кар'єрський 2

4. Код за ЄДРПОУ

20657268

5. Міжміський код та телефон, факс

(05254) 2-13-32 (05254) 2-28-72

6. Електронна поштова адреса

gsk@gsk.co.ua

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

13.04.2017

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

номер 73 Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку

18.04.2017

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

gsk.co.ua

в мережі Інтернет

13.04.2017

(адреса сторінки)

(дата)


Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п

Дата прийняття рішення

Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис. грн)

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)

1

2

3

4

5

1

11.04.2017

109560

109567

100

Зміст інформації:

1. Дата прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятись Товариством протягом не бiльше одного року з дати прийняття такого рiшення, розмiру їх граничної вартостi, попереднє схвалення цих значних право чинiв, надання повноважень на укладання таких правочинiв вiдповiдно до вимог Закону України «Про акцiонернi товариства» - 11 квiтня 2017 року на термiн 1 (один) рiк по 11.04.2018 року.
2. Найменування уповноваженого органу, що прийняв - Черговi Рiчнi Загальнi збори акцiонерiв ПАТ « Гайворонський спецкар’єр».
3. Вiдомостi, щодо правочинiв, зазначенням, зокрема їх характеру - ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, перевищує 50% i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв Публiчного акцiонерного товариства «Гайворонський спецiалiзований кар`єр» за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi, заключення договорiв поставки (купiвлi-продажу) з закупiвлi товарiв (робiт, послуг) з одним контрагентом на суму не бiльше нiж 109 млн. 560 тисяч гривень, заключення договорiв поставки (купiвлi-продажу) зi збуту товарiв з одним контрагентом на суму не бiльше нiж 109 млн. 560 тисяч гривень.
4. Характер таких правочинiв - правочини фiнансово-господарського характеру вiдповiдно до Статуту ПАТ « Гайворонський спецкар’єр».
5. Гранична сукупнiсть вартiсть правочинiв- 109567 тис.грн.
6. Вартiсть активiв Публiчного акцiонерного товариства «Гайворонський спецiалiзований кар`єр» за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi- 109567 тис.грн.
7. Спiввiдношення граничної сукупнiстi вартiстi правочинiв до вартостi активiв Публiчного акцiонерного товариства «Гайворонський спецiалiзований кар`єр» за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi- 100%.
8. Загальна кiлькiсть акцiй-6000000 шт.
9. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй- 5774483 шт.

10. Кiлькiсть голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах- 5774483 шт.
11. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення-5774483 шт.
12. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «проти» прийняття рiшення- 0 шт.