Здійснює свою діяльність на підставі Свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів за №2407, затвердженого рішенням Аудиторської Палати №100 від 30.03.2001 року,

м. Кіровоград, вул. Ушакова, 1А кімн. 511, тел. 27-42-85; Код ЄДРПОУ 31008476

ТОВ АУДИТОРСЬКА ФІРМА

 

   м. Кіровоград, вул. Дзержинського 82/40, кімн.7

 

 

 

 

 

 

 

 

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК

(ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНИХ АУДИТОРІВ)

Товариства з обмеженою відповідальністю

 Аудиторська фірма «Аналітик-Аудит»

щодо фінансової звітності

Публічного    акціонерного товариства  

«Гайворонський спеціалізований кар`єр»

за станом на 31 грудня 2015 року

 

 

 

 

 

 

 

Кіровоград

 

2016 р.

 

 

 

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК

(ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНИХ АУДИТОРІВ)

 Товариства з обмеженою відповідальністю

 Аудиторська фірма «Аналітик-Аудит»

щодо фінансової звітності

Публічного    акціонерного товариства  

«Гайворонський спеціалізований кар`єр»

за станом на 31 грудня 2015 року

 

Адресат - власники цінних паперів, керівництво емітента, НКЦПФР.

 

 

Звіт щодо фінансової звітності

 

        Ми провели аудит  повного комплекту фінансової звітності Публічного  акціонерного товариства  «Гайворонський спеціалізований кар`єр», що додається, за станом на 31 грудня 2015 року, що включає:

-          Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31 грудня 2015 року;

-          Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2015 рік;

-          Звіт  про рух грошових коштів  за 2015 рік;

-          Звіт про власний капітал  за 2015 рік;

-          Примітки, що містять стислий виклад суттєвих облікових політик та інші пояснювальні примітки  за 2015 рік.

 

 

 

 

 

Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність

 

 

             Управлінський персонал  Публічного  акціонерного товариства «Гайворонський спеціалізований кар`єр» несе відповідальність  за складання та достовірне подання цієї  фінансової звітності на 31 грудня 2015 року відповідно до  Міжнародних стандартів  фінансової звітності  та за такий внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає потрібним для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить  суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки. 

 

Відповідальність аудитора.

 

             Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо фінансової звітності  Публічного  акціонерного товариства  «Гайворонський спеціалізований кар`єр»  на 31 грудня 2015 року на основі результатів проведеного нами аудиту. Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту.  Ці стандарти вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також планування виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень.

            Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів щодо сум  і розкриттів  у фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від судження аудиторів, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки.

          Виконуючи оцінку цих ризиків, ми  розглянули заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання суб`єктом господарювання фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб`єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаних облікових політик, загального подання фінансової звітності.

         Ми вважаємо, що отримали достатні та прийнятні аудиторські докази для висловлення нашої думки.

 

Висловлення думки.

 

         На нашу думку фінансова звітність  Публічного акціонерного товариства «Гайворонський спеціалізований кар`єр» відображає   достовірно, в усіх суттєвих аспектах, фінансовий стан Публічного  акціонерного товариства «Гайворонський спеціалізований кар`єр»  за станом на    31 грудня 2015 року та його  фінансові результати і рух грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену дату, відповідно до застосованої концептуальної основи  -  Міжнародних стандартів фінансової звітності.

 

                 Директор

ТОВ АФ «Аналітик-Аудит»                                                                     Гриценко  О.І.

     сертифікат серії А №004236

     

                Аудитор                                                                                       Митецька О.В

     сертифікат серії А №004241

 

Дата аудиторського висновку :   14 березня  2016  року

 

Адреса аудиторської фірми: м. Кіровоград,  вул. Ушакова, 1А, к. 511