Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

Голова правлiння

 

 

 

Зубарєв Олег Олексiйович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

10.04.2013

(дата)

 

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2012 рік

 

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента

 

Публiчне акцiонерне товариство "Гайворонський спецiалiзований кар'єр"

 

1.2. Організаційно-правова форма емітента

 

Публічне акціонерне товариство

 

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента

 

20657268

 

1.4. Місцезнаходження емітента

 

Кіровоградська, Гайворонський, 26300, Гайворон, Кар'єрський 2

 

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента

 

0525421944 0525422872

 

1.6. Електронна поштова адреса емітента

 

gsk@gsk.co.ua

 

2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

23.04.2013

 

(дата)

 

2.2. Річна інформація опублікована у

Бюллетень Цiннi папери України 73

 

17.04.2013

 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

 

(дата)

 

2.3. Річна інформація розміщена на сторінці

gsk@gsk.co.ua

в мережі Інтернет

23.04.2013

 

(адреса сторінки)

 

(дата)


Зміст

1. Основні відомості про емітента:

а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

X

б) інформація про державну реєстрацію емітента

X

в) банки, що обслуговують емітента

X

г) основні види діяльності

X

ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

X

д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств

X

е) інформація про рейтингове агентство

 

є) інформація про органи управління емітента

 

2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

 

3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

X

4. Інформація про посадових осіб емітента:

а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента

X

6. Інформація про загальні збори акціонерів

X

7. Інформація про дивіденди

X

8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

X

9. Відомості про цінні папери емітента:

а) інформація про випуски акцій емітента

X

б) інформація про облігації емітент

 

в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

 

г) інформація про похідні цінні папери

 

ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду

 

д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів

 

10. Опис бізнесу

X

11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:

а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

б) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

в) інформація про зобов'язання емітента

X

г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

X

ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції

X

12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів

 

13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

 

14. Інформація про стан корпоративного управління

X

15. Інформація про випуски іпотечних облігацій

 

16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

 

б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

 

в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

 

г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

 

ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року

 

17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

 

18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

 

19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

 

20. Основні відомості про ФОН

 

21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

 

22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

 

23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

 

24. Правила ФОН

 

25. Річна фінансова звітність

X

26. Копія протоколу загальних зборів емітента, які проведені за звітний період (для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до Комісії)

X

27. Аудиторський висновок

X

28. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності

X

29. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

 

30. Примітки

Примiтки: В складi рiчного звiту вiдсутнi: - Iнформацiя про рейтингове агентство, оскiльки Товариство не укладало договори з рейтинговими агентствами та не проводило рейтингову оцiнку. - Iнформацiя про облiгацiї емiтента, оскiльки Товариство випуск облiгацiй не здiйснювало. - Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом, оскiльки Товариство здiйснило випуск лише простих iменних акцiй, iншi цiннi папери Товариством не випускались. - Iнформацiя щодо виданих сертифiкатiв цiнних паперiв, оскiльки форма iснування цiнних паперiв - бездокументарна. - Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду, оскiльки Товариство протягом звiтного перiоду не здiйснювало викуп власних акцiй. - Iнформацiя про похiднi цiннi папери, оскiльки Товариство похiднi цiннi папери не випускало. - Iнформацiя про гарантiї третьої особи за кожним випуском боргових цiнних паперiв, оскiльки Товариство випуск боргових цiнних паперiв не здiйснювало. - Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй, Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття, Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття, Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв, Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв, оскiльки Товариство випуск iпотечних облiгацiй та iпотечних сертифiкатiв не здiйснювало. - Основнi вiдомостi про ФОН, Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН, Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН, Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН, Правила ФОН, оскiльки Товариство сертифiкати ФОН не випускало. - Звiт про стан об'єкта нерухомостi, оскiльки Товариство цiльовi облiгацiї не випускало. - Рiчна фiнансова звiтнiсть, складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi, оскiльки Товариство складає фiнансову звiтнiсть вiдповiдно до Нацiональних стандартiв бухгалтерського облiку. Примiтки до фiнансової звiтностi ПАТ ?Гайворонський спецiалiзований кар`єр? за станом на 31 грудня 2012 року: 1. Iнформацiя про Компанiю. 2. Найбiльш суттєвi положення облiкової полiтики. 3. Здатнiсть продовжувати дiяльнiсть безперервно. 4. Основнi засоби 5. Нематерiальнi активи. 6. Запаси. 7. Фiнансовi iнструменти. 8. Дохiд. 9. Податок на прибуток. 10. Прибуток на акцiю. 11. Виплати працiвникам. 12. Джерела невизначеностi оцiнки. 13. Зв?язанi сторони. 14. Подiї пiсля звiтної дати. ЗАЯВА ПРО ВIДПОВIДНIСТЬ: Фiнансова звiтнiсть Публiчного акцiонерного товариства ?Гайворонський спецiалiзований кар`єр складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ). 1. Iнформацiя про Компанiю. Найменування Компанiї ? ПАТ ?Гайворонський спецiалiзований кар`єр; Код ЕДРПОУ ? 20657268; Органiзацiйно-правова форма ? акцiонерне товариство; Компанiя розташована за адресою: 28300, Кiровоградська область, Гайворонський район, м. Гайворон, провулок Кар`єрський , будинок 2. Дата державної реєстрацiї ? 13 червня 1996 року, зареєстровано Гайворонською державною адмiнiстрацiєю Кiровоградської областi. Власниками Компанiї є акцiонери, фiзичнi та юридичнi особи, що утримують 6000000 простих iменних акцiй, номiнальною вартiстю 0,05 грн. кожна. Основною метою ПАТ ?Гайворонський спецiалiзований кар`єр? є здiйснення пiдприємницької дiяльностi для одержання прибутку в iнтересах акцiонерiв Компанiї , покращення добробуту акцiонерiв у виглядi зростання ринкової вартостi акцiй Компанiї, отримання акцiонерами дивiдендiв, а також задоволення потреб пiдприємств всiх форм власностi та громадян в продукцiї та послугах шляхом здiйснення виробничо-господарської дiяльностi. Компанiя є юридичною особою, має самостiйний баланс, розрахунковий, валютнi та iншi рахунки в установах банкiв, печатки та штампи зi своїм повним найменуванням та символiкою, фiрмовий бланк та здiйснює свою дiяльнiсть вiдповiдно до норм чинного законодавства України. Основними видом дiяльностi Компанiї є добування пiску, гравiю, глин i каолiну. Основним ринком для реалiзацiї продукцiї Компанiї є Україна, Росiя, Молдова. Перспективнi плани розвитку Компанiї полягають у збiльшеннi обсягiв виробництва, залученнi нових клiєнтiв, покращеннi якостi робiт. Компанiя функцiонує в умовах коли економiка України хоч i визнана ринковою, але продовжує демонструвати деякi особливостi, якi бiльшою мiрою властивi економiцi, що розвивається. Такi особливостi характеризуються, але не обмежуються, низьким рiвнем лiквiдностi на ринках капiталу, вiдносно високим рiвнем iнфляцiї. Стабiльнiсть економiки i вiдповiдно стабiльнiсть дiяльностi Компанiї залежить в значнiй мiрi вiд полiтики та дiй уряду, спрямованих на реформування адмiнiстративної та правової системи. На українську економiку i вiдповiдно на дiяльнiсть Компанiї впливають ринковi коливання та зниження темпiв економiчного розвитку у свiтовiй економiцi. Свiтова фiнансова криза призвела до зниження валового внутрiшнього продукту, нестабiльностi на ринках та ускладнення умов кредитування в Українi. Незважаючи на стабiлiзацiйнi заходи, якi вживаються урядом України, iснує певна невизначенiсть щодо фiнансового стану, результатiв операцiй та економiчних перспектив Компанiї. Керiвництво Компанiї вважає, що воно вживає усiх необхiдних заходiв для пiдтримки економiчної стабiльностi в умовах, що склалися, але подальше погiршення ситуацiї в свiтовiй економiцi та економiцi України може мати негативний вплив на результати та фiнансовий стан Компанiї, який неможливо визначити на цей момент. 2. Найбiльш суттєвi положення облiкової полiтики. 1. Основа подання iнформацiї При пiдготовцi та поданнi iнформацiї Компанiя керується МСФЗ 1 ?Перше застосування Мiжнародних Стандартiв фiнансової звiтностi?, МСБО 8 ?Облiковi полiтики, змiни в облiкових оцiнках та помилки?, МСБО 1 ?Подання фiнансової звiтностi? та iншими МСФЗ та МСБО. Вiдповiдно до вказаних МСФЗ та МСБО Компанiя намагається забезпечити , щоб перша фiнансова звiтнiсть Компанiї, складена за МСФЗ, та її промiжна фiнансова звiтнiсть за частину перiоду, охопленого цiєю фiнансовою звiтнiстю, мiстили високоякiсну iнформацiю. Iстотнi оцiнки, думки та припущення Компанiя робить на основi МСФЗ 1 ?Перше застосування Мiжнародних Стандартiв фiнансової звiтностi?, МСБО 8 ?Облiковi полiтики, змiни в облiкових оцiнках та помилки? та iнших МСФЗ та МСБО. Повний комплект фiнансової звiтностi Компанiї включає: - Звiт про фiнансовий стан на кiнець року. - Звiт про сукупнi доходи за перiод. - Звiт про змiни у власному капiталi за перiод. - Звiт про рух грошових коштiв за перiод. - Примiтки , що мiстять стислий виклад суттєвих облiкових полiтик та iншi пояснення. - Звiт про фiнансовий стан на початок найбiльш давнього порiвняльного перiоду, коли Компанiя застосовує облiкову полiтику ретроспективно або здiйснює ретроспективний перерахунок статей своєї фiнансової звiтностi, або коли вона пере класифiкує статтi своєї фiнансової звiтностi. Компанiя подає з однаковою значимiстю всi фiнансовi звiти повного комплекту фiнансової звiтностi. Компанiя складає фiнансову звiтнiсть на основi безперервностi, тобто здатностi продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi. У разi якщо Компанiя буде мати намiр лiквiдуватися чи припинити дiяльнiсть або не буде реальної альтернативи таким заходам, то фiнансова звiтнiсть не буде складена на основi припущення про безперервнiсть i iнформацiя про цей факт та причини його будуть розкритi в примiтках до фiнансової звiтностi. Компанiя подає фiнансову звiтнiсть (крiм iнформацiї про рух грошових коштiв) за принципом нарахування. Компанiя розкриває порiвняльну iнформацiю стосовно попереднього перiоду щодо всiх сум, наведених у фiнансовiй звiтностi поточного перiоду та подає три звiти про фiнансовий стан, по два з усiх iнших звiтiв та вiдповiднi примiтки. Компанiя встановлює суттєвiсть фiнансової звiтностi на рiвнi 1% вiд пiдсумку звiту про фiнансовий стан за перiод. Функцiональною валютою i валютою представлення звiтностi Компанiї є українська гривня. Компанiя подає фiнансову звiтнiсть в українськiй гривнi округленiй до тисячi. Звiт про фiнансовий стан Компанiї включає статтi , що подають такi суми: - Основнi засоби; - Iнвестицiйна нерухомiсть; - Нематерiальнi активи; - Фiнансовi активи; - Iнвестицiї, облiкованi iз застосуванням методу участi в капiталi; - Бiологiчнi активи; - Запаси; - Торговельна та iнша дебiторська заборгованiсть; - Передоплати; - Аванси з податкiв та iнших платежiв, крiм податку на прибуток; - Грошовi кошти та їх еквiваленти; - Загальна сума активiв, класифiкованих, як утримуванi для продажу, та активи, включенi у лiквiдацiйнi групи, класифiкованi, як утримуванi для продажу, вiдповiдно до МСФЗ 5 ?Непоточнi активи, утримуванi для продажу, та припинена дiяльнiсть?; - Торговельна та iнша кредиторська заборгованiсть; - Аванси отриманi; - Забезпечення; - Процентнi кредити за запозичення; - Фiнансовi зобов`язання; - Зобов?язання з виплат працiвникам; - Зобов`язання та активи , щодо поточного податку, як визначено в МСБО 12 ?Податки на прибуток?; - Податки та iншi платежi до сплати, крiм податку на прибуток; - Вiдстроченi податковi зобов`язання та вiдстроченi податковi активи, як визначено МСБО 12 ?Податки на прибуток?; - Зобов`язання , включенi у лiквiдацiйнi групи, класифiкованi як утримуванi для продажу, вiдповiдно до МСФЗ 5 ?Непоточнi активи, утримуванi для продажу, та припинена дiяльнiсть?; - Неконтрольованi частки, представленi у власному капiталi; - Випущений капiтал i резерви, що вiдносяться до власникiв материнського пiдприємства. Компанiя подає усi статтi доходу та витрат, визнанi за перiод, у звiтi про сукупнi доходи. Звiт про сукупнi доходи Компанiї повинен включати рядки , якi подають такi суми за перiод: - Дохiд ; - Прибутки та збитки, що виникають внаслiдок припинення визнання фiнансових активiв, оцiнених за амортизованою собiвартiстю; - Фiнансовi витрати ; - Частку прибутку або збитку асоцiйованих та спiльних пiдприємств, що облiковується за методом участi в капiталi; - Якщо фiнансовий актив перекласифiкований так, що вiн оцiнюється за справедливою вартiстю, будь-який прибуток або збиток, що виникає внаслiдок рiзницi мiж попередньою балансовою вартiстю та його справедливою вартiстю на дату перекласифiкацiї (як визначено в МСФЗ 9 ); - Податковi витрати; - Одна сума , що складається з пiдсумку прибутку або збитку вiд припинених видiв дiяльностi пiсля сплати податкiв та прибутку або збитку пiсля сплати податкiв, визнаного пiсля оцiнки до справедливої вартостi за вирахуванням витрат на продаж або пiсля вибуття активiв чи вибуття лiквiдацiйної групи, що становить припинену дiяльнiсть; - Прибуток або збиток; - Кожний компонент iншого сукупного прибутку, класифiкований за своїм характером; - Частку iншого сукупного прибутку асоцiйованих та спiльних пiдприємств, що облiковується за методом участi в капiталi; - Загальний сукупний прибуток. Компанiя розкриває у Звiтi про сукупнi доходи такi статтi : - прибуток або збиток за перiод, що вiдноситься до неконтрольованих часток та власникiв материнської Компанiї; - загальний сукупний прибуток за перiод, що вiдноситься до неконтрольованих часток та власникiв материнської Компанiї. Компанiя подає аналiз витрат, визнаних у прибутку чи збитку, iз застосуванням методу ?функцiї витрат? згiдно МСБО 1 ?Подання фiнансової звiтностi?, вважаючи що таке подання є достовiрним i бiльш доречним. - Прибуток до оподаткування. Додатково Компанiя, у вiдповiдностi до МСБО 1 ?Подання фiнансової звiтностi?, розкриває iнформацiю про характер витрат. Звiт про змiни у власному капiталi Компанiї включає таку iнформацiю: - загальний сукупний прибуток за перiод, iз зазначенням окремо загальних сум, що вiдносяться до власникiв материнського пiдприємства та до неконтрольованих часток ; - для кожного компоненту власного капiталу впливи ретроспективного застосування або ретроспективного перерахунку, визнаного вiдповiдно до МСБО 8 ; - для кожного компоненту власного капiталу, зiставлення вартостi на початок та на кiнець перiоду, окремо розкриваючи змiни в результатi: а) прибутку чи збитку; б) iншого сукупного прибутку; в) операцiй з власниками, якi дiють згiдно з їхнiми повноваженнями власникiв, показуючи окремо внески власникiв та виплати власникам, а також змiни у частках власностi у дочiрнiх пiдприємствах, якi не спричинили втрату контролю. Звiт про рух грошових коштiв Компанiї , надає iнформацiю, яка дає користувачам змогу оцiнювати змiни в чистих активах суб?єкта господарювання, його фiнансовiй структурi (у тому числi лiквiднiсть та платоспроможнiсть), а також здатнiсть впливати на суми та строки грошових потокiв з метою пристосування до змiнюваних обставин та можливостей. У Примiтках до фiнансової звiтностi Компанiя розкриває: - iнформацiю про основу складання фiнансової звiтностi i про конкретнi облiковi полiтики; - розкриває iнформацiю, що вимагається МСФЗ, яку не подано у фiнансовiй звiтностi; - надає iнформацiю, яку не подано у фiнансовiй звiтностi, але яка є доречною для її розумiння. 2. Операцiйнi сегменти. Компанiя розкриває та подає iнформацiю про операцiйнi сегменти у вiдповiдностi до МСФЗ 8 ?Операцiйнi сегменти?. Компанiя вiдображає в звiтностi окремо iнформацiю про операцiйний сегмент, який вiдповiдає будь-якому з таких кiлькiсних порогiв: - його вiдображений у звiтностi дохiд, включаючи як продажi зовнiшнiм клiєнтам, так i мiж сегментнi продажi або трансфертнi операцiї, становить 10% (або бiльше) сукупного (внутрiшнього та зовнiшнього доходу) всiх операцiйних сегментiв; - абсолютна величина вiдображеного в звiтностi прибутку або збитку становить 10% (або бiльше) бiльшої за абсолютною величиною суми: а) сукупного вiдображеного у звiтностi прибутку всiх операцiйних не збиткових сегментiв б) сукупного вiдображеного у звiтностi збитку всiх операцiйних збиткових сегментiв - його активи становлять 10% (або бiльше) сукупних активiв усiх операцiйних сегментiв. Компанiя визначає на 2012 рiк один операцiйний сегмент ? добування пiску та гравiю. 3. Основнi засоби. Компанiя облiковує основнi засоби у вiдповiдностi до МСБО 16 ?Основнi засоби?. Компанiя визнає основними засобами матерiальнi об`єкти, що їх: - утримують для використання у виробництвi або постачаннi товарiв, чи наданнi послуг для надання в оренду або для адмiнiстративних цiлей; - використовують за очiкуванням протягом бiльше одного року та грошовою вартiстю бiльше 2500,00 грн. Компанiя, пiсля визнання основного засобу активом, обирає своєю облiковою полiтикою модель ?собiвартостi? i облiковує основнi засоби за собiвартiстю мiнус будь-яка накопичена амортизацiя та будь-якi накопиченi збитки вiд зменшення корисностi. Компанiя встановлює лiквiдацiйну вартiсть основних засобiв в сумi 0,01% вiд собiвартостi основного засобу. Компанiя встановлює такi групи основних засобiв та строки корисної експлуатацiї: ------------------------------------------------------------------ | Групи | Строки | | | корисної експлуатацiї | |--------------------------------+-------------------------------| |група 1 - земельнi дiлянки | - | |--------------------------------+-------------------------------| |група 2 - капiтальнi витрати на | 15 | |полiпшення земель, не пов'язанi | | |з будiвництвом | | |--------------------------------+-------------------------------| |група 3 - будiвлi, | 20 | |--------------------------------+-------------------------------| |споруди, | 15 | |--------------------------------+-------------------------------| |передавальнi пристрої | 10 | |--------------------------------+-------------------------------| |група 4 - машини та обладнання | 5 | |--------------------------------+-------------------------------| |з них: | | |--------------------------------+-------------------------------| |електронно-обчислювальнi машини,| 2 | |iншi машини для автоматичного | | |оброблення iнформацiї, пов'язанi| | |з ними засоби зчитування або | | |друку iнформацiї, пов'язанi з | | |ними комп'ютернi програми (крiм | | |програм, витрати на придбання | | |яких визнаються роялтi, та/або | | |програм, якi визнаються | | |нематерiальним активом), iншi | | |iнформацiйнi системи, | | |комутатори, маршрутизатори, | | |модулi, модеми, джерела | | |безперебiйного живлення та | | |засоби їх пiдключення до | | |телекомунiкацiйних мереж, | | |телефони (в тому числi | | |стiльниковi), мiкрофони i рацiї,| | |вартiсть яких перевищує 2500 | | |гривень | | |--------------------------------+-------------------------------| |група 5 - транспортнi засоби | 5 | |--------------------------------+-------------------------------| |група 6 - iнструменти, прилади, | 4 | |iнвентар (меблi) | | |--------------------------------+-------------------------------| |група 7 - тварини | 6 | |--------------------------------+-------------------------------| |група 8 - багаторiчнi насадження| 10 | |--------------------------------+-------------------------------| |група 9 - iншi основнi засоби | 12 | |--------------------------------+-------------------------------| |група 10 - бiблiотечнi фонди | 3 | |--------------------------------+-------------------------------| | |група 12 - тимчасовi | 5 | |(нетитульнi) споруди | | |--------------------------------+-------------------------------| |група 13 - природнi ресурси | - | |--------------------------------+-------------------------------| |група 14 - iнвентарна тара | 6 | |--------------------------------+-------------------------------| |група 15 - предмети прокату | 5 | |--------------------------------+-------------------------------| |група 16 - довгостроковi | 7 | |бiологiчнi активи | ------------------------------------------------------------------ |група 17 ? капiтальне будiвництво | - | ------------------------------------------------------------------ | група 18 ? придбання основних засобiв | - ! ------------------------------------------------------------------ ! група 19 ? виготовлення ! - ! основних засобiв ------------------------------------------------------------------ Об?єкти, якi знаходяться в процесi незавершеного будiвництва чи не введенi в експлуатацiю придбанi основнi засоби, капiталiзуються як окремий елемент основних засобiв. По завершеннi будiвництва чи введеннi в експлуатацiю придбаного основного засобу вартiсть об?єкту переноситься до вiдповiдної категорiї основних засобiв. Знос на об?єкти незавершеного будiвництва не нараховується. Метод нарахування зносу, очiкуваний строк корисного використання та лiквiдацiйна вартiсть переглядаються принаймнi раз на рiк i коригуються, якщо це необхiдно. Знос полiпшень орендованої нерухомостi нараховується протягом усього очiкуваного строку їх корисного використання на тiй самiй основi, що i знос власних активiв. Iнвентаризацiя основних засобiв проводиться раз на рiк обов?язково перед складанням рiчної фiнансової звiтностi. Термiн проведення iнвентаризацiї встановлюється Компанiєю протягом IV кварталу поточного року. 4. Нематерiальнi активи. Нематерiальнi активи визнаються та iдентифiкуються у вiдповiдностi до МСБО 38 ?Нематерiальнi активи?. Нематерiальнi активи придбанi або створенi Компанiєю зараховуються на баланс за собiвартiстю у вiдповiдностi до МСБО 38 ?Нематерiальнi активи?. Пiсля первiсного визнання, Компанiя оцiнює нематерiальний актив за моделлю ?собiвартостi?, це модель, коли нематерiальнi активи вiдображаються за собiвартiстю за вирахуванням накопиченої амортизацiї або будь-яких накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi. Компанiя застосовує прямолiнiйний метод амортизацiї нематерiальних активiв. Лiквiдацiйну вартiсть нематерiального активу з визначеним строком корисної експлуатацiї Компанiя приймає за нуль. Компанiя встановлює такi групи нематерiальних активiв та строки корисної експлуатацiї: ------------------------------------------------------------------ | Групи |Строк корисної експлуатацiї | |--------------------------------+-------------------------------| |група 1 - права користування |вiдповiдно | |природними ресурсами (право |до правовстановлюючого | |користування надрами, iншими |документа | |ресурсами природного середовища,| | |геологiчною та iншою | | |iнформацiєю про природне | | |середовище); | | |--------------------------------+-------------------------------| |група 2 - права користування |вiдповiдно | |майном (право користування |до правовстановлюючого | |земельною дiлянкою, крiм права |документа | |постiйного користування | | |земельною дiлянкою, вiдповiдно | | |до закону, право користування | | |будiвлею, право на оренду | | |примiщень тощо); | | |--------------------------------+-------------------------------| |група 3 - права на комерцiйнi |вiдповiдно | |позначення (права на торговельнi|до правовстановлюючого | |марки (знаки для товарiв i |документа | |послуг), комерцiйнi (фiрмовi) | | |найменування тощо), крiм тих, | | |витрати на придбання яких | | |визнаються роялтi; | | |--------------------------------+-------------------------------| |група 4 - права на об'єкти |вiдповiдно | |промислової власностi (право на |до правовстановлюючого | |винаходи, кориснi моделi, |документа, але не менш як | |промисловi зразки, сорти |5 рокiв | |рослин, породи тварин, | | |компонування (топографiї) | | |iнтегральних мiкросхем, | | |комерцiйнi таємницi, в тому | | |числi ноу-хау, захист вiд | | |недобросовiсної конкуренцiї | | |тощо) крiм тих, витрати на | | |придбання яких визнаються | | |роялтi; | | |--------------------------------+-------------------------------| |група 5 - авторське право та |вiдповiдно | |сумiжнi з ним права (право на |до правовстановлюючого | |лiтературнi, художнi, музичнi |документа, але не менш як | |твори, комп'ютернi програми, |2 роки | |програми для електронно- | | |обчислювальних машин, компiляцiї| | |даних (бази даних), фонограми, | | |вiдеограми, передачi (програми) | | |органiзацiй мовлення тощо) крiм | | |тих, витрати на придбання яких | | |визнаються роялтi; | | |--------------------------------+-------------------------------| |група 6 - iншi нематерiальнi |вiдповiдно | |активи (право на ведення |до правовстановлюючого | |дiяльностi, використання |документа | |економiчних та iнших привiлеїв | |--------------------------------+-------------------------------| |група 7 ? придбання | | |нематерiальних активiв | - | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Iнвентаризацiя нематерiальних активiв проводиться раз на рiк обов?язково перед складанням рiчної фiнансової звiтностi. Термiн проведення iнвентаризацiї встановлюється Компанiєю протягом IV кварталу поточного року. 5. Iнвестицiйна нерухомiсть. Компанiя визнає iнвестицiйною нерухомiстю таку нерухомiсть, що утримується з метою отримання орендних платежiв або збiльшення вартостi капiталу чи для досягнення обох цiлей у вiдповiдностi до МСБО 40 ?Iнвестицiйна нерухомiсть?. Компанiя визнає таку, належну їй iнвестицiйну нерухомiсть: - будiвлi, якi є власнiстю Компанiї та наданi в оренду згiдно з однiєю чи кiлькома угодами про операцiйну оренду. Компанiя обирає своєю облiковою полiтикою, щодо iнвестицiйної нерухомостi, модель ?собiвартостi? i облiковує iнвестицiйну нерухомiсть за собiвартiстю мiнус будь-яка накопичена амортизацiя та будь-якi накопиченi збитки вiд зменшення корисностi у вiдповiдностi до аналогiчних об?єктiв основних засобiв. Лiквiдацiйна вартiсть iнвестицiйної нерухомостi дорiвнює нулю. 6. Iнвестицiї . Компанiя облiковує iнвестицiї у вiдповiдностi до МСБО 28 ?Iнвестицiї в асоцiйованi пiдприємства? . Компанiя припиняє застосовувати метод участi в капiталi, починаючи з дати, коли вона перестає суттєво впливати на асоцiйоване пiдприємство. Суттєвим впливом Компанiя вважає володiння 20% або бiльше вiдсотками прав голосу в об?єктi iнвестування. 7. Запаси. Компанiя облiковує запаси у вiдповiдностi до МСБО 2 ?Запаси?. Компанiя оцiнює запаси за меншою з таких величин: собiвартiсть та чиста вартiсть реалiзацiї, визначених згiдно МСБО 2 ?Запаси?. Компанiя класифiкує запаси: - виробничi запаси; - виробничi допомiжнi матерiали; - матерiали; - незавершене виробництво; - готова продукцiя; - товари. Перелiк i склад статей калькулювання виробничої собiвартостi робiт, послуг Компанiя складає по кожному окремому виду виробленої продукцiї. Компанiя визначає собiвартiсть запасiв за методом ФIФО. Формула ФIФО припускає, що одиницi запасiв, якi були придбанi, продаються першими, а отже одиницi, якi залишаються в запасах на кiнець перiоду, є тими, що були придбаними останнiми. Коли запаси реалiзованi, їхня балансова вартiсть визнається витратами перiоду, в якому визнається вiдповiдний дохiд. Сума списання вартостi запасiв до їх чистої вартостi реалiзацiї та втрати запасiв визнаються Компанiєю витратами перiоду, в якому вiдбулося списання або втрата. У разi коли запаси розподiляються на iнший актив (як компонент основного засобу), вони визнаються витратами протягом строку корисної експлуатацiї цього активу. 8. Грошовi кошти та їх еквiваленти. Грошовi кошти Компанiї та їх еквiваленти включають кошти в банках i касi. Для цiлей звiту про рух грошових коштiв Компанiї грошовi кошти та їх еквiваленти складаються з коштiв в банках i касi в функцiональнiй валютi представлення фiнансової звiтностi. 9. Операцiї в iноземнiй валютi. При переведеннi результатiв та фiнансового стану Компанiї у валюту подання фiнансової звiтностi Компанiя керується МСБО 21 ?Вплив змiн валютних курсiв?. Операцiї, деномiнованi у валютах, вiдмiнних вiд вiдповiдної функцiональної валюти, вiдображаються Компанiєю у функцiональнiй валютi за обмiнним курсом, що дiє на дату проведення операцiї. Монетарнi активи та зобов?язання, деномiнованi в iноземних валютах, перераховуються у функцiональну валюту за обмiнним курсом на звiтну дату. Немонетарнi статтi, якi оцiнюються за iсторичною вартiстю в iноземнiй валютi, перераховуються за обмiнним курсом, що дiяв на дату проведення операцiї. Результат такого перерахунку визнається в прибутках та збитках. 10. Зменшення корисностi активiв. Компанiя застосовує МСБО 36 ?Зменшення корисностi активiв? для забезпечення облiку своїх активiв за сумою, яка не є бiльшою нiж сума їх очiкуваного вiдшкодування . Кориснiсть активу зменшується, коли балансова вартiсть активу перевищує суму його очiкуваного вiдшкодування. Сума, на яку балансова вартiсть активу або одиницi, що генерує грошовi кошти , перевищує суму його (її) очiкуваного вiдшкодування визнається збитком вiд зменшення корисностi. 11. Фiнансовi iнструменти. Компанiя визнає, оцiнює та подає iнформацiю щодо фiнансових iнструментiв у вiдповiдностi до МСБО 39 ?Фiнансовi iнструменти : визнання та оцiнка? та МСБО 32 ?Фiнансовi iнструменти: подання?, МСФЗ 7 ?Фiнансовi iнструменти: розкриття iнформацiї?, МСФЗ 9 ?Фiнансовi iнструменти? . Компанiя вважає фiнансовим iнструментом будь-який контракт, який приводить до виникнення фiнансового активу у одного суб`єкта господарювання та фiнансового зобов`язання або iнструмента капiталу, у iншого суб`єкта господарювання. Компанiя визнає фiнансовi активи та фiнансовi зобов`язання за собiвартiстю у вiдповiдностi до МСБО 39 ?Фiнансовi iнструменти : визнання та оцiнка?. Компанiя визнає фiнансовим активом будь-який актив, що є: - грошовими коштами; - iнструментом власного капiталу iншого суб`єкта господарювання; - контрактним правом отримувати грошовi кошти або iнший фiнансовий актив та обмiнювати фiнансовi iнструменти; - контрактом, розрахунки за яким здiйснюватимуться власними iнструментами капiталу. Компанiя створює резерв на погашення сумнiвного фiнансового активу у вiдповiдностi до МСБО 39 ?Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка? у разi якщо кориснiсть фiнансового активу зменшується. Балансова вартiсть активу зменшується шляхом застосування рахунку резерву, а сума збитку визнається у прибутках i збитках для всiх знецiнених фiнансових активiв. Компанiя визнає фiнансовим зобов`язанням будь-яке зобов`язання , що є: - контрактним зобов`язанням надавати грошовi кошти або iншi фiнансовi активи iншому суб`єкту господарювання або обмiнювати фiнансовi активи та фiнансовi зобов`язання; - контрактом, розрахунки за яким здiйснюватимуться власними iнструментами капiталу. Фiнансовi зобов?язання визнаються первiсно за справедливою вартiстю за вирахуванням суми прямих витрат за операцiями. Доходи i витрати, при припиненнi визнання фiнансового зобов?язання, визнаються у складi чистого прибутку або збитку при припиненнi їх визнання. Фiнансовi активи та фiнансовi зобов?язання пiдлягають взаємозалiку, а чиста сума представленню у звiтi про фiнансовий стан тодi, коли є здiйснене в цей момент юридичне право на взаємозалiк визнаних сум. Припинення визнання фiнансового активу чи фiнансового зобов?язання вiдбувається у вiдповiдностi до критерiїв МСБО 39 ?Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка?. 12. Класифiкацiя поточна та непоточна. Операцiйний цикл Компанiї дорiвнює дванадцяти мiсяцям i визнається як час мiж придбанням активiв для переробки та реалiзацiєю їх у грошовi кошти або еквiваленти грошових коштiв. Актив класифiкується як поточний, якщо: - Компанiя сподiвається реалiзувати цей актив або має намiр продати чи спожити його у своєму нормальному операцiйному циклi; - Компанiя утримує актив в основному з метою продажу; - Компанiя сподiвається реалiзувати актив протягом дванадцяти мiсяцiв пiсля звiтного перiоду; - актив є грошовими коштами чи еквiвалентами грошових коштiв, якщо немає обмеження щодо їх використання. Iншi активи класифiкуються як непоточнi. Зобов?язання класифiкується як поточне, якщо: - Компанiя сподiвається погасити це зобов?язання в ходi свого нормального операцiйного циклу; - Компанiя утримує це зобов?язання в основному з метою продажу; - зобов?язання пiдлягає погашенню протягом дванадцяти мiсяцiв пiсля звiтного перiоду; - Компанiя не має права вiдстрочити погашення зобов?язання протягом як мiнiмум дванадцяти мiсяцiв пiсля звiтного перiоду. Iншi зобов?язання класифiкуються як непоточнi. Фiнансовi iнструменти класифiкуються виходячи з очiкуваного строку їх корисного використання. 13. Витрати на позики. У вiдповiдностi до МСБО 23 ?Витрати на позики? Компанiя визнає витрати на позики, що безпосередньо вiдносяться до придбання, будiвництва або виробництва квалiфiкованого активу i є собiвартiстю такого активу та iншi витрати на позики, якi визнаються як витрати. Витратами на позики Компанiя вважає витрати на сплату вiдсоткiв та iншi витрати, понесенi у зв`язку iз запозиченням коштiв. 14. Пенсiйнi зобов`язання та iншi виплати персоналу. У вiдповiдностi до МСБО 19 ?Виплати працiвникам? Компанiя визнає : - зобов`язання, якщо працiвник надав послугу в обмiн на виплати, якi будуть сплаченi в майбутньому; - витрати, якщо Компанiя споживає економiчну вигоду, що виникає внаслiдок послуги, наданої працiвником в обмiн на виплати працiвникам . Компанiя проводить такi виплати працiвникам: - короткостроковi виплати працiвникам, такi як заробiтна плата, внески на соцiальне забезпечення, оплаченi щорiчнi вiдпустки та тимчасова непрацездатнiсть, премiї та матерiальнi допомоги; - виплати при звiльненi. Компанiя здiйснює певнi вiдрахування до Державного Пенсiйного фонду за ставками, що дiють протягом року, виходячи з нарахованої заробiтної плати. Цi вiдрахування вiдображаються як витрати у тому звiтному перiодi, до якого вiдноситься вiдповiдна заробiтна плата. 15. Забезпечення, умовнi зобов?язання та умовнi активи . Забезпечення визнаються, коли в результатi певної подiї в минулому Компанiя має юридичнi або добровiльно взятi на себе зобов`язання, для врегулювання яких з великим ступенем ймовiрностi буде потрiбний вiдтiк ресурсiв, якi втiлюють у собi майбутнi економiчнi вигоди, а також суму зобов?язання можна достовiрно визначити. Компанiя визнає забезпечення у вiдповiдностi до МСБО 37 ?Забезпечення, умовнi зобов?язання та умовнi активи?. Умовнi активи та зобов?язання визнаються Компанiєю у вiдповiдностi до МСБО 37 ?Забезпечення, умовнi зобов?язання та умовнi активи?. Умовними активами Компанiя визнає можливi активи, якi виникають внаслiдок минулих подiй i iснування яких пiдтвердиться лише пiсля того, як вiдбудеться або не вiдбудеться одна чи кiлька невизначених майбутнiх подiй, котрi не повнiстю контролюються Компанiєю. Умовними зобов?язаннями Компанiя визнає можливi зобов?язання , якi виникають внаслiдок минулих подiй i iснування яких пiдтвердиться лише пiсля того, як вiдбудеться або не вiдбудеться одна чи кiлька невизначених майбутнiх подiй, котрi не повнiстю контролюються Компанiєю або це можуть бути iснуючi зобов?язання, якi виникли в результатi минулих подiй, але вибуття ресурсiв щодо їх погашення є малоймовiрним та сума їх не може бути достовiрно оцiнена. 16. Оренда. Компанiя застосовує МСБО 17 ?Оренда? проводячи операцiї, що передбачають угоди, згiдно з якими орендодавець передає орендаревi в обмiн на платiж або ряд платежiв право користування активом протягом погодженого перiоду часу. Компанiя класифiкує операцiї з оренди як операцiйну оренду та фiнансову оренду. Облiк, визнання та розкриття iнформацiї про операцiї з оренди проводиться Компанiєю у вiдповiдностi з МСБО 17 ?Оренда?. 17. Дохiд. Компанiя застосовує МСБО 18 ?Дохiд? до облiку доходу, який виникає в результатi таких операцiй i подiй : - продаж товарiв; - надання послуг; - використання активiв Компанiї iншими сторонами, результатом чого є вiдсотки, роялтi та дивiденди. Компанiя оцiнює дохiд за справедливою вартiстю компенсацiї, яка була отримана або пiдлягає отриманню. Дохiд вiд продажу товарiв визнається в разi задоволення всiх наведених далi умов: - Компанiя передала покупцевi суттєвi ризики i винагороди, пов?язанi з власнiстю на товар; - за компанiєю не залишається анi подальша участь управлiнського персоналу у формi, яка, як правило, пов?язана з володiнням, анi ефективний контроль за проданими товарами: - суму доходу можна достовiрно оцiнити; - ймовiрно, що до Компанiї надiйдуть економiчнi вигоди, пов?язанi з операцiєю; - витрати, якi були або будуть, понесенi у зв?язку з операцiєю, можна достовiрно оцiнити. Дохiд вiд надання послуг визнається в разi задоволення всiх наведених далi умов: - можна достовiрно оцiнити суму доходу; - є ймовiрнiсть надходження до Компанiї економiчних вигiд, пов?язаних з операцiєю; - можна достовiрно оцiнити ступiнь завершеностi операцiї на кiнець звiтного перiоду; - можна достовiрно оцiнити витрати, понесенi у зв?язку з операцiєю, та витрати, необхiднi для її завершення. Ступiнь завершеностi операцiї визначається методом огляду виконаної роботи. Компанiя класифiкує доходи як : - дохiд вiд звичайної дiяльностi; - прибуток вiд iнших операцiй. Дохiд вiд звичайної дiяльностi є доходом, який виникає в ходi звичайної дiяльностi Компанiї. Основним видом доходу Компанiї є виробництво сiльськогосподарської технiки для рослинництва. 18. Податки на прибуток. Компанiя у вiдповiдностi до МСБО 12 ?Податки на прибуток? визначає облiковий пiдхiд до податкiв на прибуток . Компанiя облiковує поточнi та майбутнi податковi наслiдки: - майбутнього вiдшкодування ( компенсацiї) балансової вартостi активiв (зобов`язань) , якi визнанi в звiтi про фiнансовий стан Компанiї; - операцiй та iнших подiй поточного перiоду, якi визнанi у фiнансовiй звiтностi Компанiї . Даний стандарт Компанiя застосовує до складу податкiв на прибуток включаючи всi податки, що базуються на оподатковуваному прибутку. Якщо є ймовiрнiсть того, що вiдшкодування або компенсацiя балансової вартостi активу чи зобов`язання збiльшить (зменшить) суму майбутнiх податкових платежiв порiвняно з тим, якими вони були у разi вiдсутностi податкових наслiдкiв вiдшкодування або компенсацiї, Компанiя , визнає вiдстрочене податкове зобов`язання (вiдстрочений податковий актив). 19. Подiї пiсля звiтної дати. У вiдповiдностi до МСБО10 ?Подiї пiсля звiтного перiоду? Компанiя визначає сприятливi та несприятливi подiї, якi вiдбуваються з кiнця звiтного перiоду до дати затвердження фiнансової звiтностi до випуску. Компанiя визначає два типа подiй: - подiї, якi свiдчать про умови, що iснували на кiнець звiтного перiоду( подiї , якi вимагають коригування пiсля звiтного перiоду); - подiї, якi свiдчать про умови, що виникли пiсля звiтного перiоду ( подiї, якi не вимагають коригування пiсля звiтного перiоду). Згiдно вимог МСБО 10 ?Подiї пiсля звiтного перiоду? Компанiя коригує фiнансову звiтнiсть стосовно подiй пiсля звiтного перiоду та розкриває iнформацiю про такi коригування. Подiї, що вiдбулися пiсля звiтної дати, якi не є коригуючими подiями, вiдображаються в примiтках до фiнансової звiтностi, якщо вони є суттєвими. 20. Зв?язанi сторони. Компанiя у вiдповiдностi до МСБО 24 ?Розкриття iнформацiї про зв?язанi сторони? розкриває у фiнансовiй звiтностi iнформацiю, необхiдну для привернення уваги до можливого впливу на фiнансовий стан i на прибуток чи збиток, спричиненого iснуванням зв?язаних сторiн, а також операцiями та залишками заборгованостi. Зв?язаними особами Компанiя вважає фiзичних або юридичних осiб за такими ознаками: - фiзична особа або близький родич такої фiзичної особи, що контролює Компанiю - має суттєвий вплив або є членом провiдного управлiнського персоналу; - юридична особа, що контролює Компанiю - має суттєвий вплив або є членом провiдного управлiнського персоналу; - юридична особа, що перебуває пiд спiльним контролем разом з Компанiєю; - iнше, передбачене МСБО 24. Перше застосування МСФЗ. Перша фiнансова звiтнiсть Компанiї складена за Мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi подається за рiк, що закiнчився 31 грудня 2012 року. Датою переходу на Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi Компанiя обрала 1 сiчня 2012 року. Останнiй перiод, за який подано фiнансову звiтнiсть за Нацiональними стандартами бухгалтерського облiку є рiк, що закiнчився 31 грудня 2011 року. Перехiд з Нацiональних стандартiв бухгалтерського облiку на Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi вплинув на фiнансовий стан та фiнансовi результати вiдображенi у звiтностi. Компанiя розкриває характер основних коригувань на 1 сiчня 2012 року, що зробили фiнансову звiтнiсть такою, що вiдповiдає вимогам МСФЗ: - припинено визнання малоцiнних необоротних матерiальних активiв в сумi 47 тис. грн., котрi не мiстять вартостi i не вiдповiдають критерiю активу. Крiм того МСФЗ та МСБО не мiстять поняття малоцiнних необоротних активiв ; - припинено визнання незавершених капiтальних iнвестицiй в сумi 91 тис. грн. , якi визнано як основнi засоби згiдно МСБО 16 ?Основнi засоби? - визнано основними засобами iншi непоточнi активи згiдно МСБО 16 ?Основнi засоби? в сумi 217 тис. грн. - визнано iншими непоточними активами витрати майбутнiх перiодiв - витрати по розробцi кар`єру в сумi 1759 тис. грн., якi будуть визнанi витратами в подальших перiодах; - припинено визнання iншого додаткового капiталу (iндексацiя необоротних активiв) в сумi 6139 тис. грн., що не є резервом дооцiнки згiдно МСФЗ та МСБО, з одночасним збiльшенням нерозподiленого прибутку; - у звiтi про сукупнi прибутки та збитки у складi доходу вiд звичайної дiяльностi не розглядаються непрямi податки, якi не є складовою доходу згiдно МСФЗ; - статтi доходу звiту про прибутки та збитки перекласифiковано як доходи вiд звичайної дiяльностi та прибуток вiд iнших операцiй; - iнформацiя про рух грошових коштiв Компанiї не зазнала iстотного впливу переходу на МСФЗ; - та iншi коригування, якi не є суттєвими, але є такими, що зробили фiнансову звiтнiсть такою, що вiдповiдає вимогам МСФЗ. 3. Здатнiсть продовжувати дiяльнiсть безперервно. Фiнансова звiтнiсть Компанiї складена на основi припущення про безперервнiсть. Компанiя вважає що за станом на 31 грудня 2012 року не iснує подiй, умов або ризикiв, якi окремо або сукупно, можуть поставити пiд сумнiв здатнiсть Компанiї продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi. За рiк, що закiнчився, Компанiя визнала прибуток в сумi 9480 тис. грн.. За попереднiй 2012 фiнансовий рiк Компанiя також визнала результатом своєї дiяльностi прибуток в сумi 5751 тис. грн. Компанiя планує в 2013 роцi також досягти позитивного фiнансового результату. Чистi активи Компанiї за станом на 31 грудня 2012 року визнанi в сумi 56004 тис. грн. i розрахованi шляхом вирахування iз суми поточних i непоточних активiв Компанiї суми поточних i непоточних зобов?язань Компанiї. Для порiвняння сума акцiонерного капiталу за станом на 31 грудня 2012 року становить 300 тис. грн. Таким чином вартiсть чистих активiв перевищує розмiр акцiонерного капiталу i є додатковим показником для Компанiї вiрогiдностi продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi. 4. Основнi засоби. Вартiсть основних засобiв Компанiї, згiдно обраної моделi ?собiвартостi?, за станом на 31 грудня 2012 року визначена в сумi 13955 тис. грн. Собiвартiсть придбання ? 42160 тис. грн., амортизацiя ? 28205 тис. грн. Основнi засоби Компанiї згiдно груп розподiляються: Будiвлi, споруди, передавальнi пристрої ? 3028 тис. грн. Машини та обладнання ? 7126 тис. грн. Транспортнi засоби ? 2722 тис. грн. Iнструменти, прилади, iнвентар - 29 тис. грн. Iншi основнi засоби ? 227 тис. грн. Капiтальне будiвництво ? 40 тис. грн. Придбання основних засобiв ? 411 тис. грн. Виготовлення основних засобiв ? 372 тис. грн. За перiод 2012 року Компанiя придбала основнi засоби: - Будiвлi, споруди, передавальнi пристрої ? 55 тис. грн. - Машини та обладнання ? 559 тис. грн. - Транспортнi засоби ? 489 тис. грн. - Iнструменти, прилади, iнвентар ? 17 тис. грн. Сума контрактних зобов?язань по придбаним основним засобам дорiвнює 1120 тис. грн. За перiод 2012 року вибуло в зв`язку з продажем та лiквiдацiєю: - Машини та обладнання ? 38 тис. грн. За звiтний перiод Компанiя нарахувала амортизацiї в сумi 4884 тис. грн. Капiтальне будiвництво, придбання основних засобiв, виготовлення основних засобiв амортизацiї не пiдлягає. Компанiя володiє всiма правами на свої основнi засоби. 5. Нематерiальнi активи. Вартiсть нематерiальних активiв Компанiї, згiдно обраної моделi ?собiвартостi?, за станом на 31 грудня 2012 року визнана в сумi 2 тис. грн. Собiвартiсть придбання ? 4 тис. грн., накопичена амортизацiя ? 2 тис. грн. Нематерiальнi активи Компанiї згiдно груп розподiляються: - Авторське право та сумiжнi з ним права ? 2 тис. грн. Протягом 2012 року вибуття нематерiальних активiв не було. Компанiя володiє всiма правами на свої нематерiальнi активи. 6. Запаси. За станом на 31 грудня 2012 року компанiя визнає у складi поточних активiв запаси в сумi 5927 тис. грн. Запаси Компанiї вiдображенi у фiнансовiй звiтностi за справедливою вартiстю. Запаси за чистою вартiстю реалiзацiї за станом на 31 грудня 2012 року не вiдображенi. Компанiя класифiкує запаси у вiдповiдностi до обраної облiкової полiтики та визначає на 31 грудня 2012 року такi класи запасiв: - виробничi запаси ? 2137 тис. грн.; - незавершене виробництво ? 48 тис. грн.; - готова продукцiя ? 3652 тис. грн.; - товари ? 86 тис. грн. Компанiя визначає собiвартiсть запасiв за методом ФIФО. Формула ФIФО припускає, що одиницi запасiв, якi були придбанi, продаються першими, а отже одиницi, якi залишаються в запасах на кiнець перiоду, є тими, що були придбаними останнiми. Компанiя застосовує дану формулу до всiх запасiв, що визнанi в залишках на 31 грудня 2012 року. Балансова вартiсть запасiв, котрi реалiзованi, визнається витратами перiоду, в якому визнається вiдповiдний дохiд. За 2012 рiк Компанiя визнає 25624 тис. грн. запасiв, що визнанi витратами перiоду. 7. Фiнансовi iнструменти. Компанiя визнає, оцiнює та подає iнформацiю щодо фiнансових iнструментiв у вiдповiдностi до МСБО 39 ?Фiнансовi iнструменти : визнання та оцiнка? та МСБО 32 ?Фiнансовi iнструменти: подання?, МСФЗ 7 ?Фiнансовi iнструменти: розкриття iнформацiї?, МСФЗ 9 ?Фiнансовi iнструменти?. Компанiя за 2012 рiк визнала фiнансовим iнструментом будь-який контракт, який приводить до виникнення фiнансового активу у одного суб`єкта господарювання та фiнансового зобов`язання або iнструмента капiталу, у iншого суб`єкта господарювання. За станом на 31 грудня 2012 року компанiя визнає такi непоточнi фiнансовi активи: За станом на 31 грудня 2012 року Компанiя визнає непоточним фiнансовим активом непоточнi активи товариства по розробцi кар`єру , якi будуть визнанi в подальших перiодах в сумi 1802 тис. грн. За станом на 31 грудня 2012 року Компанiя визнає поточну торговельну дебiторську заборгованiсть вiтчизняних та iноземних покупцiв в сумi 2902 тис. грн., котра виникла як контрактне право отримувати грошовi кошти за реалiзовану продукцiю, реалiзованi товари, наданi послуги. За станом на 31 грудня 2012 року компанiя визнає такi поточнi фiнансовi активи: Аванси з податкiв та iнших платежiв, крiм податку на прибуток в сумi 2277 тис. грн. Передоплати за пiдписку на газети, журнали та страхування в сумi 45 тис. грн. Iнша поточна дебiторська заборгованiсть Компанiї складає 490 тис. грн.: - iз внутрiшнiх розрахункiв в сумi 10 тис. грн.; - iншi розрахунки 480 тис. грн. Компанiя визнає за станом на 31 грудня 2012 року поточним фiнансовим активом грошовi кошти, що знаходяться на поточних рахунках банкiвських установ та в касi Компанiї в сумi 31773 тис. грн.: - в нацiональнiй валютi ? 7045 тис. грн..; - в iноземнiй валютi в сумi - 24728 тис. грн. За станом на 31 грудня 2012 року грошовi кошти Компанiї зосередженi таким чином: - на поточному рахунку в банку ? 2703 тис. грн. - на iнших рахунках в банку ? 29070 тис. грн. За станом на 31 грудня 2012 року Компанiя визнає поточним фiнансовим активом податкове зобов?язання в сумi 246, що є складовою розрахункiв з податку на додану вартiсть у вiдповiдностi до Податкового кодексу України. За станом на 31 грудня 2012 року компанiя визнає такi поточнi фiнансовi зобов?язання : За станом на 31 грудня 2012 року Компанiя визнає поточним фiнансовим зобов?язанням торговельну кредиторську заборгованiсть , як контрактне зобов?язання надавати грошовi кошти за придбанi товари, роботи, послуги в сумi 216 тис. грн. Компанiя визнає поточним фiнансовим зобов?язанням за станом на 31 грудня 2012 року поточну заборгованiсть по податкам та iншим платежам, крiм податку на прибуток, в сумi 345 тис. грн.: - по iншим податкам в сумi 261 тис. грн.; - по єдиному соцiальному внеску в сумi 84 тис. грн. За станом на 31 грудня 2012 року Компанiя визнає поточними фiнансовими зобов?язаннями заборгованiсть з податку на прибуток в сумi ? 758 тис. грн. За станом на 31 грудня 2012 року Компанiя визнає поточними фiнансовими зобов?язаннями поточну заборгованiсть з виплат працiвникам в сумi 147 тис. грн. За станом на 31 грудня 2012 року Компанiя визнає поточним фiнансовим зобов?язанням заборгованiсть за розрахунками з учасниками в сумi 856 тис. грн. Iншi поточнi фiнансовi зобов?язання Компанiя на 31 грудня 2012 року визнає в сумi 1093 тис. грн. Компанiя визнає, оцiнює та подає iнформацiю щодо фiнансових iнструментiв власного капiталу у вiдповiдностi до МСБО 39 ?Фiнансовi iнструменти : визнання та оцiнка? та МСБО 32 ?Фiнансовi iнструменти: подання? . Акцiонерний капiтал компанiя визнає в сумi 300 тис. грн. Акцiонерний капiтал станом на 31 грудня 2012 року це статутний капiтал товариства, що становить 300000,00 грн. i подiлено на 6000 000 простих iменних акцiй вартiстю 0,05 грн. Форма iснування акцiй бездокументарна. Статутний капiтал товариства на дату фiнансової звiтностi сформовано i сплачено повнiстю за 6 000 000 простих iменних акцiй на загальну суму 300000,00 грн., що складає 100 вiдсоткiв статутного капiталу. За станом на 31 грудня 2012 року Компанiєю створено резерв на покриття можливих збиткiв в сумi 1232 тис. грн. Компанiя за станом на 31 грудня 2012 року визнає прибуток в сумi 54472 тис. грн. 8. Дохiд. Компанiя застосовує МСБО 18 ?Дохiд? до облiку доходу, який виникає в результатi звичайної та iншої дiяльностi та визнає за звiтний 2012 рiк такi доходи: 1. Дохiд вiд звичайної дiяльностi: продаж товарiв ? 51256 тис. грн., у тому числi: - товари ? 4988 тис. грн.; - виготовлена власна продукцiя ? 37350 тис. грн.; - продаж iноземної валюти - 8579 тис. грн.; - поточнi активи ? 339 тис. грн. надання послуг ? 29022 тис. грн., у тому числi: - послуги по доставцi готової продукцiї залiзничним транспортом ? 29021 тис. грн.; - операцiйна оренда ? 1 тис. грн. 2. Прибуток вiд iнших операцiй: - списання кредиторської заборгованостi ? 52 тис. грн.; - прибуток вiд курсової рiзницi (визначено на нетто-основi) ? 232 тис. грн.; - iнший прибуток ? 193 тис. грн. Компанiя розкриває та подає iнформацiю у єдиному звiтi про прибутки та збитки за 2012 рiк у вiдповiдностi до МСБО 1 ?Подання фiнансової звiтностi? за методом ?функцiї витрат?: Дохiд вiд продажу ? 80278 тис. грн.; Собiвартiсть реалiзацiї ? 33420 тис. грн.; Валовий прибуток ? 46858 тис. грн..; Iнший дохiд ? 477 тис. грн.; Фiнансовий дохiд ? 1240 тис. грн.; Адмiнiстративнi витрати ? 3813 тис. грн.; Витрати на збут ? 31005 тис. грн.; Фiнансовi витрати ? 2 тис. грн.; Iншi витрати ? 1656 тис. грн.; Податок на прибуток ? 2619 тис. грн.; Прибуток за рiк ? 9480 тис. грн. До складу iнших витрат Компанiї за 2012 рiк увiйшли: - визнанi штрафи, пенi, неустойки ? 76 тис. грн.; - витрати вiд iнших операцiй ? 1580 тис. грн. Компанiя розкриває додаткову iнформацiю про характер витрат за 2012 рiк: - матерiальнi витрати та послуги ? 51024 тис. грн.; - витрати на виплати працiвникам ? 8949 тис. грн.; - витрати на соцiальнi заходи ? 3381 тис. грн.; - витрати на амортизацiю ? 4884 тис. грн.; - фiнансовi витрати ? 52тис. грн.; - iншi витрати ? 1656 тис. грн.; - податок на прибуток ? 2619 тис. грн. 9. Податок на прибуток. Компанiя у вiдповiдностi до МСБО 12 ?Податки на прибуток? визначає облiковий пiдхiд до податкiв на прибуток. За станом на 31 грудня 2012 року Компанiя визнає поточними фiнансовими зобов?язаннями заборгованiсть з податку на прибуток в сумi ? 758 тис. грн. Компанiя у вiдповiдностi до МСБО 12 ?Податки на прибуток? визнає, що за станом на 31 грудня 2012 року майбутнi податковi наслiдки вiдсутнi. 10. Прибуток на акцiю. У вiдповiдностi до МСБО 33 ?Прибуток на акцiю? компанiя обчислює за 2012 рiк, що закiнчився, базисний прибуток на акцiю утримувачiв звичайних акцiй. Базисний прибуток на акцiю обчислюється за допомогою дiлення прибутку, який вiдноситься до утримувачiв звичайних акцiй Компанiї, на середньозважену кiлькiсть звичайних акцiй, що перебували в обiгу протягом 2012 року. Прибуток, який вiдноситься до утримувачiв звичайних акцiй, компанiя визнає за результатами 2012 року в сумi 9480 тис. грн.. Середньозважена кiлькiсть звичайних акцiй, що перебували в обiгу протягом 2012 року, становить 6 000 000 штук. Базисний прибуток на акцiю компанiя визнає за 2012 рiк, що закiнчився, в сумi 1,58 грн. Компанiя у 2012 роцi нараховувала та виплачувала дивiденди за 2011 рiк. Рiшення прийнято рiчними загальними зборами акцiонерiв, що вiдбулися 30 березня 2012 року (Протокол № 1/2012). 11. Виплати працiвникам. У вiдповiдностi до МСБО 19 ?Виплати працiвникам? компанiя розкриває iнформацiю стосовно короткострокових виплат працiвникам за 2012 рiк , таких як заробiтна плата, оплаченi щорiчнi вiдпустки та премiї, а також виплати на соцiальне забезпечення. Заробiтної плати, оплати щорiчних вiдпусток та премiй за 2012 рiк нараховано в сумi 8949 тис. грн., єдиний соцiальний внесок за 2012 рiк нараховано в сумi 3381 тис. грн. За станом на 31 грудня 2012 року у звiтi про фiнансовий стан Компанiї визначено поточну заборгованiсть за виплатами працiвникам в сумi 147 тис. грн. Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв Компанiї за 2012 рiк складає 176 осiб. 12. Джерела невизначеностi оцiнки. Деякi суми, включенi до фiнансової звiтностi, а також пов?язанi з ними розкриття iнформацiї вимагають вiд управлiнського персоналу Компанiї здiйснення припущень вiдносно сум або умов, якi не можуть бути точно вiдомi на дату пiдготовки звiтностi. Управлiнський персонал Компанiї проводить оцiнки на постiйнiй основi, виходячи з результатiв i досвiду минулих перiодiв, консультацiй фахiвцiв, тенденцiй та iнших методiв, якi керiвництво вважає прийнятними за певних обставин, а також виходячи з прогнозiв щодо того, як вони можуть змiнитися в майбутньому. Однак невизначенiсть цих припущень i оцiночних значень може призвести до результатiв, якi можуть вимагати суттєвих коригувань вартостi активу або зобов?язання, стосовно яких здiйснюються такi припущення та оцiнки, в майбутньому. Основнi невизначеностi: амортизацiя основних засобiв, нематерiальних активiв ?рунтується на здiйснених управлiнським персоналом оцiнках майбутнiх строкiв корисного використання цих активiв. Оцiнки можуть змiнюватися пiд впливом технологiчного розвитку, конкуренцiї, змiни ринкових умов та iнших чинникiв, котрi важко передбачити. Подiбнi змiни можуть призвести до змiн очiкуваних строкiв корисного використання та амортизацiйних вiдрахувань. 13. Зв`язанi сторони. Компанiя у вiдповiдностi до МСБО 24 ?Розкриття iнформацiї про зв?язанi сторони? розкриває iнформацiю щодо зв?язаних осiб у фiнансовiй звiтностi за 2012 рiк. Зв?язаною особою Компанiї є акцiонер, що утримує 43,87 % статутного капiталу Компанiї та акцiонер, який утримує 36,19 % статутного капiталу Компанiї : Зв?язаними особами Компанiї є члени провiдного управлiнського персоналу: Голова правлiння ? Зубарєв Олег Олексiйович. Виконавчий директор ? Шабанов Сергiй Вiкторович. 14. Подiї пiсля звiтної дати. У вiдповiдностi до МСБО10 ?Подiї пiсля звiтного перiоду? компанiя визначає сприятливi та несприятливi подiї, якi вiдбуваються з кiнця звiтного перiоду до дати затвердження фiнансової звiтностi за 2012 рiк до випуску. Компанiя стверджує, що не вiдбувалось нiяких подiй пiсля звiтної дати, якi могли б вплинути на фiнансову звiтнiсть за 2012 рiк. Також не вiдбувалося нiяких подiй, якi могли б вимагати коригування фiнансової звiтностi за 2012 рiк. Виконавчий директор Шабанов С.В. Головний бухгалтер Недiна Г.А.


3. Основні відомості про емітента

3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

3.1.1. Повне найменування

Публiчне акцiонерне товариство "Гайворонський спецiалiзований кар'єр"

3.1.2. Скорочене найменування (за наявності)

ПАТ " Гайворонський спецкар'єр"

3.1.3. Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

3.1.4. Поштовий індекс

26300

3.1.5. Область, район

Кіровоградська, Гайворонський

3.1.6. Населений пункт

Гайворон

3.1.7. Вулиця, будинок

Кар'єрський 2

 

3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента

3.2.1. Серія і номер свідоцтва

А00 №588504

3.2.2. Дата державної реєстрації

07.04.2011

3.2.3. Орган, що видав свідоцтво

Гайворонська державна адмiнiстрацiя

3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.)

300000.00

3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.)

300000.00

 

3.3. Банки, що обслуговують емітента

3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

ПАТ "Укрсоцбанк"

3.3.2. МФО банку

300023

3.3.3. Поточний рахунок

26007000053756

 

3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

 

КФ КБ "Приватбанк"

 

3.3.5. МФО банку

 

323583

 

3.3.6. Поточний рахунок

 

26004052902609

 

 

3.4. Основні види діяльності

08.12

Добування пiску, гравiю, глин i каолiну

 

 

 

 

 

3.5. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

 

Вид діяльності

Номер ліцензії (дозволу)

Дата видачі

Державний орган, що видав

Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)

1

2

3

4

5

Видобування

375

09.11.1995

Державна служба геологiї та надр України

09.11.2015

Опис

Родовище мiгматитiв експлуатується з 1938 року.

 

 

3.6. Відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств

 

Найменування об'єднання

Місцезнаходження об'єднання

Асоцiацiя "Виробникiв нерудних будiвельних матерiалiв України"

м.Київ вул.Гришка буд.9

Опис

Асоцiацiя створена з метою представництва iнтересiв членiв асоцiацiї в органах државної влади, забезпечення зв'язкiв з громадкiстю та з метою постiйної координацiї господарської дiяльностi членiв без права втручання в їх виробничу та комерцiйну дiяльнiсть.

 

5. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

За 2012 рiк середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв становила 178 особи, за сумiсництвом- особи. Фонд оплати працi становив 8949 тис.грн в порiвняннi з 2011 роком фонд оплати працi зрiс на 17 % у зв"язку з ростом продуктивностi працi на 15,4 %. Середня заробiтна плата зросла на 14.5 %. Згiдно з кадровою програмою ведеться щорiчна пiдготовка робiтникiв, провiдних спецiальностей та пiдвищення їх квалiфiкацiї, а також пiдготовка iнженерних працiвникiв гiрничих професiй. Сформований достатнiй кадровий резерв працiвникiв.

6. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

6.1.1. Посада

Голова правлiння

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Зубарєв Олег Олексiйович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

 

6.1.4. Рік народження**

1957

6.1.5. Освіта**

Вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

28

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ВАТ " Гайворонський спецкар'єр" - голова правлiння

6.1.8. Опис

Особа не дала згоди на розкриття паспортних даних. Повноваження голови правлiння регламентуються Статутом ПАТ "Гайворонський спецкар'єр", внутрiшнiми нормативними документами. До повноважень голови правлiння вiдноситься керiвництво дiяльнiстю Товариства, представлення його iнтересiв у вiдносинах з iншими органiзацiями. Обов'язками олови правлiння є органiзацiя виконання завдань, наданих загальними зборами та наглядовою радою Товариства, забезпечення належного використання виробничих потужностей Товариства для рентабельної дiяльностi пiдприємства. Голова правлiння представляє Товариство без довiреностi у вiдносинах з iншими юридичними та/або фiзичними особами, державними та iншими органами, органiзацiями, установами. Винагороду за виконання посадових обов'язкiв голова правлiння в звiтному роцi отримував згiдно штатного розпису. В натуральнiй формi винагорода не виплачувалася. Змiни голови правлiння в звiтному роцi не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини голова правлiння не має. Голова правлiння не обiймає посади на iнших пiдприємствах.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада

Член правлiння

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Недiна Галина Антонiвна

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

 

6.1.4. Рік народження**

1957

6.1.5. Освіта**

Вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

28

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ВАТ " Гайворонський спецкар'єр"-головний бухгалтер

6.1.8. Опис

Особа не дала згоди на розкриття паспортних даних. До повноважень головного бухгалтера вiдноситься органiзацiя i ведення бухгалтерського облiку на пiдприємствi. Обов'язками головного бухгалтера є забезпечення ведення бухгалтерського облiку, дотримання єдиних методологiчних засад, встановлених Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", з урахуванням особливостей дiяльностi пiдприємства i технологiї оброблення облiкових даних, органiзацiя контролю за вiдображенням на рахунках бухгалтерського облiку всiх господарських операцiй. Винагороду за виконання посадових обов'язкiв головний бухгалтер в звiтному роцi отримував згiдно штатного розпису. В натуральнiй формi винагорода не виплачувалася. Змiни головного бухгалтера в звiтному роцi не було.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини головний бухгалтер не має. Головний бухгалтер не обiймає посад на iнших пiдприємствах.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада

член правлiння

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Шабанов Сергiй Вiкторович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

 

6.1.4. Рік народження**

1956

6.1.5. Освіта**

Вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

20

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ВАТ " Гайворонський спецкар'єр"- виконавчий директор

6.1.8. Опис

Особа не дала згоди на розкриття паспортних даних. Повноваження члена правлiння регламентується статутом ПАТ " Гайворонський спецкар'єр" та внутрiшнiми нормативними документами. Винагороду за виконання посадових виконавчий директор в звiтному роцi отримував згiдно штатного розпису. В натуральнiй формi винагорода не виплачувалася. Змiни члена правлiння в звiтному роцi не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини голова правлiння не має. Непогашеної судимостi не має.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада

член правлiння

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Бєльський Василь Валерiйович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

 

6.1.4. Рік народження**

1982

6.1.5. Освіта**

Вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

4

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ВАТ " Гайворонський спецкар'єр"- головний iнженер

6.1.8. Опис

Особа не дала згоди на розкриття паспортних даних. Повноваження члена правлiння регламентується статутом ПАТ " Гайворонський спецкар'єр" та внутрiшнiми нормативними документами. Винагороду за виконання посадових обов'язкiв член правлiння в звiтному роцi отримував згiдно штатного розпису. В натуральнiй формi винагорода не виплачувалася. Змiни члена правлiння в звiтному роцi не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини голова правлiння не має. Непогашеної судимостi не має.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада

Член правлiння

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Орел Анатолiй Борисович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

 

6.1.4. Рік народження**

1955

6.1.5. Освіта**

Вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

17

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ВАТ " Гайворонський спецкар'єр"- економiст-фiнансист

6.1.8. Опис

Особа не дала згоди на розкриття паспортних даних. Повноваження члена правлiння регламентується статутом ПАТ " Гайворонський спецкар'єр" та внутрiшнiми нормативними документами. Винагороду за виконання посадових обов'язкiв член правлiння в звiтному роцi отримував згiдно штатного розпису. В натуральнiй формi винагорода не виплачувалася. Змiни члена правлiння в звiтному роцi не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини голова правлiння не має. Непогашеної судимостi не має.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада

Голова наглядової ради

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Кучкiн Сергiй Петрович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

 

6.1.4. Рік народження**

0

6.1.5. Освіта**

д/н

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

0

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Кiровоградгранiт-Технiчний директор

6.1.8. Опис

Особа не дала згоди на розкриття паспортних даних. Повноваження голови наглядової ради регламентуються статутом ПАТ " Гайворонський спецкар'єр" та внутрiшнiми нормативними документами. До повноважень голови наглядової ради вiдноситься представлення iнтересiв акцiонерiв в перервi мiж проведенням загальних зборiв акцiонерiв шляхом прийняття рiшень на засiданнях наглядової ради Обов'язками голови наглядової ради є керiвництво та координацiя дiяльностi наглядової ради для належного виконання наглядовою радою своїх функцiй, передбачених статутом товариства. Винагороду за виконання посадових обов'язкiв голова наглядової ради в звiтному роцi не отримував. Змiни голови наглядової ради в звiтному роцi не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини голова наглядової ради не має.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада

Член наглядової ради

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Янголенко Василь Васильович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

 

6.1.4. Рік народження**

1937

6.1.5. Освіта**

Вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

15

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ВАТ " Гайворонський спецкар'єр"-головний маркшейдер

6.1.8. Опис

Особа не дала згоди на розкриття паспортних даних. Повноваження члена наглядової ради регламентуються статутом ПАТ " Гайворонський спецкар'єр" та внутрiшнiми нормативними документами. До повноважень члена наглядової ради вiдноситься представлення iнтересiв акцiонерiв в перервi мiж проведенням загальних зборiв акцiонерiв шляхом прийняття рiшень на засiданнях наглядової ради ради Обов'язками члена наглядової ради є брати участь у засiданнях наглядової ради для забезпечення прийняття наглядовою радою рiшень, що стосуються дiяльностi Товариства. Винагороду за виконання посадових обов'язкiв член наглядової ради в звiтному роцi не отримував. Змiни члена наглядової ради в звiтному роцi не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини член наглядової ради не має.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада

Член наглядової ради

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Осiпчук Анатолiй Станiславович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

 

6.1.4. Рік народження**

1953

6.1.5. Освіта**

Вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

18

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ВАТ " Гайворонський спецкар'єр"- начальник гiрничої дiльницi

6.1.8. Опис

Особа не дала згоди на розкриття паспортних даних. Повноваження члена наглядової ради регламентуються статутом ПАТ " Гайворонський спецкар'єр" та внутрiшнiми нормативними документами. До повноважень члена наглядової ради вiдноситься представлення iнтересiв акцiонерiв в перервi мiж проведенням загальних зборiв акцiонерiв шляхом прийняття рiшень на засiданнях наглядової ради ради Обов'язками члена наглядової ради є брати участь у засiданнях наглядової ради для забезпечення прийняття наглядовою радою рiшень, що стосуються дiяльностi Товариства. Винагороду за виконання посадових обов'язкiв член наглядової ради в звiтному роцi не отримував. Змiни члена наглядової ради в звiтному роцi не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини член наглядової ради не має.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада

Член наглядової ради

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Вiтюк Володимир Iванович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

 

6.1.4. Рік народження**

1961

6.1.5. Освіта**

Вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

18

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ВАТ " Гайворонський спецкар'єр"- начальник автотранспортної дiльницi

6.1.8. Опис

Особа не дала згоди на розкриття паспортних даних. Повноваження члена наглядової ради регламентуються статутом ПАТ " Гайворонський спецкар'єр" та внутрiшнiми нормативними документами. До повноважень члена наглядової ради вiдноситься представлення iнтересiв акцiонерiв в перервi мiж проведенням загальних зборiв акцiонерiв шляхом прийняття рiшень на засiданнях наглядової ради ради Обов'язками члена наглядової ради є брати участь у засiданнях наглядової ради для забезпечення прийняття наглядовою радою рiшень, що стосуються дiяльностi Товариства. Винагороду за виконання посадових обов'язкiв член наглядової ради в звiтному роцi не отримував. Змiни члена наглядової ради в звiтному роцi не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини член наглядової ради не має.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада

Член наглядової ради

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Кроть Сергiй Олексiйович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

 

6.1.4. Рік народження**

1963

6.1.5. Освіта**

Вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

3

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ВАТ " Гайворонський спецкар'єр"- начальник лабораторiї

6.1.8. Опис

Особа не дала згоди на розкриття паспортних даних. Повноваження члена наглядової ради регламентуються статутом ПАТ " Гайворонський спецкар'єр" та внутрiшнiми нормативними документами. До повноважень члена наглядової ради вiдноситься представлення iнтересiв акцiонерiв в перервi мiж проведенням загальних зборiв акцiонерiв шляхом прийняття рiшень на засiданнях наглядової ради ради Обов'язками члена наглядової ради є брати участь у засiданнях наглядової ради для забезпечення прийняття наглядовою радою рiшень, що стосуються дiяльностi Товариства. Винагороду за виконання посадових обов'язкiв член наглядової ради в звiтному роцi не отримував. Змiни члена наглядової ради в звiтному роцi не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини член наглядової ради не має.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада

Голова ревiзiйної комiсiї

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Орлик Тетяна Iллiвна

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

 

6.1.4. Рік народження**

1971

6.1.5. Освіта**

Вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

0

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ВАТ " Гайворонський спецкар'єр"- бухгалтер

6.1.8. Опис

Особа не дала згоди на розкриття паспортних даних. Повноваження голови ревiзйної комiсiї регламентуються статутом ПАТ " Гайворонський спецкар'єр" та внутрiшнiми нормативними документами. До повноважень голови ревiзйної комiсiї вiдноситься здiйснення контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства. Обов'язками голови ревiзйної комiсiї є забезпечення проведення своєчасних перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi товариства шляхом складання висновкiв та актiв. Винагороду за виконання посадових обов'язкiв голова ревiзiйної комiсiї в звiтному роцi не отримував. В натуральнiй формi винагорода не виплачувалася. Змiни голови ревiзйної комiсiї в звiтному роцi не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини голови ревiзйної комiсiї не має.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.


6.2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

 

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Дата внесення до реєстру

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Голова правлiння

Зубарєв Олег Олексiйович

 

 

2171332

36.18000000000

2171332

0

0

0

Член правлiння

Недiна Галина Антонiвна

 

 

525

0.00870000000

525

0

0

0

Член правлiння

Шабанов Сергiй Вiкторович

 

 

417472

6.95780000000

417472

0

0

0

Член правлiння

Бельський Василь Валерiйович

 

 

0

0.00000000000

0

0

0

0

Член правлiння

Орел Анатолiй Борисович

 

 

0

0.00000000000

0

0

0

0

Голова наглядової ради

Кучкiн Сергiй Петрович

 

 

100

0.00061000000

100

0

0

0

Член наглядової ради

Янголенко Василь Васильович

 

 

3335

0.05580000000

3335

0

0

0

Член наглядової ради

Осiпчук Анатолiй Станiславович

 

 

2725

0.04541000000

2725

0

0

0

Член наглядової ради

Вiтюк Володимир Iванович

 

 

3527

0.05878000000

3527

0

0

0

Член наглядової ради

Кроть Сергiй Олексiйович

 

 

0

0.00000000000

0

0

0

0

Голова ревiзiйної комiсiї

Орлик Тетяна Iллiвна

 

 

315

0.00530000000

315

0

0

0

Усього

2599331

43.31240000000

2599331

0

0

0

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.


7. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Дата внесення до реєстру

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи*

Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт**

Дата внесення до реєстру

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

Фiзична особа1

 

 

2632207

43.87011000000

2632207

0

0

0

Фiзична особа2

 

 

3171332

36.18880000000

3171332

0

0

0

Усього

4803539

80.05891000000

4803539

0

0

0

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.
** Не обов'язково для заповнення.


8. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів*

чергові

позачергові

X

 

Дата проведення

29.03.2013

Кворум зборів**

87.370000000000

Опис

1. Обрання голови та секретаря Загальних зборiв, лiчильної комiсiї ПАТ "Гайворонський спецкар'єр". 2. Звiт голови правлiння ПАТ "Гайворонський спецкар'єр" про результати фiнансово-господарської дiяльностi ПАТ "Гайворонський спецкар'єр" за 2012 рiк 3. Звiт ревiзiйної комiсiї ПАТ "Гайворонський спецкар'єр" за 2012 рiк 4. Звiт Спостережної ради ПАТ "Гайворонський спецкар'єр" за 2012 рiк. 5. Затвердження рiчного звiту та балансу за 2012 рiк. Порядок розподiлу прибутку за 2012 рiк. № Питання порядку денного Проекти Рiшень Рiшення Кiлькiсть голосiв (шт.., %) 1. Обрання голови та секретаря Загальних зборiв, лiчильної комiсiї ПАТ "Гайворонський спецкар'єр". 1.1 Обрати головою зборiв- голову наглядової ради Кучкiна С.П., секретарем - члена наглядової ради Янголенка В.В. 1.2 Обрати лiчильну комiсiю: Лукавецька В.П.-голова комiсiї; 4. 2.Пилипишина Л.О. -член комiсiї; 5. 3.Одайська Т.Г.- член комiсiї. "ЗА" 5242488 87,37% "ПРОТИ" 0 "УТРИМАВСЯ" 0 2. Звiт голови правлiння ПАТ "Гайворонський спецкар'єр" про результати фiнансово-господарської дiяльностi ПАТ "Гайворонський спецкар'єр" за 2012 рiк. Звiт голови правлiння ПАТ " Гайворонський спецкар'єр" про результати фiнансово-господарської дiяльностi ПАТ "Гайворонський спецкар'єр" за 2012 рiк затвердити. "ЗА" 5242488 87,37% "ПРОТИ" 0 "УТРИМАВСЯ" 0 3. Звiт ревiзiйної комiсiї ПАТ "Гайворонський спецкар'єр" за 2012 рiк Звiт ревiзiйної комiсiї ПАТ "Гайворонський спецкар'єр" за 2012 рiк затвердити. "ЗА" 5242488 87,37% "ПРОТИ" 0 "УТРИМАВСЯ" 0 4. Затвердження звiту Спостережної ради ПАТ"Гайворонський спецкар'єр" за 2012 рiк Звiт Спостережної ради ПАТ"Гайворонський спецкар'єр" за 2012 рiк затвердити. "ЗА" 5242488 87,37% "ПРОТИ" 0 "УТРИМАВСЯ" 0 5. Затвердження рiчного звiту та балансу за 2012 рiк. Порядок розподiлу прибутку за 2012 рiк. Рiчний звiт i баланс ПАТ "Гайворонський спецкар'єр" за 2012 рiк затвердити. Чистий прибуток отриманий товариством у 2011 роцi направити : на дивiденди-25% в сумi 2 млн 370 тис.грн "ЗА" 5242488 87,37% "ПРОТИ" 0 "УТРИМАВСЯ" 0 "ПРОТИ" 0 "УТРИМАВСЯ" 0 Нiхто не подавав пропозицiй до перелiку питань порядку денного.

 


9. Інформація про дивіденди

 

За результатами звітнього періоду

За результатами періоду, що передував звітньому

за простими акціями

за привілейованими акціями

за простими акціями

за привілейованими акціями

Сума нарахованих дивідендів, грн.

1725301.000

0.000

1270200.000

0.000

Нарахування дивідендів на одну акцію, грн.

0.288

0.000

0.212

0.000

Сума виплачених дивідендів, грн.

1507333.000

0.000

2060978.000

0.000

Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів

26.06.2013

 

26.06.2012

 

Дата виплати дивідендів

01.07.2013

 

01.07.2012

 

Опис

29.03.2013 року на чергових рiчних зборах акцiонерiв було прийняте рiшення про виплату дивiдендiв. Дата складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв 26.06.2013 року, дивiденди будуть виплачуватися 2 мiсяцi через касу пiдприємства, акцiонерiа-робiтникам пiдприємства на зарплатний картковий рахунок, iногороднiм- за їхнiм запитом, при обов"язковому пред'явленнi iдентифiкацiйного кода. Сума дивiдендiв складає 2 млн 370 тис.грн.


10. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудиторська фiрма "Аналiтик-Аудит-Центр"

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

37231745

Місцезнаходження

25001 Україна Кіровоградська Кiровоградський Кiровоград Ушакова 1А к.511

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

4381

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Аудиторська палата України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

23.09.2010

Міжміський код та телефон

0522274285

Факс

0522274285

Вид діяльності

Дiяльнiсть у сферi бухгалтерського облiку та аудиту

Опис

Згiдно договору № 34 вiд 03 квiтня 2013 року проведено перевiрку достовiрностi та повноти фiнансової звiтностi Публiчного акцiонерного товариства ?Гайворонський спецкар`єр? за станом на 31 грудня 2012 року. Перевiрку розпочато ? 03 квiтня 2013 року, закiнчено ? 12 квiтня 2013 року

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Фiнансова компанiя "Дельта"

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

35158559

Місцезнаходження

18000 Україна Кіровоградська Черкаський Черкаси Байди Вишневецького 37 оф.402

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АВ393913

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Дердавна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

18.04.2012

Міжміський код та телефон

04722330941

Факс

0472330942

Вид діяльності

Депозитарна дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв

Опис

д/н

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

Всеукраїнський депозитарiй цiнних паперiв

Організаційно-правова форма

Підприємства

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

35917889

Місцезнаходження

04107 Україна Київська Київський Київ Тропiнiна 7-Г

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АВ498004

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

ДКЦФР

Дата видачі ліцензії або іншого документа

12.11.2009

Міжміський код та телефон

0445854242

Факс

0444810099

Вид діяльності

Депозитарна дiяльнiсть

Опис

У 2013 роцi реєстр акцiонерiв передано до Нацiонального депозитарiю цiнних паперiв згiдно законодавства.

 


11. Відомості про цінні папери емітента

11.1. Інформація про випуски акцій

 

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Міжнародний ідентифікаційний номер

Тип цінного паперу

Форма існування та форма випуску

Номінальна вартість акцій (грн.)

Кількість акцій (штук)

Загальна номінальна вартість (грн.)

Частка у статутному капіталі (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

05.08.2010

73/11/1/10

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку Кiровоградське територальне управлiння

UA4000147201

Похідні цінні папери (деривативи) Опціони (на інший базовий актив) на пред"явника

Бездокументарна Іменні

0.050

6000000

300000.000

100.000000000000

Опис

В звiтному роцi Товариство цiннi папери не випускало, рiшення про їх випуск не приймало.. Заяви про включення цiнних паперiв до лiстингу Товариством не подавалися. Товариство здiйснило випуск лише простих iменних акцiй, iншi цiннi папери Товариством не випускались.

 


12. Опис бізнесу

Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ)

Важливих подiй розвитку, в тому числi злиття, подiл, приєднання, перетворення, видiл у 2011 роцi не вiдбувалось.

Про організаційну структуру емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом

Дочiрнiх пiдприємств, фiлiй у 2012 роцi товариство не має i не утворювало.

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій

Пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб, що мали мiсце протягом 2012 року не надходило.

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)

Згiдно чинного законодавства.

Текст аудиторського висновку

Публiчне акцiонерне товариство "Гайворонський спецкар`єр" обрало датою переходу на Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi 1 сiчня 2012 року. Враховуючи те, що 2012 рiк є перехiдним перiодом, iснують певнi обмеження щодо повного застосування Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi, так вимоги МСФЗ 1"Перше застосування Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi" та МСБО 1"Подання фiнансової звiтностi? виконанi достатньо, але не в повному обсязi.

Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформація про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення на ринку; інформація про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання

Основний вид продукцiї-висококонкурентний кубовидний щебiнь виробляється з власного родовища пiдприємства, запасiв якого достатньо на протязi 50 рокiв. Основнi ринки збуту-Росiя, Молдова, Україна. Рiвень конкуренцiї досить значний. Переважна кiлькiсть споживачiв працюють на протязi багатьох рокiв. Виробництво та збут продукцiї значною мiрою залежать вiд сезонного попиту. Для розширення ринку збуту та пiдвищення конкурентноспроможностi придiляється велика увага пiдвищенню якостi продукцiї та розширенню асортимента, впроваджуються у виробництво значнi технiчнi та технологiчнi оновлення.

Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування

Ведеться постiйна робота по вдосконаленню технологiчних процесiв,направлених на поглиблену переробку сировини. Для цього встановлено нову потужну лiнiю по вимиванню пiску з вiдсiву фракцiї 0-2 мм. Щорiчно оновлюються основнi фонди пiдприємства. За останнi 5 рокiв придбанi автонавантажувачi Камацу, Хюндай, Фотон, автосамоскиди Каматсу, Белаз, Фотон, Фав, екскаватор Хюндай, станок буровий СБШ-250 МНА. Для покращення енергозабезпечення побудована пiдстанцiя ТП-35/6.Працює лiнiя по вимиванню пiску з гранiтного вiдсiву, проведена реконструкцiя лiнiї СМД-111, завершено монтаж роторної дробарки ДIВ-250. Встановлено новi грохоти ГВЧ-7х2, ГВI-8х2.Збудований конвеєр довжиною 250 м, який замiнить доставку щебеню автотранспортом.

Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, інформація щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення

Основнi засоби є власнiстю пiдприємства, постiйно оновлюються. Суттєва екологiчна проблема-запиленiсть виробничої територiї. Капiтальне будiвництво проводиться переважно власними силами.

Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень

Суттєва залежнiсть вiд монополiзму дiяльностi державних органiв.

Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства

У 2012 роцi штрафних санкцiй (штраф, пеня, неустойка) i компенсацiй за порушення законодавства не було.

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента

На товаристi власнi джерела фiнансування.

Інформацію про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих договорів

Всi укладенi договора та контракти виконанi.

Стратегію подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)

Нарощування випуску кубовидного щебеню. Випуск пiску з вiдсiвiв гранiтного щебеню.

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік

У 2012 роцi продовжено розробку нового кар'єра.

Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається

1) 27.09.2012 року № 117012а-315/12 за позовом ПАТКК до Гайворонської МДПI Кiровоградської областi ДПС-Про визнання протиправним та скасування ППР № 0000792200 вiд 07.09.2012 р. Цiна позову 307900 грн. Кiровоградський окружний адмiнiстративний суд. Ухвалою вiд 14.12.2012 р. у справi № 1170/2-а-3152/12 зупинено провадження у справi до набуття законної сили судового рiшення у адмiнiстративнiй справi № 1170/2а-4135/12. 2) 06.12.2012 р. № 1170/2а-4135/12 за позовом ПАТКК до Гайворонської МДПI Кiровоградської областi ДПС- Про визнання протиправними та скасування ППР № 0000552200 та № 000054220 вiд 08.06.2012 р.. ЦIна позову 489 127,00 грн.- Кiровоградський окружний адмiнiстративний суд. Постановою Кiровоградського окружного адмiнiстративного суду вiд 14.03.2013 р.. Позов задоволено. Постанову оскаржено вiдповiдним до Днiпропетровського апеляцiйного адмiнiстративного суду. 3) 09.11.2012 р. № АС 24м12012 порушено провадження до SRL "DSK GROUP" (Молдова) -Про стягнення заборгованостi у розмiрi 55001,63 доларiв США.- Мiжнародний комерцiйний арбiтражний суд при Торгово-промисловiй палатi України.- Справа знаходиться на розглядi.

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі

Рентабельнiсть виробництва становить 28%.


13. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

 

Найменування основних засобів

Власні основні засоби (тис. грн.)

Орендовані основні засоби (тис. грн.)

Основні засоби, всього (тис. грн.)

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

1. Виробничого призначення:

14468.000

12905.000

0.000

0.000

14468.000

12905.000

будівлі та споруди

3291.000

3028.000

0.000

0.000

3291.000

3028.000

машини та обладнання

8725.000

7126.000

0.000

0.000

8725.000

7126.000

транспортні засоби

2427.000

2722.000

0.000

0.000

2427.000

2722.000

інші

25.000

29.000

0.000

0.000

25.000

29.000

2. Невиробничого призначення:

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

будівлі та споруди

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

машини та обладнання

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

транспортні засоби

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

інші

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

Усього

14468.000

12905.000

0.000

0.000

14468.000

12905.000

Опис

Товариство облiковує основнi засоби у вiдповiдностi до МСБО 16 "Основнi засоби". Товариство визнає основними засобами матерiальнi об`єкти, що їх: - утримують для використання у виробництвi або постачаннi товарiв, чи наданнi послуг для надання в оренду або для адмiнiстративних цiлей; - використовують за очiкуванням протягом бiльше одного року та грошовою вартiстю бiльше 2500,00 грн. Компанiя встановлює такi групи основних засобiв та строки корисної експлуатацiї: ------------------------------------------------------------------ | Групи | Строки | | | корисної експлуатацiї | |--------------------------------+-------------------------------| |група 1 - земельнi дiлянки | - | |--------------------------------+-------------------------------| |група 2 - капiтальнi витрати на | 15 | |полiпшення земель, не пов'язанi | | |з будiвництвом | | |--------------------------------+-------------------------------| |група 3 - будiвлi, | 20 | |--------------------------------+-------------------------------| |споруди, | 15 | |--------------------------------+-------------------------------| |передавальнi пристрої | 10 | |--------------------------------+-------------------------------| |група 4 - машини та обладнання | 5 | |--------------------------------+-------------------------------| |з них: | | |--------------------------------+-------------------------------| |електронно-обчислювальнi машини,| 2 | |iншi машини для автоматичного | | |оброблення iнформацiї, пов'язанi| | |з ними засоби зчитування або | | |друку iнформацiї, пов'язанi з | | |ними комп'ютернi програми (крiм | | |програм, витрати на придбання | | |яких визнаються роялтi, та/або | | |програм, якi визнаються | | |нематерiальним активом), iншi | | |iнформацiйнi системи, | | |комутатори, маршрутизатори, | | |модулi, модеми, джерела | | |безперебiйного живлення та | | |засоби їх пiдключення до | | |телекомунiкацiйних мереж, | | |телефони (в тому числi | | |стiльниковi), мiкрофони i рацiї,| | |вартiсть яких перевищує 2500 | | |гривень | | |--------------------------------+-------------------------------| |група 5 - транспортнi засоби | 5 | |--------------------------------+-------------------------------| |група 6 - iнструменти, прилади, | 4 | |iнвентар (меблi) | | |--------------------------------+-------------------------------| |група 7 - тварини | 6 | |--------------------------------+-------------------------------| |група 8 - багаторiчнi насадження| 10 | |--------------------------------+-------------------------------| |група 9 - iншi основнi засоби | 12 | |--------------------------------+-------------------------------| |група 10 - бiблiотечнi фонди | 3 | |--------------------------------+-------------------------------| | |група 12 - тимчасовi | 5 | |(нетитульнi) споруди | | |--------------------------------+-------------------------------| |група 13 - природнi ресурси | - | |--------------------------------+-------------------------------| |група 14 - iнвентарна тара | 6 | |--------------------------------+-------------------------------| |група 15 - предмети прокату | 5 | |--------------------------------+-------------------------------| |група 16 - довгостроковi | 7 | |бiологiчнi активи | ------------------------------------------------------------------ |група 17 ? капiтальне будiвництво | - | ------------------------------------------------------------------ | група 18 ? придбання основних засобiв | - ! ------------------------------------------------------------------ ! група 19 ? виготовлення ! - ! основних засобiв Станом на 31 грудня 2012 року первiсна вартiсть основних засобiв становить 41110 тис.грн, знос-28 205 тис.грн. Ступiнь зносу основних засобiв складає 31%.

 

13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

 

Найменування показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)

56004.000

48459.000

Статутний капітал (тис. грн.)

300.000

300.000

Скоригований статутний капітал (тис. грн)

300.000

300.000

Опис

Розрахунок вартостi чистих активiв Публiчного акцiонерного товариства "Гайворонський спецкар`єр" за станом на 31 грудня 2012 року проведено у вiдповiдностi до положень п.3 ст.155 "Статутний капiтал акцiонерного товариства" Цивiльного кодексу України, а також з урахуванням "Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерного товариства", схвалених Рiшенням ДКЦПФР вiд 17.11.2004 р. № 485 i розраховується шляхом вирахування iз суми активiв, прийнятих до розрахунку, суми його зобов`язань, прийнятих до розрахунку.

Висновок

Сума активiв товариства на 31 грудня 2012 року становить 59419,0 тис. грн., сума зобов`язань товариства становить 3415,0 тис. грн. Вартiсть чистих активiв товариства за станом на 31 грудня 2012 року визначено в сумi 56004,0 тис. грн. Для порiвняння скоригований статутний капiтал товариства на 31 грудня 2012 року становить 300,0тис. грн. За даними розрахунку ми висловлюємо думку, що розрахункова вартiсть чистих активiв Публiчного акцiонерного товариства "Гайворонський спецкар`єр" за станом на 31 грудня 2012 року вiдповiдає вимогам чинного законодавства, а саме статтi 155 Цивiльного кодексу України № 435-IV вiд 16.01.2003р. (зi змiнами та доповненнями).

 

13.3. Інформація про зобов'язання емітента

 

Види зобов'язань

Дата виникнення

Непогашена частина боргу (тис. грн.)

Відсоток за користування коштами (відсоток річних)

Дата погашення

Кредити банку

X

0.000

X

X

у тому числі:

 

Зобов'язання за цінними паперами

X

0.000

X

X

у тому числі:

 

за облігаціями (за кожним випуском):

X

0.000

X

X

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):

X

0.000

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):

X

0.000

X

X

за векселями (всього)

X

0.000

X

X

за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом):

X

0.000

X

X

за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):

X

0.000

X

X

Податкові зобов'язання

X

1103.000

X

X

Фінансова допомога на зворотній основі

X

0.000

X

X

Інші зобов'язання

X

2312.000

X

X

Усього зобов'язань

X

3415.000

X

X

Опис:

Визнання та оцiнка зобов'язання в товариствi проводиться, якщо iснує ймовiрнiсть зменшення економiчних вигiд у майбутньому внаслiдок його погашення. На дату балансу товариство не має довгострокових зобов'язань.

 

13.4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

 

№ з/п

Основний вид продукції

Обсяг виробництва

Обсяг реалізованої продукції

у натуральній формі (фізична од. вим.)

у грошовій формі (тис.грн.)

у відсотках до всієї виробленої продукції

у натуральній формі (фізична од. вим.)

у грошовій формі (тіс. грн.)

у відсотках до всієї реалізованої продукції

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Щебiнь гранiтний

660 тис.м.куб

40515.00

100.00

528

40314.00

80.00

 

13.5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

 

№ з/п

Склад витрат*

Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)

1

2

3

1

Амортизацiя

12.60

2

Матерiали

10.60

3

Електроенергiя

10.80

4

Паливнi матерiали

15.00

5

Заробiтна плата

28.40

6

Єдиний соцiальний внесок

10.50

7

Вибуховi роботи

8.70

8

Податки

1.20

9

Iншi

2.20

* Зазначаються витрати, які складають більше 5% від собівартості реалізованої продукції.


ІНФОРМАЦІЯ
про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

 

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

 

№ з/п

Рік

Кількість зборів, усього

У тому числі позачергових

1

2012

1

0

2

2011

1

0

3

2010

2

1

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

 

 

Так

Ні

Реєстраційна комісія

X

 

Акціонери

 

X

Реєстратор

 

X

Депозитарій

 

X

Інше (запишіть): Рiшенням наглядової ради була створена реєстрацiйна комiсiя.

Ні

 

Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

 

 

Так

Ні

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку

 

X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

 

X

 

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

 

 

Так

Ні

Підняттям карток

 

X

Бюлетенями (таємне голосування)

X

 

Підняттям рук

 

X

Інше (запишіть): Контроль за ходом реєстрацiї акцiонерiв або їх представникiв для участi в останнiх загальних зборах проводили члени наглядової ради.

Ні

 

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?

 

 

Так

Ні

Реорганізація

 

X

Внесення змін до статуту товариства

 

X

Прийняття рішення про зміну типу товариства

 

X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

 

X

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства

 

X

Обрання голови та членів наглядової ради, прийняття рішення про припинення їх повноважень

 

X

Обрання голови та членів ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень

 

X

Інше (запишіть): Останнi позачерговi збори скликалися по питаннях переведення випуску iменних цiнних паперiв акцiй ВАТ " Гайворонський спецкар'єр" з документарної форми iснування в баздокументарну форму iснування (дематерiалiзацiя). Протокол № 2/2010 вiд 19 липня 2010 року.

Так

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)

Ні

 

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

 

Який склад наглядової ради (за наявності)?

 

 

(осіб)

Кількість членів наглядової ради

5

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві

4

Кількість представників держави

0

Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій

0

Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій

5

Кількість представників акціонерів - юридичних осіб

0

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?

15

 

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

 

 

Так

Ні

Стратегічного планування

 

X

Аудиторський

 

X

З питань призначень і винагород

 

X

Інвестиційний

 

X

Інші (запишіть)

У складi наглядової ради iнших комiтетiв не створено.

Інші (запишіть)

У складi наглядової ради комiтетiв не створено.

 

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за роботу з акціонерами? (так/ні)

Ні

 

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

 

 

Так

Ні

Винагорода є фіксованою сумою

 

X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій

 

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

 

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди

X

 

Інше (запишіть)

д/н

 

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

 

 

Так

Ні

Галузеві знання і досвід роботи в галузі

 

X

Знання у сфері фінансів і менеджменту

 

X

Особисті якості (чесність, відповідальність)

 

X

Відсутність конфлікту інтересів

 

X

Граничний вік

 

X

Відсутні будь-які вимоги

X

 

Інше (запишіть): д/н

 

X

 

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

 

 

Так

Ні

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства

X

 

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками

 

X

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)

 

X

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена

 

X

Інше (запишіть)

У 2011 роцi черговими загальними зборами акцiонерiв було переобрано членiв наглядової ради, один з них був новий, робiтник пiдприжємства.

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію? (так/ні)

Так

 

Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб.

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1.00

 

Які посадові особи акціонерного товариства відповідають за зберігання протоколів загальних зборів акціонерів, засідань наглядової ради та засідань правління?

 

 

Загальні збори акціонерів

Засідання наглядової ради

Засідання правління

Члени правління (директор)

Ні

Ні

Ні

Загальний відділ

Ні

Ні

Ні

Члени наглядової ради (голова наглядової ради)

Ні

Так

Ні

Юридичний відділ (юрист)

Ні

Ні

Ні

Секретар правління

Ні

Ні

Так

Секретар загальних зборів

Так

Ні

Ні

Секретар наглядової ради

Ні

Ні

Ні

Корпоративний секретар

Ні

Ні

Ні

Відділ або управління, яке відповідає за роботу з акціонерами

Ні

Ні

Ні

Інше(запишіть): Iнших посадових осiб акцiонерного товариства, якi вiдповiдають за зберiгання протоколiв у товариствi не має.

Ні

Ні

Ні

 

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

 

 

Загальні збори акціонерів

Наглядова рада

Виконавчий орган

Не належить до компетенції жодного органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

Так

Так

Так

Ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

Ні

Так

Так

Ні

Затвердження річного фінансового звіту або балансу чи бюджету

Так

Так

Так

Ні

Обрання та відкликання голови правління

Так

Так

Ні

Ні

Обрання та відкликання членів правління

Так

Так

Ні

Ні

Обрання та відкликання голови наглядової ради

Так

Так

Ні

Ні

Обрання та відкликання членів наглядової ради

Так

Так

Ні

Ні

Обрання та відкликання голови та членів ревізійної комісії

Так

Так

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів правління

Так

Так

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради

Так

Так

Ні

Ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів правління

Так

Так

Ні

Ні

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

Так

Так

Ні

Ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій

Так

Так

Ні

Ні

Затвердження аудитора

Ні

Так

Ні

Ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

Так

Так

Ні

Ні

 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так

 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) НіЯкі документи існують у вашому акціонерному товаристві?

 

 

Так

Ні

Положення про загальні збори акціонерів

X

 

Положення про наглядову раду

X

 

Положення про виконавчий орган (правління)

X

 

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

X

 

Положення про ревізійну комісію

X

 

Положення про акції акціонерного товариства

X

 

Положення про порядок розподілу прибутку

X

 

Інше (запишіть):

д/н

 

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

 

 

Інформація розповсюджується на загальних зборах

Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних ДКЦПФР про ринок цінних паперів

Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві

Копії документів надаються на запит акціонера

Інформація розміщується на власній інтернет- сторінці акціонерного товариства

Фінансова звітність, результати діяльності

Так

Так

Так

Так

Так

Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу

Ні

Так

Так

Так

Так

Інформація про склад органів управління товариства

Ні

Ні

Так

Так

Так

Статут та внутрішні документи

Так

Ні

Так

Так

Так

Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення

Ні

Ні

Так

Так

Так

Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку? (так/ні) Так

 

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

 

 

Так

Ні

Не проводились взагалі

 

X

Менше ніж раз на рік

 

X

Раз на рік

X

 

Частіше ніж раз на рік

 

X

 

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

 

 

Так

Ні

Загальні збори акціонерів

 

X

Наглядова рада

X

 

Правління або директор

 

X

Інше (запишіть)

д/н

 

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Ні

 

З якої причини було змінено аудитора?

 

 

Так

Ні

Не задовольняв професійний рівень

 

X

Не задовольняли умови договору з аудитором

 

X

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів

 

X

Інше (запишіть)

Товариство аудитора не змiнювало.

 

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

 

 

Так

Ні

Ревізійна комісія

X

 

Наглядова рада

 

X

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

 

X

Стороння компанія або сторонній консультант

 

X

Перевірки не проводились

 

X

Інше (запишіть)

Перевiрку фiнансово-господарської дiiяльностi акцiонерного товариства в 2012 роцi проводила податкова iнспекцiя плановою перевiркою.

 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу?

 

 

Так

Ні

З власної ініціативи

 

X

За дорученням загальних зборів

X

 

За дорученням наглядової ради

 

X

За зверненням виконавчого органу

 

X

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів

 

X

Інше (запишіть)

Перевiрка проводилась перед черговими загальними зборами акцiонерiв.

 

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

 

 

Так

Ні

Випуск акцій

 

X

Випуск депозитарних розписок

 

X

Випуск облігацій

 

X

Кредити банків

 

X

Фінансування з державного і місцевих бюджетів

 

X

Інше (запишіть): Акцiонерне товариство не планує залучати iнвестицiї протягом трьох наступних рокiв.

X

 

 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

 

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором

 

Так, плануємо розпочати переговори

 

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році

 

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років

 

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років

X

Не визначились

 

 

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Так

 

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Так

 

З якої причини було змінено особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України (далі - особа)?

 

 

Так

Ні

Не задовольняв професійний рівень особи

 

X

Не задовольняли умови договору з особою

 

X

Особу змінено на вимогу:

 

акціонерів

 

X

суду

 

X

Інше (запишіть)

Змiнено особу, яка веде облiк прав власностi на акцiї у депозитарнiй системi України згiдно чинного законодавства.

 

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні

 

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: Товариство не має кодексу (принципiв, правил) корпоративного управлiння.

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: д/н

Інформація щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року д/н

Звіт про корпоративне управління*

Мета провадження діяльності фінансової установи