Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

 

Голова правлiння

 

 

 

Зубарєв Олег Олексiйович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

16.04.2018

(дата)

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Публiчне акцiонерне товариство " Гайворонський спецiалiзований кар'єр"

2. Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

26300, мiсто Гайворон, Кар'єрський 2

4. Код за ЄДРПОУ

20657268

5. Міжміський код та телефон, факс

05254 2-13-32

6. Електронна поштова адреса

gsk@gsk.co.ua

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

16.04.2018

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

№73Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку

17.04.2018

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

http://www.gsk.co.ua

в мережі Інтернет

16.04.2018

(адреса сторінки)

(дата)


Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п

Дата прийняття рішення

Гранична сукупність вартості правочинів (тис. грн)

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)

1

2

3

4

5

1

13.04.2018

119000.00

119902.00

99,20

Зміст інформації:

Прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття такого рiшення, iз зазначенням характеру правочинiв та їх граничної сукупної вартостi.
1.Датою вчинення дiї вважається 13.04.2018 року (Протокол № 1/2018 вiд 13.04.2018 р.)
2. Найменування уповноваженого органу, що прийняв - Рiчнi Загальнi збори акцiонерiв ПАТ « Гайворонський спецкар’єр».
3. Вiдомостi, щодо правочинiв, iз зазначенням, зокрема їх характеру - ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, перевищує 50% i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв Публiчного акцiонерного товариства «Гайворонський спецiалiзований кар`єр» за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi, договорiв поставки щебеневої продукцiї, договорiв про надання послуг, договорiв пiдряду, договорiв про спiльну дiяльнiсть. Гранична вартiсть правочинiв не повинна перевищувати 119000 тис.грн. Уповноважити виконавчий орган товариства, протягом одного року з дати прийняття даного рiшення Зборами вiд 13.04.2018 року, визначати умови правочинiв, приймати усi рiшення щодо укладання та пiдписання вище зазначених значних правочинiв з одним контрагентом на суму не бiльше нiж 119000 тис.грн..
4. Характер таких правочинiв - правочини фiнансово-господарського характеру вiдповiдно до Статуту ПАТ « Гайворонський спецкар’єр».
5. Гранична сукупнiсть вартiсть правочинiв- 119000 тис.грн.
6. Вартiсть активiв Публiчного акцiонерного товариства «Гайворонський спецiалiзований кар`єр» за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi- 119902 тис.грн.
7. Спiввiдношення граничної сукупнiстi вартiстi правочинiв до вартостi активiв Публiчного акцiонерного товариства «Гайворонський спецiалiзований кар`єр» за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi- 99%.
8. Загальна кiлькiсть акцiй-6000000 шт.
9. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй- 5774483 шт.
10. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах- 5770078 шт.
11. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення-5770078 шт.
12. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «проти» прийняття рiшення- 0 шт.
Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльше як одного року (з дати прийняття даного рiшення Зборами вiд 13.04.2018 року), а саме: договорiв поставки щебеневої продукцiї, договорiв про надання послуг, договорiв пiдряду, договорiв про спiльну дiяльнiсть. Гранична вартiсть правочинiв не повинна перевищувати 119000 тис. грн.
Уповноважити виконавчий орган товариства, протягом одного року з дати прийняття даного рiшення Зборами вiд 13.04.2018 року, визначати умови правочинiв, приймати усi рiшення щодо укладання та пiдписання вище зазначених значних правочинiв.