Інформація про товариство, що підлягає оприлюдненню на офіційному сайті

На Публічному акціонерному товаристві «Гайворонський спеціалізований кар’єр» з 1994 року принципи (кодекс) корпоративного управління товариства не затверджувався.

На Публічному акціонерному товаристві «Гайворонський спеціалізований кар’єр» з 1994 року  філій та представництв  не було створено і не планується у  найближчі роки створювати.

На Публічному акціонерному товаристві «Гайворонський спеціалізований кар’єр» проспект(и) (зміни до проспекту(ів)) емісії цінних паперів (інформація про випуск іпотечних сертифікатів - для емітентів іпотечних сертифікатів) не реєструвався і не опубліковувався.

Публічне акціонерне товариство «Гайворонський спеціалізований кар’єр» повідомлення про можливість реалізації акціонерами переважного права у процесі приватного розміщення акцій при додатковій емісії не надсилало, так як додаткова емісія не проводилась.

Повідомлення про прийняте загальними зборами ПАТ «Гайворонський спецкарєр» рішення про припинення акціонерного товариства ПАТ «Гайворонський спецкарєр»  не публікувалось, тому що таке рішення не приймалось.

Звіт(и) управителя іпотечним покриттям за результатами перевірки іпотечного покриття (для управителів іпотечним покриттям/емітентів іпотечних облігацій) в обсязі, порядку та терміни, встановлені Законом України «Про іпотечні облігації» та нормативно-правовим актом Комісії щодо іпотечного покриття звичайних іпотечних облігацій, порядку ведення реєстру іпотечного покриття та управління іпотечним покриттям звичайних іпотечних облігацій  не надавався , тому що ПАТ « Гайворонський спецкарєр» не є емітентом  іпотечних облігацій.