П Р О Т О К О Л    01/2020

Річних загальних зборів акціонерів

Публічного акціонерного товариства «Гайворонський спеціалізований карєр»

 

(код 20657268)

 

03 квітня  2020 р.                                                                                         м.Гайворон

 

Дата проведення загальних зборів: 27 березня 2020 року.

Місце проведення загальних зборів: ПАТ « Гайворонський спецкар’єр», провулок Кар’єрський 2, (в Залі засідань підприємства, кімната № 1) місто Гайворон, Кіровоградська область, Україна.

Час початку реєстрації акціонерів розпочата о 09-30 год.

Час закінчення реєстрації учасників 10-45

Час відкриття зборів 11-00

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах Товариства, складеного станом на 24:00   25 березня  2019 року, становить 608 (шістьсот вісім) осіб, яким належить 6000000 (шість мільйонів) штук простих іменних акцій, в тому числі 5887179 (п’ять мільйонів вісімсот вісімдесят сім тисяч сто сімдесят дев’ять)   штук простих іменних акцій, що враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства.

Статутний фонд Товариства складає 300 000 грн., який розділений на 6 000 000 простих іменних акцій номінальною вартістю 0,05 грн.

На балансі Товариства власні акції  не обліковуються.

 Інших видів цінних паперів Товариство не випускало.

Загальні збори мають кворум з усіх питань порядку денного за умови реєстрації для участі у загальних зборах акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50% голосуючих простих іменних акцій товариства.

Кількість акціонерів, які зареєструвались і прийняли участь у Загальних зборах та загальна кількість голосів, що належать їм: 7 (сім) акціонерів, яким належить  5761226 (п’ять мільйонів сімсот шістдесят одна тисяча двісті двадцять шість ) штук голосуючих простих іменних акцій товариства, що становить 96,02% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Кворум загальних зборів96,02%.

Відповідно до ст.41 Закону України «Про акціонерні товариства», кворум для проведення зборів досягнуто, збори є правомочними.

Згідно з рішенням Наглядової ради ПАТ « Гайворонський спецкар’єр» від 24 березня 2020 року головою загальних  зборів обраний Зубарєв Олег Олексійович, секретарем зборів-Томашевська Світлана Всеволодівна

Реєстрація акціонерів для участі у Зборах Товариства проведена Реєстраційною комісією Товариства, до складу якої, згідно з рішенням Наглядової ради Товариства від  23.03.2020 року , увійшли:

Лукавецька В.П.- голова комісії;протокол реєстраційної комісії № 1

Одайська Т.Г.- член комісії;

Пилипишина Л.О.-член комісії.

Збори розпочала Голова реєстраційної комісії ПАТ « Гайворонський спецкар’єр» Лукавецька В.П., ознайомивши присутніх з протоколом про підсумки реєстрації акціонерів 27.03.2020 р.

Письмових скарг та заяв щодо процедури реєстрації не отримано.

У термін, відведений Законом України «Про акціонерні товариства» та Статутом Товариства, пропозицій від акціонерів щодо питань включених до порядку денного, не надходило.

Тому на розгляд та голосування на загальні збори акціонерів виносяться такі питання:

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1.                    Обрання голови та членів лічильної комісії. Прийняття рішення про припинення їх повноважень.

 2. Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.

3.   Обрання голови та секретаря  річних загальних зборів. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів, затвердження регламенту.

4.                   Звіт директора товариства за 2019 рік. Прийняття рішення та затвердження заходів за наслідками розгляду звіту.

5.                   Звіт Наглядової ради за 2019 рік.  Прийняття рішення та затвердження заходів за наслідками розгляду звіту.

6.                   Затвердження рішення наглядової ради ПАТ “ Гайворонський спецкар'єр”   від 27 січня 2020 року « Про обрання аудитора для проведення аудиту (аудиторської перевірки).»

 

7.                   Затвердження річного звіту товариства. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Розгляд висновків зовнішнього  аудитора та затвердження заходів за результатами його розгляду.

8.                   Розподіл прибутку  товариства за 2019 рік

9.                   Затвердження розміру річних дивідендів за 2019 рік

10. Прийняття рішення про зміну типу товариства.

11. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту  товариства, шляхом викладення його у новій редакції. Затвердження статуту товариства у новій редакції. Визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції статуту  акціонерного товариства «Гайворонський спеціалізований кар’єр» та на здійснення дій з державної реєстрації Статуту.

12.  Прийняття рішення про   попереднє надання згоди  на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як  одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

 

Голосування з усіх питань порядку денного проводилося   з використанням  бюлетенів для голосування.

По усіх питання порядку денного проводиться голосування із розрахунку одна голосуюча проста іменна акція-один голос, крім кумулятивного голосування.

Голова Наглядової Ради ПАТ “ Гайворонський спецкар'єр” Кучкін С.П.  оголошує Збори відкритими.

 

 

Розгляд питань порядку денного:

1. Обрання голови та членів лічильної комісії. Прийняття рішення про припинення її повноважень.

 

Слухали:  Член наглядової ради Томашевську С.В. -згідно першого пункту порядку денного загальних зборів акціонерів, вношу пропозицію обрати лічильну комісію   ПАТ “ Гайворонський спецкар'єр”  у складі 3-х осіб:

Лукавецька В.П.-голова комісії.

Пилипишина Л.О.-член комісії;

Одайська Т.Г.-член комісії.;

Термін дії повноважень лічильної комісії- з моменту обрання та до закінчення загальних зборів.

Повноваження членів Лічильної комісії припиняються після оформлення та підписання ними протоколу про підсумки голосування на загальних зборах.

Припинити повноваження членів лічильної комісії річних загальних зборів Товариства після виконання покладених на них обов’язків у повному обсязі.

Проект рішення :

Термін дії повноважень лічильної комісії – з моменту обрання та до закінчення загальних зборів.  Повноваження членів Лічильної комісії припиняються після оформлення та підписання ними протоколу про підсумки голосування на загальних зборах. Підрахунок голосів по даному питанню здійснити тимчасовій лічильній комісії сформованій Наглядовою радою. 

 

Голосування проводилось з використанням бюлетеня № 1.

Підрахунок голосів по першому питанню здійснила лічильна комісія у складі

Лукавецька В.П.-голова комісії.

Пилипишина Л.О.-член комісії;

Одайська Т.Г.-член комісії.;

Інших пропозицій та зауважень від акціонерів, які беруть участь у зборах не надійшло. Пропозиція винесена на голосування.

Голосування проводилось з використанням бюлетеня № 1.

Підрахунок голосів по першому питання здійснила тимчасова лічильна комісія у складі

Лукавецька В.П.-голова комісії.

Пилипишина Л.О.-член комісії;

Одайська Т.Г.-член комісії.;

Інших пропозицій та зауважень від акціонерів, які беруть участь у зборах не надійшло. Пропозиція винесена на голосування.

Підсумки голосування:

«ЗА»-5761226 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками  голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ»-0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками  голосуючих простих іменних акцій.

«УТРИМАВСЯ»-0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками  голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні-0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками  голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними-0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками  голосуючих простих іменних акцій.

 

Прийняте рішення:

Обрати лічильну комісію у складі 3-х осіб:

Лукавецька В.П.-голова комісії.

Пилипишина Л.О.-член комісії;

Одайська Т.Г.-член комісії.;

Термін дії повноважень лічильної комісії – з моменту обрання та до закінчення загальних зборів.  Повноваження членів Лічильної комісії припиняються після оформлення та підписання ними протоколу про підсумки голосування на загальних зборах. Підрахунок голосів по даному питанню здійснити тимчасовій лічильній комісії сформованій Наглядовою радою. 

 

2. Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.

 

Слухали  Члена наглядової ради ПАТ « Гайворонський спецкар’єр» Томашевську С.В., яка запропонувала затвердити рішення наглядової ради ПАТ « Гайворонський спецкар’єр» про затвердження форми бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів ПАТ « Гайворонський спецкар’єр».

Роз’яснювальна доповідь акціонера ПАТ “ Гайворонський спецкар'єр”  Томашевської С.В. (додається).

Проект рішення :

Бюлетені для голосування на загальних зборах акціонерів 27.03.2020р. повинні відповідати формі та  зразку, який затверджено рішенням Наглядової Ради. У разі недійсності бюлетеня на ньому головою Лічильної комісії робиться позначка з зазначенням підстав його недійсності. Позначка про недійсність бюлетеня засвідчується підписами всіх членів Лічильної комісії та печаткою.

Голосування проводилось з використанням бюлетеня № 2.

Підрахунок голосів по третьому питання здійснила лічильна комісія у складі

Лукавецька В.П.-голова комісії.

Пилипишина Л.О.-член комісії;

Одайська Т.Г.-член комісії.;

Результати голосування оголошуються після розгляду кожного питання порядку денного.

Підсумки голосування:

«ЗА»-5761226 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками  голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ»-0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками  голосуючих простих іменних акцій.

«УТРИМАВСЯ»-0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками  голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні-0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками  голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними-0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками  голосуючих простих іменних акцій.

 

Прийняте рішення:

Бюлетені для голосування на загальних зборах акціонерів 27.03.2020р. повинні відповідати формі та  зразку, який затверджено рішенням Наглядової Ради. Кожен бюлетень під час видачі акціонеру повинен бути посвідчений підписом Голови реєстраційної комісії,  а після його отримання Лічильною комісією, підписом голови Лічильної комісії та печаткою Товариства. У разі недійсності бюлетеня на ньому головою Лічильної комісії робиться позначка з зазначенням підстав його недійсності. Позначка про недійсність бюлетеня засвідчується підписами всіх членів Лічильної комісії та печаткою.

 

3.   Обрання голови та секретаря  річних загальних зборів. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів, затвердження регламенту.

Слухали Член наглядової ради Томашевська С.В.

Проект рішення :

Обрати Головою річних загальних зборів Товариства – Зубарєва Олега Олексійоваича .

 Обрати Секретарем річних загальних зборів Товариства – Томашевську Світлану Всеволодівну.

Час виступів доповідачів з питань порядку денного-до 20 хвилин

Час виступів учасників у дебатах та обговореннях з питань порядку денного-до 3 хвилин

Час для відповідей на питання, довідки – до 3 хвилин

Для виступів на загальних зборах товариства слово може бути надане лише акціонерам або їх представникам, які зареєструвалися для участі у загальних зборах товариства, голові та секретарю загальних зборів товариства, представникам правління, наглядової ради, ревізійної комісії та бухгалтерії товариства.

З усіх інших процедурних питань, які виникають під час проведення цих загальних зборів керуватися нормами статуту та чинного законодавства України.

 

Підсумки голосування:

«ЗА»-5761226 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками  голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ»-0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками  голосуючих простих іменних акцій.

«УТРИМАВСЯ»-0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками  голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні-0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками  голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними-0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками  голосуючих простих іменних акцій.

 

Прийняте рішення:

Обрати Головою річних загальних зборів Товариства – Зубарєва Олега Олексійоваича .

 Обрати Секретарем річних загальних зборів Товариства – Томашевську Світлану Всеволодівну.

Час виступів доповідачів з питань порядку денного-до 20 хвилин

Час виступів учасників у дебатах та обговореннях з питань порядку денного-до 3 хвилин

Час для відповідей на питання, довідки – до 3 хвилин

Час виступів доповідачів з питань порядку денного-до 20 хвилин

Час виступів учасників у дебатах та обговореннях з питань порядку денного-до 3 хвилин

Час для відповідей на питання, довідки – до 3 хвилин

Для виступів на загальних зборах товариства слово може бути надане лише акціонерам або їх представникам, які зареєструвалися для участі у загальних зборах товариства, голові та секретарю загальних зборів товариства, представникам правління, наглядової ради, ревізійної комісії та бухгалтерії товариства.

усі запитання, звернення по питанням порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства, запис для надання слова по питанням порядку денного, надаються виключно у письмовому вигляді голові та секретарю загальних зборів акціонерів Товариства через членів лічильної комісії, що присутні у залі, до моменту початку розгляду відповідного питання порядку денного із зазначенням прізвища та імені (найменування) акціонера або його представника, та засвідчені їх підписом. Анонімні заяви та запитання не розглядаються.

допускається фіксація технічними засобами ходу загальних зборів або розгляду окремих питань (виключно на підставі рішення ініціаторів загальних зборів або самих зборів. Дане рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, тобто 50 відсотків наявного кворуму плюс один голос, пропозиція вважається процедурною пропозицією, та не є голосуванням з питання порядку денного, отже проводиться шляхом відкритого голосування без використання бюлетенів для голосування).

бюлетень  має бути підписаний  акціонером  (представником  акціонера)  із  зазначенням  прізвища, імені   та  по  батькові  акціонера  (представника  акціонера) . За відсутності   таких   реквізитів  і  підпису  бюлетень  вважається недійсним.

Прізвище, ім’я та по батькові  акціонера (представника акціонера).

 

Результати голосування оголошуються після розгляду кожного питання порядку денного.

Голосування проводилось з використанням бюлетеня № 3.

Підрахунок голосів по третьому питання здійснила лічильна комісія у складі

Лукавецька В.П.-голова комісії.

Пилипишина Л.О.-член комісії;

Одайська Т.Г.-член комісії.;

Інших пропозицій та зауважень від акціонерів, які беруть участь у зборах не надійшло. Пропозиція винесена на голосування.

Результати голосування оголошуються після розгляду кожного питання порядку денного.

За результатами голосування рішення прийнято, результати голосування оголошено.

 

 

4. Звіт директора товариства за 2019 рік. Прийняття рішення та затвердження заходів за наслідками розгляду звіту.

Слухали: Голову директора ПАТ “ Гайворонський спецкар'єр”  Бельського Василя Валерійовича (доповідь додається).

Пропозицій, зауважень та коригувань від акціонерів, які беруть участь у зборах не надійшло. Пропозиція винесена на голосування.

Звіт  директора  ПАТ “ Гайворонський спецкар'єр”  Бельського Василя Валерійовича за 2019 рік розглянули. Прийняли рішення та затвердили  заходи за наслідками розгляду  звіту.

 

Голосування проводилось з використанням бюлетеня № 4.

Підрахунок голосів по четвертому питання здійснила  лічильна комісія у складі

Лукавецька В.П.-голова комісії.

Пилипишина Л.О.-член комісії;

Одайська Т.Г.-член комісії.;

Інших пропозицій та зауважень від акціонерів, які беруть участь у зборах не надійшло. Пропозиція винесена на голосування.

Проект рішення :

Звіт  директора  ПАТ “ Гайворонський спецкар'єр”  Бельського Василя Валерійовича за 2019 рік розглянули. Прийняли рішення та затвердили  заходи за наслідками розгляду  звіту.

Підсумки голосування:

«ЗА»-5774378 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками  голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ»-0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками  голосуючих простих іменних акцій.

«УТРИМАВСЯ»-0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками  голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні-0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками  голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними-0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками  голосуючих простих іменних акцій.

 

Прийняте рішення:

Звіт  директора   ПАТ “ Гайворонський спецкар'єр” за 2019 рік  затвердити.

Визнати роботу  виконавчого органу (директора)  задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

Вживати заходи для  досягнення мети діяльності товариства, забезпечення прибутковості та ефективності, підвищення продуктивності праці та впровадження новітніх технологій у виробництві, дотримання прав та інтересів акціонерів та працівників, розширення ринків збуту.

За результатами голосування рішення прийнято, результати голосування оголошено.

 

 

 

 

 

5. Звіт Наглядової ради за 2019 рік.  Прийняття рішення та затвердження заходів за наслідками розгляду звіту.

Слухали: Голову Наглядової Ради ПАТ “ Гайворонський спецкар'єр”  Кучкіна Сергія Петровича (доповідь додається)

Голосування проводилось з використанням бюлетеня № 5.

Підрахунок голосів по пятому питанню здійснила  лічильна комісія у складі

Лукавецька В.П.-голова комісії.

Пилипишина Л.О.-член комісії;

Одайська Т.Г.-член комісії.;

Інших пропозицій та зауважень від акціонерів, які беруть участь у зборах не надійшло. Пропозиція винесена на голосування.

Проект рішення :

Звіт Наглядової ради ПАТ “ Гайворонський спецкар'єр”  за 2019 рік розглянули. Прийняли рішення та затвердили  заходи за наслідками розгляду  звіту.

Підсумки голосування:

«ЗА»-5761226 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками  голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ»-0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками  голосуючих простих іменних акцій.

«УТРИМАВСЯ»-0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками  голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні-0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками  голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними-0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками  голосуючих простих іменних акцій.

 

Прийняте рішення:

Звіт Наглядової ради ПАТ“ Гайворонський спецкар'єр”  за 2019 рік розглянули та затвердили.

Прийняли рішення - Визнати роботу наглядової ради задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

У зв’язку з відсутністю у звіті наглядової ради зауважень та рекомендацій, заходи за результатами розгляду звіту не розробляти та не затверджувати.

 

6. Затвердження рішення наглядової ради ПАТ “ Гайворонський спецкар'єр”   від 27 січня  2020 року « Про обрання аудитора для проведення аудиту (аудиторської перевірки).»

Слухали: Голову Наглядової Ради ПАТ “ Гайворонський спецкар'єр”  Кучкіна Сергія Петровича

Голосування проводилось з використанням бюлетеня № 6.

Підрахунок голосів по шостому питанню здійснила  лічильна комісія у складі

Лукавецька В.П.-голова комісії.

Пилипишина Л.О.-член комісії;

Одайська Т.Г.-член комісії.;

Інших пропозицій та зауважень від акціонерів, які беруть участь у зборах не надійшло. Пропозиція винесена на голосування.

Проект рішення :

Затвердити рішення  Наглядової ради ПАТ “ Гайворонський спецкар'єр”  від 27 січня 2020 року Про обрання аудитором ТОВ «Аудиторська фірма «Аналітик-Центр» для проведення аудиторської перевірки повного пакету річної фінансової звітності за 2019 рік з метою висловлення аудитором думки про те, чи фінансова звітність відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан на 31.12.2019 рік, його фінансові результати та рух грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену дату, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності.

Підсумки голосування:

«ЗА»-5761226 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками  голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ»-0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками  голосуючих простих іменних акцій.

«УТРИМАВСЯ»-0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками  голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні-0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками  голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними-0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками  голосуючих простих іменних акцій.

 

Прийняте рішення:

Затвердити рішення  Наглядової ради ПАТ “ Гайворонський спецкар'єр”  від 27 січня 2020 року Про обрання аудитором ТОВ «Аудиторська фірма «Аналітик-Центр» для проведення аудиторської перевірки повного пакету річної фінансової звітності за 2018 рік з метою висловлення аудитором думки про те, чи фінансова звітність відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан на 31.12.2019 рік, його фінансові результати та рух грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену дату, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності.

 

 

7. Затвердження річного звіту товариства. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Розгляд висновків  аудитора та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Слухали: Головного бухгалтера ПАТ “ Гайворонський спецкар'єр”  Волошину Галину Володимирівну (доповідь додається)

Голосування проводилось з використанням бюлетеня № 7.

Підрахунок голосів по сьомому питанню здійснила  лічильна комісія у складі

Лукавецька В.П.-голова комісії.

Пилипишина Л.О.-член комісії;

Одайська Т.Г.-член комісії.;

Інших пропозицій та зауважень від акціонерів, які беруть участь у зборах не надійшло. Пропозиція винесена на голосування.

Проект рішення :

Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік. Розглянули висновки зовнішнього аудитора- незалежних аудиторів ТОВ "Аудиторська фірма "Аналітик-Центр" , в якому висловлено думку із застереженням щодо фінансової звітності  ПАТ "Гайворонський спецкар’єр" на 31 грудня 2019 року, та затвердили заходи за наслідками його розгляду. 

Підсумки голосування:

«ЗА»-5761226 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками  голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ»-0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками  голосуючих простих іменних акцій.

«УТРИМАВСЯ»-0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками  голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні-0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками  голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними-0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками  голосуючих простих іменних акцій.

 

Прийняте рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік.

Розглянули висновки зовнішнього аудитора- незалежних аудиторів ТОВ "Аудиторська фірма "Аналітик-Центр" , в якому висловлено думку із застереженням щодо фінансової звітності  ПАТ "Гайворонський спецкар’єр" на 31 грудня 2019 року, та затвердили заходи за наслідками його розгляду. 

Прийняли рішення - Визнати роботу підприємства задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

 

8. Розподіл прибутку  товариства за 2019 рік

Слухали:Головного бухгалтера ПАТ “ Гайворонський спецкар'єр”  Волошину Г.В.(доповідь додається).

Голосування проводилось з використанням бюлетеня № 8.

Підрахунок голосів по восьмому питанню здійснила  лічильна комісія у складі

Лукавецька В.П.-голова комісії.

Пилипишина Л.О.-член комісії;

Одайська Т.Г.-член комісії.;

Інших пропозицій та зауважень від акціонерів, які беруть участь у зборах не надійшло. Пропозиція винесена на голосування.

Проект рішення :

Чистий прибуток  за результатами діяльності ПАТ «Гайворонський спецкар’єр» у 2019 році згідно фінансової звітності затвердити в сумі 12156  тис.грн.

 30% від чистого прибутку це 3646800 грн, отриманого ПАТ «Гайворонський спецкар’єр» у 2019 році направити на виплату дивідендів.

Підсумки голосування:

«ЗА»-5761226 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками  голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ»-0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками  голосуючих простих іменних акцій.

«УТРИМАВСЯ»-0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками  голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні-0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками  голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними-0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками  голосуючих простих іменних акцій.

 

Прийняте рішення:

Чистий прибуток  за результатами діяльності ПАТ «Гайворонський спецкар’єр» у 2019 році згідно фінансової звітності затвердити в сумі 12156  тис.грн.

 50% від чистого прибутку, отриманого ПАТ «Гайворонський спецкар’єр» у 2019 році направити на виплату дивідендів.

 

9. Затвердження розміру річних дивідендів за 2019 рік

Слухали: Головного бухгалтера ПАТ “ Гайворонський спецкар'єр”  Волошину Г.В. (доповідь додається).

Голосування проводилось з використанням бюлетеня № 9.

Підрахунок голосів по девятому питанню здійснила  лічильна комісія у складі

Лукавецька В.П.-голова комісії,

Пилипишина Л.О.-член комісії;

Одайська Т.Г.-член комісії.;

Інших пропозицій та зауважень від акціонерів, які беруть участь у зборах не надійшло. Пропозиція винесена на голосування.

Проект рішення :

За результатами діяльності ПАТ «Гайворонський спецкар’єр» у 2019 році розмір чистого прибутку, що припадає на одну акцію, становить  2,026  грн,

На виплату дивідендів планується -30% від чистого прибутку -0,61 грн,   з цієї суми утримати податки згідно чинного законодавства.

У відповідності зі  статтею 52 пункт 14  Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 р.  (№ 514-VI), доручити Наглядовій раді ПАТ «Гайворонський спецкар’єр» встановити дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за результатами роботи ПАТ «Гайворонський спецкар’єр» у 2019 році, а також порядок і строк їх виплати.

Доручити директору  ПАТ «Гайворонський спецкар’єр» Бельському Василю Валерійовичу забезпечити нарахування та виплату дивідендів безпосередньо акціонерам в порядку та строки, визначені Наглядовою радою ПАТ «Гайворонський спецкар’єр» та чинним законодавством.

Підсумки голосування:

«ЗА»-5761226 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками  голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ»-0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками  голосуючих простих іменних акцій.

«УТРИМАВСЯ»-0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками  голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні-0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками  голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними-0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками  голосуючих простих іменних акцій.

 

Прийняте рішення:

Розмір нарахованих за результатами діяльності ПАТ «Гайворонський спецкар’єр» у 2019 році дивідендів  у сумі   6 млн 78 тис. грн затвердити.

У відповідності зі  статтею 52 пункт 14 частини 2  Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 р.  (№ 514-VI), доручити Наглядовій раді ПАТ «Гайворонський спецкар’єр» встановити дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за результатами роботи ПАТ «Гайворонський спецкар’єр» у 2019 році, а також порядок і строк їх виплати.

Доручити виконавчому органу (директору) ПАТ «Гайворонський спецкар’єр»                 Бельському В.В. забезпечити нарахування та виплату дивідендів безпосередньо акціонерам в порядку та строки, визначені Наглядовою радою ПАТ «Гайворонський спецкар’єр» та чинним законодавством.

За результатами голосування рішення прийнято, результати голосування оголошено.

 

10.  Прийняття рішення про зміну типу товариства.

Слухали- члена наглядової ради  ПАТ “ Гайворонський спецкар'єр” Зубарєва Олега Олексійовича.

Голосування проводилось з використанням бюлетеня № 10.

Підрахунок голосів по десятому питанню здійснила  лічильна комісія у складі

Лукавецька В.П.-голова комісії.

Пилипишина Л.О.-член комісії;

Одайська Т.Г.-член комісії.;

Інших пропозицій та зауважень від акціонерів, які беруть участь у зборах не надійшло. Пропозиція винесена на голосування.

Проект рішення :

 Визначити тип акціонерного товариства “ Гайворонський спецкар'єр”  -приватне.

Змінити назву з Публічного акціонерного товариства  “ Гайворонський спеціалізований кар'єр» на Акціонерне товариство  “ Гайворонський спеціалізований кар'єр».

Підсумки голосування:

«ЗА»-5761226 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками  голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ»-0 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками  голосуючих простих іменних акцій.

«УТРИМАВСЯ»-0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками  голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні-0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками  голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними-0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками  голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.

Змінити найменування Товариства:

-        повне  найменування українською мовою з ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕТОВАРИСТВО  «ГАЙВОРОНСЬКИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ КАР'ЄР» на АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  «ГАЙВОРОНСЬКИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ КАР'ЄР».

-        скорочене найменування українською мовою – з ПАТ «ГАЙВОРОНСЬКИЙ СПЕЦКАР’ЄР» на АТ «ГАЙВОРОНСЬКИЙ СПЕЦКАР’ЄР» ;

-              повне найменування російською мовою –  з ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ГАЙВОРОНСКИЙ  СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ КАРЬЕР» на АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ГАЙВОРОНСКИЙ  СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ КАРЬЕР»;

-              скорочене найменування російською мовою — з ПАО «ГАЙВОРОНСКИЙ СПЕЦКАРЬЕР» на АО «ГАЙВОРОНСКИЙ СПЕЦКАРЬЕР»;

-              повне найменування англійською мовою — з PUBLIC JOINT STOCK COMPANY «GAYVORONSKY SPECIALIZIROVANY KARIER» на JOINT STOCK COMPANY «GAYVORONSKY SPECIALIZIROVANY KARIER»;

-              скорчене найменування англійською мовою — з PJSC «GAYVORONSKY SPECKARIER» на JSC «GAYVORONSKY SPECKARIER».

 

За результатами голосування рішення прийнято, результати голосування оголошено.

 

11Прийняття рішення про внесення змін до Статуту  товариства, шляхом викладення його у новій редакції. Затвердження статуту товариства у новій редакції. Визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції статуту  акціонерного товариства «Гайворонський спеціалізований кар’єр» та на здійснення дій з державної реєстрації Статуту.

Слухали акціонера, члена наглядової ради                                                                                   ПАТ «Гайворонський спецкар’єр»Томашевську С.В.

 Голосування проводилось з використанням бюлетеня № 11.

Підрахунок голосів по одинадцятому питанню здійснила  лічильна комісія у складі

Лукавецька В.П.-голова комісії.

Пилипишина Л.О.-член комісії;

Одайська Т.Г.-член комісії.;

Інших пропозицій та зауважень від акціонерів, які беруть участь у зборах не надійшло. Пропозиція винесена на голосування.

Проект рішення:

 У зв’язку із приведенням у відповідність до норм діючого законодавства Статуту Товариства, внести відповідні  зміни до Статуту Товариства  шляхом викладення їх у новій редакції.  Уповноважити   голову зборів  ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «Гайворонський спеціалізований кар’єр»  Зубарєва Олега Олексійовича  підписати Статут   АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «Гайворонський спеціалізований кар’єр»  у новій редакції. 

Підсумки голосування:

«ЗА»-5761226 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками  голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ»-0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками  голосуючих простих іменних акцій.

«УТРИМАВСЯ»-0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками  голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні-0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками  голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними-0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками  голосуючих простих іменних акцій.

 

Прийняте рішення:

У зв’язку із приведенням у відповідність до норм діючого законодавства Статуту Товариства та його внутрішніх положень, внести відповідні зміни до Статуту Товариства, Положення про загальні збори, Положення про наглядову раду, Положення про виконавчий орган шляхом викладення їх у новій редакції. Затвердити Статут Товариства, Положення про загальні збори, Положення про наглядову раду та Положення про виконавчий орган у нових редакціях. Уповноважити Зубарєва Олега Олексійовича (голову зборів) та Томашевську Світлану всеволодівну (секретаря зборів) підписати Статут АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГАЙВОРОНСЬКИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ КАР’ЄР», Положення про загальні збори, Положення про наглядову раду та Положення про виконавчий орган у нових редакціях, а також здійснити державну реєстрацію змін до установчих документів Товариства (нової редакції статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГАЙВОРОНСЬКИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ КАР’ЄР»).

За результатами голосування рішення прийнято, результати голосування оголошено.

 

12.Прийняття рішення про   попереднє надання згоди  на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як  одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

Слухали Акціонера, члена Наглядової ради ПАТ «Гайворонський спецкар’єр»              Томашевську С.В. (доповідь додається), яка запропонувала винести на голосування:

Голосування проводилось з використанням бюлетеня № 12.

Підрахунок голосів по дванадцятому питанню здійснила  лічильна комісія у складі

Лукавецька В.П.-голова комісії.

Пилипишина Л.О.-член комісії;

Одайська Т.Г.-член комісії.;

Інших пропозицій та зауважень від акціонерів, які беруть участь у зборах не надійшло. Пропозиція винесена на голосування.

Проект рішення :

Затвердити рішення про  попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у період з 27.03.2020р.  до наступних загальних зборів акціонерів Товариства, але не пізніше 30.04.2021 р.,   якщо гранична  вартість майна або послуг, що є або  буде  предметом даних правочинів буде  більше 25 % вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2020 рік, а саме: правочинів, договорів поставки, купівлі-продажу, договорів оренди, надання послуг  на суму більшу  35 млн 778 тис.750  гривень  або  еквівалент цієї суми в євро чи доларах США, визначений за офіційним курсом Національного банку України на день підрахунку граничної сукупної вартості.  Під значним правочином слід також розуміти укладання додаткових угод (доповнень) на зазначену вище суму, до діючих договорів (угод/контрактів), що були укладені Товариством.  Кількість зазначених вище правочинів, які будуть вчинятися протягом зазначеного періоду, необмежена. Правочини, на вчинення яких надане попереднє схвалення, вчиняються відповідно до норм чинного законодавства та Статуту Товариства. Уповноважити директора ПАТ « Гайворонський спецкар’єр» на укладання кожного такого правочину від імені Товариства з правом підпису договорів/додаткових угод/контрактів та інших документів, необхідних для укладання цих правочинів з обов’язковим рішенням (візуванням) членів наглядової ради ПАТ « Гайворонський спецкар’єр». Товариство усвідомлює, що вчинення значного правочину є чинним незалежно від збільшення у майбутньому ринкової вартості майна Товариства, збільшення/зменшення вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, а також можливих коливань курсу гривні до іноземних валют.

Підсумки голосування:

«ЗА»-5761226 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками  голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ»-0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками  голосуючих простих іменних акцій.

«УТРИМАВСЯ»-0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками  голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні-0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками  голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними-0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками  голосуючих простих іменних акцій.

 

Прийняте рішення:

Затвердити рішення про  попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у період з 27.03.2020р.  до наступних загальних зборів акціонерів Товариства, але не пізніше 30.04.2021 р.,   якщо гранична  вартість майна або послуг, що є або  буде  предметом даних правочинів буде  більше 25 % вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2020 рік, а саме: правочинів, договорів поставки, купівлі-продажу, договорів оренди, надання послуг  на суму більшу ніж 35 млн 778 тис.750  гривень  або  еквівалент цієї суми в євро чи доларах США, визначений за офіційним курсом Національного банку України на день підрахунку граничної сукупної вартості.

 Під значним правочином слід також розуміти укладання додаткових угод (доповнень) на зазначену вище суму, до діючих договорів (угод/контрактів), що були укладені Товариством.  Кількість зазначених вище правочинів, які будуть вчинятися протягом зазначеного періоду, необмежена.

Правочини, на вчинення яких надане попереднє схвалення, вчиняються відповідно до норм чинного законодавства та Статуту Товариства. Уповноважити директора ПАТ « Гайворонський спецкар’єр» на укладання кожного такого правочину від імені Товариства з правом підпису договорів/додаткових угод/контрактів та інших документів, необхідних для укладання цих правочинів з обов’язковим рішенням (візуванням) членів наглядової ради ПАТ                               « Гайворонський спецкар’єр».

Товариство усвідомлює, що вчинення значного правочину є чинним незалежно від збільшення у майбутньому ринкової вартості майна Товариства, збільшення/зменшення вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, а також можливих коливань курсу гривні до іноземних валют.

За результатами голосування рішення прийнято, результати голосування оголошено.

 

 

 

 

 

Голова загальних зборів                                                                 О.О.Зубарєв

Секретар                                                                                           С.В.Томашевська