Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

 

Голова правлiння

 

 

 

Зубарєв Олег Олексiйович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

16.04.2018

(дата)

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Публiчне акцiонерне товариство "Гайворонський спецiалiзований кар'єр"

2. Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

26300, мiсто Гайворон, Кар'єрський 2

4. Код за ЄДРПОУ

20657268

5. Міжміський код та телефон, факс

05254 2-13-32

6. Електронна поштова адреса

gsk@gsk.co.ua

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

16.04.2018

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

№73 "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку"

17.04.2018

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

http://www.gsk.co.ua/

в мережі Інтернет

16.04.2018

(адреса сторінки)

(дата)


Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

13.04.2018

звільнено

Голова наглядової ради ПАТ"Гайворонський спецкар'єр"

Кучкiн Сергiй Петрович

ЕА 430871
09.04.1998 Кiровським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi

0.001666

Зміст інформації:

Рiшенням Чергових рiчних зборiв акцiонерiв ПАТ " Гайворонський спецкар'єр" (Протокол № 1/2018) Голову Наглядової Ради звiльнено у зв'язку закiнченням термiну дiї повноважень. Перебував на посадi голови наглядової ради з 11.04.2017р.
У посадової особи емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Протягом останнiх п’яти рокiв Кучкiн С.П. був головою наглядової ради ПАТ « Гайворонський спецкар’єр» та першим заступником генерального директора (технiчним директором) ПАТ " Кiровоградгранiт".

13.04.2018

звільнено

Член наглядової ради ПАТ " Гайворонський спецкар'єр"

Янголенко Василь Васильович

ЕА 084043
19.03.1996 Гайворонським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi

0.0556

Зміст інформації:

Рiшенням Чергових рiчних зборiв акцiонерiв ПАТ " Гайворонський спецкар'єр" (Протокол № 1/2018) члена Наглядової Ради звiльнено у зв'язку закiнченням термiну дiї повноважень. Перебував на посадi члена наглядової ради з 11.04.2017р.
У посадової особи емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Протягом останнiх п’яти рокiв Янголенко В.В. був членом наглядової ради ПАТ « Гайворонський спецкар’єр» та головним маркшейдером ПАТ " Гайворонський спецкар'єр", протягом останніх трьох рокiв-пенсiонер.

13.04.2018

звільнено

Член наглядової ради ПАТ " Гайворонський спецкар'єр"

Вiтюк Володимир Iванович

ЕА 389131
14.01.1998 Гайворонським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi

0.0588

Зміст інформації:

Рiшенням Чергових рiчних зборiв акцiонерiв ПАТ " Гайворонський спецкар'єр" (Протокол № 1/2018) члена Наглядової Ради звiльнено у зв'язку закiнченням термiну дiї повноважень. Перебував на посадi члена наглядової ради з 11.04.2017р.
У посадової особи емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Протягом останнiх п’яти рокiв Вiтюк В.В. був членом наглядової ради ПАТ « Гайворонський спецкар’єр» та начальником автотранспортної дiльницi ПАТ " Гайворонський спецкар'єр".

13.04.2018

звільнено

Член наглядової ради ПАТ "Гайворонський спецкар"єр"

Зубарєва Катерина Олегiвна

ЕА 977885
18.09.2002 Гайворонським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi

7.2049

Зміст інформації:

Рiшенням Чергових рiчних зборiв акцiонерiв ПАТ " Гайворонський спецкар'єр" (Протокол № 1/2018) члена Наглядової Ради звiльнено у зв'язку закiнченням термiну дiї повноважень. Перебувала на посадi члена наглядової ради з 11.04.2017р.
У посадової особи емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Протягом останнiх п’яти рокiв Зубарєва К.О. була членом наглядової ради ПАТ « Гайворонський спецкар’єр» та юрист-консульт ТОВ "Укрнеруд".

13.04.2018

звільнено

Член наглядової ради ПАТ " Гайворонський спецкар'єр"

Томашевська Свiтлана Всеволодiвна

ЕВ 086443
18.09.2002 Гайворонським РВ УМВС України в Кiровоградсткiй областi

0.014

Зміст інформації:

Рiшенням Чергових рiчних зборiв акцiонерiв ПАТ " Гайворонський спецкар'єр" (Протокол № 1/2018) члена Наглядової Ради звiльнено у зв'язку закiнченням термiну дiї повноважень. Перебувала на посадi члена наглядової ради з 11.04.2017р.
У посадової особи емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Протягом останнього одного року Томашевська С.В. була членом наглядової ради ПАТ « Гайворонський спецкар’єр» та протягом останнiх п’яти рокiв провiдним iнженером вiддiлу збуту ПАТ " Гайворонський спецкар'єр".

13.04.2018

обрано

Головою наглядової ради ПАТ " Гайворонський спецкар'єр"

Кучкiн Сергiй Петрович

ЕА 430871
19.04.1998 Кiровським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi

0.001666

Зміст інформації:

Рiшенням Чергових рiчних зборiв акцiонерiв ПАТ " Гайворонський спецкар'єр" (Протокол № 1/2018) члена Наглядової Ради Кучкiна С.В. обрано на три роки. Рiшенням наглядової ради ПАТ " Гайворонський спецкар'єр" (Протокол № 13042018 вiд 13.04.2018 року) члена Наглядової Ради обрано Головою наглядової ради ПАТ " Гайворонський спецкар'єр".
Акцiонер, не являється представником акцiонера або групи акцiонерiв, i не є незалежним директором.
У посадової особи емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Протягом останнiх п’яти рокiв Кучкiн С.П. був головою наглядової ради ПАТ « Гайворонський спецкар’єр» та першим заступником генерального директора (технiчним директором) ПАТ " Кiровоградгранiт".

13.04.2018

обрано

Член наглядової ради ПАТ "Гайворонський спецкар'єр"

Янголенко Василь Васильович

ЕА 084043
19.03.1996 Гайворонським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi

0.0556

Зміст інформації:

Рiшенням Чергових рiчних зборiв акцiонерiв ПАТ " Гайворонський спецкар'єр" (Протокол № 1/2018) члена Наглядової Ради Янголенко В.В. обрано на три роки.
Акцiонер, не являється представником акцiонера або групи акцiонерiв, i не є незалежним директором.
У посадової особи емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Протягом останнiх п’яти рокiв Янголенко В.В. був членом наглядової ради ПАТ « Гайворонський спецкар’єр» та головним маркшейдером ПАТ " Гайворонський спецкар'єр", протягом останнiї трьох рокiв-пенсiонер.

13.04.2018

обрано

Член наглядової ради ПАТ " Гайворонський спецкар'єр"

Вiтюк Володимир Iванович

ЕА 389131
14.01.1998 Гайворонським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi

0.0588

Зміст інформації:

Рiшенням Чергових рiчних зборiв акцiонерiв ПАТ " Гайворонський спецкар'єр" (Протокол № 1/2018) члена Наглядової Ради Вiтюка В.I. обрано на три роки.
Акцiонер, не являється представником акцiонера або групи акцiонерiв, i не є незалежним директором.
У посадової особи емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Протягом останнiх п’яти рокiв Вiтюк В.В. був членом наглядової ради ПАТ « Гайворонський спецкар’єр» та начальником автотранспортної дiльницi ПАТ " Гайворонський спецкар'єр".

13.04.2018

обрано

Член Наглядової ради ПАТ " Гайворонським спецкар'єр"

Зубарєва Катерина Олегiвна

ЕА 977885
18.09.2002 Гайворонським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi

7.2049

Зміст інформації:

Рiшенням Чергових рiчних зборiв акцiонерiв ПАТ " Гайворонський спецкар'єр" (Протокол № 1/2018) члена Наглядової Ради Зубарєву К.О. обрано на три роки.
Акцiонер, не являється представником акцiонера або групи акцiонерiв, i не є незалежним директором.
У посадової особи емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Протягом останнiх п’яти рокiв Зубарєва К.О. була членом наглядової ради ПАТ « Гайворонський спецкар’єр» та юрист-консульт ТОВ "Укрнеруд".

13.04.2018

обрано

Член наглядової ради ПАТ " Гайворонський спецкар'єр"

Томашевська Свiтлана Всеволодiвна

ЕВ 086443
18.09.2002 Гайворонським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi

0.014

Зміст інформації:

Рiшенням Чергових рiчних зборiв акцiонерiв ПАТ " Гайворонський спецкар'єр" (Протокол № 1/2018) члена Наглядової Ради Томашевську С.В. обрано на три роки.
Акцiонер, не являється представником акцiонера або групи акцiонерiв, i не є незалежним директором.
У посадової особи емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Протягом останнього одного року Томашевська С.В. була членом наглядової ради ПАТ « Гайворонський спецкар’єр» та протягом останнiх п’яти рокiв провiдним iнженером вiддiлу збуту ПАТ " Гайворонський спецкар'єр".