«ЗАТВЕРДЖЕНО»

                                                                                           рішенням річних загальних зборів акціонерів

Публічного акціонерного товариства «Гайворонський спеціалізований карєр»                                                                                                                                     

протокол №1/2020 від 03 квітня 2020р.

 

Голова зборів______________________ Зубарєв О. О.

 

Секретар зборів__________________Томашевська С. В..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«ГАЙВОРОНСЬКИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ КАР’ЄР»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Гайворон

2020 рік

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.      Це Положення про виконавчий орган  АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГАЙВОРОНСЬКИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ КАР’ЄР»  (далі – Положення) розроблено відповідно до чинного законодавства України (далі – закон/законодавство) та Статуту  АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГАЙВОРОНСЬКИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ КАР’ЄР»  (далі – Товариство) і визначає статус, склад, повноваження, порядок формування, а також права, обов’язки та відповідальність виконавчого органу Товариства.

1.2.      Положення визначає правовий статус, порядок формування, склад, строк повноважень, порядок роботи, компетенцію та порядок припинення повноважень виконавчого органу Товариства.

1.3.      Положення затверджується загальними зборами акціонерів Товариства і може бути змінене, доповнене або скасоване лише ними.

1.4.      У своїй діяльності виконавчий орган керується чинним законодавством України, Статутом Товариства, Принципами корпоративного управління затверджених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку,   Положенням, внутрішніми нормативними актами Товариства та рішеннями загальних зборів акціонерів та наглядової ради.

 

2. ПРАВОВИЙ СТАТУС ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ

2.1.      Особою, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу є директор Товариства.

2.2.      Директор є посадовою особою органів управління Товариства.

2.3.      Завдання директора полягає у здійсненні управління поточною діяльністю Товариства, що передбачає його відповідальність за реалізацію цілей, стратегій та політики Товариства.

2.4.      Метою діяльності директора е забезпечення ефективної роботи Товариства. Для реалізацій мети діяльності директор повинен керуватися такими принципами:

- оперативне прийняття максимально об’єктивних рішень в інтересах Товариства та його акціонерів;

- добросовісне, своєчасне та ефективне виконання рішень загальних зборів та наглядової ради.

2.5.      Директор підзвітний загальним зборам і наглядовій раді, ор­ганізовує виконання їх рішень. Директор діє від імені Товариства у межах, встановлених статутом Товариства  та законом.

 

 

3. ОБРАННЯ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ ТА ПРИПИНЕННЯ ЙОГО ПОВНОВАЖЕНЬ

3.1.      Директором може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом наглядової ради чи ревізійної комісії.

3.2.      Директор обирається наглядовою радою строком на 5 років. Повноваження директора дійсні з моменту його обрання рішен­ням наглядової ради.

3.3.      Директор може обиратися/переобиратися (призначатися) на посаду необмежену кількість термінів (строків).

3.4.      З директором укладаються контракт на умовах, визначених наглядовою радою Товариства. У контракті передбачаються права та обов’язки, строк повноважень, відповідальність, розмір винагороди, заохочення, підстави дострокового припинення контракту. Від імені Товариства контракт підписує голова наглядової ради чи особа, уповноважена на таке підписання наглядовою радою.

3.5.          У разі тимчасової відсутності директора (відпустка, лікарняний, відрядження тощо), його повноваження здійснюються призначеною ним особою, якщо наглядова рада при обранні директора не призначила особу, яка здійснюватиме його тимчасове заступництво (замісництво).

3.6.      Повноваження директора припиняються за рішенням наглядової ра­ди. Наглядова рада може в будь-який час та з будь-яких підстав прийняти рішення про припинення повноважень директора.

         З припиненням повноважень директора одночасно припиняється дія контракту, укладеного з ним.

3.7.      Рішення про обрання/припинення повноважень директора приймається наглядовою радою простою більшістю голосів членів наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу в порядку, передбаченому Статутом та Положенням про наглядову раду.

 

4. КОМПЕТЕНЦІЯ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ

4.1.      Директор уповноважений одноосібно керувати поточною діяльністю Товариства.

4.2.      Рішення, що відносяться до його компетенції, директор приймає самостійно та на власний розсуд, керуючись доцільністю і потребами (інтересами) Товариства та дотримуючись норм законодавства, Статуту, положень та інших внутрішніх документів Товариства, свого контракту, а також чинних зобов’язань Товариства.

4.3.      Директор приймає рішення і видає накази та інші розпорядчі документи, які є обов'язковими для виконання усіма працівниками Товариства.

4.4.      До компетенції директора належить вирішення всіх питань, пов'яза­них з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів та наглядової ради.

4.5.          Директор:

1)          без довіреності діє від імені товариства, представляє Товариство без довіреності у відносинах з усіма без винятку органами державної влади та органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності, юридичними та фізичними особами, а також у судах;

2)          вчиняє від імені Товариства правочини та інші юридичні дії, з урахуванням обмежень щодо змісту та суми договорів (правочинів, угод), які встановлені статутом, положенням про виконавчий орган, рішеннями загальних зборів та наглядової ради;

3)          з урахуванням обмежень, встановлених  Статутом, положенням про виконавчий орган, контрактом, укладеним Товариством з виконавчим органом, виступає розпорядником коштів та майна Товариства.

4)          самостійно приймає рішення про вчинення правочину на суму до 5000000,0грн., але не більше 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

5)          вчиняє правочини визначені абзацами сс, hh, ii  підпункту 2 пункту 9.2 Статуту лише після надання наглядовою радою згоди на їх вчинення;

6)          видає накази та розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства;

7)          видає довіреності на право вчинення дій і представництво від імені Товариства;

8)          самостійно приймає на роботу та звільняє працівників Товариства, крім випадків встановлених абзацом jj підпункту 2 пункту 9.2 Статуту;

9)          визначає (конкретизує) сферу компетенції, права, обов’язки і відповідальність працівників Товариства, приймає будь-які інші кадрові рішення (в тому числі стосовно переведення) щодо працівників Товариства, укладає від імені Товариства трудові договори (контракти) з працівниками;

10)       застосовує до працівників Товариства заходи заохочення та стягнення;

11)       встановлює внутрішній режим роботи в Товаристві;

12)       розробляє штатний розпис, посадові інструкції, встановлює фонд оплати праці працівників Товариства;

13)       у випадку набуття Товариством корпоративних прав або часток (паїв, акцій) у статутному капіталі інших юридичних осіб від імені Товариства приймає участь в органах управління таких юридичних осіб (у т.ч. у вищих органах управління), від імені Товариства голосує (приймає участь у голосуванні) щодо питань, які розглядаються органами управління таких юридичних осіб (у т.ч. щодо питань про затвердження статутів таких юридичних осіб), від імені Товариства підписує статути таких юридичних осіб, а також підписує від імені Товариства заяви про вихід зі складу учасників таких юридичних осіб;

14)       встановлює посадові окладів працівників Товариства та розміри премій, надбавок, доплат та інших виплат в якості оплати працівників, в межах, встановлених колективним договором;

15)       організує виконання планів діяльності Товариства, виконання Товариством зобов’язань перед державою і контрагентами за господарськими договорами, вимог по охороні праці та техніки безпеки, вимог щодо охорони навколишнього природного середовища;

16)       організує збереження майна Товариства і його належне використання;

17)       веде переговори з замовниками, підрядниками, постачальниками та іншими контрагентами;

18)       розробляє поточні фінансово-господарські плани і оперативні завдання Товариства, подає їх на затвердження наглядовій раді та забезпечує їх реалізацію;

19)       організовує ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства, складає та надає наглядовій раді, квартальні та річні звіти Товариства до їх оприлюднення;

20)       організовує документообіг як в самому Товаристві, так і в його відносинах з іншими юридичними та фізичними особами;

21)       організовує матеріально-технічне забезпечення господарської та іншої діяльності Товариства;

22)       організовує збут продукції, робіт та послуг;

23)       організовує зовнішньоекономічну діяльність;

24)       організовує соціально-побутове обслуговування працівників Товариства;

25)       контролює стан приміщень, споруд, обладнання;

26)       організовує архів Товариства, забезпечує роботу канцелярії;

27)       відкриває та закриває у банківських установах поточні та інші рахунки Товариства;

28)       дає пропозиції наглядовій раді з розподілу і використання прибутку, визначення розмірів фондів, які створюються (які  необхідно створити) Товариством відповідно до чинного законодавства України, розміру і форми виплати дивідендів;

29)       готує пропозиції щодо порядку денного та проектів рішень загальних зборів акціонерів;

30)       має право вимагати скликання позачергового засідання наглядової ради Товариства;

31)       має право отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій;

32)       вирішує інші питання, що належать до  компетенції керівника згідно із законодавством, Статутом, положенням про виконавчий орган та умовами контракту;

33)       одержує оплату своєї діяльності згідно з контрактом.

4.6.      Директор зобов’язаний:

1)          на вимогу наглядової ради надати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність Товариства;

2)          забезпечувати оперативне управління Товариством, організовувати виробничо-господарську діяльність, соціальну та іншу діяльність Товариства;

3)          виконувати та забезпечувати виконання рішень загальних зборів та наглядової ради;

4)          організовувати виконання виробничих планів/програм, договірних та інших зобов’язань Товариства;

5)          постійно інформувати наглядову раду про поточні справи Товариства;

6)          неухильно дотримуватись вимог Статуту та внутрішніх документів Товариства;

7)          виконувати Правила внутрішнього трудового розпорядку Товариства;

8)          забезпечувати фінансово-економічну стабільність, конкурентоспроможність та прибутковість Товариства;

9)          налагоджувати юридичне, економічне, бухгалтерське та інформаційне забезпечення діяльності Товариства;

10)       забезпечувати своєчасне перерахування до бюджету податків та інших обов’язкових платежів, а також своєчасну виплату заробітної плати працівникам Товариства в повному обсязі;

11)       забезпечувати формування та використання фондів Товариства відповідно до чинного законодавства та внутрішніх документів Товариства;

12)       забезпечувати Товариство кваліфікованими кадрами, створювати для найманих працівників безпечні та сприятливі умови праці;

13)       від імені Товариства укладати та виконувати колективний договір;

14)       забезпечувати своєчасне надання Товариством передбаченої законодавством України звітності та інформації;

15)       готувати та подавати на розгляд наглядовій раді: річний план гірничих робіт, річний план виробництва, річний кошторис витрат, річний кошторис придбання обладнання;

16)       щоквартально готувати та подавати на розгляд наглядовій раді плани та звіти, передбачені законодавством, Статутом, положеннями про наглядову раду та виконавчий орган, а також та контрактом, укладеним між Товариством та виконавчим органом;

17)       в разі необхідності здійснювати підбір та подання на затвердження наглядовій раді кандидатур на посади: заступників директора, головного бухгалтера, головного інженера, економіста з фінансової роботи, головного механіка, головного енергетика;

18)       погоджувати з наглядовою радою списання майна Товариства;

19)       брати участь у засіданні Наглядової ради на її вимогу;

20)       організовувати впровадження у виробництво нової техніки і прогресивних технологій.

21)       повідомляти наглядову раду про будь-які питання (рішення компетентних органів державної влади, листи, факти тощо) щодо дозвільної документації Товариства.  

4.7.      Особа, яка тимчасово здійснює повноваження ого директора, має всі повноваження директора, передбачені законодавством України, Статутом та цим Положенням, в тому числі діє без довіреності від імені Товариства та представляє його інтереси в усіх установах, підприємствах та організаціях.

 

5. ЗВІТНІСТЬ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ

5.1.      Директор підзвітний загальним зборам акціонерів і наглядовій раді Товариства.

5.2.      Директор звітує перед загальними зборами та наглядовою радою про:

1)          виконання затверджених загальними зборами планів та показників діяльності Товариства;

2)          фінансово-економічний стан Товариства, рівень конкурентоспроможності та прибутковості;

3)          стан та можливі способи погашення кредиторської та дебіторської заборгованості;

4)          динаміку змін показників звітності Товариства.

5.3.      Директор щоквартально звітує перед наглядовою радою про виконання:

1)          річного плану гірничих робіт;

2)          річного плану виробництва;

3)          річного кошторису витрат;

4)          річного кошторису придбання обладнання.

5.4.      Звіт директора складається у письмовій формі і повинен містити посилання на показники бухгалтерської звітності Товариства, детальний аналіз та пояснення.

5.5.      На письмову вимогу наглядової ради директор звітує на найближчому засіданні наглядової ради з конкретного питання, зазначеного у письмовій вимозі наглядової ради. Звіт з конкретного питання повинен містити детальний аналіз порушеного питання з посиланням на документацію, на підставі якої проведений аналіз, та необхідними поясненнями.

 

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

6.1. За вчинення посадових та інших видів злочинів директор  несе кримінальну відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

6.2. Директор несе цивільно-правову відповідальність перед Товариством за збитки, які завдані Товариству його винними діями (бездіяльністю).

6.3. Директор у разі порушення покладених на нього обов’язків, несе відповідальність у розмірі збитків, завданих Товариству, якщо інші підстави та розмір відповідальності не встановлені чинним законодавством України.

6.4. Товариство має право звернутися з позовом до директора про відшкодування завданих Товариству збитків на підставі рішення наглядової ради Товариства.

6.5. Порядок притягнення директора до відповідальності регулюється нормами чинного законодавства України.