Титульний аркуш

         Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Голова правлiння

 

 

 

Зубарєв О.О.

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

 

МП

28.04.2011

 

(дата)

 

Річна інформація емітента цінних паперів

за 2010 рік

 

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента

            Вiдкрите акцiонерне товариство "Гайворонський спецiалiзований кар'єр"

1.2. Організаційно-правова форма емітента

            Приватне підприємство

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента

            20657268

1.4. Місцезнаходження емітента

            Україна Кіровоградська обл. Гайворонський р-н 26300 мiсто Гайворон провулок Кар'єрський 2

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента

            05254 21442 05254 22872

1.6. Електронна поштова адреса емітента

            hsk@inbox.ru

 

2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

28.04.2011

 

(дата)

2.2. Річна інформація опублікована у

75 Бюллетень Цiннi папери України

 

22.04.2011

 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

2.3. Річна інформація розміщена на власній сторінці

gsk.co.ua

в мережі Інтернет

28.04.2011

(за наявності)

(адреса сторінки)

 

(дата)


Зміст

         Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації

1. Основні відомості про емітента: 

 

а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента;

X

б) інформація про державну реєстрацію емітента;

X

в) банки, що обслуговують емітента;

X

г) основні види діяльності;

X

ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності;

X

д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств;

X

е) інформація про рейтингове агентство;

 

є) інформація про органи управління емітента.

 

2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв).

 

3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці.

X

4. Інформація про посадових осіб емітента:

 

а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента;

X

б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента.

X

5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента.

X

6. Інформація про загальні збори акціонерів.

X

7. Інформація про дивіденди.

X

8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент.

X

9. Відомості про цінні папери емітента:

 

а) інформація про випуски акцій емітента;

X

б) інформація про облігації емітента;

 

в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом;

 

г) інформація про похідні цінні папери;

 

ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду;

 

д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів.

 

10. Опис бізнесу.

X

11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:

 

а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю);

X

б) інформація щодо вартості чистих активів емітента;

X

в) інформація про зобов'язання емітента.

 

г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції;

X

ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції.

 

12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів.

 

13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду.

 

14. Інформація про стан корпоративного управління.

X

15. Інформація про випуски іпотечних облігацій.

 

16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

 

а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям;

 

б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду;

 

в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття;

 

г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду;

 

ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року.

 

17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття.

 

18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів.

 

19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів.

 

20. Основні відомості про ФОН.

 

21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН.

 

22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН.

 

23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН.

 

24. Правила ФОН.

 

25. Річна фінансова звітність.

X

26. Копія(ї) протоколу(ів) загальних зборів емітента, що проводились у звітному році (для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до Комісії).

X

27. Аудиторський висновок.

X

28. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності).

 

29. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі випуску цільових облігацій, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомості).

 

30. Примітки:


3. Основні відомості про емітента

3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

3.1.1. Повне найменування

            Вiдкрите акцiонерне товариство "Гайворонський спецiалiзований кар'єр"

3.1.2. Скорочене найменування (за наявності)

            ВАТ " Гайворонський спецкар'єр"

3.1.3. Організаційно-правова форма

            Приватне підприємство

3.1.4. Поштовий індекс

            26300

3.1.5. Область, район

            Кіровоградська обл. Гайворонський р-н

3.1.6. Населений пункт

            мiсто Гайворон

3.1.7. Вулиця, будинок

            провулок Кар'єрський 2

3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента

3.2.1. Серія і номер свідоцтва

            Серiя А00 № 588063

3.2.2. Дата державної реєстрації

            13.06.1996

3.2.3. Орган, що видав свідоцтво

            Гайворонська районна державна адмiнiстрацiя Кiровоградської областi

3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.)

            300 000,00

3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.)

            300 000,00

3.3. Банки, що обслуговують емітента

3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

            Одеська фiлiя АКБ "Укрсоцбанк"

3.3.2. МФО банку

            328016

3.3.3. Поточний рахунок

            26009430891211

3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

            Одеська фiлiя АКБ "Укрсоцбанк"

3.3.5. МФО банку

            328016

3.3.6. Поточний рахунок

            26008430891212

3.4. Основні види діяльності

            14.21.0 - Добування пiску та гравiю

3.5. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

Вид діяльності

Номер ліцензії (дозволу)

Дата видачі

Державний орган, що видав

Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)

1

2

3

4

5

На продовження розробки родовища з видобування мiгматитiв для виробництва щебеню та буту для будiвельних робiт

375

09.11.1995

Державний комiтет України по геологiї i використанню надр

09.11.2015

Опис

Пiдприємство розробляє Гайворонське родовище мiгматитiв. По закiнченню термiну дiї лiцензiї її буде подовжено.

 

3.6. Відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств

Найменування об'єднання: Асоцiацiя "Виробникiв  нерудних будiвельних матерiалiв України". Місцезнаходження об'єднання: м.Київ вул.Гришка 9. Асоцiацiя створена з метою представництва iнтересiв асоцiацiї в органах державної влади, забезпечення зв'язкiв з громадкiстю та з метою постiйної координацiї господарської дiяльностi членiв без права втручання в їх виробничу та комерцiйну дiяльнiсть.

5. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

За 2010 рiк середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв становила  164 осiб, за сумiцництвом - 2 особи.

Фонд оплати працi становив 5658,3 тис.грн.

Середньомiсячна  заробiтна плата  складала 2682 грн, рiст 116,8%.

Сформований достатнiй кадровий резерв пiдприємства.

6. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

6.1.1. Посада

            Голова Спостережної ради

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

            Кучкiн Сергiй Петрович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, органу, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

            ЕА 430871 09.04.1998 Кiровським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi

6.1.4. Рік народження**

            0

6.1.5. Освіта**

            д/н

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

            0

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

            Кiровоградгранiт Технiчний директор

6.1.8. Опис

             Повноваження голови та членiв спостережної ради регламентуються Статутом ВАТ та внутрiшнiми нормативними документами. Винагороду за роботу у звiьному 2010 роцi не отримував.

 

*Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається в описі

**Заповнюється щодо фізичних осіб

 

6.1.1. Посада

            Голова правлiння

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

            Зубарєв Олег Олексiйович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, органу, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

            ЕА 449971 12.06.1998 Гайворонським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi

6.1.4. Рік народження**

            1957

6.1.5. Освіта**

            Вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

            27

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

            Гайворонський спецкар'єр директор

6.1.8. Опис

            Повноваження голови та членiв правлiння регламентуються Статутом ВАТ та внутрiшнiми нормативними документами. Винагороду за роботу у звiьному 2010 роцi не отримував.

 

*Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається в описі

**Заповнюється щодо фізичних осіб

 

6.1.1. Посада

            Член правлiння

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

            Недiна Галина Антонiвна

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, органу, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

            ЕА 609229 09.07.1999 Гайворонським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi

6.1.4. Рік народження**

            1957

6.1.5. Освіта**

            Вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

            27

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

            Гайворонський спецкар'єр головний iнженер

6.1.8. Опис

            Повноваження голови та членiв правлiння регламентуються Статутом ВАТ та внутрiшнiми нормативними документами. Винагороду за роботу у звiьному 2010 роцi не отримував.

 

*Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається в описі

**Заповнюється щодо фізичних осіб

 

6.1.1. Посада

            Член правлiння

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

            Шабанов Сергiй Вiкторович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, органу, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

            ЕА 205568 28.12.1996 Гайворонським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi

6.1.4. Рік народження**

            1956

6.1.5. Освіта**

            Вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

            19

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

            Гайворонський спецкар'єр начальнику вiддiлу збуту

6.1.8. Опис

            Повноваження голови та членiв правлiння регламентуються Статутом ВАТ та внутрiшнiми нормативними документами. Винагороду за роботу у звiьному 2010 роцi не отримував.

 

*Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається в описі

**Заповнюється щодо фізичних осіб

 

6.1.1. Посада

            Член правлiння

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

            Орел Анатолiй Борисович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, органу, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

            ЕА 388689 03.01.1998 Гайворонським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi

6.1.4. Рік народження**

            1955

6.1.5. Освіта**

            Вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

            16

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

            Керуючий Гайворонською фiлiєю Укрсоцбанк

6.1.8. Опис

            Повноваження голови та членiв правлiння регламентуються Статутом ВАТ та внутрiшнiми нормативними документами. Винагороду за роботу у звiьному 2010 роцi не отримував.

 

*Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається в описі

**Заповнюється щодо фізичних осіб

 

6.1.1. Посада

            Член правлiння

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

            Чоповий Володимир Артемович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, органу, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

            ЕА 784860 13.12.2000 Гайворонським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi

6.1.4. Рік народження**

            1942

6.1.5. Освіта**

            Середньо-технiчна

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

            13

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

            Гайворонський спецкар'єр Головний iнженер

6.1.8. Опис

            Повноваження голови та членiв правлiння регламентуються Статутом ВАТ та внутрiшнiми нормативними документами. Винагороду за роботу у звiьному 2010 роцi не отримував.

 

*Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається в описі

**Заповнюється щодо фізичних осіб

 

6.1.1. Посада

            Член спостережної ради

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

            Янголенко Василь Васильович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, органу, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

            ЕА 084043 19.03.1996 Гайворонським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi

6.1.4. Рік народження**

            1937

6.1.5. Освіта**

            Вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

            14

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

            Гайворонський спецкар'єр Головний маркшейдер

6.1.8. Опис

            Повноваження голови та членiв спостережної ради регламентуються Статутом ВАТ та внутрiшнiми нормативними документами. Винагороду за роботу у звiьному 2010 роцi не отримував.

 

*Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається в описі

**Заповнюється щодо фізичних осіб

 

6.1.1. Посада

            Член спостережної ради

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

            Вiтюк Володимир Iванович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, органу, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

            ЕА 389131 14.01.1998 Гайворонським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi

6.1.4. Рік народження**

            1961

6.1.5. Освіта**

            Вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

            17

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

            Гайворонський спецкар'єр начальник автотранспортної дiльницi

6.1.8. Опис

            Повноваження голови та членiв спостережної ради регламентуються Статутом ВАТ та внутрiшнiми нормативними документами. Винагороду за роботу у звiьному 2010 роцi не отримував.

 

*Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається в описі

**Заповнюється щодо фізичних осіб

 

6.1.1. Посада

            Член спостережної ради

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

            Осiпчук Анатолiй Станiславович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, органу, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

            ЕА 416566 03.03.1998 Гайворонським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi

6.1.4. Рік народження**

            1953

6.1.5. Освіта**

            Вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

            17

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

            Гайворонський спецкар'єр начальник гiрничої дiльницi

6.1.8. Опис

            Повноваження голови та членiв спостережної ради регламентуються Статутом ВАТ та внутрiшнiми нормативними документами. Винагороду за роботу у звiьному 2010 роцi не отримував.

 

*Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається в описі

**Заповнюється щодо фізичних осіб

 

6.1.1. Посада

            Член спостережної ради

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

            Журба Михайло Максимович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, органу, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

            ЕА 086104 21.06.1996 Гайворонським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi

6.1.4. Рік народження**

            0

6.1.5. Освіта**

            д/н

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

            0

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

            Мiський голова мiста Гайворона

6.1.8. Опис

            Повноваження голови та членiв спостережної ради регламентуються Статутом ВАТ та внутрiшнiми нормативними документами. Винагороду за роботу у звiьному 2010 роцi не отримував.

 

*Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається в описі

**Заповнюється щодо фізичних осіб

 

6.1.1. Посада

            Голова ревiзiйної комiсiї

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

            Одайська Тетяна Григорiвна

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, органу, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

            ЕА 223564 06.02.1997 Гайворонським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi

6.1.4. Рік народження**

            1950

6.1.5. Освіта**

            Середня-технiчна

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

            12

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

            Гайворонський спецкар'єр  бухгалтер

6.1.8. Опис

            Повноваження голови ревiзiйної комiсiї  регламентуються Статутом ВАТ та внутрiшнiми нормативними документами. Винагороду за роботу у звiьному 2010 роцi не отримував.

 

*Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається в описі

**Заповнюється щодо фізичних осіб

 


6.2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

 Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Дата внесення до реєстру

Кількість акцій (штук)

 Від загально кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

Прості іменні

Прості на пред’явника

Привілейо-вані іменні

Привілейо-вані на предявника

Голова Спостережної ради

Кучкiн Сергiй Петрович

ЕА 430871 09.04.1998 Кiровським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi

 

 100

0,00061

100

0

0

0

Голова правлiння

Зубарєв Олег Олексiйович

ЕА 449971 12.06.1998 Гайворонським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi

 

 2171332

36,18

2171332

0

0

0

Член правлiння

Недiна Галина Антонiвна

ЕА 609229 09.07.1999 Гайворонським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi

 

 525

0,0087

525

0

0

0

Член правлiння

Шабанов Сергiй Вiкторович

ЕА 205568 28.12.1996 Гайворонським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi

 

 417472

6,9578

417472

0

0

0

Член правлiння

Орел Анатолiй Борисович

ЕА 388689 03.01.1998 Гайворонським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi

 

 0

0

0

0

0

0

Член правлiння

Чоповий Володимир Артемович

ЕА 784860 13.12.2000 Гайворонським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi

 

 1000

0,01666

1000

0

0

0

Член спостережної ради

Янголенко Василь Васильович

ЕА 084043 19.03.1996 Гайворонським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi

 

 3335

0,05558

335

0

0

0

Член спостережної ради

Вiтюк Володимир Iванович

ЕА 389131 14.01.1998 Гайворонським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi

 

 35727

0,05878

3527

0

0

0

Член спостережної ради

Осiпчук Анатолiй Станiславович

ЕА 416566 03.03.1998 Гайворонським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi

 

 2725

0,04541

2725

0

0

0

Член спостережної ради

Журба Михайло Максимович

ЕА 086104 21.06.1996 Гайворонським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi

 

 1260

0,021

1260

0

0

0

Голова ревiзiйної комiсiї

Одайська Тетяна Григорiвна

ЕА 223564 06.02.1997 Гайворонським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi

 

 525

0,00875

525

0

0

0

Усього

2634001

43,35329

 2598801

0

0

0

 

*Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних

 

7. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Дата внесення до реєстру

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

Прості іменні

Прості на пред’явника

Привілейо-вані іменні

Привілейо-вані на предявника

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи*

Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт**

Дата внесення до реєстру

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

Прості іменні

Прості на пред’явника

Привілейо-вані іменні

Привілейо-вані на предявника

Бахмач Євгенiй Степанович

ЕА 044776 18.02.1996 Ленiнським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi

 

2632207

43,87011

2632207

0

0

0

Зубарєв Олег Олексiйович

ЕА 449971 12.06.1998 Гайворонським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi

 

2171332

36,1888

2171332

0

0

0

Усього

4803539

80,05891

 4803539

0

0

0

 

*Зазначається "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім"я, по батькові

**Не обов"язково для заповнення

 


8. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів

чергові

позачергові

X

 

Дата проведення

09.04.2010

Кворум зборів

87,69

Опис

1. Звiт правлiння  про господарську  дiяльнiсть ВАТ " Гайворонський спецкар'єр" та затвердження фiнансових результатiв дiяльностi  товариства за 2009 рiк

2. Звiт та затвердження висновкiв ревiзiйної комiсiї ВАТ " Гайворонський спецкар'єр" за 2009 рiк.

3. Порядок розподiлу прибтку за 2009 рiк.

4. Затвердження звiту  ради товариства за 2009 рiк.

5. Виконання вимог Закону України "Про акцiонернi товариства" про переведення випуску iменних акцiй ВАТ " Гайворонський спецкар'єр" з документарної форми iснування в бездокументарну форму iснування та затвердження рiшення про дематерiалiзацiю цiнних паперiв товариства). Визначення способу персонального повiдомлення акцiонерiв про дематерiалiзацiю.

6. Обрання та затвердження Депозитарiя та Зберiгача цiнних паперiв ВАТ " Гайворонський спецкар'єр".

Нiхто пропозицiй до порядку денного не подавав.

 

 

Вид загальних зборів

чергові

позачергові

 

X

Дата проведення

19.07.2010

Кворум зборів

87,2

Опис

1. Переведення випуску iменних акцiй ВАТ " Гайворонський спецкар'єр" з документарної форми iснування в бездокументарну форму iснування (дематерiалiцацiя).

1.1 Затвердження рiшення про дематерiалiзацiю цiнних паперiв товариства.

1.2 Визначення способу персонального повiдомлення акцiонерiв про дематерiалiзацiю.

1.3 Обрання Депозитарiю, який буде обслуговувати випуск акцiй, що дематерiалiзується.

1.4 Обрання Зберiгача, у якого Товариство буде вiдкривати рахунки у цiнних паперах власникам акцiй випуску, зщо дематерiалiзується.

1.5 Визначення способу персонального повiдомлення акцiонерiв про прийняте рiшення про дематерiалiзацiю.

1.6 Визначення дати припинення ведення реєстру.

Проведення позачергових загальних зборiв акцiонерiв iнiцiювала спостережна рада.

Iнших пропозицiй до порядку денного не надходило.

 

9. Інформація про дивіденди

 

За результатами звітного періоду

За результатами періоду, що передував звітному

за простими акціями

за привілейованими акціями

за простими акціями

за привілейованими акціями

Сума нарахованих дивідендів, грн.

299,000

0,000

0,000

0,000

Нараховані дивіденди на одну акцію, грн.

0,000

0,000

0,000

0,000

Сума виплачених дивідендів, грн.

0,050

0,000

0,000

0,000

Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів

01.07.2010

01.07.2010

01.07.2010

01.07.2010

Дата виплати дивідендів

07.07.2010

 

07.07.2010

 

Опис

Виплата дивiдендiв проводилась  до 01.09.2010 року через касу пiдприємства, iногороднiм вiдправлялись по поштi по запиту акцiонера та наданнi iдентифiкацiйного кода.

 

10. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім"я та по батькові фізичної особи

ТОВ "Аудиторська фiрма " Аналiтик-Аудит-Центр"

Організаційно-правова форма

Приватне підприємство

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

37231745

Місцезнаходження

Україна Кіровоградська обл. Кiровоградський р-н 25000 м.Кiровоград вул.Ушакова 1а кiмн.525

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

14441020000007210

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Реєстрацiйна палата Кiровоградського мiсьвиконкому

Дата видачі ліцензії або іншого документа

27.08.2010

Міжміський код та телефон

0522274285

Факс

0522274285

Вид діяльності

Аудиторська дiяльнiсть

Опис

З ТОВ " Аудиторська фiрма "Аналiтик-Аудит-Центр" ВАТ " Гайворонський спецкар'єр"  заключив договiр № 4-11 вiд 10.02.2011 р. на проведення аудиту фiнансових звiтiв ВАТ " Гайворонський спецкар'єр"  станом на 31 грудня 2010 року.

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім"я та по батькові фізичної особи

ТОВ "Фiнансова компанiя "Дельта"

Організаційно-правова форма

Приватне підприємство

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

35158559

Місцезнаходження

Україна Черкаська обл.  18000 м.Черкаси вул. Байди Вишневецького буд.37

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АВ № 393913

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Державна комiсiя з цiнних паперiв

Дата видачі ліцензії або іншого документа

15.02.2008

Міжміський код та телефон

0522350056

Факс

0522350056

Вид діяльності

Депозитарна дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв

Опис

Рiшенням позачергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 19.07.2010 р. ( протокол № 2/2010) та актом приймання-передачi реєстру власникiв iменних цiнних паперiв вiд 01.10.2010 р. ЗАТ " КРК-реєстр" передало реєстр акцiонерiв  ВАТ " Гайворонський спецкар'єр" ТОВ " Фiнансова  компанiя "Дельта".

 


11. Відомості про цінні папери емітента

11.1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Міжнародний ідентифікаційний номер

Тип цінного папера

Форма існування та форма випуску

Номінальна вартість (грн.)

Кількість акцій (штук)

Загальна номінальна вартість (грн.)

Частка у статутному капіталі (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

04.08.2010

72/11/1/10

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку Кiровоградьке Територiальне управлiння

UA1100241108

Акції Іменні прості

Бездокументарна Іменні

0,050

6000000

300 000,000

100

Опис

Виконуючи вимоги Закону України " Про акцiонернi товариства" в поточному 2010 роцi  рiшенням позачергових загальних зборiв акцiонерiв  вiд 19.07.2010 року протокол №  2/2010 товариство змiнило форму iснування з документарної форми iснування на бездокументарну.

 


12. Опис бізнесу

Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ)

Важливих подiй пов'язаних з реформуванням пiдприємства не вiдбувалось. Злиття, подiлу, приєднання, перетвореня  у звiтному перiодi не було.

 

Організаційна структура емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом

Дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв товариство не має.

 

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій

Будь-яких пропозицiй щодо реоганiзацiї  з боку третiх осiб, що мали мiсце протягом звiтного перiоду не надходило.

 

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)

Метод нарахування амортизацiї-податковий, метод оцiнки вартостi запасiв-ФIФО.

 

Текст аудиторського висновку

Незалежними аудиторами  Гриценко Оленою Iванiвною (сертифiкат аудитора серiї А №004236  виданий за рiшенням Аудиторської палати України №  91 вiд 15 червня 2000 року, термiн дiї сертифiката продовжено до 15 червня 2014 року ) , Митецькою Оленою Василiвною (сертифiкат серiї А № 004241 виданий за рiшенням Аудиторської палати України № 91 вiд 15 червня 2000 року, термiн дiї сертифiката продовжено  до 15 червня 2014 року)  Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудиторська фiрма "Аналiтик-Аудит-Центр", яка здiйснює свою дiяльнiсть на пiдставi свiдоцтва про внесення до Реєстру суб'єктiв аудиторської дiяльностi за №220/3 вiд 23.09.2010 року  i розташована за адресою: м. Кiровоград, вул. Ушакова, 1 А, кiмн. 525, тел. 27-42-85, згiдно договору № 4-11 вiд  10 лютого   2011 року проведено аудит фiнансових  звiтiв  ВАТ "Гайворонський спецiалiзований кар`єр" за станом на 31 грудня 2010 року.

Ми провели аудит  фiнансових звiтiв (якi додаються).

 

ВИСНОВОК

 

    На нашу думку, за винятком впливу коригувань, що могли б бути потрiбними, якщо ми були б в змозi пiдтвердити необоротнi активи, фiнансовi звiти справедливо й достовiрно   вiдображають фактичний  фiнансовий стан Вiдкритого акцiонерного товариства "Гайворонський спецiалiзований кар`єр" за станом  на 31 грудня 2010 року, його фiнансовi результати та рух грошових  коштiв за рiк, що минув у вiдповiдностi до Положень (Стандартiв) бухгалтерського облiку в Українi та Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi".

Iнформацiя у фiнансових звiтах за 2010 рiк вiдображена у вiдповiдностi до визначеної концептуальної основи фiнансової звiтностi та вiдповiдностi вимогам законодавства.

Баланс товариства на 31 грудня 2010 року,  Звiт про фiнансовi результати  за 2010 рiк,   Звiт про рух грошових коштiв за 2010 рiк, Звiт про власний капiтал за 2010 рiк , Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi за 2010 рiк  складено у вiдповiдностi до  концептуальної основи фiнансової звiтностi -  нормативних вимог Нацiональних Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку в Українi та законодавства стосовно бухгалтерського облiку та фiнансової звiтностi в Українi.

Прийнята полiтика бухгалтерського облiку та її незмiннiсть вiдповiдає вимогам законодавства.

Прибуток зрiс  на 2738,0 тис. грн. у 2010 роцi, що свiдчить про  стабiльнiсть  господарської дiяльностi i не виникає сумнiвiв щодо безперервного iснування пiдприємства у майбутньому.

Думка аудиторiв щодо фiнансових звiтiв -  умовно-позитивна .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання

Пiдприємство випускає бiльше 20 фракцiй щебеню - вiд пiску гранiтного 0,16-2,0 мм до крупногабаритного 70-250 мм, в т.ч. фракцiї 2-5, 8-11, 11-16, 5-10, 10-15-кубовидної форми. Вся  продукцiя пiдприємства користується високим попитом на ринку України, Росiї, Молдови. Завдяки зваженiй цiновiй та  реалiзацiйнiй полiтицi пiдприємство стабiльно працювало в кризовий перiод  2009-2010 р. Завершивши  розкривнi роботи пiдприємство забезпечило себе сировиною роботи на протязi 18-20 рокiв.

 

Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування

Ведеться постiйна робота по вдосконаленню технологiчних процесiв, направлених на поглиблену переробку сировини. Для цього встановлено нову потужну лiнiю по вимиванню пiску з вiдсiву 0-2. Щорiчно оновлюються основнi фонди пiдприємства. За останнi 5 рокiв придбанi автонавантажувачi  Камацу, Хюндай, Фотон, автосамоскиди Каматсу, Белаз, Фотон, Фав, екскаватор Хюндай, станок буровий СБШ-250МНА. Для покращення енергозабезпечення побудована пiдстанцiя ТП-35/6. Розпочато будiвництво лiнiї по вимиванню пiску з гранiтного вiдсiву, ведеться реконструкцiя лiнiя СМД-111, завершується монтаж роторної дробарки ДIВ-250.  Встановлено новi грохоти ГВЧ-7х2, ГВI-8х2.

 

Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, інформацію щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення

Пiдприємство повнiстю забезпечено власними основними засобами, ступiнь використання виробничих потужностей з урахуванням сезонностi становить 75-95%. Для зменшення шкiдливого впливу на навколишнє середовище розроблено комплекс заходiв по знепиленню виробничих процесiв, зменшення рiвня шуму та сейсмiчних коливань, вводяться в дiю об'єкти природозахисного призначення.

 

Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень

За останнiй рiк роботи значно посилився фiскальний тиск на пiдприємство з боку держави. Так заборгованiсть по ПДВ зросла бiльш нiж в 2 рази, i в сумi перевищує рiчний фонд заробiтної плати, значно збiльшена плата за користування надрами, постiйно зростає залiзничний тариф на перевезення щебеневої продукцiї, що негативно вiдображається на конкурентноспроможностi продукцiї.

 

Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства

Пiдприємству за 2010 рiк нараховано штрафiв на загальну суму 32649 грн, (штрафи нарахованi по актам перевiрок, та Одеською залiзницею за невиконання планiв навантаження вагонiв).

 

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента

Фiнансування розвитку пiдприємства вiдбувається за рахунок власних коштiв.

 

Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих договорів

На кiнець звiтного перiоду всi договорнi зобов'язання виконанi.

 

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)

Подальший промислово-технологiчний розвиток пiдприємства буде вiдбуватися за рахунок розвитку технологiй поглибленої переробки сировини.

 

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік

Завданням на найближчий перiод є виконання дослiджень та розробок щодо застосування пиловидної фракцiї 0-0,16 мм в промисловому виробництвi.

 

Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається

Товариство виступає позивачем з литовською фiрмою Номiлiта iз заборгованостi за вiдвантажений щебiнь.

 

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі

За останнi три роки фiнансово-виробнича дiяльнiсть пiдприємства має результатом стабiльно зростаючу позитивну рентабельнiсть.

 

13. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів

Власні основні засоби (тис. грн.)

Орендовані основні засоби (тис. грн.)

Основні засоби, всього (тис. грн.)

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

1. Виробничого призначення:

17 506,000

14 458,000

0,000

0,000

17 506,000

14 458,000

  будівлі та споруди

3 540,000

3 409,000

0,000

0,000

3 540,000

3 409,000

  машини та обладнання

9 502,000

7 962,000

0,000

0,000

9 502,000

7 962,000

  транспортні засоби

4 412,000

3 046,000

0,000

0,000

4 412,000

3 046,000

  інші

52,000

41,000

0,000

0,000

52,000

41,000

2. Невиробничого призначення:

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

  будівлі та споруди

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

  машини та обладнання

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

  транспортні засоби

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

  інші

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Усього

17 506,000

14 458,000

0,000

0,000

17 506,000

14 458,000

Опис

Первiсна вартiсть основних фондiв за 2010 рiк зменшилась на 307,0 тис.грн. Iнвестицiї в основний капiтал склали 515 тис.грн на придбання нових та 248 тис.грн модернiзацiя дiючих, знос основних фондiв на початок року 50,3%, а на кiнець року уже 58,58%. В складi основних фондiв налiчується 19,86% повнiстю амортизованих основних фондiв.

 

13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн.)

44 247,000

40 184,000

Статутний капітал (тис. грн.)

300,000

300,000

Скоригований статутний капітал (тис. грн.)

300,000

300,000

Опис

  Розрахунок вартостi чистих активiв Вiдкритого акцiонерного товариства Вартiсть чистих активiв "Гайворонський спецiалiзований кар"єр"  за станом на 31 грудня 2010 року проведено у вiдповiдностi до положень п.3 ст.155 "Статутний капiтал акцiонерного товариства" Цивiльного Кодексу України, а також з урахуванням "Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерного товариства", схвалених Рiшенням ДКЦПФР вiд 17.11.2004 р. №485 i розраховується шляхом вирахування iз суми активiв, прийнятих до розрахунку, суми його зобов"язань, прийнятих до розрахунку.

Сума активiв товариства на 31 грудня 2010 року становить 47579,0 тис.грн, сума зобов"язань  товариства становить - 3332,0 тис. грн. Вартiсть чистих активiв товариства  за станом на 31 грудня 2010 року  визначено в сумi  44247,0 тис. грн.

 Для порiвняння скоригований статутний капiтал товариства на 31 грудня 2010 року становить 300,0  тис. грн.

Висновок

        

 Розрахункова вартiсть чистих активiв Вiдкритого акцiонерного товариства  "Гайворонський спецiалiзований кар'єр" за станом на 31 грудня 2010 року  перевищує розмiр скоригованого статутного капiталу.

 

 

Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

 

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п

Рік

Кількість зборів, усього

У тому числі позачергових

1

2008

1

0

2

2009

2

1

3

2010

2

1

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в останніх загальних зборах?

 

Так

Ні

Реєстраційна комісія

X

 

Акціонери

 

X

Реєстратор

 

X

Депозитарій

 

X

Інше (запишіть)

 

 

Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів та/або їх представників для участі в останніх загальних зборах? (за наявності контролю)?

 

Так

Ні

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку

 

X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

 

X

 

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

 

Так

Ні

Підняттям карток

X

 

Бюлетенями (таємне голосування)

 

X

Підняттям рук

 

X

Інше (запишіть)

 

 

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?

 

Так

Ні

Реорганізація

 

X

Внесення змін до статуту товариства

 

X

Прийняття рішення про зміну типу товариства

 

X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

 

X

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства

 

X

Обрання голови та членів наглядової ради, прийняття рішення про припинення їх повноважень

 

X

Обрання голови та членів ревізійної комісії(ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень

 

X

Інше (запишіть)

Причиною для скликання позачергових загальних зборiв акцiонерiв було прийняття рiшення про дематерiалiзацiю.

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) ні

 

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

 

Який склад наглядової ради (за наявності)?

 

 

(осіб)

1

Кількість членів наглядової ради

5

2

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві

3

3

Кількість представників держави

0

4

Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій

0

5

Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10 відсотків акцій

0

6

Кількість представників акціонерів - юридичних осіб

0

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?  0

 

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

 

Так

Ні

Стратегічного планування

 

X

Аудиторський

 

X

З питань призначень і винагород

 

X

Інвестиційний

 

X

Інші (запишіть)

у складi наглядової ради iнших комiтетiв не створено.

Інші (запишіть)

 

 

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за роботу з акціонерами? (так/ні)  ні

 

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

 

Так

Ні

Винагорода є фіксованою сумою

 

X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій

 

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

 

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди

X

 

Інші (запишіть)

 

 

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

 

 

Так

Ні

1

Галузеві знання і досвід роботи в галузі

 

X

2

Знання у сфері фінансів і менеджменту

 

X

3

Особисті якості (чесність, відповідальність)

 

X

4

Відсутність конфлікту інтересів

 

X

5

Граничний вік

 

X

6

Відсутні будь-які вимоги

X

 

7

Інші (запишіть)

 

 

X

 

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

 

Так

Ні

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства

X

 

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками

X

 

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)

 

X

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена

X

 

Інше (запишіть)

 

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію? (так/ні)  так

Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб.

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років?  1

 

Які посадові особи акціонерного товариства відповідають за зберігання протоколів загальних зборів акціонерів, засідань наглядової ради та засідань правління?

 

 

Загальні збори акціонерів

Засідання наглядової ради

Засідання правління

1

Члени правління (директор)

ні

ні

ні

2

Загальний відділ

ні

ні

ні

3

Члени наглядової ради (голова наглядової ради)

ні

так

ні

4

Юридичний відділ (юрист)

ні

ні

ні

5

Секретар правління

ні

ні

так

6

Секретар загальних зборів

ні

ні

ні

7

Секретар наглядової ради

ні

ні

ні

8

Корпоративний секретар

ні

ні

ні

9

Відділ або управління, яке відповідає за роботу з акціонерами

так

ні

ні

10

Інше (запишіть)

 

ні

ні

ні

 

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

 

Загальні збори акціонерів

Наглядова рада

Виконавчий орган

Не належить до компетенції жодного органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

так

ні

ні

ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

ні

ні

так

ні

Затвердження річного фінансового звіту або балансу або бюджету

так

ні

ні

ні

Обрання та відкликання голови правління

так

ні

ні

ні

Обрання та відкликання членів правління

так

ні

ні

ні

Обрання та відкликання голови наглядової ради

так

ні

ні

ні

Обрання та відкликання членів наглядової ради

так

ні

ні

ні

Обрання та відкликання голови та членів ревізійної комісії

ні

ні

ні

ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів правління

ні

ні

ні

ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради

ні

ні

ні

ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів правління

ні

ні

ні

ні

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

так

ні

ні

ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій

так

ні

ні

ні

Затвердження аудитора

так

ні

ні

ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

ні

ні

так

ні

 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні)  так

 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні)  ні

 

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

 

 

Так

Ні

1

Положення про загальні збори акціонерів

X

 

2

Положення про наглядову раду

X

 

3

Положення про виконавчий орган (правління)

X

 

4

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

X

 

5

Положення про ревізійну комісію

X

 

6

Положення про акції акціонерного товариства

X

 

7

Положення про порядок розподілу прибутку

 

X

8

Інше (запишіть)

 

 

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

 

 

Інформація розповсюджується на загальних зборах

Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній базі даних ДКЦПФР про ринок цінних паперів

 Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві

Копії документів надаються на запит акціонера

Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства

1

Фінансова звітність, результати діяльності

так

так

так

так

ні

2

Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу

ні

так

так

так

ні

3

Інформація про склад органів управління товариства

ні

так

так

так

ні

4

Статут та внутрішні документи

так

ні

так

так

ні

5

Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення

ні

ні

так

так

ні

6

Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства

ні

ні

ні

ні

ні

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку? (так/ні)  ні

 

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

 

 

Так

Ні

1

Не проводились взагалі

 

X

2

Менше ніж раз на рік

 

X

3

Раз на рік

X

 

4

Частіше ніж раз на рік

 

X

 

Який орган приймав рішення про затвердження аудитора?

 

Так

Ні

Загальні збори акціонерів

 

X

Наглядова рада

 

X

Правління або директор

X

 

Інше (запишіть)

 

 

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні)  ні

 

З якої причини було змінено аудитора?

 

Так

Ні

Не задовольняв професійний рівень

 

X

Не задовольняли умови договору з аудитором

 

X

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів

 

X

Інше (запишіть)

Товариство аудитора не змiнювало.

 

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

 

Так

Ні

Ревізійна комісія

X

 

Наглядова рада

 

X

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

 

X

Стороння компанія або сторонній консультант

 

X

Перевірки не проводились

 

X

Інше (запишіть)

 

 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу?

 

Так

Ні

З власної ініціативи

X

 

За дорученням загальних зборів

X

 

За дорученням наглядової ради

X

 

За зверненням виконавчого органу

 

X

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів

 

X

Інше (запишіть)

 

 

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні)  ні

 

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

 

 

Так

Ні

1

Випуск акцій

 

X

2

Випуск депозитарних розписок

 

X

3

Випуск облігацій

 

X

4

Кредити банків

 

X

5

Фінансування з державного і місцевих бюджетів

 

X

6

Інше (запишіть)

 

 

X

 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором

 

Так, плануємо розпочати переговори

 

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році

 

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років

 

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років

X

Не визначились

 

 

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились)  так

 

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? (так/ні)  ні

 

З якої причини було змінено особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України (далі - особа)?

 

Так

Ні

Не задовольняв професійний рівень особи

 

X

Не задовольняли умови договору з особою

 

X

Особу змінено на вимогу:

 

 

акціонерів

 

X

суду

 

X

Інше (запишіть)

 

 

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні)  ні

 

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий:

 

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні)  ні; укажіть яким чином його оприлюднено:

 

Розкрийте стан дотримання кодексу (принципів, правил) корпоративного управління у вашому акціонерному товаристві?

 

 

 

КОДИ

 

Дата

01.01.2011

Підприємство

Вiдкрите акцiонерне товариство "Гайворонський спецiалiзований кар'єр"

за ЄДРПОУ

20657268

Територія

 

за КОАТУУ

 

Форма власності

 

за КОПФГ

 

Орган державного управління

 

за СПОДУ

 

Вид економічної діяльності

Добування піску та гравію

за КВЕД

14.21.0

Одиниця виміру

тис.грн.

Контрольна сума

 

Адреса

Україна Кіровоградська обл. Гайворонський р-н 26300 мiсто Гайворон провулок Кар'єрський 2

 

 

Баланс

Станом на 31.12.2010 p.

 

Форма N 1

Код за ДКУД

1801001

 

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Необоротні активи

 

 

 

Нематеріальні активи:

 

 

 

    залишкова вартість

010

4

4

    первісна вартість

011

4

4

    накопичена амортизація

012

( 0 )

( 0 )

Незавершене будівництво

020

51

141

Основні засоби:

 

 

 

    залишкова вартість

030

17 506

14 458

    первісна вартість

031

35 216

34 909

    знос

032

( 17 710 )

( 20 451 )

Довгострокові біологічні активи:

 

 

 

    справедлива (залишкова) вартість

035

0

0

    первісна вартість

036

0

0

    накопичена амортизація

037

( 0 )

( 0 )

Довгострокові фінансові інвестиції:

 

 

 

    які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

040

0

0

    інші фінансові інвестиції

045

0

0

Довгострокова дебіторська заборгованість

050

0

0

Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості

055

0

0

Первісна вартість інвестиційної нерухомості

056

0

0

Знос інвестиційної нерухомості

057

( 0 )

( 0 )

Відстрочені податкові активи

060

38

270

Гудвіл

065

0

0

Інші необоротні активи

070

160

180

Гудвіл при консолідації

075

0

0

Усього за розділом I

080

17 759

15 053

II. Оборотні активи

 

 

 

Виробничі запаси

100

1 447

1 810

Поточні біологічні активи

110

0

0

Незавершене виробництво

120

0

0

Готова продукція

130

1 914

2 890

Товари

140

56

31

Векселі одержані

150

0

0

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

 

 

 

    чиста реалізаційна вартість

160

5 528

5 136

    первісна вартість

161

5 528

5 136

    резерв сумнівних боргів

162

( 0 )

( 0 )

Дебіторська заборгованість за рахунками:

 

 

 

    за бюджетом

170

3 054

4 080

    за виданими авансами

180

0

0

    з нарахованих доходів

190

0

0

    із внутрішніх розрахунків

200

0

9

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

198

855

Поточні фінансові інвестиції

220

1 442

11

Грошові кошти та їх еквіваленти:

 

 

 

    в національній валюті

230

152

1 403

    у т. ч. в касі

231

3

2

    в іноземній валюті

240

9 558

14 516

Інші оборотні активи

250

97

58

Усього за розділом II

260

23 446

30 799

III. Витрати майбутніх періодів

270

1 378

1 724

ІV. Необоротні активи та групи вибуття

275

1

3

Баланс

280

42 584

47 579

 

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Власний капітал

 

 

 

Статутний капітал

300

300

300

Пайовий капітал

310

0

0

Додатковий вкладений капітал

320

0

0

Інший додатковий капітал

330

6 139

6 139

Резервний капітал

340

1 232

1 232

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

32 513

36 576

Неоплачений капітал

360

( 0 )

( 0 )

Вилучений капітал

370

( 0 )

( 0 )

Накопичена курсова різниця

375

0

0

Усього а розділом I

380

40 184

44 247

Частка меншості

385

0

0

II. Забезпечення таких витрат і платежів

 

 

 

Забезпечення виплат персоналу

400

0

0

Інші забезпечення

410

0

0

Вписуваний рядок - сума страхових резервів

415

0

0

Вписуваний рядок - сума часток перестраховиків у страхових резерва

416

0

0

Цільове фінансування

420

6

7

Усього за розділом II

430

6

7

ІІІ. Довгострокові зобов'язання

 

 

 

Довгострокові кредити банків

440

0

0

Інші довгострокові фінансові зобов’язання

450

0

0

Відстрочені податкові зобов’язання

460

0

0

Інші довгострокові зобов’язання

470

0

0

Усього за розділом ІІІ

480

0

0

IV. Поточні зобов'язання

 

 

 

Короткострокові кредити банків

500

0

0

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями

510

0

0

Векселі видані

520

0

0

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

210

440

Поточні зобов’язання за розрахунками:

 

 

 

    з одержаних авансів

540

0

0

    з бюджетом

550

108

229

    з позабюджетних платежів

560

0

0

    зі страхування

570

67

65

    з оплати праці

580

109

104

    з учасниками

590

1 292

1 429

    із внутрішніх розрахунків

600

0

0

Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу

605

0

0

Інші поточні зобовязання

610

608

1 058

Усього за розділом IV

620

2 394

3 325

V. Доходи майбутніх періодів

630

0

0

Баланс

640

42 584

47 579

Примітки: Баланс товариства являє собою Звiт про фiнансовий стан, який вiдображає на певну дату його активи, зобов'язання, власний капiтал. Складений  на пiдставi даних бухгалтерського облiку для задоволення потреб певних користувачiв. Оцiнка та подальше розкриття окремих статей балансу в примiтках до звiтностi здiйснена у вiдповiдностi з положеннями бухгалтерського облiку.

 

Керівник                                              С.В.Шабанов

Головний бухгалтер                         Г.А.Недiна


 

КОДИ

 

Дата

01.01.2011

Підприємство

Вiдкрите акцiонерне товариство "Гайворонський спецiалiзований кар'єр"

за ЄДРПОУ

20657268

Територія

 

за КОАТУУ

 

Орган державного управління

 

за СПОДУ

 

Вид економічної діяльності

Добування піску та гравію

за КВЕД

14.21.0

Одиниця виміру

тис.грн.

Контрольна сума

 

Звіт про фінансові результати

за 2010 рік

 

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Форма N 2

Код за ДКУД

1801003

Стаття

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010

51 358

40 787

Податок на додану вартість

015

( 4 579 )

( 3 554 )

Акцизний збір

020

( 0 )

( 0 )

 

025

( 0 )

( 0 )

Інші вирахування з доходу

030

( 0 )

( 0 )

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

035

46 779

37 233

Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

040

( 19 158 )

( 18 682 )