Здійснює свою діяльність на підставі  включення до Реєстру  аудиторів та суб`єктів аудиторської діяльності за

№4651,  25006, м. Кіровоград, вул. Ушакова 1А, кімн.511, тел. (0522) 27-42-85,   Код ЕДРПОУ - 40079008

Товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма

 

   м. Кіровоград, вул. Дзержинського 82/40, кімн.7

 

 

 

 

 

 

Звіт незалежного аудитора

Товариства з обмеженою відповідальністю

 «Аудиторська фірма «Аналітик-Центр»

щодо фінансової звітності

Публічного  акціонерного товариства

 «Гайворонський спеціалізований кар`єр»

 на 31 грудня 2018 року.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кропивницький

 

2019 р.

 

 

 

 

Звіт незалежного аудитора

Товариства з обмеженою відповідальністю

 «Аудиторська фірма «Аналітик-Центр»

щодо фінансової звітності

Публічного  акціонерного товариства

 «Гайворонський спеціалізований кар`єр»

 на 31 грудня 2018 року.

 

 

 

Акціонерам, управлінському персоналу Публічного акціонерного товариства «Гайворонський спеціалізований кар`єр», Національній комісії з цінних паперів  та фондового ринку.

 

 

Думка із застереженням.

 

Ми провели аудит  фінансової  звітності Публічного акціонерного товариства «Гайворонський спеціалізований кар`єр», що складається з балансу  (звіту про фінансовий стан) на 31 грудня 2018 року, звіту  про фінансові результати (звіту про сукупний дохід),  звіту про власний капітал та звіту  про рух грошових коштів  за рік, що закінчився зазначеною датою, та приміток, що містять стислий виклад значущих облікових політик.

На нашу думку, за винятком можливого впливу питання, описаного в розділі «Основа для думки із застереженням», нашого звіту,   фінансова звітність, що додається, відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах, фінансовий стан Публічного акціонерного товариства «Гайворонський спеціалізований кар`єр» на 31 грудня 2018 року, та його фінансові результати і грошові потоки за рік, що закінчився зазначеною датою, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ), та відповідає вимогам Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 № 996-XIV щодо складання фінансової звітності.

 

Основа для думки із застереженням.

Ми не спостерігали за процесом проведення  інвентаризації запасів та основних засобів Публічного акціонерного товариства «Гайворонський спеціалізований кар`єр»  на 31 грудня 2018 року або на більш пізню дату. Зважаючи на особливості облікових записів і специфіки виробничого процесу  Публічного  акціонерного товариства «Гайворонський спеціалізований кар`єр» ми не мали можливості визначити будь-які необхідні коригування відносно визначених активів через виконання альтернативних процедур.

Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту (МСА). Нашу відповідальність згідно з цими стандартами викладено в розділі «Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності» нашого звіту. Ми є незалежними по відношенню до Публічного акціонерного товариства «Гайворонський спеціалізований кар`єр» згідно з Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради з Міжнародних стандартів етики бухгалтерів (Кодекс РМСЕБ) та етичними вимогами, застосовними в Україні до нашого аудиту  фінансової звітності, а також виконали інші обов’язки з етики відповідно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ. Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для нашої думки із застереженням.

 

Інформація, що не є фінансовою звітністю та звітом аудитора щодо неї.

Управлінський персонал несе відповідальність за іншу інформацію. Інша інформація складається з інформації, яка міститься в Річній інформації емітента за 2018 рік, але не містить фінансової звітності та нашого звіту аудитора щодо неї. Надання нам Річної інформації емітента за 2018 рік очікується після дати цього звіту незалежного аудитора. Наша думка щодо  фінансової звітності не поширюється на іншу інформацію та ми не будемо робити висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо цієї іншої інформації. У зв’язку з нашим аудитом фінансової звітності нашою відповідальністю є ознайомитися з іншою інформацією, що зазначена вище, після її надання та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією та  фінансовою звітністю або нашими знаннями, отриманими під час аудиту, або чи ця інша інформація виглядає такою, що містить суттєве викривлення. Коли ми ознайомимося з Річним звітом Публічного акціонерного товариства «Гайворонський спеціалізований кар`єр» за 2018 рік  і якщо ми дійдемо висновку, що в ньому  існує суттєве викривлення, нам потрібно повідомити інформацію про це питання тим, кого наділено найвищими повноваженнями.

Інша інформація  також складається з інформації, яка міститься в Звіті про корпоративне управління Публічного акціонерного товариства «Гайворонський спеціалізований кар`єр» за 2018 рік (що додається),(далі Звіт про корпоративне управління),  але не містить фінансової звітності та нашого звіту аудитора щодо неї. Управлінський персонал несе відповідальність за інформацію в Звіті про корпоративне управління. Наша думка щодо фінансової звітності не поширюється на Звіт про корпоративне управління  та ми не будемо робити висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо нього. У зв’язку з нашим аудитом фінансової звітності нашою відповідальністю є висловлення думки щодо п.5-9 Звіту про корпоративне управління  та перевірка інформації п.1-4, у відповідності до вимог ч.3 ст.40-1 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» №3480-IV від 23.02.2006 року. Ми повинні ознайомитися  зі Звітом про корпоративне управління  та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між   іншою інформацією та фінансовою звітністю або нашими знаннями, отриманими під час аудиту, або чи ця інша  інформація  виглядає такою, що містить суттєве викривлення.  Якщо,  на основі  проведеної нами роботи, ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення цієї іншої інформації, ми зобов’язані повідомити про цей факт. У відповідності до вимог  частини 3 статті 40-1 Закону України  «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23.02.2006 № 3480-IV нами перевірено інформацію, зазначену в пунктах I-IV «Звіту про корпоративне  управління Публічного акціонерного товариства «Гайворонський спеціалізований кар`єр» за 2018 рік».  У відповідності до вимог  частини 3 статті 40-1 Закону України  «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23.02.2006 № 3480-IV ми розглянули інформацію , зазначену в пунктах V-IX «Звіту  про корпоративне управління  Публічного акціонерного товариства «Гайворонський спеціалізований кар`єр» за 2018 рік» і дійшли  висновку,  що вона  не  містить суттєвих викривлень, і відображена  у відповідності до  вимог статті 40-1 Закону України  «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23.02.2006 № 3480-IV пунктів 5-9 частини 3. Ми не виявили таких фактів, які  потрібно було б включити до звіту.

Інша інформація складається також з інформації , яка міститься в  Звіті про управління Публічного акціонерного товариства «Гайворонський спеціалізований кар`єр» за 2018 рік (що додається), (далі Звіт про управління), але не містить фінансової звітності та нашого звіту аудитора щодо неї. Наша думка щодо фінансової звітності не поширюється на Звіт про управління та ми не будемо робити висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо нього. Звіт про управління було складено згідно ст.11 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» №996-XIV від 16.07.1999 року  та «Методичних рекомендацій зі складання звіту про управління», затверджених Наказом МФУ №982 від 07.12.2018 року. Управлінський персонал несе відповідальність за складання та подання Звіту про управління. У зв’язку з нашим аудитом фінансової звітності нашою відповідальністю є ознайомитися зі Звітом про управління та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між Звітом про управління та  фінансовою звітністю або нашими знаннями, отриманими під час аудиту, або чи цей Звіт про управління виглядає таким, що містить суттєве викривлення. Якщо, на основі проведеної нами роботи, ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення в Звіті про управління, ми зобов’язані повідомити про цей факт. Звіт про управління складений відповідно до законодавства України та узгоджений з фінансовою звітністю  Публічного акціонерного товариства «Гайворонський спеціалізований кар`єр»  за станом на 31 грудня 2018 року. Ми не виявили суттєвих викривлень у Звіті про управління Публічного акціонерного товариства «Гайворонський спеціалізований кар`єр» за 2018 рік та  не виявили таких фактів, які необхідно було б включити до звіту.

 

Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими повноваженнями,  за фінансову звітність.

 

Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання фінансової звітності  відповідно до МСФЗ та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.

При складанні  фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність за оцінку здатності Публічного акціонерного товариства «Гайворонський спеціалізований кар`єр» продовжувати свою діяльність на безперервній основі, розкриваючи, де це застосовно, питання, що стосуються безперервності діяльності, та використовуючи припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку, крім випадків, коли управлінський персонал або планує ліквідувати підприємство чи припинити діяльність, або немає інших реальних альтернатив цьому. Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть  відповідальність за нагляд за процесом фінансового звітування Публічного акціонерного товариства «Гайворонський спеціалізований кар`єр».

Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності.

Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що  фінансова звітність в цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та випуск звіту аудитора, що містить нашу думку. Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що аудит, проведений відповідно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, коли воно існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки. Вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на економічні рішення користувачів, що приймаються на основі цієї фінансової звітності.

Виконуючи аудит відповідно до вимог МСА, ми використовуємо професійне судження та професійний скептицизм протягом усього завдання з аудиту. Окрім того, ми:

-        ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо та виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, а також отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок помилки, оскільки шахрайство може включати змову, підробку, навмисні пропуски, неправильні твердження або нехтування заходами внутрішнього контролю;

-        отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю;

-        оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та обґрунтованість облікових оцінок і відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом;

-        доходимо висновку щодо прийнятності використання управлінським персоналом припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку та, на основі отриманих аудиторських доказів, робимо висновок, чи існує суттєва невизначеність щодо подій або умов, які поставили б під значний сумнів можливість Публічного акціонерного товариства «Гайворонський спеціалізований кар`єр» продовжити безперервну діяльність. Якщо ми доходимо висновку щодо існування такої суттєвої невизначеності, ми повинні привернути увагу в своєму звіті аудитора до відповідних розкриттів інформації у фінансовій звітності або якщо такі розкриття інформації є неналежними, модифікувати свою думку. Наші висновки ґрунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звіту аудитора. Втім майбутні події або умови можуть примусити  Публічне акціонерне товариство «Гайворонський спеціалізований кар`єр» припинити свою діяльність на безперервній основі;

-        оцінюємо загальне подання, структуру та зміст фінансової звітності включно з розкриттям інформації, а також те чи показує фінансова звітність операції та події, що покладені в основу її складання, так щоб досягти достовірного відображення.  

Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, інформацію про запланований обсяг та час проведення аудиту та суттєві аудиторські результати, включаючи будь-які суттєві недоліки заходів внутрішнього контролю, виявлені нами під час аудиту.

Ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали доречні етичні вимоги, щодо незалежності та повідомляємо їм про всі стосунки й інші питання, які могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежність, а також, де це застосовно, щодо відповідних застережних заходів.              

Партнером завдання з аудиту, результатом якого є цей звіт незалежного аудитора, є –

Гриценко  Олена Іванівна                                                                       Гриценко О.І.

(сертифікат серії А №004236)

 

Директор

 ТОВ «АФ «Аналітик-Центр»                                                                   Митецька О.В.

(сертифікат серії А №004241)

     

Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Аналітик-Центр»  включена до Реєстру  аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності за  № 4651.

Дата:   27 лютого 2019  року.

Адреса аудиторської фірми: 25006, м. Кропивницький,  вул. Ушакова, 1А, к. 511.