Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

 

Голова правлiння

 

 

 

Зубарєв Олег Олексiйович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

16.04.2018

(дата)

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Публiчне акцiонерне товариство " Гайворонський спецiалiзований кар'єр"

2. Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

26300, мiсто Гайворон, Кар'єрський 2

4. Код за ЄДРПОУ

20657268

5. Міжміський код та телефон, факс

05254 2-13-32

6. Електронна поштова адреса

gsk@gsk.co.ua

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

16.04.2018

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

№73Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку

17.04.2018

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

http://www.gsk.co.ua

в мережі Інтернет

16.04.2018

(адреса сторінки)

(дата)


Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів

№ з/п

Дата вчинення дії

Розмір дивідендів, що підлягають виплаті, грн

Строк виплати дивідендів

Спосіб виплати дивідендів

1

2

3

4

5

1

13.04.2018

7339500.00

11.06.2018 - 31.10.2018

безпосередньо акціонерам

Зміст інформації:

Згiдно закону "Про акцiонернi товариства" чистий прибуток ПАТ " Гайворонський спецкар'єр" отриманий за 2017 рiк в сумi 24465000 грн розподiлений в розмiрi 30% на користь власникiв через виплату дивiдендiв в сумi 7339500 грн.
Дата складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв станом на 01 червня 2018 року.
Розмiр дивiдендiв, що пiдлягають виплатi вiдповiдно до рiшення загальних зборiв ПАТ " Гайворонський спецкарєр" вiд 13.04.2018 року (Протокол № 1/2018 вiд 13.04.2018 р.) – 7339500грн.
Виплата безпосередньо акцiонерам ПАТ « Гайворонський спецкар’єр» в повному обсязi.