Затверджено

Загальними Зборами акціонерів

Публічного акціонерного товариства

«Гайворонський спеціалізований карєр»

Протокол № 1/2018 від 13.04.2018 р.

Голова зборів .........................О.О.Зубарєв

Секретар зборів ……………………..С.В.Томашевська

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про правління

Публічного акціонерного товариства

«Гайворонський спеціалізований карєр»

 

 

 

м.Гайворон

 

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Дане Положення розроблено відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», Статуту Публічного акціонерного товариства «Гайворонський спеціалізований кар’єр» (далі по тексту – Товариство), Принципів корпоративного управління затверджених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, на інших чинних нормативно-правових актів України.

Положення визначає правовий статус, порядок формування,склад, строк повноважень, порядок роботи,компетенцію та порядок припинення повноважень Правління товариства.

Положення затверджується та доповнюється лише Загальними Зборами.

У своїй діяльності правління керується чинним законодавством України,Статутом Товариства, Принципами корпоративного управління затверджених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, Положенням, внутрішніми нормативними актами Товариства та рішеннями Загальних зборів Товариства.

 Правління — колегіальний виконавчий орган Товариства.

            Правління здійснює управління поточною діяльністю Товариства.

            До компетенції правління належить вирішення всіх питань, пов'яза­них з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів та наглядової ради.

            Правління підзвітне загальним зборам і наглядовій раді, ор­ганізовує виконання їх рішень. Правління  діє від імені Товариства у межах, встановлених статутом Товариства і законодавством.

            Членами правління  може бути будь-яка фізична особа, яка має повну дієздатність і не є членом наглядової ради чи ревізійної комісії.

            Права та обов’язки правління визначаються законодавством, цим статутом та положенням про колегіальний виконавчий орган (правління), а також трудовими договорами. Від імені Товариства трудовий договір підписує голова наглядової ради чи особа уповноважена на те наглядовою радою.

            Правління на вимогу органів та посадових осіб Товариства зобов'яза­не надати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність Товариства в ме­жах, встановлених законодавством, статутом та внутрішніми положеннями Товари­ства.

             Голова правління має право:

            1) діяти без довіреності від імені Товариства, представляти Товариство без довіреності у відносинах з усіма без винятку органами державної влади та органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності, а також у відносинах з фізичними та юридичними особами;

            2) вчиняти від імені Товариства правочини та укладати (підписувати) від імені Товариства будь-які договори (угоди) з урахуванням обмежень щодо змісту та суми договорів (правочинів, угод), які встановлені цим статутом;

            3) самостійно приймати рішення про вчинення правочину, якщо ринкова вартість майна (робіт, послуг), що є його предметом, становить не більше 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

            4) з урахуванням обмежень, встановлених цим статутом, виступати розпорядником коштів та майна Товариства;

            5) видавати довіреності на право вчинення дій і представництво від імені Товариства;

            6) приймати на роботу та звільняти працівників Товариства, застосовувати до них заходи заохочення та стягнення; визначати (конкретизувати) сферу компетенції, права і відповідальність працівників Товариства, приймати будь-які інші кадрові рішення (в тому числі стосовно переведення) щодо працівників Товариства, укладати від імені Товариства трудові договори з працівниками, керівниками філій та представництв;

7) призначати виконавчого директора  товариства для виконання функцій організації і оперативного управління виробничо-господарською діяльністю підприємства;

            8) видавати накази та розпорядження в межах своєї компетенції,  давати вказівки, що є обов'язковими до виконання всіма підрозділами та штатними працівниками Товариства;

            9) у випадку набуття Товариством корпоративних прав або часток (паїв, акцій) у статутному капіталі інших юридичних осіб від імені Товариства приймати участь в органах управління таких юридичних осіб (у т.ч. у вищих органах управління), від імені Товариства голосувати (приймати участь у голосуванні) щодо питань, які розглядаються органами управління таких юридичних осіб (у т.ч. щодо питань про затвердження статутів таких юридичних осіб), від імені Товариства підписувати статути таких юридичних осіб, а також підписувати від імені Товариства заяви про вихід зі складу учасників таких юридичних осіб;

            10) затвердження проектів річного бюджету, бізнес-планів, програм фінансово-господарської діяльності Товариства;

            11) організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства, складання та надання наглядовій раді квартальних та річних звітів Товариства до їх оприлюднення;

            12) затвердження  штатного розкладу та посадових окладів працівників Товариства;

            13) вирішення інших питань, що належать до  компетенції голови правління згідно із законодавством або статутом Товариства.

            Порядок обрання та відкликання повноважень правління.

            Правління обирається наглядовою радою строком на 5 років у кількості 5 осіб.

            Повноваження правління дійсні з моменту його затвердження рішен­ням наглядової ради.

            Повноваження правління припиняються за рішенням наглядової ра­ди.

             Повноваження голови правління припиняються за рішенням наглядової ра­ди з одночасним прийняттям рішення про призначення головою правління, або особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.