до Протоколу № 1/2017 Річних Загальних зборів акціонерів

Публічного акціонерного товариства «Гайворонський спецкарєр» від 11.04.2017 року

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ

у Річних Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Гайворонський спецкарєр»  , що відбулися 11.04.2017 року

Річні Загальні збори акціонерів (далі – "Збори") Публічного акціонерного товариства «Гайворонський спеціалізований кар’єр»  (надалі – "Товариство") були проведені 11.04.2017 року за місцем знаходження Товариства за адресою: провулок Кар’єрський 2, (кімната № 1 (червоний куточок), місто Гайворон, Кіровоградська область, 26300,Україна.

До складу Лічильної комісії Товариства, відповідно до рішення Загальних зборів акціонерів Товариства від 11.04.2017 року  входять:

1.      Лукавецька В.П.-голова комісії;

2.      Пилипишина Л.О. –член комісії;

3.      Одайська Т.Г.- член комісії.

ПОРЯДОК     ДЕННИЙ Зборів

1.      Обрання голови та секретаря Загальних зборів, лічильної комісії ПАТ “ Гайворонський спецкар'єр” та прийняття рішеня про припинення їх повноважень.

2.       Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.

3.       Звіт голови правління ПАТ “ Гайворонський спецкар'єр” за результатами фінансово-господарської діяльності ПАТ “ Гайворонський спецкар'єр” за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту голови правління.

4.       Визначення основних напрямів діяльності ПАТ “ Гайворонський спецкар'єр” у 2017 році.

5.       Звіт ревізійної комісії ПАТ “ Гайворонський спецкар'єр” за 2016 рік. Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.

6.      Звіт Наглядової ради ПАТ “ Гайворонський спецкар'єр” за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

7.      Затвердження річного звіту    та балансу ПАТ “ Гайворонський спецкар'єр”.

8.       Розподіл прибутку  товариства за 2016 рік з урахуванням вимог, передбачених законом « Про акціонерні товариства». Затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом.

9.      Прийняття рішення про надання згоди  на вчинення значних правочинів, які можуть  вчинятись Товариством протягом не більше одного року з дати прийняття такого рішення, розміру їх граничної вартості, попереднє схвалення цих значних право чинів, надання повноважень на укладання таких правочинів відпові      дно до вимог Закону України  «Про акціонерні товариства».

10.   Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

11.  Обрання членів Наглядової Ради Товариства.

12.   Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами та головою наглядової Ради; обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради.

13.   Припинення повноважень членів  Ревізійної комісії .

14.   Обрання членів  Ревізійної комісії.

15.   Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами та головою Ревізійної комісії; обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії.

 

 

Питання порядку денного

Проекти Рішень

Рішення

Кількість голосів (шт., %)

1.

Обрання голови та секретаря Загальних зборів, лічильної комісії ПАТ “ Гайворонський спецкар'єр”.

 

1.1 Обрати головою зборів- члена наглядової ради Янголенко В.В., секретарем – акціонера Томашевську С.В.

1.2 Обрати лічильну комісію: Лукавецька В.П.-голова комісії;

Пилипишина Л.О. –член комісії;

ООдайська Т.Г.- член комісії.

 

"за"

 

 

 

 

5774483

96,23 %

"проти"

0

"Утримався"

0

2.

 

Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.

 

Бюлетені для голосування на чергових загальних зборах акціонерів 11.04.2017 р. повинні відповідати формі та  зразку, який затверджено рішенням Наглядової Ради № 2 від 07.04.2017 р. Кожен бюлетень під час видачі акціонеру повинен бути посвідчений підписом Голови реєстраційної комісії  та печаткою Товариства.

 

"за"

 

 

 

 

5774483

96,23%

"проти"

0

"Утримався"

0

3.

Звіт голови правління ПАТ “ Гайворонський спецкар'єр” за результатами фінансово-господарської діяльності ПАТ “ Гайворонський спецкар'єр” за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту голови правління.

 

Звіт голови правління ПАТ “ Гайворонський спецкар'єр” за результатами фінансово-господарської діяльності ПАТ “ Гайворонський спецкар'єр” за 2016 рік взяти до відома.

 

 

"за"

 

 

 

 

5774483

96,23%

"проти"

0

"Утримався"

0

4.

Визначення основних напрямів діяльності ПАТ “ Гайворонський спецкар'єр” у 2017 році.

 

Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік затвердити.

 

"за"

 

 

 

 

5774483

96,23%

"проти"

0

"Утримався"

0

5

Звіт ревізійної комісії ПАТ “ Гайворонський спецкар'єр” за 2016 рік. Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.

 

Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік затвердити.

 

"за"

 

 

 

 

5774483

96,23%

"проти"

0

"Утримався"

0

6

Звіт Наглядової ради ПАТ “ Гайворонський спецкар'єр” за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

 

Звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2016 рік взяти до відома.

 

"за"

 

 

 

 

5774483

96,23%

"проти"

0

"Утримався"

0

7

Затвердження річного звіту    та балансу ПАТ “ Гайворонський спецкар'єр”.

 

Затвердити річний звіт  та баланс Товариства за 2016 рік, з урахуванням обставин, що стали підставою для висловлення ТОВ «Аудиторська фірма «Аналітик Аудит» умовно-позитивної думки під час проведення аудиту фінансової звітності Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році.

 

"за"

 

 

 

 

5774483

96,23%

"проти"

0

"Утримався"

0

8

Розподіл прибутку  товариства за 2016 рік з урахуванням вимог, передбачених законом « Про акціонерні товариства». Затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом.

 

 Нарахувати та виплатити безпосередньо акціонерам ПАТ «Гайворонський спецкар’єр» дивіденди за результатами діяльності ПАТ «Гайворонський спецкар’єр» у 2016 році у розмірі, що становить 30% від чистого прибутку, отриманого ПАТ «Гайворонський спецкар’єр» у 2016 році.

3. Розмір нарахованих за результатами діяльності ПАТ «Гайворонський спецкар’єр» у 2016 році дивідендів, що припадає на одну акцію, становить 2,23 грн.

4. У відповідності до Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 р.  (№ 514-VI), доручити Наглядовій раді ПАТ «Гайворонський спецкар’єр» встановити дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за результатами роботи ПАТ «Гайворонський спецкар’єр» у 2016 році, а також порядок і строк їх виплати.

5. Доручити виконавчому органу ПАТ «Гайворонський спецкар’єр» забезпечити нарахування та виплату дивідендів безпосередньо акціонерам в порядку та строки, визначені Наглядовою радою ПАТ «Гайворонський спецкар’єр».

 

"за"

 

 

 

 

5774483

96,23%

 

"проти"

0

"Утримався"

0

9

Прийняття рішення про надання згоди  на вчинення значних правочинів, які можуть  вчинятись Товариством протягом не більше одного року з дати прийняття такого рішення, розміру їх граничної вартості, попереднє схвалення цих значних право чинів, надання повноважень на укладання таких правочинів відповідно до вимог Закону України  «Про акціонерні товариства».

 

1. Схвалити граничну суму, на яку  може бути здійснений значний правочин  у 2017 році - це 109 млн 560 тисячі гривень.

2. Попереднє схвалити  значні правочини, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 і більше відсотків вартості активів, які можуть вчинятися товариством протягом року після прийняття цього рішення:

* заключення договорів поставки (купівлі-продажу) з закупівлі товарів (робіт, послуг) з одним контрагентом на суму не більше ніж 109 млн.560 тисяч  гривень.

* заключення договорів поставки (купівлі-продажу) зі збуту товарів з одним контрагентом на суму не більше ніж 109 млн. 560 тисяч гривень.

3. Уповноважити голову правління Товариства, протягом 1 (одного) року з дати проведення цих загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства правочинів.

 

"за"

 

 

 

 

5774483

96,23%

"проти"

0

"Утримався"

0

10

Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Припинити повноваження існуючого складу Наглядової Ради:

1. Кучкін Сергій Петрович

2. Янголенко Василь Васильович

3. Вітюк Володимир Іванович

4. Зубарєва Катерина Олегівна

5. Кроть Сергій Олексійович

"за"

 

 

 

 

5774483

96,23%

"проти"

0

"Утримався"

0

11

Обрання членів Наглядової Ради Товариства.

 

Обрати до складу Наглядової Ради:

1. Кучкін Сергій Петрович

2. Янголенко Василь Васильович

3. Вітюк Володимир Іванович

4. Зубарєва Катерина Олегівна

5. Томашевська Світлана Всеволодівна

"за"

 

 

 

 

28872415

96,23%

"проти"

0

"Утримався"

0

12

Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами та головою наглядової Ради; обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради.

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться  з обраними членами Наглядової ради.  Уповноважити Голову правління «ПАТ «Гайворонський спецкар’єр»,   на підписання вказаного договору від імені  ПАТ «Гайворонський спецкар’єр».

Договір є безоплатним.

 

 

"за"

 

 

 

 

5774483

96,23%

"проти"

0

"Утримався"

0

13

Припинення повноважень членів  Ревізійної комісії .

 

Припинити повноваження існуючого складу Ревізійної комісії:

1. Орлик Тетяна Іллівна

2. Ліхотоп Людмила Павлівна

3. Куйда Наталя Олександрівна

 

"за"

 

 

 

 

5774483

96,23%

"проти"

0

"Утримався"

0

14

Обрання членів  Ревізійної комісії.

 

Обрати до складу Ревізійної комісії:

1. Кулініч Роман Євгенійович

2. Ліхотоп Людмила Павлівна

3. Куйда Наталя Олександрівна

"за"

 

 

 

 

17323449

96,23%

"проти"

0

"Утримався"

0

15

Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами та головою Ревізійної комісії; обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії.

 

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться  з обраними членами  Ревізійної комісії.  Уповноважити Голову правління ПАТ «Гайворонський спецкар’єр»,   на підписання вказаного договору від імені ПАТ «Гайворонський спецкар’єр».

Договір є безоплатним.

 

 

 

"за"

 

 

 

 

5774483

96,23%

Зборами ПРИЙНЯТІ РІШЕННЯ з таких питань:

Питання порядку денного

Прийняте рішення

1

Обрання голови та секретаря Загальних зборів, лічильної комісії ПАТ “ Гайворонський спецкар'єр”.

 

1.1 Обрати головою зборів- голову наглядової ради Кучкіна С.П., секретарем - члена наглядової ради                Янголенка В.В.

1.2 Обрати лічильну комісію: Лукавецька В.П.-голова комісії;

Пилипишина Л.О. –член комісії;

ООдайська Т.Г.- член комісії.

 

2.

 

Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.

 

Бюлетені для голосування на чергових загальних зборах акціонерів 11.04.2017 р. повинні відповідати формі та  зразку, який затверджено рішенням Наглядової Ради № 2 від 07.04.2017 р. Кожен бюлетень під час видачі акціонеру повинен бути посвідчений підписом Голови реєстраційної комісії  та печаткою Товариства.

 

3

Звіт голови правління ПАТ “ Гайворонський спецкар'єр” за результатами фінансово-господарської діяльності ПАТ “ Гайворонський спецкар'єр” за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту голови правління.

 

Звіт голови правління ПАТ “ Гайворонський спецкар'єр” за результатами фінансово-господарської діяльності ПАТ “ Гайворонський спецкар'єр” за 2016 рік взяти до відома.

 

4

Визначення основних напрямів діяльності ПАТ “ Гайворонський спецкар'єр” у 2017 році.

 

Затвердити основні напрями діяльності                                    ПАТ « Гайворонський спецкар’єр» на 2017 рік, із них головні:

 

-          Збільшити виробництво кубовидного щебеню на 15% проти досягнутого рівня в 2016 році.

-          Відвантажити 8000 вагонів продукції по залізниці.

-          Виробити рядового щебеню-750 тис.м.куб.

 

5

Звіт ревізійної комісії ПАТ “ Гайворонський спецкар'єр” за 2016 рік. Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.

 

 

Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік затвердити.

 

6

Звіт Наглядової ради ПАТ “ Гайворонський спецкар'єр” за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

 

Звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2016 рік взяти до відома.

 

7

Затвердження річного звіту    та балансу ПАТ “ Гайворонський спецкар'єр”.

 

Затвердити річний звіт  та баланс Товариства за 2016 рік, з урахуванням обставин, що стали підставою для висловлення ТОВ «Аудиторська фірма «Аналітик Аудит» умовно-позитивної думки під час проведення аудиту фінансової звітності Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році.

 

8

Розподіл прибутку  товариства за 2016 рік з урахуванням вимог, передбачених законом « Про акціонерні товариства». Затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом.

 

Нарахувати та виплатити безпосередньо акціонерам ПАТ «Гайворонський спецкар’єр» дивіденди за результатами діяльності ПАТ «Гайворонський спецкар’єр» у 2016 році у розмірі, що становить 50% від чистого прибутку, отриманого ПАТ «Гайворонський спецкар’єр» у 2016 році.

3. Розмір нарахованих за результатами діяльності ПАТ «Гайворонський спецкар’єр» у 2016 році дивідендів, що припадає на одну акцію, становить 2,23 грн.

4. У відповідності до Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 р.  (№ 514-VI), доручити Наглядовій раді ПАТ «Гайворонський спецкар’єр» встановити дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за результатами роботи ПАТ «Гайворонський спецкар’єр» у 2016 році, а також порядок і строк їх виплати.

5. Доручити виконавчому органу ПАТ «Гайворонський спецкар’єр» забезпечити нарахування та виплату дивідендів безпосередньо акціонерам в порядку та строки, визначені Наглядовою радою ПАТ «Гайворонський спецкар’єр».

 

9

Прийняття рішення про надання згоди  на вчинення значних правочинів, які можуть  вчинятись Товариством протягом не більше одного року з дати прийняття такого рішення, розміру їх граничної вартості, попереднє схвалення цих значних право чинів, надання повноважень на укладання таких правочинів відповідно до вимог Закону України  «Про акціонерні товариства».

 

1. Схвалити граничну суму, на яку  може бути здійснений значний правочин  у 2017 році - це 109 млн 560 тисячі гривень.

2. Попереднє схвалити  значні правочини, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 і більше відсотків вартості активів, які можуть вчинятися товариством протягом року після прийняття цього рішення:

* заключення договорів поставки (купівлі-продажу) з закупівлі товарів (робіт, послуг) з одним контрагентом на суму не більше ніж 109 млн.560 тисяч  гривень.

* заключення договорів поставки (купівлі-продажу) зі збуту товарів з одним контрагентом на суму не більше ніж 109 млн. 560 тисяч гривень.

3. Уповноважити голову правління Товариства, протягом 1 (одного) року з дати проведення цих загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства правочинів.

 

10

Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Припинити повноваження існуючого складу Наглядової Ради:

1. Кучкін Сергій Петрович

2. Янголенко Василь Васильович

3. Вітюк Володимир Іванович

4. Зубарєва Катерина Олегівна

5. Кроть Сергій Олексійович

11

Обрання членів Наглядової Ради Товариства.

 

Обрати членами Наглядової Ради Товариства ПАТ «Гайворонський спецкар’єр»

1. Кучкін Сергій Петрович

2. Янголенко Василь Васильович

3. Вітюк Володимир Іванович

4. Зубарєва Катерина Олегівна

5. Томашевська Світлана Всеволодівна

 

12

Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами та головою наглядової Ради; обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради.

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться  з обраними членами Наглядової ради.  Уповноважити Голову правління «ПАТ «Гайворонський спецкар’єр» Зубарєва Олега Олексійовича,   на підписання вказаного договору від імені  ПАТ «Гайворонський спецкар’єр».

Договір є безоплатним.

 

 

13

Припинення повноважень членів  Ревізійної комісії .

 

Припинити повноваження існуючого складу Ревізійної комісії:

1. Орлик Тетяна Іллівна

2. Ліхотоп Людмила Павлівна

3. Куйда Наталя Олександрівна

 

14

Обрання членів  Ревізійної комісії.

 

Обрати членами  Ревізійної комісії ПАТ «Гайворонський спецкар’єр»

1. Кулініч Роман Євгенійович

2. Ліхотоп Людмила Павлівна

3. Куйда Наталя Олександрівна

 

15

Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами та головою Ревізійної комісії; обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії.

 

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться  з обраними членами  Ревізійної комісії.  Уповноважити Голову правління ПАТ «Гайворонський спецкар’єр» Зубарєва Олега Олексійовича,   на підписання вказаного договору від імені ПАТ «Гайворонський спецкар’єр».

Договір є безоплатним.

 

 

 

 

ЛІЧИЛЬНА КОМІСІЯ

 

1. Лукавецька В.П.                                      ___________________(підпис)

2. Пилипишина Л.О.                                           ___________________(підпис)

3. Одайська Т.Г.                                      ___________________(підпис)