ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ № 1

 на річних загальних зборах акціонерів

Акціонерного товариства

«Гайворонський спеціалізований кар’єр»

Код 20657268

 

м.Гайворон                                                                                                              09.04.2021 р.

 

Тимчасова лічильна комісія у складі:

Голова комісії: Лукавецька В.П.

Члени комісії: Одайська Т.Г.

                        Пилипишина Л.О.

Здійснюючи повноваження з підрахунку голосів згідно з рішенням наглядової ради від 08.04.2021 р., склала даний протокол про наступне:

Дата проведення голосування: 09 квітня 2021 р.

Для участі у загальних зборах зареєструвалися 9(дев’ять ) осіб, яким належить 5764853 (п’ять мільйонів сімсот шістдесят чотири тисячі вісімсот п’ятдесят три) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 96,02% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

 

Питання, винесене на голосування:

1.                    Обрання голови та членів лічильної комісії. Прийняття рішення про припинення їх повноважень.

 

З питання 1 порядку денного: Обрання голови та членів лічильної комісії. Прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

 

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування.

 

Проект рішення :

Обрати членів лічильної комісії річних загальних зборів Товариства у складі 3-ох осіб:

Голова комісії:

Лукавецька Валентина Павлівна;

члени лічильної комісії:

 -  Одайська Тетяна Григорівна

-Пилипишина  Людмила Олексіївна

Термін дії повноважень лічильної комісії – з моменту обрання та до закінчення загальних зборів.  Повноваження членів Лічильної комісії припиняються після оформлення та підписання ними протоколу про підсумки голосування на загальних зборах. Підрахунок голосів по даному питанню здійснити тимчасовій лічильній комісії сформованій Наглядовою радою. 

 

Підсумки голосування:

«ЗА»-5764853 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками  голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ»-0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками  голосуючих простих іменних акцій.

«УТРИМАВСЯ»-0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками  голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні-0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками  голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними-0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками  голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Обрати членів лічильної комісії річних загальних зборів Товариства у складі 3-ох осіб:

Голова комісії:

Лукавецька Валентина Павлівна;

члени лічильної комісії:

 -  Одайська Тетяна Григорівна

-Пилипишина  Людмила Олексіївна

Термін дії повноважень лічильної комісії – з моменту обрання та до закінчення загальних зборів.  Повноваження членів Лічильної комісії припиняються після оформлення та підписання ними протоколу про підсумки голосування на загальних зборах. Підрахунок голосів по даному питанню здійснити тимчасовій лічильній комісії сформованій Наглядовою радою. 

 

 

 

Голова тимчасової лічильної комісії                    ____________________ В.П.Лукавецька

Члени тимчасової лічильної комісії                      ______________________Л.О.Пилипишина

                                                                                   _______________________ Т.Г.Одайська


 

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ № 2

 на річних загальних зборах акціонерів

Акціонерного товариства

«Гайворонський спеціалізований кар’єр»

Код 20657268

 

м.Гайворон                                                                                                              09.04.2021 р.

 

Лічильна комісія у складі:

Голова комісії: Лукавецька В.П.

Члени комісії: Одайська Т.Г.

                        Пилипишина Л.О.

Здійснюючи повноваження з підрахунку голосів згідно з рішенням чергових річних зборів акціонерів від 09.04.2021 р., склала даний протокол про наступне:

Дата проведення голосування: 09 квітня 2021 р.

Для участі у загальних зборах зареєструвалися 9(дев’ять ) осіб, яким належить 5764853 (п’ять мільйонів сімсот шістдесят чотири тисячі вісімсот п’ятдесят три) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 96,02% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

 

Питання, винесене на голосування:

2. Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.

 

З питання 2 порядку денного: Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.

 

 

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування.

 

Проект рішення :

Бюлетені для голосування на загальних зборах акціонерів 09.04.2021 р. повинні відповідати формі та  зразку, який затверджено рішенням Наглядової Ради. У разі недійсності бюлетеня на ньому головою Лічильної комісії робиться позначка з зазначенням підстав його недійсності. Позначка про недійсність бюлетеня засвідчується підписами всіх членів Лічильної комісії та печаткою.

 

Підсумки голосування:

«ЗА»-5764853 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками  голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ»-0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками  голосуючих простих іменних акцій.

«УТРИМАВСЯ»-0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками  голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні-0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками  голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними-0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками  голосуючих простих іменних акцій.

 

 

Прийняте рішення:

Бюлетені для голосування на загальних зборах акціонерів 09.04.2021 р. повинні відповідати формі та  зразку, який затверджено рішенням Наглядової Ради. У разі недійсності бюлетеня на ньому головою Лічильної комісії робиться позначка з зазначенням підстав його недійсності. Позначка про недійсність бюлетеня засвідчується підписами всіх членів Лічильної комісії та печаткою.

 

 

Голова  лічильної комісії                ____________________ В.П.Лукавецька

Члени лічильної комісії                  ______________________Л.О.Пилипишина

                                                           _______________________ Т.Г.Одайська


 

 

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ № 3

 на річних загальних зборах акціонерів

Акціонерного товариства

«Гайворонський спеціалізований кар’єр»

Код 20657268

 

м.Гайворон                                                                                                              09.04.2021 р.

 

Лічильна комісія у складі:

Голова комісії: Лукавецька В.П.

Члени комісії: Одайська Т.Г.

                        Пилипишина Л.О.

Здійснюючи повноваження з підрахунку голосів згідно з рішенням чергових річних зборів акціонерів від 09.04.2021 р., склала даний протокол про наступне:

Дата проведення голосування: 09 квітня 2021 р.

Для участі у загальних зборах зареєструвалися 9(дев’ять ) осіб, яким належить 5764853 (п’ять мільйонів сімсот шістдесят чотири тисячі вісімсот п’ятдесят три) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 96,02% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

 

Питання, винесене на голосування:

3.   Обрання голови та секретаря  річних загальних зборів. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів, затвердження регламенту.

 

З питання 3 порядку денного: Обрання голови та секретаря  річних загальних зборів. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів, затвердження регламенту.

 

 

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування.

 

Проект рішення :

Обрати Головою річних загальних зборів Товариства – Зубарєва Олега Олексійоваича .

 Обрати Секретарем річних загальних зборів Товариства – Томашевську Світлану Всеволодівну.

Час виступів доповідачів з питань порядку денного-до 20 хвилин

Час виступів учасників у дебатах та обговореннях з питань порядку денного-до 3 хвилин

Час для відповідей на питання, довідки – до 3 хвилин

Для виступів на загальних зборах товариства слово може бути надане лише акціонерам або їх представникам, які зареєструвалися для участі у загальних зборах товариства, голові та секретарю загальних зборів товариства, представникам правління, наглядової ради, ревізійної комісії та бухгалтерії товариства.

З усіх інших процедурних питань, які виникають під час проведення цих загальних зборів керуватися нормами статуту та чинного законодавства України.

 

Підсумки голосування:

«ЗА»-5764853 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками  голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ»-0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками  голосуючих простих іменних акцій.

«УТРИМАВСЯ»-0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками  голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні-0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками  голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними-0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками  голосуючих простих іменних акцій.

 

Прийняте рішення:

Обрати Головою річних загальних зборів Товариства – члена наглядової ради Зубарєва Олега Олексійовича .

 Обрати Секретарем річних загальних зборів Товариства – члена наглядової ради Томашевську Світлану Всеволодівну.

Час виступів доповідачів з питань порядку денного-до 20 хвилин

Час виступів учасників у дебатах та обговореннях з питань порядку денного-до 3 хвилин

Час для відповідей на питання, довідки – до 3 хвилин

Для виступів на загальних зборах товариства слово може бути надане лише акціонерам або їх представникам, які зареєструвалися для участі у загальних зборах товариства, голові та секретарю загальних зборів товариства, представникам правління, наглядової ради та бухгалтерії товариства.

З усіх інших процедурних питань, які виникають під час проведення цих загальних зборів керуватися нормами статуту та чинного законодавства України.

 

 

 

 

Голова  лічильної комісії                ____________________ В.П.Лукавецька

Члени  лічильної комісії                 ______________________Л.О.Пилипишина

                                                           _______________________ Т.Г.Одайська


 

 

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ № 4

 на річних загальних зборах акціонерів

Акціонерного товариства

«Гайворонський спеціалізований кар’єр»

Код 20657268

 

м.Гайворон                                                                                                              09.04.2021 р.

 

Лічильна комісія у складі:

Голова комісії: Лукавецька В.П.

Члени комісії: Одайська Т.Г.

                        Пилипишина Л.О.

Здійснюючи повноваження з підрахунку голосів згідно з рішенням чергових річних зборів акціонерів від 09.04.2021 р., склала даний протокол про наступне:

Дата проведення голосування: 09 квітня 2021 р.

Для участі у загальних зборах зареєструвалися 9(дев’ять ) осіб, яким належить 5764853 (п’ять мільйонів сімсот шістдесят чотири тисячі вісімсот п’ятдесят три) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 96,02% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

 

Питання, винесене на голосування:

4. Звіт директора товариства за 2020 рік. Прийняття рішення та затвердження заходів за наслідками розгляду звіту.

 

З питання 4 порядку денного: Звіт директора товариства за 2020 рік. Прийняття рішення та затвердження заходів за наслідками розгляду звіту.

 

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування.

 

Проект рішення :

Звіт  директора  товариства  АТ “ Гайворонський спецкар'єр”  Бельського Василя Валерійовича за 2020 рік розглянули. Прийняли рішення та затвердили  заходи за наслідками розгляду  звіту.

 

Підсумки голосування:

«ЗА»-5764853 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками  голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ»-0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками  голосуючих простих іменних акцій.

«УТРИМАВСЯ»-0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками  голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні-0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками  голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними-0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками  голосуючих простих іменних акцій.

 

 

 

Прийняте рішення:

Звіт  директора  товариства  АТ “ Гайворонський спецкар'єр”  Бельського Василя Валерійовича за 2020 рік розглянули. Прийняли рішення та затвердили  заходи за наслідками розгляду  звіту.

 

 

 

Голова  лічильної комісії                ____________________ В.П.Лукавецька

Члени  лічильної комісії                 ______________________Л.О.Пилипишина

                                                           _______________________ Т.Г.Одайська

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ № 5

 на річних загальних зборах акціонерів

Акціонерного товариства

«Гайворонський спеціалізований кар’єр»

Код 20657268

 

м.Гайворон                                                                                                              09.04.2021 р.

 

Лічильна комісія у складі:

Голова комісії: Лукавецька В.П.

Члени комісії: Одайська Т.Г.

                        Пилипишина Л.О.

Здійснюючи повноваження з підрахунку голосів згідно з рішенням чергових річних зборів акціонерів від 09.04.2021 р., склала даний протокол про наступне:

Дата проведення голосування: 09 квітня 2021 р.

Для участі у загальних зборах зареєструвалися 9(дев’ять ) осіб, яким належить 5764853 (п’ять мільйонів сімсот шістдесят чотири тисячі вісімсот п’ятдесят три) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 96,02% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

 

Питання, винесене на голосування:

Звіт Наглядової ради за 2020 рік.  Прийняття рішення та затвердження заходів за наслідками розгляду звіту.

З питання 5 порядку денного: Звіт Наглядової ради за 2020 рік.  Прийняття рішення та затвердження заходів за наслідками розгляду звіту.

 

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування.

 

Проект рішення :

Звіт Наглядової ради ПАТ “ Гайворонський спецкар'єр”  за 2020 рік розглянули. Прийняли рішення та затвердили  заходи за наслідками розгляду  звіту.

 

Підсумки голосування:

«ЗА»-5764853 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками  голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ»-0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками  голосуючих простих іменних акцій.

«УТРИМАВСЯ»-0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками  голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні-0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками  голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними-0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками  голосуючих простих іменних акцій.

 

 

 

Прийняте рішення:

Звіт Наглядової ради ПАТ“ Гайворонський спецкар'єр”  за 2020 рік розглянули та затвердили.

Прийняли рішення та затвердили  заходи за наслідками розгляду  звіту.

 

 

 

 

Голова  лічильної комісії                ____________________ В.П.Лукавецька

Члени  лічильної комісії                 ______________________Л.О.Пилипишина

                                                           _______________________ Т.Г.Одайська


 

 

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ № 6

 на річних загальних зборах акціонерів

Акціонерного товариства

«Гайворонський спеціалізований кар’єр»

Код 20657268

 

м.Гайворон                                                                                                              09.04.2021 р.

 

Лічильна комісія у складі:

Голова комісії: Лукавецька В.П.

Члени комісії: Одайська Т.Г.

                        Пилипишина Л.О.

Здійснюючи повноваження з підрахунку голосів згідно з рішенням чергових річних зборів акціонерів від 09.04.2021 р., склала даний протокол про наступне:

Дата проведення голосування: 09 квітня 2021 р.

Для участі у загальних зборах зареєструвалися 9(дев’ять ) осіб, яким належить 5764853 (п’ять мільйонів сімсот шістдесят чотири тисячі вісімсот п’ятдесят три) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 96,02% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

 

Питання, винесене на голосування:

6. Затвердження рішення наглядової ради АТ “ Гайворонський спецкар'єр”   від 20 січня 2021 року « Про обрання аудитора для проведення аудиту (аудиторської перевірки).»

 

 

З питання 6 порядку денного: Затвердження рішення наглядової ради АТ “ Гайворонський спецкар'єр”   від 20 січня 2021 року « Про обрання аудитора для проведення аудиту (аудиторської перевірки).»

 

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування.

 

Проект рішення :

Затвердити рішення  Наглядової ради АТ “ Гайворонський спецкар'єр”  від 20 січня                  2021 року Про обрання аудитором ТОВ «Аудиторська фірма «Аналітик-Центр» для проведення аудиторської перевірки повного пакету річної фінансової звітності за 2020 рік з метою висловлення аудитором думки про те, чи фінансова звітність відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан на 31.12.2020 рік, його фінансові результати та рух грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену дату, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності.

 

Підсумки голосування:

«ЗА»-5764853 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками  голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ»-0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками  голосуючих простих іменних акцій.

«УТРИМАВСЯ»-0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками  голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні-0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками  голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними-0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками  голосуючих простих іменних акцій.

 

 

 

Прийняте рішення:

Затвердити рішення  Наглядової ради АТ “ Гайворонський спецкар'єр”  від 20 січня                  2021 року Про обрання аудитором ТОВ «Аудиторська фірма «Аналітик-Центр» для проведення аудиторської перевірки повного пакету річної фінансової звітності за 2020 рік з метою висловлення аудитором думки про те, чи фінансова звітність відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан на 31.12.2019 рік, його фінансові результати та рух грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену дату, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності.

 

 

 

Голова  лічильної комісії                ____________________ В.П.Лукавецька

Члени  лічильної комісії                 ______________________Л.О.Пилипишина

                                                           _______________________ Т.Г.Одайська


 

 

 

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ № 7

 на річних загальних зборах акціонерів

Акціонерного товариства

«Гайворонський спеціалізований кар’єр»

Код 20657268

 

м.Гайворон                                                                                                              09.04.2021 р.

 

Лічильна комісія у складі:

Голова комісії: Лукавецька В.П.

Члени комісії: Одайська Т.Г.

                        Пилипишина Л.О.

Здійснюючи повноваження з підрахунку голосів згідно з рішенням чергових річних зборів акціонерів від 09.04.2021 р., склала даний протокол про наступне:

Дата проведення голосування: 09 квітня 2021 р.

Для участі у загальних зборах зареєструвалися 9(дев’ять ) осіб, яким належить 5764853 (п’ять мільйонів сімсот шістдесят чотири тисячі вісімсот п’ятдесят три) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 96,02% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

 

Питання, винесене на голосування:

7.                   Затвердження річного звіту товариства. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Розгляд висновків зовнішнього  аудитора та затвердження заходів за результатами його розгляду.

 

З питання 7 порядку денного:  Затвердження річного звіту товариства. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Розгляд висновків зовнішнього  аудитора та затвердження заходів за результатами його розгляду.

 

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування.

 

Проект рішення :

Затвердити річний звіт Товариства за 2020 рік. Розглянули висновки зовнішнього аудитора- незалежних аудиторів ТОВ "Аудиторська фірма "Аналітик-Центр" , в якому висловлено думку із застереженням щодо фінансової звітності  ПАТ "Гайворонський спецкар’єр" на 31 грудня 2020 року, та затвердили заходи за наслідками його розгляду. 

 

Підсумки голосування:

«ЗА»-5764853 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками  голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ»-0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками  голосуючих простих іменних акцій.

«УТРИМАВСЯ»-0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками  голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні-0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками  голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними-0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками  голосуючих простих іменних акцій.

 

 

 

Прийняте рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2020 рік.

            Розглянули висновки зовнішнього аудитора- незалежних аудиторів ТОВ "Аудиторська фірма "Аналітик-Центр" , в якому висловлено думку із застереженням щодо фінансової звітності  ПАТ "Гайворонський спецкар’єр" на 31 грудня 2020 року, та затвердили заходи за наслідками його розгляду. 

 

 

Голова  лічильної комісії                ____________________ В.П.Лукавецька

Члени  лічильної комісії                 ______________________Л.О.Пилипишина

                                                           _______________________ Т.Г.Одайська


 

 

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ № 8

 на річних загальних зборах акціонерів

Акціонерного товариства

«Гайворонський спеціалізований кар’єр»

Код 20657268

 

м.Гайворон                                                                                                              09.04.2021 р.

 

Лічильна комісія у складі:

Голова комісії: Лукавецька В.П.

Члени комісії: Одайська Т.Г.

                        Пилипишина Л.О.

Здійснюючи повноваження з підрахунку голосів згідно з рішенням чергових річних зборів акціонерів від 09.04.2021 р., склала даний протокол про наступне:

Дата проведення голосування: 09 квітня 2021 р.

Для участі у загальних зборах зареєструвалися 9(дев’ять ) осіб, яким належить 5764853 (п’ять мільйонів сімсот шістдесят чотири тисячі вісімсот п’ятдесят три) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 96,02% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

 

Питання, винесене на голосування:

8.  Розподіл прибутку  товариства за 2020 рік

З питання 8 порядку денного:  Розподіл прибутку  товариства за 2020 рік

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування.

 

Проект рішення :

Чистий прибуток  за результатами діяльності АТ «Гайворонський спецкар’єр» у 2020 році згідно фінансової звітності затвердити в сумі 53710 тис.грн.

 50% від чистого прибутку це 26855 тис. грн, отриманого АТ «Гайворонський спецкар’єр» у 2020 році направити на виплату дивідендів.

 

Підсумки голосування:

«ЗА»-5764853 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками  голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ»-0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками  голосуючих простих іменних акцій.

«УТРИМАВСЯ»-0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками  голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні-0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками  голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними-0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками  голосуючих простих іменних акцій.

 

 

 

Прийняте рішення:

Чистий прибуток  за результатами діяльності АТ «Гайворонський спецкар’єр» у 2020 році згідно фінансової звітності затвердити в сумі 53710 тис.грн.

 50% від чистого прибутку це 26855 тис. грн, отриманого АТ «Гайворонський спецкар’єр» у 2020 році направити на виплату дивідендів.

 

 

 

Голова  лічильної комісії                ____________________ В.П.Лукавецька

Члени  лічильної комісії                 ______________________Л.О.Пилипишина

                                                           _______________________ Т.Г.Одайська


 

 

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ № 9

 на річних загальних зборах акціонерів

Акціонерного товариства

«Гайворонський спеціалізований кар’єр»

Код 20657268

 

м.Гайворон                                                                                                              09.04.2021 р.

 

Лічильна комісія у складі:

Голова комісії: Лукавецька В.П.

Члени комісії: Одайська Т.Г.

                        Пилипишина Л.О.

Здійснюючи повноваження з підрахунку голосів згідно з рішенням чергових річних зборів акціонерів від 09.04.2021 р., склала даний протокол про наступне:

Дата проведення голосування: 09 квітня 2021 р.

Для участі у загальних зборах зареєструвалися 9(дев’ять ) осіб, яким належить 5764853 (п’ять мільйонів сімсот шістдесят чотири тисячі вісімсот п’ятдесят три) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 96,02% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

 

Питання, винесене на голосування:

9.                   Затвердження розміру річних дивідендів за 2020 рік

 

З питання 9 порядку денного: Затвердження розміру річних дивідендів за 2020 рік

 

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування.

 

Проект рішення :

За результатами діяльності ПАТ «Гайворонський спецкар’єр» у 2020 році розмір чистого прибутку, що припадає на одну акцію, становить  8,95167  грн,

На виплату дивідендів планується -50% від чистого прибутку -4,41 грн,   з цієї суми утримати податки згідно чинного законодавства.

У відповідності зі  статтею 52 пункт 14  Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 р.  (№ 514-VI), доручити Наглядовій раді АТ «Гайворонський спецкар’єр» встановити дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за результатами роботи АТ «Гайворонський спецкар’єр» у 2020 році, а також порядок і строк їх виплати.

Доручити директору  АТ «Гайворонський спецкар’єр» Бельському Василю Валерійовичу забезпечити нарахування та виплату дивідендів безпосередньо акціонерам в порядку та строки, визначені Наглядовою радою АТ «Гайворонський спецкар’єр» та чинним законодавством.

 

Підсумки голосування:

«ЗА»-5764853 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками  голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ»-0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками  голосуючих простих іменних акцій.

«УТРИМАВСЯ»-0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками  голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні-0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками  голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними-0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками  голосуючих простих іменних акцій.

 

 

 

Прийняте рішення:

За результатами діяльності ПАТ «Гайворонський спецкар’єр» у 2020 році розмір чистого прибутку, що припадає на одну акцію, становить  8,95167  грн,

На виплату дивідендів планується -50% від чистого прибутку -4,41 грн,   з цієї суми утримати податки згідно чинного законодавства.

У відповідності зі  статтею 52 пункт 14  Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 р.  (№ 514-VI), доручити Наглядовій раді АТ «Гайворонський спецкар’єр» встановити дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за результатами роботи АТ «Гайворонський спецкар’єр» у 2020 році, а також порядок і строк їх виплати.

Доручити директору  АТ «Гайворонський спецкар’єр» Бельському Василю Валерійовичу забезпечити нарахування та виплату дивідендів безпосередньо акціонерам в порядку та строки, визначені Наглядовою радою АТ «Гайворонський спецкар’єр» та чинним законодавством.

 

 

 

Голова  лічильної комісії                ____________________ В.П.Лукавецька

Члени  лічильної комісії                 ______________________Л.О.Пилипишина

                                                           _______________________ Т.Г.Одайська


 

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ № 10

 на річних загальних зборах акціонерів

Акціонерного товариства

«Гайворонський спеціалізований кар’єр»

Код 20657268

 

м.Гайворон                                                                                                              09.04.2021 р.

 

Лічильна комісія у складі:

Голова комісії: Лукавецька В.П.

Члени комісії: Одайська Т.Г.

                        Пилипишина Л.О.

Здійснюючи повноваження з підрахунку голосів згідно з рішенням чергових річних зборів акціонерів від 09.04.2021 р., склала даний протокол про наступне:

Дата проведення голосування: 09 квітня 2021 р.

Для участі у загальних зборах зареєструвалися 9(дев’ять ) осіб, яким належить 5764853 (п’ять мільйонів сімсот шістдесят чотири тисячі вісімсот п’ятдесят три) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 96,02% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

 

Питання, винесене на голосування:

10.  Прийняття рішення про   попереднє надання згоди  на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як  одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

 

З питання 10 порядку денного: Прийняття рішення про   попереднє надання згоди  на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як  одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

 

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування.

 

Проект рішення :

Затвердити рішення про  попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у період з 09.04.2021 р.  до наступних загальних зборів акціонерів Товариства, але не пізніше 09.04.2022 р.,   якщо гранична  вартість майна або послуг, що є або  буде  предметом даних правочинів буде  більше 25 % вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2021 рік, а саме: правочинів, договорів поставки, купівлі-продажу, договорів оренди, надання послуг  на суму більшу  47 млн 686 тис.750  гривень  або  еквівалент цієї суми в євро чи доларах США, визначений за офіційним курсом Національного банку України на день підрахунку граничної сукупної вартості.  Під значним правочином слід також розуміти укладання додаткових угод (доповнень) на зазначену вище суму, до діючих договорів (угод/контрактів), що були укладені Товариством.  Кількість зазначених вище правочинів, які будуть вчинятися протягом зазначеного періоду, необмежена. Правочини, на вчинення яких надане попереднє схвалення, вчиняються відповідно до норм чинного законодавства та Статуту Товариства. Уповноважити директора АТ « Гайворонський спецкар’єр» на укладання кожного такого правочину від імені Товариства з правом підпису договорів/додаткових угод/контрактів та інших документів, необхідних для укладання цих правочинів з обов’язковим рішенням (візуванням) членів наглядової ради АТ « Гайворонський спецкар’єр». Товариство усвідомлює, що вчинення значного правочину є чинним незалежно від збільшення у майбутньому ринкової вартості майна Товариства, збільшення/зменшення вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, а також можливих коливань курсу гривні до іноземних валют.

 

Підсумки голосування:

«ЗА»-5764853 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками  голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ»-0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками  голосуючих простих іменних акцій.

«УТРИМАВСЯ»-0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками  голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні-0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками  голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними-0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками  голосуючих простих іменних акцій.

 

Прийняте рішення:

Затвердити рішення про  попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у період з 09.04.2021 р.  до наступних загальних зборів акціонерів Товариства, але не пізніше 09.04.2022 р.,   якщо гранична  вартість майна або послуг, що є або  буде  предметом даних правочинів буде  більше 25 % вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2021 рік, а саме: правочинів, договорів поставки, купівлі-продажу, договорів оренди, надання послуг  на суму більшу  47 млн 686 тис.750  гривень  або  еквівалент цієї суми в євро чи доларах США, визначений за офіційним курсом Національного банку України на день підрахунку граничної сукупної вартості.  Під значним правочином слід також розуміти укладання додаткових угод (доповнень) на зазначену вище суму, до діючих договорів (угод/контрактів), що були укладені Товариством.  Кількість зазначених вище правочинів, які будуть вчинятися протягом зазначеного періоду, необмежена. Правочини, на вчинення яких надане попереднє схвалення, вчиняються відповідно до норм чинного законодавства та Статуту Товариства. Уповноважити директора АТ « Гайворонський спецкар’єр» на укладання кожного такого правочину від імені Товариства з правом підпису договорів/додаткових угод/контрактів та інших документів, необхідних для укладання цих правочинів з обов’язковим рішенням (візуванням) членів наглядової ради АТ « Гайворонський спецкар’єр». Товариство усвідомлює, що вчинення значного правочину є чинним незалежно від збільшення у майбутньому ринкової вартості майна Товариства, збільшення/зменшення вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, а також можливих коливань курсу гривні до іноземних валют.

 

 

Голова  лічильної комісії                ____________________ В.П.Лукавецька

Члени  лічильної комісії                 ______________________Л.О.Пилипишина

_______________________ Т.Г.Одайська