Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

Голова правлiння

 

 

 

Зубарєв Олег Олексiйович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

19.04.2012

(дата)

 

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2011 рік

 

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента

 

Публiчне акцiонерне товариство "Гайворонський спецiалiзований кар'єр"

 

1.2. Організаційно-правова форма емітента

 

Публічне акціонерне товариство

 

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента

 

20657268

 

1.4. Місцезнаходження емітента

 

Кіровоградська, Гайворонський, 26300, м.Гайворон, Кар'єрський 2

 

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента

 

0525421944 0525422872

 

1.6. Електронна поштова адреса емітента

 

gsk@gsk.co.ua

 

2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

18.04.2012

 

(дата)

 

2.2. Річна інформація опублікована у

Цiннi папери України

 

 

 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

 

(дата)

 

2.3. Річна інформація розміщена на сторінці

http://www.gsk.co.ua

в мережі Інтернет

20.04.2012

 

(адреса сторінки)

 

(дата)


Зміст

1. Основні відомості про емітента:

а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

X

б) інформація про державну реєстрацію емітента

X

в) банки, що обслуговують емітента

X

г) основні види діяльності

X

ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

X

д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств

X

е) інформація про рейтингове агентство

 

є) інформація про органи управління емітента

 

2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

 

3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

X

4. Інформація про посадових осіб емітента:

а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента

X

6. Інформація про загальні збори акціонерів

X

7. Інформація про дивіденди

X

8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

X

9. Відомості про цінні папери емітента:

а) інформація про випуски акцій емітента

X

б) інформація про облігації емітент

 

в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

 

г) інформація про похідні цінні папери

 

ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду

 

д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів

 

10. Опис бізнесу

X

11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:

а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

б) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

в) інформація про зобов'язання емітента

 

г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

X

ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції

X

12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів

 

13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

 

14. Інформація про стан корпоративного управління

X

15. Інформація про випуски іпотечних облігацій

 

16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

 

б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

 

в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

 

г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

 

ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року

 

17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

 

18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

 

19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

 

20. Основні відомості про ФОН

 

21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

 

22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

 

23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

 

24. Правила ФОН

 

25. Річна фінансова звітність

X

26. Копія протоколу загальних зборів емітента, які проведені за звітний період (для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до Комісії)

X

27. Аудиторський висновок

X

28. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності

 

29. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

 

30. Примітки

Фiнансова звiтнiсть Публiчного акцiонерного товариства ?Гайворонський спецкар`єр? на 31 грудня 2011 року , складена достовiрно , в усiх суттєвих аспектах вiдповiдно до застосованої концептуальної основи фiнансової звiтностi - вимог Закону України ?Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi?, №996-XIV вiд 16.07.1999 року, згiдно вимог Нацiональних Положень ( Стандартiв) бухгалтерського облiку (зi змiнами та доповненнями) та iнших нормативних документiв з питань органiзацiї бухгалтерського облiку. Облiкова полiтика Публiчного акцiонерного товариства ?Гайворонський спецкар`єр? в усiх суттєвих аспектах вiдповiдає вимогам чинного законодавства України.

 

 

 


3. Основні відомості про емітента

3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

3.1.1. Повне найменування

Публiчне акцiонерне товариство "Гайворонський спецiалiзований кар'єр"

3.1.2. Скорочене найменування (за наявності)

ПАТ "Гайворонський спецкар'єр"

3.1.3. Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

3.1.4. Поштовий індекс

26300

3.1.5. Область, район

Кіровоградська, Гайворонський

3.1.6. Населений пункт

м.Гайворон

3.1.7. Вулиця, будинок

Кар'єрський 2

 

3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента

3.2.1. Серія і номер свідоцтва

Серiя А00 № 588504

3.2.2. Дата державної реєстрації

13.06.1996

3.2.3. Орган, що видав свідоцтво

Гайворонська районна державна адмiнiстрацiя Кiровоградської областi

3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.)

300000.00

3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.)

300000.00

 

3.3. Банки, що обслуговують емітента

3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

КБ "ПриватБанк" м.Кiровоград

3.3.2. МФО банку

323583

3.3.3. Поточний рахунок

26009415528001

 

3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

 

КБ "ПриватБанк" м.Кiровоград

 

3.3.5. МФО банку

 

323583

 

3.3.6. Поточний рахунок

 

26004052902609

 

 

3.4. Основні види діяльності

14.21.0

Добування пiску та гравiю

 

 

 

 

 

3.5. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

 

Вид діяльності

Номер ліцензії (дозволу)

Дата видачі

Державний орган, що видав

Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)

1

2

3

4

5

Експлуатацiя Гайворонського родовища мiгматитiв, суглинкiв

375

09.11.1995

Державний комiтет України по геологiї i використанню надр

09.11.2015

Опис

Родовище мiгматитiв експлуатується з 1936 р. Продовження розробки родовища з видобуванням мiгматитiв для виробництва щебеню та буту для будiвельних робiт та суглинкiв для виробництва цегли й забезпечення дiючого Гайворонського цегельного заводу. По закiнченню термiну дiї лiцензiї її буде подовжено. Документи вже поданi в Державну службу геологiї i надр України.

 

 

3.6. Відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств

 

Найменування об'єднання

Місцезнаходження об'єднання

соцiацiя "Виробникiв нерудних будiвельних матерiалiв України"

м.Київ вул.М.Гришка 9

Опис

Асоцiацiя створена з метою представництва iнтересiв членiв асоцiацiї в органах державної влади, забезпечення зв"язкiв з громадкiстю та з метою постiйної координацiї господарської дiяльностi членiв без права втручання в їх виробничу та комерцiйну дiяльнiсть.

 

5. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

За 2011 рiк середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв становила 162 особи, за сумiсництвом - 2 особи. Фонд оплати працi становив 7576 тис.грн в порiвняннi з 2010 роком фонд оплати працi зрiс на 38,5% у зв'язку з ростом продуктивностi працi на 32,4%. Середня заробiтна плата зросла на 41,5%. Згiдно з кадровою програмою ведеться щорiчна пiдготовка робiтникiв, провiдних спецiальностей та пiдвищення їх квалiфiкацiї, а також пiдготовка iнженерних працiвникiв гiрничих професiй. Сформований достатнiй кадровий резерв працiвникiв.

6. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

6.1.1. Посада

Голова правлiння

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Зубарєв Олег Олексiйович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

0 0 0

6.1.4. Рік народження**

1957

6.1.5. Освіта**

Вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

27

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ВАТ "Гайворонський спецкар'єр"-голова правлiння

6.1.8. Опис

Особа не дала згоди на розкриття паспортних даних. Повноваження голови правлiння регламентуються Статутом ПАТ на внутрiшнiми нормативними документами. Даних про отримання винагороди не має. Непогашеної судимостi не має.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада

Член правлiння

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Недiна Галина Антонiвна

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

0 0 0

6.1.4. Рік народження**

1957

6.1.5. Освіта**

Вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

27

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ВАТ "Гайворонський спецкар'єр"- головний бухгалтер

6.1.8. Опис

Особа не дала згоди на розкриття паспортних даних. Повноваження членiв правлiння регламентуються Статутом ПАТ на внутрiшнiми нормативними документами. Даних про отримання винагороди не має. Непогашеної судимостi не має.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада

Член правлiння

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Шабанов Сергiй Вiкторович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

0 0 0

6.1.4. Рік народження**

1956

6.1.5. Освіта**

Вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

19

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ВАТ "Гайворонський спецкар'єр"-виконавчий директор

6.1.8. Опис

Особа не дала згоди на розкриття паспортних даних. Повноваження членiв правлiння регламентуються Статутом ПАТ на внутрiшнiми нормативними документами. Даних про отримання винагороди не має. Непогашеної судимостi не має.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада

Член правлiння

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Бельський Василь Валерiйович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

0 0 0

6.1.4. Рік народження**

1982

6.1.5. Освіта**

Вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

3

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ВАТ "Гайворонський спецкар'єр"-головний iнженер

6.1.8. Опис

Особа не дала згоди на розкриття паспортних даних. Повноваження членiв правлiння регламентуються Статутом ПАТ на внутрiшнiми нормативними документами. Даних про отримання винагороди не має. Непогашеної судимостi не має.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада

Член правлiння

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Орел Анатолй Борисович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

0 0 0

6.1.4. Рік народження**

1955

6.1.5. Освіта**

Вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

16

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ВАТ "Гайворонський спецкар'єр"-економiст-фiнансист

6.1.8. Опис

Особа не дала згоди на розкриття паспортних даних. Повноваження членiв правлiння регламентуються Статутом ПАТ на внутрiшнiми нормативними документами. Даних про отримання винагороди не має. Непогашеної судимостi не має.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада

Голова наглядової ради

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Кучкiн Сергiй Петрович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

0 0 0

6.1.4. Рік народження**

0

6.1.5. Освіта**

д/н

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

0

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Кiровоградгранiт Технiчний директор

6.1.8. Опис

Особа не дала згоди на розкриття паспортних даних. Повноваження голови та членiв наглядової ради регламентуються Статутом ПАТ на внутрiшнiми нормативними документами. Даних про отримання винагороди не має. Непогашеної судимостi не має.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада

Член наглядової ради

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Янголенко Василь Васильович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

0 0 0

6.1.4. Рік народження**

1937

6.1.5. Освіта**

Вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

14

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ВАТ "Гайворонський спецкар'єр"- головний маркшейдер

6.1.8. Опис

Особа не дала згоди на розкриття паспортних даних. Повноваження голови та членiв наглядової ради регламентуються Статутом ПАТ на внутрiшнiми нормативними документами. Даних про отримання винагороди не має. Непогашеної судимостi не має.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада

Член наглядової ради

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Осiпчук Анатолiй Станiславович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

0 0 0

6.1.4. Рік народження**

1953

6.1.5. Освіта**

Вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

17

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ВАТ "Гайворонський спецкар'єр"- начальник гiрничої дiльницi

6.1.8. Опис

Особа не дала згоди на розкриття паспортних даних. Повноваження голови та членiв наглядової ради регламентуються Статутом ПАТ на внутрiшнiми нормативними документами. Даних про отримання винагороди не має. Непогашеної судимостi не має.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада

Член наглядової ради

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Вiтюк Володимир Iванович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

0 0 0

6.1.4. Рік народження**

1961

6.1.5. Освіта**

Вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

17

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ВАТ "Гайворонський спецкар'єр"- начальник автотранспортної дiльницi

6.1.8. Опис

Особа не дала згоди на розкриття паспортних даних. Повноваження голови та членiв наглядової ради регламентуються Статутом ПАТ на внутрiшнiми нормативними документами. Даних про отримання винагороди не має. Непогашеної судимостi не має.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада

Член наглядової ради

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Кроть Сергiй Олексiйович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

0 0 0

6.1.4. Рік народження**

0

6.1.5. Освіта**

Вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

0

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ВАТ "Гайворонський спецкар'єр"- начальник лабораторiї

6.1.8. Опис

Особа не дала згоди на розкриття паспортних даних. Повноваження голови та членiв наглядової ради регламентуються Статутом ПАТ на внутрiшнiми нормативними документами. Даних про отримання винагороди не має. Непогашеної судимостi не має.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада

Голова ревiзiйної комiсiї

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Орлик Тетяна Iллiвна

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

0 0 0

6.1.4. Рік народження**

1971

6.1.5. Освіта**

Вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

0

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ВАТ "Гайворонський спецкар'єр"- бухгалтер

6.1.8. Опис

Особа не дала згоди на розкриття паспортних даних. Повноваження голови та членiв ревiзiйної комiсiї регламентуються Статутом ПАТ на внутрiшнiми нормативними документами. Даних про отримання винагороди не має. Непогашеної судимостi не має.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.


 

6.2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

 

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Дата внесення до реєстру

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Голова правлiння

Зубарєв Олег Олексiйович

0 0 0

13.06.1996

2171332

36.18000000000

2171332

0

0

0

Член правлiння

Недiна Галина Антонiвна

0 0 0

13.06.1996

525

0.00870000000

525

0

0

0

Член правлiння

Шабанов Сергiй Вiкторович

0 0 0

13.06.1996

417472

6.95780000000

0

0

0

0

Член правлiння

Бельський Василь Валерiйович

0 0 0

13.06.1996

0

0.00000000000

0

0

0

0

Член правлiння

Орел Анатолй Борисович

0 0 0

13.06.1996

0

0.00000000000

0

0

0

0

Голова наглядової ради

Кучкiн Сергiй Петрович

0 0 0

13.06.1996

100

0.00061000000

100

0

0

0

Член наглядової ради

Янголенко Василь Васильович

0 0 0

13.06.1996

3335

0.05580000000

3335

0

0

0

Член наглядової ради

Осiпчук Анатолiй Станiславович

0 0 0

13.06.1996

2725

0.04541000000

2725

0

0

0

Член наглядової ради

Вiтюк Володимир Iванович

0 0 0

13.06.1996

3527

0.05878000000

3527

0

0

0

Член наглядової ради

Кроть Сергiй Олексiйович

0 0 0

13.06.1996

0

0.00000000000

0

0

0

0

Голова ревiзiйної комiсiї

Орлик Тетяна Iллiвна

0 0 0

13.06.1996

315

0.00530000000

315

0

0

0

Усього

2599331

43.31240000000

2181859

0

0

0

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.


7. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Дата внесення до реєстру

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи*

Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт**

Дата внесення до реєстру

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

Фiзична особа1

 

13.06.1996

2632207

43.87011000000

2632207

0

0

0

Фiзична особа 2

 

13.06.1996

2171332

36.18880000000

2171332

0

0

0

Усього

4803539

80.05891000000

4803539

0

0

0

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.
** Не обов'язково для заповнення.


8. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів*

чергові

позачергові

X

 

Дата проведення

18.03.2011

Кворум зборів**

88.350000000000

Опис

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 1. Обрання голови та секретаря Загальних зборiв, лiчильної комiсiї ВАТ " Гайворонський спецкар'єр". 2. Звiт голови правлiння ВАТ " Гайворонський спецкар'єр"про результати фiнансово-господарської дiяльностi ВАТ " Гайворонський спецкар'єр" за 2010 рiк 3. Звiт ревiзiйної комiсiї ВАТ " Гайворонський спецкар'єр" за 2010 рiк 4. Звiт Спостережної ради ВАТ " Гайворонський спецкар'єр" за 2010 рiк. 5. Затвердження рiчного звiту та балансу ВАТ " Гайворонський спецкар'єр" за 2010 рiк. Порядок розподiлу прибутку ВАТ " Гайворонський спецкар'єр" за 2010 рiк. 6. Прийняття рiшення про вибiр типу акцiонерного Товариства та змiну найменування Товариства у зв'язку з приведенням дiяльностi Товариства у вiдповiднiсть зi Законом України " Про акцiонернi товариства". 7. Затвердження змiн до Статуту шляхом викладення його у нової редакцiї. 8. Затвердження внутрiшнiх нормативних положень: Про загальнi збори акцiонерiв Про наглядову раду Про правлiння Про ревiзiйну комiсiю 9. Вибори правлiння . 10. Вибори наглядової ради. 11. Вибори ревiзiйної комiсiї . 12. Затвердження умов цивiльно-правових або трудових договорiв з обраними особами органiв управлiння та контролю Товариства. Визначення особи, яка уповноважується на пiдписання зазначених договорiв. Iнших пропозицiй щодо порядку денного не надходило.

 

 

 

 

 


9. Інформація про дивіденди

 

За результатами звітнього періоду

За результатами періоду, що передував звітньому

за простими акціями

за привілейованими акціями

за простими акціями

за привілейованими акціями

Сума нарахованих дивідендів, грн.

12702.000

0.000

299.000

0.000

Нарахування дивідендів на одну акцію, грн.

0.470

0.000

0.000

0.000

Сума виплачених дивідендів, грн.

2060978.000

0.000

0.050

0.000

Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів

01.07.2012

 

01.07.2011

 

Дата виплати дивідендів

01.07.2012

 

07.07.2011

 

Опис

Дивiденди за пiдсумками роботи за 2011 рiк будуть виплачуватись через касу пiдприємства. Iногороднiм будуть вiдправлятись по поштi по запиту акцiонера та наданнi iдентифiкацiйного кода.


10. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "аудиторська фiрма "Аналiтик-Аудит-Центр"

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

37231745

Місцезнаходження

25001м.Кiровоградвул.Ушакова 1А к.511

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

220/3

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Аудиторська палата України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

23.09.2010

Міжміський код та телефон

0522274285

Факс

0522274285

Вид діяльності

Дiяльнiсть у сферi бухгалтерського облiку та аудиту

Опис

ТОВ " Аудиторська фiрма "Аналiтик-Аудит-Центр" надає товариству аудиторськi послуги. Договiр № 6 на виконання завдання з надання впевненостi (аудит) вiд 20 лютого 2012 р.

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Фiнансова компанiя "Дельта"

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

35158559

Місцезнаходження

18000м.Черкасивул.Байди Вишневецького 37 оф.402

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АВ № 393913

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

18.04.2012

Міжміський код та телефон

04722330941

Факс

0472330942

Вид діяльності

Депозитарна дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв

Опис

ТОВ " Фiнансова компанiя "Дельта" надає послуги Зберiгача цiнних паперiв.Адреса структурного пiдроздiлу у м.Кiровоград, 25006 м.Кiровоград пров. Центральний 1-а оф.31, тел/факс 0522 350056. Договiр № ДМ-11/2010 про вiдкриття рахункiв у цiнних паперах власникам iменних акцiй випуску, що дематерiалiзується вiд 17.09.2010 р.

 


11. Відомості про цінні папери емітента

11.1. Інформація про випуски акцій

 

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Міжнародний ідентифікаційний номер

Тип цінного паперу

Форма існування та форма випуску

Номінальна вартість акцій (грн.)

Кількість акцій (штук)

Загальна номінальна вартість (грн.)

Частка у статутному капіталі (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

04.08.2010

73/11/1/10

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку Кiровоградське територiальне управлiння

UA 1100241108

Акції Іменні прості

Бездокументарна Іменні

0.050

6000000

300000.000

100.000000000000

Опис

д/н

 


12. Опис бізнесу

Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ)

Важливих подiй розвитку в тому числi злиття, подiл, приєднання, перетворення, видiл у 2011 роцi не вiдбувалось.

Про організаційну структуру емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом

Дочiрнiх пiдприємств, фiлiй у 2011 роцi товариство не має i не утворювало.

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій

Пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб, що мали мiсце протягом 2011 року не надходило.

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)

Згiдно чинного законодавства.

Текст аудиторського висновку

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНИХ АУДИТОРIВ) Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудиторська фiрма "Аналiтик-Аудит-Центр" щодо фiнансової звiтностi Публiчного акцiонерного товариства "Гайворонський спецкар`єр" за станом на 31 грудня 2011 року Адресат - власники цiнних паперiв, керiвництво емiтента. Вступний параграф. Основнi вiдомостi про емiтента: - Повне найменування - Публiчне акцiонерне товариство "Гайворонський спецiалiзований кар'єр" ; - Код за Єдиним державним реєстром пiдприємств та органiзацiй України -20657268 ; - Мiсцезнаходження - 26300, Кiровоградська область ,м.Гайворон,пров.Кар'єрський,2. ; - Дата державної реєстрацiї та номер запису в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприємцiв - 13.06.1996р. №1 425 105 0004 000149 . Опис аудиторської перевiрки Аудит було здiйснено вiдповiдно до вимог Мiжнародних стандартiв контролю, якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг, прийнятих як Нацiональнi стандарти аудиту (Рiшення Аудиторської палати України вiд 18.04.2003 р. № 122/2). При складаннi аудиторського висновку (звiту незалежного аудитора) аудитори керувались "Вимогами до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв ( крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики)", затвердженого Рiшенням ДКЦПФР вiд 29.09.2011 р. № 1360. Ми провели аудит повного комплекту фiнансової звiтностi Публiчного акцiонерного товариства "Гайворонський спецкар`єр", що додається, за станом на 31 грудня 2011 року, що включає: - баланс (форма №1) станом на 31 грудня 2011 року; - звiт про фiнансовi результати ( форма № 2) за 2011 рiк; - звiт про рух грошових коштiв (форма № 3) за 2011 рiк; - звiт про власний капiтал (форма № 4) за 2011 рiк; - примiтки до рiчної фiнансової звiтностi (форма №5) за 2011 рiк. Опис вiдповiдальностi управлiнського персоналу Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за пiдготовку та достовiрне представлення фiнансових звiтiв Управлiнський персонал Публiчного акцiонерного товариства "Гайворонський спецкар`єр" несе вiдповiдальнiсть за складання та достовiрне подання фiнансових звiтiв на 31.12.2011 року у вiдповiдностi з застосованою концептуальною основою щодо розробки, впровадження застосування внутрiшнього контролю щодо пiдготовки та достовiрного вiдображення iнформацiї в фiнансових звiтах, що не мiстять суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилок; вибору та застосування вiдповiдної облiкової полiтики; подання облiкових оцiнок. Опис вiдповiдальностi аудитора Вiдповiдальнiсть аудитора за надання висновку стосовно фiнансової звiтностi. Нашою вiдповiдальнiстю є висловлення думки щодо фiнансової звiтностi Публiчного акцiонерного товариства "Гайворонський спецкар`єр" на 31.12.2011 року на основi результатiв проведеного нами аудиту. Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв контролю, якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг, прийнятих як Нацiональнi стандарти аудиту (Рiшення Аудиторської палати України вiд 18.04.2003 р. № 122/2). Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання вiдповiдних етичних вимог, а також планування виконання аудиту для отримання достатньої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень. Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв щодо сум i розкриттiв у фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур залежить вiд судження аудиторiв, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, ми розглянули заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання та достовiрного подання суб`єктом господарювання фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб`єкта господарювання. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаних облiкових полiтик, загального подання фiнансової звiтностi. Ми вважаємо, що отримали достатнi та прийнятнi аудиторськi докази для висловлення нашої думки. Думка аудиторiв щодо повного комплекту фiнансової звiтностi Публiчного акцiонерного товариства "Гайворонський спецкар`єр" на 31 грудня 2011 року складена у вiдповiдностi до вимог Мiжнародного стандарту аудиту 700 " Формулювання думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi", 706 "Пояснювальнi параграфи та параграфи з iнших питань у звiтi незалежного аудитора" . Думка аудитора щодо повного комплекту фiнансової звiтностi Висловлення думки На нашу думку, фiнансова звiтнiсть Публiчного акцiонерного товариства "Гайворонський спецкар`єр" на 31 грудня 2011 року , складена достовiрно , в усiх суттєвих аспектах вiдповiдно до застосованої концептуальної основи фiнансової звiтностi - вимог Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", №996-XIV вiд 16.07.1999 року, згiдно вимог Нацiональних Положень ( Стандартiв) бухгалтерського облiку (зi змiнами та доповненнями) та iнших нормативних документiв з питань органiзацiї бухгалтерського облiку. Облiкова полiтика Публiчного акцiонерного товариства "Гайворонський спецкар`єр" в усiх суттєвих аспектах вiдповiдає вимогам чинного законодавства України. Iнша допомiжна iнформацiя Думка аудитора щодо iншої допомiжної iнформацiї 1. Розрахунок вартостi чистих активiв Публiчного акцiонерного товариства "Гайворонський спецкар`єр" за станом на 31 грудня 2011 року проведено у вiдповiдностi до положень п.3 ст.155 "Статутний капiтал акцiонерного товариства" Цивiльного кодексу України, а також з урахуванням "Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерного товариства", схвалених Рiшенням ДКЦПФР вiд 17.11.2004 р. № 485 i розраховується шляхом вирахування iз суми активiв, прийнятих до розрахунку, суми його зобов`язань, прийнятих до розрахунку. Сума активiв товариства на 31 грудня 2011 року становить 50315,0 тис. грн., сума зобов`язань товариства становить - 1856,0 тис. грн. Вартiсть чистих активiв товариства за станом на 31 грудня 2011 року визначено в сумi 48459,0 тис. грн. Для порiвняння скоригований статутний капiтал товариства на 31 грудня 2011 року становить 300,0тис. грн. За даними розрахунку ми висловлюємо думку, що розрахункова вартiсть чистих активiв Публiчного акцiонерного товариства "Гайворонський спецкар`єр" за станом на 31 грудня 2011 року вiдповiдає вимогам чинного законодавства, а саме статтi 155 Цивiльного кодексу України № 435-IV вiд 16.01.2003р. (зi змiнами та доповненнями). 2. Думка аудиторiв стосовно наявностi суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до НКЦПФР разом з фiнансовою звiтнiстю сформована у вiдповiдностi до Мiжнародного Стандарту Аудиту 720 " Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть": За даними перевiрки можна висловити думку, що суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю Публiчного акцiонерного товариства "Гайворонський спецкар`єр", що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до Нацiональної Комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку разом з фiнансовою звiтнiстю, не виявлено. 3. Думка аудиторiв щодо виконання значних правочинiв (10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi) вiдповiдно до статтi 70 " Значний правочин" роздiлу XIII. "Значнi правочини та правочини, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть" Закону України "Про акцiонернi товариства" № 514 - VI вiд 17 вересня 2008 року: Нами перевiренi вчиненi ПАТ "Гайворонський спецкар`єр" правочини , якi було укладено у звiтному перiодi. Проведеною перевiркою не виявлено вчинених правочинiв, якi б перевищували їх граничну сукупну вартiсть, тобто 10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв Публiчного акцiонерного товариства "Кiровоградгранiт" за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi. 4. Думка аудиторiв щодо стану корпоративного управлiння, у тому числi стану внутрiшнього аудиту вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства" № 514 - VI вiд 17 вересня 2008 року: На нашу думку стан корпоративного управлiння вiдповiдає вимогам Закону України "Про акцiонернi товариства" № 514 - VI вiд 17 вересня 2008 року. Корпоративне управлiння Товариством здiйснюється Загальними зборами. Загальнi збори обирають Наглядову раду , яка здiйснює захист прав акцiонерiв ПАТ "Гайворонський спецкар`єр", i в межах компетенцiї, визначеної Статутом, Положенням про Наглядову раду та Законом України "Про акцiонернi товариства", контролює та регулює дiяльнiсть Генерального директора. Виконавчий директор здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю ПАТ "Гайворонський спецкар`єр", вирiшує всi питання, пов`язанi з керiвництвом фiнансово-господарською дiяльнiстю ПАТ, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради. Виконавчий директор пiдзвiтний Загальним зборам i Наглядовiй радi, органiзовує виконання їх рiшень. Для проведення перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Загальнi збори Товариства обирають Ревiзiйну комiсiю. Ревiзiйна комiсiя має право вносити пропозицiї до порядку денного Загальних зборiв та вимагати скликання позачергових загальних зборiв. Наглядова рада ПАТ "Гайворонський спецкар`єр" не створювала комiтету з питань аудиту та не запроваджувала посади внутрiшнього аудитора (служби внутрiшнього аудиту) . 5. Думка аудиторiв стосовно iдентифiкацiї та оцiнки аудиторами ризикiв суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства сформована у вiдповiдностi до Мiжнародного Стандарту Аудиту 240 " Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується шахрайства, при аудитi фiнансової звiтностi" : На нашу думку отримано достатнi та прийнятнi докази, що стосуються оцiнених ризикiв суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства та помилок. Iнформацiя, отримана внаслiдок застосування аналiтичних процедур, зiбраних доказiв, дає достатню впевненiсть у тому, що фiнансова звiтнiсть у цiлому не мiстиь суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства чи помилок. Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму Незалежними аудиторами Гриценко Оленою Iванiвною (сертифiкат аудитора серiї А №004236 виданий за рiшенням Аудиторської палати України № 91 вiд 15 червня 2000 року, термiн дiї сертифiката продовжено до 15 червня 2014 року ) , Митецькою Оленою Василiвною (сертифiкат серiї А № 004241 виданий за рiшенням Аудиторської палати України № 91 вiд 15 червня 2000 року, термiн дiї сертифiката продовжено до 15 червня 2014 року) Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудиторська фiрма "Аналiтик-Аудит-Центр" (Код ЄДРПОУ - 37231745, зареєстроване Реєстрацiйною Палатою Кiровоградського мiськвиконкому - 27 серпня 2010 року , номер запису в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприємцiв - 14441020000007210), яке здiйснює свою дiяльнiсть на пiдставi свiдоцтва про включення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв за № 4381, затвердженого рiшенням Аудиторської палати України № 220/3 вiд 23.09.2010 року i розташоване за адресою: м. Кiровоград, вул. Ушакова, 1 А, к. 511, тел. 27-42-85, згiдно договору № 6 вiд 20 лютого 2012 року проведено перевiрку достовiрностi та повноти фiнансової звiтностi Публiчного акцiонерного товариства "Гайворонський спецкар`єр" за станом на 31 грудня 2011 року. Перевiрку розпочато - 20 лютого 2012 року, закiнчено - 22 березня 2012 року Директор ТОВ "АФ "Аналiтик-Аудит-Центр" Митецька О.В. Аудитор Гриценко О.I. Дата аудиторського висновку : 22 березня 2012 року Адреса аудиторської фiрми: м. Кiровоград, вул. Ушакова, 1А, к. 511

Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформація про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення на ринку; інформація про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання

Основний вид продукцiї- висококонкурентний кубовидний щебiнь виробляється з власного родовища пiдприємства, запасiв якого достатньо на протязi 50 рокiв. Основнi ринки збуту - Росiя, Молдова, Україна. Рiвень конкуренцiї досить значний. Переважна кiлькiсть споживачiв працюють на протязi багатьох рокiв.

Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування

Ведеться постiйна робота по вдосконаленню технологiчних процесiв, направлених на поглиблену переробку сировини. Для цього встановлено нову потужну лiнiю по вимиванню пiску з вiдсiву 0-2. Щорiчно оновлюються основнi фонди пiдприємства. За останнi 5 рокiв придбанi автонавантажувачi Камацу, Хюндай, Фотон, автосамоскиди Каматсу, Белаз, Фотон, Фав, екскаватор Хюндай, станок буровий СБШ-250МНА. Для покращення енергозабезпечення побудована пiдстанцiя ТП-35/6. Розпочато будiвництво лiнiї по вимиванню пiску з гранiтного вiдсiву, ведеться реконструкцiя лiнiя СМД-111, завершується монтаж роторної дробарки ДIВ-250. Встановлено новi грохоти ГВЧ-7х2, ГВI-8х2.

Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, інформація щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення

Основнi засоби є власнiстю пiдприємства, постiйно оновлюються. Суттєва екологiчна проблема- запиленiсть виробничої територiї. Капiтальне будiвництво проводиться переважно власними силами, з метою реконструкцiї дiючих об"єктiв для пiдвиження їх технологiчної

Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень

Суттєва залежнiсть вiд дiяльностi державних органiв монополiї.

Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства

Був нарахований штраф "Укрзалiзницею" за простiй вагонiв.

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента

На товариствi власнi джерела фiнансування.

Інформацію про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих договорів

Всi укладенi договора та контракти виконанi.

Стратегію подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)

Нарощування випуску кубовидного щебеню.

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік

Дослiдження та розробки емiтент не проводить.

Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається

Товариство судових справ не має.

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі

Рентабельнiсть виробництва становить 24,5%.


13. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

 

Найменування основних засобів

Власні основні засоби (тис. грн.)

Орендовані основні засоби (тис. грн.)

Основні засоби, всього (тис. грн.)

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

1. Виробничого призначення:

14458.000

14468.000

0.000

0.000

14458.000

14468.000

будівлі та споруди

3409.000

3291.000

0.000

0.000

3409.000

3291.000

машини та обладнання

7962.000

8725.000

0.000

0.000

7962.000

8725.000

транспортні засоби

3046.000

2427.000

0.000

0.000

3046.000

2427.000

інші

0.041

0.025

0.000

0.000

0.041

0.025

2. Невиробничого призначення:

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

будівлі та споруди

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

машини та обладнання

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

транспортні засоби

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

інші

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

Усього

14458.000

14468.000

0.000

0.000

14458.000

14468.000

Опис

Основнi фонди виробничого призначення зношенi на 62%.

 

13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

 

Найменування показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)

48459.000

44247.000

Статутний капітал (тис. грн.)

300.000

300.000

Скоригований статутний капітал (тис. грн)

300.000

300.000

Опис

Розрахункова вартiсть чистих активiв перевищує розмiр скоригованого статутного капiталу.

Висновок

Свiдчить про стабiльний стан господарської дiяльностi.

 

13.4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

 

№ з/п

Основний вид продукції

Обсяг виробництва

Обсяг реалізованої продукції

у натуральній формі (фізична од. вим.)

у грошовій формі (тис.грн.)

у відсотках до всієї виробленої продукції

у натуральній формі (фізична од. вим.)

у грошовій формі (тіс. грн.)

у відсотках до всієї реалізованої продукції

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Щебiнь фракцiйний

630

39445.00

100.00

590,0

36945.76

100.00

 

13.5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

 

№ з/п

Склад витрат*

Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)

1

2

3

1

Амортизацiя

12.00

2

Матерiали

16.00

3

Електроенергiя

10.00

4

Паливо-мастильнi матерiали

15.00

5

Зарплата

26.00

6

Єдиний соцiальний внесок

9.00

7

Вибуховi роботи

8.00

8

Податки

2.00

9

Iншi

2.00

* Зазначаються витрати, які складають більше 5% від собівартості реалізованої продукції.


ІНФОРМАЦІЯ
про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

 

Яку кількість загальних зборів було проведено в минулих трьох роках?

 

№ з/п

Рік

Кількість зборів, усього

У тому числі позачергових

1

2009

2

1

2

2010

2

1

3

2011

1

0

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

 

 

Так

Ні

Реєстраційна комісія

X

 

Акціонери

 

X

Реєстратор

 

X

Депозитарій

 

X

Інше (запишіть):

Ні

 

Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

 

 

Так

Ні

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку

 

X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

 

X

 

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

 

 

Так

Ні

Підняттям карток

 

X

Бюлетенями (таємне голосування)

X

 

Підняттям рук

 

X

Інше (запишіть): Голосування проводилось бюллетенями.

Ні

 

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?

 

 

Так

Ні

Реорганізація

 

X

Внесення змін до статуту товариства

 

X

Прийняття рішення про зміну типу товариства

X

 

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

 

X

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства

 

X

Обрання голови та членів наглядової ради, прийняття рішення про припинення їх повноважень

 

X

Обрання голови та членів ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень

 

X

Інше (запишіть):

Ні

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування?

Ні

 

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

 

Який склад наглядової ради (за наявності)?

 

 

 

(осіб)

1

Кількість членів наглядової ради

5

2

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві

4

3

Кількість представників держави

0

4

Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій

0

5

Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій

4

6

Кількість представників акціонерів - юридичних осіб

0

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?

0

 

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

 

 

Так

Ні

Стратегічного планування

 

X

Аудиторський

 

X

З питань призначень і винагород

 

X

Інвестиційний

 

X

Інші (запишіть)

д/н

Інші (запишіть)

У складi наглядової ради не створено жодного комiтета.

 

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за роботу з акціонерами? (так/ні)

Ні

 

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

 

 

Так

Ні

Винагорода є фіксованою сумою

 

X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій

 

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

 

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди

X

 

Інше (запишіть)

д/н

 

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

 

 

Так

Ні

Галузеві знання і досвід роботи в галузі

X

 

Знання у сфері фінансів і менеджменту

 

X

Особисті якості (чесність, відповідальність)

X

 

Відсутність конфлікту інтересів

X

 

Граничний вік

 

X

Відсутні будь-які вимоги

X

 

Інше (запишіть):

 

X

 

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

 

 

Так

Ні

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства

X

 

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками

X

 

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)

 

X

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена

 

X

Інше (запишіть)

д/н

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію? (так/ні)

Так

 

Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб.

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1.00

 

Які посадові особи акціонерного товариства відповідають за зберігання протоколів загальних зборів акціонерів, засідань наглядової ради та засідань правління?

 

 

 

Загальні збори акціонерів

Засідання наглядової ради

Засідання правління

1

Члени правління (директор)

Ні

Ні

Ні

2

Загальний відділ

Ні

Ні

Ні

3

Члени наглядової ради (голова наглядової ради)

Ні

Ні

Ні

4

Юридичний відділ (юрист)

Ні

Ні

Ні

5

Секретар правління

Ні

Ні

Так

6

Секретар загальних зборів

Так

Ні

Ні

7

Секретар наглядової ради

Ні

Так

Ні

8

Корпоративний секретар

Ні

Ні

Ні

9

Відділ або управління, яке відповідає за роботу з акціонерами

Ні

Ні

Ні

10

Інше(запишіть): д/н

Ні

Ні

Ні

 

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

 

 

Загальні збори акціонерів

Наглядова рада

Виконавчий орган

Не належить до компетенції жодного органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

Так

Так

Так

Ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

Ні

Так

Так

Ні

Затвердження річного фінансового звіту або балансу чи бюджету

Так

Так

Так

Ні

Обрання та відкликання голови правління

Ні

Так

Так

Ні

Обрання та відкликання членів правління

Ні

Так

Так

Ні

Обрання та відкликання голови наглядової ради

Так

Так

Так

Ні

Обрання та відкликання членів наглядової ради

Так

Так

Так

Ні

Обрання та відкликання голови та членів ревізійної комісії

Так

Так

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів правління

Так

Ні

Ні

Так

Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів правління

Ні

Ні

Ні

Так

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

Так

Так

Ні

Ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій

Так

Так

Ні

Ні

Затвердження аудитора

Ні

Так

Ні

Ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

Ні

Так

Ні

Ні

 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так

 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Ні

 

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

 

 

 

Так

Ні

1

Положення про загальні збори акціонерів

X

 

2

Положення про наглядову раду

X

 

3

Положення про виконавчий орган (правління)

X

 

4

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

 

X

5

Положення про ревізійну комісію

X

 

6

Положення про акції акціонерного товариства

 

X

7

Положення про порядок розподілу прибутку

 

X

8

Інше (запишіть):

Положення про пiдсумки голосування

 

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

 

 

 

Інформація розповсюджується на загальних зборах

Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних ДКЦПФР про ринок цінних паперів

Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві

Копії документів надаються на запит акціонера

Інформація розміщується на власній інтернет- сторінці акціонерного товариства

1

Фінансова звітність, результати діяльності

Так

Так

Так

Так

Так

2

Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

3

Інформація про склад органів управління товариства

Так

Так

Так

Так

Ні

4

Статут та внутрішні документи

Так

Так

Так

Так

Так

5

Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення

Так

Ні

Так

Так

Ні

6

Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства

Так

Ні

Так

Ні

Ні

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку? (так/ні) Ні

 

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

 

 

 

Так

Ні

1

Не проводились взагалі

 

X

2

Менше ніж раз на рік

 

X

3

Раз на рік

X

 

4

Частіше ніж раз на рік

 

X

 

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

 

 

Так

Ні

Загальні збори акціонерів

X

 

Наглядова рада

X

 

Правління або директор

X

 

Інше (запишіть)

д/н

 

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Ні

 

З якої причини було змінено аудитора?

 

 

Так

Ні

Не задовольняв професійний рівень

 

X

Не задовольняли умови договору з аудитором

 

X

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів

 

X

Інше (запишіть)

Товариство аудитора не змiнювало.

 

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

 

 

Так

Ні

Ревізійна комісія

X

 

Наглядова рада

X

 

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

 

X

Стороння компанія або сторонній консультант

 

X

Перевірки не проводились

 

X

Інше (запишіть)

д/н

 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу?

 

 

Так

Ні

З власної ініціативи

X

 

За дорученням загальних зборів

 

X

За дорученням наглядової ради

 

X

За зверненням виконавчого органу

 

X

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів

 

X

Інше (запишіть)

Ревiзiйна комiсiя проводить перевiрку для доповiдi на загальних зборах акцiонерiв

 

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

 

 

 

Так

Ні

1

Випуск акцій

 

X

2

Випуск депозитарних розписок

 

X

3

Випуск облігацій

 

X

4

Кредити банків

 

X

5

Фінансування з державного і місцевих бюджетів

X

 

6

Інше (запишіть): Акцiонерне товариство планує залучити iнвестицiї з мiсцевого бюджету для продовження розробки Гайворонського родовища мiгматитiв.

X

 

 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

 

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором

 

Так, плануємо розпочати переговори

 

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році

 

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років

 

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років

X

Не визначились

 

 

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) - Так

 

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні

 

З якої причини було змінено особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України (далі - особа)?

 

 

Так

Ні

Не задовольняв професійний рівень особи

 

X

Не задовольняли умови договору з особою

 

X

Особу змінено на вимогу:

 

акціонерів

 

X

суду

 

X

Інше (запишіть)

Акцiонерне товариство не змiнювало i не планує змiнювати особу, яка веде облiк прав власностi на акцiї у депозитарнiй системi України.

 

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні

 

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: д/н

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: д/н

Інформація щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року д/н

Звіт про корпоративне управління*

Мета провадження діяльності фінансової установи

 

Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою установою), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміна їх складу за рік.

 

Факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг.

 

Заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або відсутність таких заходів.

 

Наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові характеристики або відсутність такої системи.

 

Інформація щодо результатів функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту (контролю).

 

Факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір, або їх відсутність.

 

Результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір.

 

Інформація про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року, або їх відсутність.

 

Інформація про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку.

 

Інформація про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного протягом року.

 

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, загальний стаж аудиторської діяльності.

 

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі.

 

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом року.

 

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора.

 

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, ротація аудиторів у фінансовій установі протягом останіх п`яти років.

 

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком, виявлені органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг.

 

Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, наявність механізму розгляду скарг.

 

Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати скарги.

 

Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг).

 

Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та результати їх розгляду.

 


Річна фінансова звітність

 

 

 

КОДИ

 

 

Дата(рік, місяць, число)

31.12.2011

Підприємство

Публiчне акцiонерне товариство "Гайворонський спецiалiзований кар'єр"

за ЄДРПОУ

20657268

Територія

 

за КОАТУУ

3521110100

Організаційно-правова форма господарювання

Публічне акціонерне товариство

за КОПФГ

230

Орган державного управління

 

за КОДУ

0

Вид економічної діяльності

Добування пiску та гравiю

за КВЕД

14.21.0

Одиниця виміру

тис.грн.

Контрольна сума

 

Адреса

Україна Кiровоградська обл. Гайворонський р-н 26300 мiсто Гайворон провулок Кар'єрський 2

Середня кількість працівників

160

 

Баланс станом на 31.12.2011

 

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Необоротні активи

Нематеріальні активи:

- залишкова вартість

010

4

2

- первісна вартість

011

4

4

- накопичена амортизація

012

( 0 )

( 2 )

Незавершені капітальні інвестиції

020

141

91

Основні засоби:

- залишкова вартість

030

14458

14468

- первісна вартість

031

34909

38083

- знос

032

( 0 )

( 0 )

Довгострокові біологічні активи:

- справедлива (залишкова) вартість

035

0

0

- первісна вартість

036

0

0

- накопичена амортизація

037

( 0 )

( 0 )

Довгострокові фінансові інвестиції:

- які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

040

0

0

- інші фінансові інвестиції

045

0

0

Довгострокова дебіторська заборгованість

050

0

0

Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості

055

0

0

Первісна вартість інвестиційної нерухомості

056

0

0

Знос інвестиційної нерухомості

057

0

0

Відстрочені податкові активи

060

270

198

Гудвіл

065

0

0

Інші необоротні активи

070

180

217

Гудвіл при консолідації

075

0

0

Усього за розділом I

080

15053

14976

II. Оборотні активи

Виробничі запаси

100

1810

2490

Поточні біологічні активи

110

0

0

Незавершене виробництво

120

0

54

Готова продукція

130

2890

3032

Товари

140

31

57

Векселі одержані

150

0

0

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

- чиста реалізаційна вартість

160

5136

4523

- первісна вартість

161

5136

4523

- резерв сумнівних боргів

162

( 0 )

( 0 )

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

- за бюджетом

170

4080

3328

- за виданими авансами

180

0

0

- з нарахованих доходів

190

0

0

- із внутрішніх розрахунків

200

9

12

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

855

485

Поточні фінансові інвестиції

220

11

0

Грошові кошти та їх еквіваленти:

- в національній валюті

230

1403

405

- у т.ч. в касі

231

2

1

- в іноземній валюті

240

14516

18623

Інші оборотні активи

250

58

529

Усього за розділом II

260

30799

33538

III. Витрати майбутніх періодів

270

1724

1797

IV. Необоротні активи та групи вибуття

275

3

4

Баланс

280

47579

50315

 

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Власний капітал

Статутний капітал

300

300

300

Пайовий капітал

310

0

0

Додатковий вкладений капітал

320

0

0

Інший додатковий капітал

330

6139

6139

Резервний капітал

340

1232

1232

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

36576

40788

Неоплачений капітал

360

( 0 )

( 0 )

Вилучений капітал

370

( 0 )

( 0 )

Накопичена курсова різниця

375

0

0

Усього за розділом I

380

44247

48459

Частка меншості

385

0

0

II. Забезпечення наступних виплат та платежів

Забезпечення виплат персоналу

400

0

0

Інші забезпечення

410

0

0

Сума страхових резервів

415

0

0

Сума часток перестраховиків у страхових резервах

416

0

0

Цільове фінансування

420

7

7

З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги (421)

421

0

Усього за розділом II

430

7

7

ІІІ. Довгострокові зобов’язання

Довгострокові кредити банків

440

0

0

Інші довгострокові фінансові зобов’язання

450

0

0

Відстрочені податкові зобов’язання

460

0

0

Інші довгострокові зобов’язання

470

0

0

Усього за розділом III

480

0

0

ІV. Поточні зобов’язання

Короткострокові кредити банків

500

0

0

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями

510

0

0

Векселі видані

520

0

0

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

440

115

Поточні зобов’язання за розрахунками:

- з одержаних авансів

540

0

0

- з бюджетом

550

229

249

- з позабюджетних платежів

560

0

0

- зі страхування

570

65

96

- з оплати праці

580

104

200

- з учасниками

590

1429

638

- із внутрішніх розрахунків

600

0

0

Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу

605

0

0

Інші поточні зобов'язання

610

1058

551

Усього за розділом IV

620

3325

1849

V. Доходи майбутніх періодів

630

0

0

Баланс

640

47579

50315

 

Примітки

Баланс товариства являє собою Звiт про фiнансовий стан, який вiдображає на певну дату його активи, зобов"язання, власний капiтал. Складений на пiдставi даних бухгалтерського облiку для задоволення потреб певних користувачiв. Оцiнка та подальше розкриття окремих статей балансу в примiтках до звiтностi здiйснена у вiдповiдностi з положеннями бухгалтерського облiку.

Керівник

Шабанов С.В.

Головний бухгалтер

Недiна Г.А.


 

Звіт про фінансові результати за 2011 рік

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010

69597

51358

Податок на додану вартість

015

6775

4579

Акцизний збір

020

( 0 )

( 0 )

 

025

( 0 )

( 0 )

Інші вирахування з доходу

030

( 0 )

( 0 )

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

035

62822

46779

Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

040

( 24442 )

( 19158 )

Валовий:

- прибуток

050

38380

27621

- збиток

055

( 0 )

( 0 )

Інші операційні доходи

060

29708

21881

У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності

061

0

0

Адміністративні витрати

070

( 3542 )

( 3086 )

Витрати на збут

080

( 26443 )

( 19591 )

Інші операційні витрати

090

( 29532 )

( 22437 )

У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності

091

( 0 )

( 0 )

Фінансові результати від операційної діяльності:

- прибуток

100

8571

4388

- збиток

105

( 0 )

( 0 )

Доход від участі в капіталі

110

0

0

Інші фінансові доходи

120

1033

896

Інші доходи

130

391

520

З рядка 130 графа 3 Дохід, пов'язаний з благодійною допомогою (131)

131

0

Фінансові витрати

140

( 5 )

( 9 )

Втрати від участі в капіталі

150

( 0 )

( 0 )

Інші витрати

160

( 2779 )

( 509 )

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

165

0

0

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:

- прибуток

170

7211

5286

- збиток

175

( 0 )

( 0 )

У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності

176

0

0

У т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності

177

( 0 )

( 0 )

Податок на прибуток від звичайної діяльності

180

( 1460 )

( 1052 )

Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності

185

0

0

Фінансові результати від звичайної діяльності:

- прибуток

190

5751

4234

- збиток

195

( 0 )

( 0 )

Надзвичайні:

- доходи

200

0

0

- витрати

205

( 0 )

( 0 )

Податки з надзвичайного прибутку

210

( 0 )

( 0 )

Частка меншості

215

0

0

Чистий:

- прибуток

220

5751

4234

- збиток

225

( 0 )

( 0 )

Забезпечення матеріального заохочення

226

0

0

 

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

 

Найменування показника

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Матеріальні затрати

230

11624

8902

Витрати на оплату праці

240

7709

5596

Відрахування на соціальні заходи

250

2858

2119

Амортизація

260

4092

3571

Інші операційни витрати

270

33235

23912

Разом

280

59518

44100

 

III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

 

Назва статті

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Середньорічна кількість простих акцій

300

6000000.00000000

6000000.00000000

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

310

6000000.00000000

6000000.00000000

Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію

320

0.95850000

0.70560000

Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію

330

0.95850000

0.70560000

Дивіденди на одну просту акцію

340

0.00000000

0.00000000

 

Примітки

У звiтi про фiнансовi результати наведена iнформацiя про отриманi доходи вiд реалiзацiї продукцiї, понесенi витрати на реалiзацiю продукцiї i визначено фiнансовий результат. Показники звiтностi дають можливiсть визначити рентабельнiсть реалiзованої продукцiї.

Керівник

Шабанов С.В.

Головний бухгалтер

Недiна Г.А.


 

Звіт про рух грошових коштів
за 2011 рік

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Надходження від:

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010

70769

50674

Погашення векселів одержаних

015

0

0

Покупців і замовників авансів

020

0

0

Повернення авансів

030

168

161

Установ банків відстотків за поточними рахунками

035

0

0

Бюджету податку на додану вартість

040

872

157

Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів)

045

0

0

Отримання субсидій, дотацій

050

0

0

Цільового фінансування

060

7

7

Борників неустойки (штрафів, пені)

070

0

61

Інші надходження

080

638

1

Витрачання на оплату:

Товарів (робіт, послуг)

090

( -17370 )

( -11247 )

Авансів

095

( 0 )

( 0 )

Повернення авансів

100

( -36635 )

( -28387 )

Працівникам

105

( -5859 )

( -4514 )

Витрат на відрядження

110

( 0 )

( 0 )

Зобов'язань з податку на додану вартість

115

( 0 )

( 0 )

Зобов'язань з податку на прибуток

120

( -1446 )

( -727 )

Відрахувань на соціальні заходи

125

( -3249 )

( -2312 )

Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)

130

( -860 )

( -917 )

Цільових внесків

140

( 0 )

( 0 )

Інші витрачання

145

( -581 )

( -850 )

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

150

6454

2103

Рух коштів від надзвичайних подій

160

0

0

Чистий рух коштів від операційної діяльності

170

6454

2103

 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Реалізація:

- фінансових інвестицій

180

0

105

- необоротних активів

190

604

758

- майнових комплексів

200

0

0

Отримані:

- відсотки

210

1033

896

- дивіденди

220

0

0

Інші надходження

230

0

2347

Придбання:

- фінансових інвестицій

240

( 0 )

( 0 )

- необоротних активів

250

( -3161 )

( 0 )

- майнових комплексів

260

( 0 )

( 0 )

Інші платежі

270

( 0 )

( 0 )

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

280

-1524

4106

Рух коштів від надзвичайних подій

290

0

0

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

300

-1524

4106

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження власного капіталу

310

0

0

Отримані позики

320

0

0

Інші надходження

330

0

0

Погашення позик

340

( 0 )

( 0 )

Сплачені дивіденди

350

( -1821 )

( 0 )

Інші платежі

360

( 0 )

( 0 )

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

370

-1821

0

Рух коштів від надзвичайних подій

380

0

0

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

390

-1821

0

Чистий рух коштів за звітній період

400

3109

6209

Залишок коштів на початок року

410

15919

9710

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

420

0

0

Залишок коштів на кінець року

430

19028

15919

 

Примітки

При складаннi звiту про рух грошових коштiв використано непрямий метод, що передбачає коригування прибутку вiд звичайної дiяльностi на змiни залишкiв запасiв, "операцiйної" дебеторської i кредиторської заборгованостi, доходiв i витрат майбутнiх перiодiв, забезпечень майбутнiх витрат i платежiв, а також на обороти негрошових статей. Звiт показує причини рiзницi мiж отриманим прибутком i сумою грошових коштiв i дає можливiсть оцiнити в результатi яких операцiй здiйснювався рух грошових коштiв.

Керівник

Шабанов С.В.

Головний бухгалтер

Недiна Г.А.


 

Звіт про власний капітал
за 2011 рік

 

Стаття

Код

Статутний капітал

Пайовий капітал

Додатковий вкладений капітал

Інший додатковий капітал

Резервний капітал

Нерозподілений прибуток

Неоплачений капітал

Вилучений капітал

Разом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Залишок на початок року

010

300

0

0

6139

1232

36576

0

0

44247

Коригування:

Зміна облікової політики

020

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Виправлення помилок

030

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни

040

0

0

0

0

0

-197

0

0

-197

Скоригований залишок на початок року

050

300

0

0

6139

1232

36379

0

0

44050

Переоцінка активів:

Дооцінка основних засобів

060

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Уцінка основних засобів

070

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

Дооцінка незавершеного будівництва

080

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Уцінка незавершеного будівництва

090

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

Дооцінка нематеріальних активів

100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Уцінка нематеріальних активів

110

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

 

120

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Чистий прибуток (збиток) за звітний період

130

0

0

0

0

0

5751

0

0

5751

Розподіл прибутку:

Виплати власникам (дивіденди)

140

0

0

0

0

0

-1270

0

0

-1270

Спрямування прибутку до статутного капіталу

150

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Відрахування до резервного капіталу

160

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

170

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Внески учасників:

Внески до капіталу

180

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Погашення заборгованості з капіталу

190

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

200

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення капіталу:

Викуп акцій (часток)

210

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Перепродаж викуплених акцій (часток)

220

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Анулювання викуплений акцій (часток)

230

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення частки в капіталі

240

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Зменшення номінальної вартості акцій

250

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни в капіталі:

Списання невідшкодованих збитків

260

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Безкоштовно отримані активи

270

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

280

0

0

0

0

0

-72

0

0

-72

Разом змін в капіталі

290

0

0

0

0

0

4409

0

0

4409

Залишок на кінець року

300

300

0

0

6139

1232

40788

0

0

48459

 

Примітки

У звiтi про власний капiтал розкрито iнформацiю про змiни у складi власного капiталу товариства за звiтний перiод. Вiдображено помилки та скориговано податковi зобов"язання, проведено вiдрахування до резервного капiталу у затверджених загальними зборами вiдсатках та збiльшено нерозподiлений прибуток.

Керівник

Шабанов С.В.

Головний бухгалтер

Недiна Г.А.


Примітки до річної фінансової звітності за 2011 рік

I. Нематеріальні активи

 

Групи нематеріальних активів

Код рядка

Залишок на початок року

Надійшло за рік

Переоцінка (дооцінка +, уцінка -)

Вибуло за рік

Нараховано амортизації за рік

Втрати від зменшення корисності за рік

Інші зміни за рік

Залишок на кінець року

первісна (пероцінена) вартість

накопичена амортизація

первісної (переоціненої вартості)

накопиченої амортизації

первісна (пероцінена) вартість

накопичена амортизація

первісної (переоціненої вартості)

накопиченої амортизації

первісна (пероцінена) вартість

накопичена амортизація

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Права користування природними ресурсами

010

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Права користування майном

020

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Права на комерційні позначення

030

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Права на об'єкти промислової властивості

040

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Авторське право та суміжні з ним права

050

4

0

0

0

0

0

0

2

0

0

0

4

2

 

060

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші нематеріальні активи

070

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Разом

080

4

0

0

0

0

0

0

2

0

0

0

4

2

Гудвіл

090

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

З рядка 080 графа 14 вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності

(081)

0

вартість оформлених у заставу нематеріальних активів

(082)

0

вартість створених підприємством нематеріальних активів

(083)

0

З рядка 080 графа 5 вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань

(084)

0

З рядка 080 графа 15 накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності

(085)

0

 

II. Основні засоби

 

Групи основних засобів

Код рядка

Залишок на початок року

Надійшло за рік

Переоцінка (дооцінка +, уцінка -)

Вибуло за рік

Нараховано амортизації за рік

Втрати від зменшення корисності за рік

Інші зміни за рік

Залишок на кінець року

у тому числі

одержані за фінансовою орендою

передані в оперативну оренду

первісна (пероцінена) вартість

знос

первісної (переоціненої вартості)

зносу

первісна (пероцінена) вартість

знос

первісної (переоціненої вартості)

зносу

первісна (пероцінена) вартість

знос

первісна (пероцінена) вартість

знос

первісна (пероцінена) вартість

знос

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Земельні ділянки

100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Інвестиційна нерухомість

105

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Капітальні витрати на поліпшення земель

110

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Будинки, споруди та передавальні пристрої

120

6434

3025

74

0

0

25

23

357

0

167

0

6650

3359

0

0

0

0

Машини та обладнання

130

20526

12564

2913

0

0

605

540

2511

0

426

0

23260

14535

0

0

0

0

Транспортні засоби

140

7774

4728

407

0

0

374

342

1198

0

204

0

8011

5584

0

0

0

0

Інструменти, прилади, інвентар (меблі)

150

162

123

11

0

0

24

21

23

0

0

0

149

125

0

0

0

0

Тварини

160

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Багаторічні насадження

170

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші основні засоби

180

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Бібліотечні фонди

190

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Малоцінні необоротні матеріальні активи

200

13

11

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13

12

0

0

0

0

Тимчасові (нетитульні) споруди

210

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Природні ресурси

220

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Інвентарна тара

230

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Предмети прокату

240

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші необоротні матеріальні активи

250

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Разом

260

34909

20451

3405

0

1028

926

4090

0

797

0

0

38083

23615

0

0

0

0

 

З рядка 260 графа 14 вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності

(261)

0

вартість оформлених у заставу основних засобів

(262)

0

залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо)

(263)

0

первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів

(264)

6294

основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів

(264.1)

0

первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів

(265)

0

залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій

(265.1)

0

З рядка 260 графа 5 вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування

(266)

0

Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду

(267)

0

З рядка 260 графа 15 знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності

(268)

0

Вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю

(269)

0

 

III. Капітальні інвестиції

 

Найменування показника

Код рядка

За рік

На кінець року

1

2

3

4

Капітальне будівництво

280