П Р О Т О К О Л    01/04-2016

Чергових річних загальних зборів акціонерів

публічного акціонерного товариства «Гайворонський спеціалізований карєр»

01 квітня  2016 р.                                                                                                          м.Гайворон

      Статутний фонд Товариства складає 300 000 грн., який розділений на 6 000 000 простих іменних акцій номінальною вартістю 0,05 грн., кожна.

 Інших видів цінних паперів Товариство не випускало.

      Повідомлення про загальні збори та порядок денний згідно до Статуту опубліковані в засобах масової інформації:

Газета Бюлетень.“Цінні папери України” № 34 (4322) від 24.02.2016р.

а також персонально надіслано до акціонерів простими  листами.

Чергові річні Загальні збори акціонерів (далі – "Збори") Публічного акціонерного товариства  « Гайворонський спеціалізований кар’єр» (надалі – "Товариство") були проведені 01 квітня 2016 року за місцем знаходження Товариства за адресою: ПАТ « Гайворонський спецкар’єр», провулок Кар’єрський 2, (Червоний куточок, кімната № 1) місто Гайворон, Кіровоградська область, Україна.

Право на участь у загальних зборах Товариства та право на голосування по всіх питаннях мають  згідно реєстру акціонерів. На балансі Товариства власні акції  не обліковуються.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах – 5770846

Кворум загальних зборів – 96.18%.

Реєстрація акціонерів розпочата о 08-30 год., завершена о 10-30 год.

Загальні збори розпочато об 11.00 годині.

Закінчено о 13.00 годині

Реєстрація акціонерів для участі у Зборах Товариства проведена Реєстраційною комісією Товариства, до складу якої, згідно з рішенням Наглядової ради Товариства від 21.03. 2014 року , увійшли:

Томашевська С.В.- голова комісії;

Лукавецька В.П.- член комісії;

Пилипишина Л.О.-член комісії

 

Збори відкрив член наглядової ради Янголенко В..В. і надав слово Голові Реєстраційної комісії  Томашевській С.В. для оголошення підсумків реєстрації акціонерів для участі у Зборах.

На загальні збори прибуло 16 акціонерів, які володіють 5770846 голосами, що складає 96,18  відсотка від загальної кількості голосів.

Збори вважаються повноважними і мають право розпочати свою роботу.

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Обрання голови та секретаря Загальних зборів, лічильної комісії ПАТ “ Гайворонський спецкар'єр”.

2. Звіт голови правління ПАТ “ Гайворонський спецкар'єр” за результатами фінансово-господарської діяльності ПАТ “ Гайворонський спецкар'єр” за 2015 рік. Визначення основних напрямків діяльності ПАТ “ Гайворонський спецкар'єр” у 2016 році.  Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту голови правління.

3. Звіт ревізійної комісії ПАТ “ Гайворонський спецкар'єр” за 2015 рік. Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік.

4. Звіт Наглядової ради ПАТ “ Гайворонський спецкар'єр” за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

5. Розподіл прибутку  товариства за 2015 рік з урахуванням вимог, передбачених законом. Затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом.

6. Про  визначення характеру значних право чинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більше одного року з дати прийняття такого рішення, розміру їх граничної вартості, попереднє схвалення цих значних право чинів, надання повноважень на укладання таких правочинів відповідно до вимог Закону України  «Про акціонерні товариства».

7. Прийняття нової редакції статуту  Публічного акціонерного товариства «Гайворонський спеціалізований кар’єр».

 

Запропоновано затвердити наступний порядок денний.

Заперечень не надійшло.

Порядок  денний затверджено одноголосно.

Голосування з питань порядку денного – бюлетенями. 

 

1. Обрання голови та секретаря Загальних зборів, лічильної комісії ПАТ “ Гайворонський спецкар'єр”.

Головою Загальних зборів акціонерів запропоновано обрати голову Наглядової ради Кучкіна Сергія Петровича

1) Секретарем – члена Наглядової  Ради Янголенко В.В..

Голова Наглядової Ради  оголошує Збори відкритими.

Слухали:  Головуючий - Вношу пропозицію обрати лічильну комісію у складі 3-х осіб:

Лукавецька В.П.--голова комісії.

Пилипишина Л.О.-член комісії;

Одайська Т.Г.-член комісії.;

Ведення протоколу акціонерів доручити Томашевській С.В.

 

Голосували:

 «за»- 16 акціонерів, які в сукупності володіють 5770846 голосами, що становить 100 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах

«проти»- 0  акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах.

«утримались»- 0  акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах.

 

Прийняте рішення

1. Головою Загальних зборів акціонерів  обрати голову Наглядової ради Кучкіна Сергія Петровича

2.  Секретарем – члена Наглядової  Ради Янголенко В.В..

3. Обрати лічильну комісію у складі 3-х осіб:

Лукавецька В.П.--голова комісії.

Пилипишина Л.О.-член комісії;

Одайська Т.Г.-член комісії.;

Ведення протоколу акціонерів доручити Томашевській С.В.

 

2. Звіт голови правління ПАТ “ Гайворонський спецкар'єр” за результатами фінансово-господарської діяльності ПАТ “ Гайворонський спецкар'єр” за 2015 рік. Визначення основних напрямків діяльності ПАТ “ Гайворонський спецкар'єр” у 2016 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту голови правління.

Слухали: Голову правління Зубарєва Олега Олексійовича (доповідь додається)

Заслухав і обговорив  Звіт голови правління ПАТ “ Гайворонський спецкар'єр” за результатами фінансово-господарської діяльності ПАТ “ Гайворонський спецкар'єр” за 2015 рік. Визначення основних напрямків діяльності ПАТ “ Гайворонський спецкар'єр” у 2016 році.

Запропоновано: Звіт голови правління ПАТ “ Гайворонський спецкар'єр” за результатами фінансово-господарської діяльності ПАТ “ Гайворонський спецкар'єр за 2015 рік. Визначення основних напрямків діяльності ПАТ “ Гайворонський спецкар'єр” у 2016 році затвердити.

 

Інших пропозицій, зауважень та коригувань від акціонерів, які беруть участь у зборах не надійшло. Пропозиція винесена на голосування.

Голосували:

«за»- 16 акціонерів, які в сукупності володіють 5770846  голосами, що становить 100 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах

«проти»- 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах

«утримались»- 0  акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах.

 

Прийняте рішення

Звіт голови правління ПАТ “ Гайворонський спецкар'єр” за результатами фінансово-господарської діяльності ПАТ “ Гайворонський спецкар'єр”  за 2015 рік. Визначення основних напрямків діяльності ПАТ “ Гайворонський спецкар'єр” у 2016 році  затвердити.

 

 

3. Звіт ревізійної комісії ПАТ “ Гайворонський спецкар'єр” за 2015 рік. Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік.

Слухали: Акціонера Одайську Тетяну Григорівну (доповідь додається)

Заслухав і обговорив звіт ревізійної комісії по підсумках роботи акціонерного товариства в 2015 році,

Запропоновано: Звіт і висновки ревізійної комісії по підсумках роботи акціонерного товариства в 2015 році  затвердити.

Інших пропозицій, зауважень та коригувань від акціонерів, які беруть участь у зборах не надійшло. Пропозиція винесена на голосування.

Голосували:

«за»- 16 акціонерів, які в сукупності володіють 5770846  голосами, що становить 100 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах

«проти»- 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах

«утримались»- 0  акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах.

Прийняте рішення

Звіт і висновки ревізійної комісії по підсумках роботи акціонерного товариства в 2015 році  затвердити.

 

4. Звіт Наглядової ради ПАТ “ Гайворонський спецкар'єр” за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

Слухали: Голову Наглядової Ради Кучкіна Сергія Петровича (доповідь додається)

Заслухав і обговорив звіт про роботу Наглядової ради акціонерного товариства за 2015 рік,

Запропоновано: Звіт Наглядової ради акціонерного товариства у 2015 році затвердити.

Інших пропозицій, зауважень та коригувань від акціонерів, які беруть участь у зборах не надійшло. Пропозиція винесена на голосування.

Голосували:

«за»- 16 акціонерів, які в сукупності володіють  5770846  голосами, що становить 100 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах

«проти»- 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах

«утримались»- 0  акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах.

Рішення прийнято одноголосно.

Прийняте рішення

Звіт і висновки Наглядової ради акціонерного товариства в 2015 році затвердити.

 

5. Розподіл прибутку  товариства за 2015 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.
Затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом.

Слухали: Головного бухгалтера Волошину Г.В. про розподіл прибутку  товариства за 2015 рік з урахуванням вимог, передбачених законом та Затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом . (доповідь додається)

Заслухав і обговорив інформацію  головного бухгалтера Волошиної Галини Володимирівни, про розподіл чистого прибутку у сумі 14 млн 286 тис.грн, отриманого за результатами роботи в 2015 році,  30% направити на виплату річних дивідендів за 2015 рік  у сумі 4 млн 286 тис.грн.

Запропоновано:

 30% від чистого прибутку, отриманого за результатами роботи в 2015 році направити на виплату річних дивідендів за 2015 рік  в сумі 4 млн 286 тис.грн.

Направити на виплату річних дивідендів за 2015 рік   4 млн 286 тис.грн.

 

Голосували:

«за»- 16 акціонер, які в сукупності володіють 5770846  голосами, що становить 100 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах

«проти»- 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосами що становить 0 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах

«утримались»- 0  акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах.

Прийняте рішення

 30% від чистого прибутку, отриманого за результатами роботи в 2015 році направити на виплату річних дивідендів за 2015 рік  в сумі 4 млн 286 тис.грн.

Направити на виплату річних дивідендів за 2015 рік   4 млн 286 тис.грн.

 

Виплату дивідендів провести  згідно чинного законодавства з 01 липня 2016 року.

Дата складення переліку акціонерів станом на 27 червня 2016 року.

 

6. Про  визначення характеру значних право чинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більше одного року з дати прийняття такого рішення, розміру їх граничної вартості, попереднє схвалення цих значних право чинів, надання повноважень на укладання таких правочинів відповідно до вимог Закону України  «Про акціонерні товариства».

Слухали: Акціонера Томашевську Світлану Всеволодівну Про  визначення характеру значних право чинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більше одного року з дати прийняття такого рішення, розміру їх граничної вартості, попереднє схвалення цих значних право чинів, надання повноважень на укладання таких правочинів відповідно до вимог Закону України  «Про акціонерні товариства» (доповідь додається)

Запропоновано:

1. Схвалити граничну суму, на яку  може бути здійснений значний правочин  у 2016 році - це 95 млн 464 тисяч гривень.

2. Попереднє схвалити  значні правочини, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 і більше відсотків вартості активів, які можуть вчинятися товариством протягом року після прийняття цього рішення:

* заключення договорів поставки (купівлі-продажу) з закупівлі товарів (робіт, послуг) з одним контрагентом на суму не більше ніж 95 млн.464 тисяч  гривень.

* заключення договорів поставки (купівлі-продажу) зі збуту товарів з одним контрагентом на суму не більше ніж 95 млн. 464 тисяч гривень.

3. Уповноважити голову правління Товариства, протягом 1 (одного) року з дати проведення цих загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства правочинів.

 

Інших пропозицій, зауважень та коригувань від акціонерів, які беруть участь у зборах не надійшло. Пропозиція винесена на голосування.

Результати голосування:

«за»- 16 акціонерів, які в сукупності володіють 5770846  голосами, що становить 100 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах

«проти»- 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах

«утримались»- 0  акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах.

Прийняте рішення:

1. Схвалити граничну суму, на яку  може бути здійснений значний правочин  у 2016 році - це 95 млн 464 тисяч гривень.

2. Попереднє схвалити  значні правочини, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 і більше відсотків вартості активів, які можуть вчинятися товариством протягом року після прийняття цього рішення:

* заключення договорів поставки (купівлі-продажу) з закупівлі товарів (робіт, послуг) з одним контрагентом на суму не більше ніж 95 млн.464 тисяч  гривень.

* заключення договорів поставки (купівлі-продажу) зі збуту товарів з одним контрагентом на суму не більше ніж 95 млн. 464 тисяч гривень.

3. Уповноважити голову правління Товариства, протягом 1 (одного) року з дати проведення цих загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства правочинів.

 

7.  Прийняття нової редакції статуту Публічного акціонерного товариства «Гайворонський спеціалізований кар’єр».

 Слухали: Заслухав інформацію Томашевської С.В.  (доповідь додається).

Запропоновано: внести та затвердити зміни та доповнення до Статуту  Публічного акціонерного товариства  «Гайворонський спеціалізований кар’єр» шляхом викладення його у новій редакції.

Доручити Голові правління Зубарєву О.О., повноваження підпису Статуту Публічного акціонерного товариства  «Гайворонський спеціалізований кар’єр» в новій редакції.

Здійснити всі необхідні дії по державній реєстрації Статуту  Публічного акціонерного товариства «Гайворонський спеціалізований кар’єр» в новій редакції.

       Інших пропозицій, зауважень та коригувань від акціонерів, які беруть участь у зборах не надійшло. Пропозиція винесена на голосування.

Голосували:

 «за»- 16 акціонер, які в сукупності володіють 5770846  голосами, що становить 100 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах

«проти»- 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах

«утримались»- 0  акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах.

Прийняте рішення

Внести та затвердити зміни та доповнення до Статуту  Публічного акціонерного товариства  «Гайворонський спеціалізований кар’єр» шляхом викладення його у новій редакції.

Доручити Голові правління Зубарєву О.О., повноваження підпису Статуту Публічного акціонерного товариства  «Гайворонський спеціалізований кар’єр» в новій редакції.

Здійснити всі необхідні дії по державній реєстрації Статуту  Публічного акціонерного товариства «Гайворонський спеціалізований кар’єр» в новій редакції.

 

 

Головуючий оголошує про закінчення розгляду питань порядку денного Зборів.Головуючий оголошує Збори закритими.

За підсумками Загальних зборів акціонерів оформлений Протокол.

Невід’ємною частиною Протоколу Загальних зборів є Протокол про підсумки голосування на загальних зборах.

Зауважень по веденню зборів не надійшло.

 

 

Головуючий                                                                        С.П.Кучкін

Секретар                                                                              В.В.Янголенко