Затверджено

Загальними Зборами акціонерів

Публічного акціонерного товариства

«Гайворонський спеціалізований кар’єр»

Протокол № 1/2018 від 13.04.2018 р.

Голова зборів .........................О.О.Зубарєв

Секретар зборів ……………………..С.В.Томашевська

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про ревізійну комісію

Публічного акціонерного товариства

«Гайворонський спеціалізований кар’єр»

 

м.Гайворон

 

1.             ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.            Дане Положення розроблено відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 № 514-VI (далі по тексту – Закон), Статуту Публічного акціонерного товариства «Гайворонський спеціалізований кар’єр» (далі по тексту – Товариство), Принципів корпоративного управління затверджених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, на інших чинних нормативно-правових актів України.

1.2.            Положення визначає правовий статус, порядок формування,склад, строк повноважень, порядок роботи,компетенцію тапорядок припинення повноважень ревізійної комісії.

1.3.            Положення затверджується та доповнюється лише Загальними Зборамиі може бути змінено та доповнено лише ними.

1.4.            У своїй діяльності Ревізійна комісія керується чинним законодавством України,СтатутомТовариства, Принципами корпоративного управління затверджених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, Положенням, внутрішніми нормативними актами Товариства та рішеннями Загальних зборів Товариства.

1. Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства загальні збори можуть обирати ревізійну комісію.

Члени ревізійної комісії в акціонерних товариствах обираються виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб - акціонерів. Голова ревізійної комісії обирається членами ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу ревізійної комісії, якщо інше не передбачено статутом товариства.

Ревізійна комісія  може обиратися для проведення спеціальної перевірки фінансово-господарської діяльності товариства або на визначений період. Строк повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) встановлюється на період до дати проведення чергових річних загальних зборів, якщо статутом товариства, або положенням про ревізійну комісію, або рішенням загальних зборів акціонерного товариства не передбачено інший строк повноважень, але не більше ніж на п'ять років.

2. Не можуть бути членами ревізійної комісії :

1) член наглядової ради;

2) член виконавчого органу;

3) корпоративний секретар;

4) особа, яка не має повної цивільної дієздатності;

5) члени інших органів товариства.

Члени ревізійної комісії  не можуть входити до складу лічильної комісії товариства.

3. Права та обов'язки членів ревізійної комісії  визначаються цим Законом, іншими актами законодавства, статутом, а також договором, що укладається з кожним членом ревізійної комісії .

Ревізійна комісія  має право вносити пропозиції до порядку денного загальних зборів та вимагати скликання позачергових загальних зборів. Члени ревізійної комісії (ревізор) мають право бути присутніми на загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу.

Члени ревізійної комісії мають право брати участь у засіданнях наглядової ради та виконавчого органу у випадках, передбачених цим Законом, статутом або внутрішніми положеннями товариства.

Перевірка фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства за результатами фінансового року

1. Ревізійна комісія  проводить перевірку фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства за результатами фінансового року, якщо інше не передбачено статутом товариства. Виконавчий орган забезпечує членам ревізійної комісії  доступ до інформації в межах, передбачених статутом або положенням про ревізійну комісію.

2. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства за результатами фінансового року ревізійна комісія готує висновок, в якому міститься інформація про:

підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період;

факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.