Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

Голова правлiння

 

 

 

Зубарєв О.О.

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

29.04.2014

(дата)

 

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2013 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Публiчне акцiонерне товариство " Гайворонський спецiалiзований кар'єр"

2. Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ

20657268

4. Місцезнаходження

Кіровоградська , Гайворонський, 26300, мiсто Гайворон, провулок Кар'єрський,2

5. Міжміський код, телефон та факс

05254 21332 05254 22872

6. Електронна поштова адреса

gsk@gsk.co.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

29.04.2014

 

(дата)

 

2. Річна інформація опублікована у

Бюллетень Цiннi папери України 77

 

25.04.2014

 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

 

(дата)

 

3. Річна інформація розміщена на власній сторінці

gsk@gsk.co.ua

в мережі Інтернет

29.04.2014

 

(адреса сторінки)

 

(дата)


Зміст

1. Основні відомості про емітента:

X

2. інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

X

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

 

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

 

5. Інформація про рейтингове агентство

 

6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

 

7. Інформація про посадових осіб емітента:

1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

X

9. Інформація про загальні збори акціонерів

X

10. Інформація про дивіденди

X

11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

X

12. Відомості про цінні папери емітента:

1) інформація про випуски акцій емітента

X

2) інформація про облігації емітента

 

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

 

4) інформація про похідні цінні папери

 

5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду

 

13. Опис бізнесу

X

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

3) інформація про зобов'язання емітента

 

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

X

5) інформація про собівартість реалізованої продукції

X

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

 

16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

X

17. Інформація про стан корпоративного управління

X

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій

 

19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

 

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

 

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

 

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

 

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року

 

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

 

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

 

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

 

23. Основні відомості про ФОН

 

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

 

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

 

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

 

27. Правила ФОН

 

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

X

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

X

30. Річна фінансова звітність

 

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)

X

32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

 

33. Примітки

На нашу думку, фiнансова звiтнiсть вiдображає достовiрно , в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан Публiчного акцiонерного товариства «Гайворонський спецiалiзований кар`єр» за станом на 31 грудня 2013 року, його фiнансовi результати i рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився на зазначену дату, вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi .


III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

Публiчне акцiонерне товариство " Гайворонський спецiалiзований кар'єр"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

А00 № 588504

3. Дата проведення державної реєстрації

07.04.2011

4. Територія (область)

Кіровоградська

5. Статутний капітал (грн)

300000

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі

0

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

174

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

08.12 Добування пiску, гравiю, глин i каолiну

 

 

10. Органи управління підприємства

Органами управлiння товариства згiдно статуту ПАТ " Гайворонський спецкар'єр" є: Правлiння Наглядова рада Ревiзiйна комiсiя

11. Банки, що обслуговують емітента:

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

ПАТ " Укрсоцбанк"

2) МФО банку

300023

3) поточний рахунок

26007000053756

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

ПАТ "Промiнвестбанк"

5) МФО банку

300012

6) поточний рахунок

26005620389533

12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

Вид діяльності

Номер ліцензії (дозволу)

Дата видачі

Державний орган, що видав

Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)

1

2

3

4

5

Спецiальний дозвiл на користування надрами

375

09.11.1995

Державна служба геологiї та надр України

09.11.2015

Опис

По закiнченнi термiну дiї дозволу планується його продовження.

 

V. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада

Голова правлiння

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Зубарєв Олег Олексiйович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

 

4) рік народження**

1957

5) освіта**

Вища

6) стаж керівної роботи (років)**

29

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ВАТ "Гайворонський спецкар'єр" - голова правлiння

8) дата обрання та термін, на який обрано

18.03.2011 5

9) Опис

Особа не дала згоди на розкриття паспортних даних.
Повноваження голови правлiння регламентуються Статутом ПАТ "Гайворонський спецкар'єр", внутрiшнiми номативними документами.
До повноважень голови правлiння вiдноситься керiвництво дiяльнiстю Товариства, представлення його iнтересiв у вiдносинах з iншими органiзацiями.
Обов'язками голови правлiння є органiзацiя виконання завдань, наданих загальними зборами та наглядовою радою Товариства, забезпечення належного використання виробничих потужностей Товариства для рентабельної дiяльностi пiдприємства.
Голова правлiння представляє Товариство без довiреностi у вiдносинах з iншими юридичними та/або фiзичними особами, державними та iншими органами, органiзацiями, установами.
Винагороду за виконання посадових обов'язкiв голова правлiння в звiтному роцi отримував згiдно штатного розпису. В натуральнiй формi винагорода не виплачувалася.
Змiни голови правлiння в звiтному роцi не було.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини голова правлiння не має.
Голова правлiння не обiймає посади на iнших пiдприємствах.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член правлiння

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Недiна Галина Антонiвна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

 

4) рік народження**

1957

5) освіта**

Вища

6) стаж керівної роботи (років)**

28

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ВАТ "Гайворонський спецкар'єр" - головний бухгалтер

8) дата обрання та термін, на який обрано

18.03.2011 5

9) Опис

Особа не дала згоди на розкриття паспортних даних.
До повноважень головного бухгалтера вiдноситься органiзацiя i ведення бухгалтерського облiку на пiдприємствi. Обов'язками головного бухгалтера є забезпечення ведення бухгалтерського облiку, дотримання єдиних методологiчних засад, встановлених Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", з урахуванням особливостей дiяльностi пiдприємства i технологiї оброблення облiкових даних, органiзацiя контролю за вiдображенням на рахунках бухгалтерського облiкувсiх господарських операцiй.
Винагороду за виконання посадових обов'язкiв головний бухгалтер в звiтному роцi отримував згiдно штатного розпису. В натуральнiй формi винагорода не виплачувалася.
Змiна головного бухгалтера в звiтному роцi була, але членом правлiння Недiна Г.А. залишилася.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини головний бухгалтер не має.
Чи головний бухгалтер обiймає посади на iнших пiдприємствах товариство iнформацiї не має.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член правлiння

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Шабанов Сергiй Вiкторович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

 

4) рік народження**

1956

5) освіта**

Вища

6) стаж керівної роботи (років)**

21

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ВАТ " Гайворонський спецкар'єр"-директор виконавчий

8) дата обрання та термін, на який обрано

18.03.2011 5

9) Опис

Особа не дала згоду на розкриття паспортних данних.
Повноваження члена правлiння регламентується статутом ПАТ " Гайворонський спецкар'єр" та внутрiшнiми нормативними документами.
Винагороду за виконання посадових обов'язкiв директора виконавчого у звiтному роцi отримував згiдно штатного розпису.
В натуральнiй формi винагорода не виплачувалася.
Змiни члена правлiння у звiтному роцi не було.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини член правлiння Шабанов С.В. не має.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член правлiння

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Бельський Василь Валерiйович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

 

4) рік народження**

1982

5) освіта**

Вища

6) стаж керівної роботи (років)**

5

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПАТ " Гайворонський спецкар'єр" - головний iнженер

8) дата обрання та термін, на який обрано

18.03.2011 5

9) Опис

Особа не дала згоду на розкриття паспортних данних.
Повноваження члена правлiння регламентується статутом ПАТ " Гайворонський спецкар'єр" та внутрiшнiми нормативними документами.
Винагороду за виконання посадових обов'язкiв головного iнженера у звiтному роцi отримував згiдно штатного розпису.
В натуральнiй формi винагорода не виплачувалася.
Змiни члена правлiння у звiтному роцi не було.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини член правлiння Бельський В.В. не має.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член правлiння

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Орел Анатолiй Борисович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

 

4) рік народження**

1955

5) освіта**

Вища

6) стаж керівної роботи (років)**

18

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПАТ " Гайворонський спецкар'єр" -економiст фiнансист

8) дата обрання та термін, на який обрано

18.03.2011 5

9) Опис

Особа не дала згоду на розкриття паспортних данних.
Повноваження члена правлiння регламентується статутом ПАТ " Гайворонський спецкар'єр" та внутрiшнiми нормативними документами.
Винагороду за виконання посадових обов'язкiв економiста-фiнансиста у звiтному роцi отримував згiдно штатного розпису.
В натуральнiй формi винагорода не виплачувалася.
Змiни члена правлiння у звiтному роцi не було.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини член правлiння Орел А.Б. не має.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Голова наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Кучкiн Сергiй Петрович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

 

4) рік народження**

0

5) освіта**

Вища

6) стаж керівної роботи (років)**

0

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Кiровоград гранiт- технiчний директор

8) дата обрання та термін, на який обрано

18.04.2014 3

9) Опис

Особа не дала згоду на розкриття паспортних данних.
Повноваження голови наглядової ради регламентується статутом ПАТ " Гайворонський спецкар'єр" та внутрiшнiми нормативними документами.
Винагороду за виконання посадових обов'язкiв голови наглядової ради у звiтному роцi не отримував.
В натуральнiй формi винагорода не виплачувалася.
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв з Кучкiна С.П., як голови наглядової ради було знято повноваження, але потiм обрано на новий строк. Рiшенням наглядової ради вiд 22.04.2014 р. Кучкiна С.П. обрано головою наглядової ради.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини голова наглядової ради Кучкiн С.П. не має.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

член наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Янголенко Василь Васильович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

 

4) рік народження**

1937

5) освіта**

Вища

6) стаж керівної роботи (років)**

15

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПАТ " Гайворонський спецкар'єр"-головний маркшейдер

8) дата обрання та термін, на який обрано

18.04.2014 3

9) Опис

Особа не дала згоду на розкриття паспортних данних.
Повноваження члена наглядової ради регламентується статутом ПАТ " Гайворонський спецкар'єр" та внутрiшнiми нормативними документами.
Винагороду за виконання посадових обов'язкiв члена наглядової ради у звiтному роцi не отримував.
В натуральнiй формi винагорода не виплачувалася.
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв з Янголенка В.В. як члена наглядової ради було знято повноваження, але потiм обрано на новий строк.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини член наглядової ради Янголенко В.В. не має.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член правлiння

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Вiтюк Володимир Iванович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

 

4) рік народження**

1953

5) освіта**

Вища

6) стаж керівної роботи (років)**

19

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПАТ " Гайворонський спецкар'єр"- начальник автотранспортної дiльницi.

8) дата обрання та термін, на який обрано

18.04.2014 3

9) Опис

Особа не дала згоду на розкриття паспортних данних.
Повноваження члена наглядової ради регламентується статутом ПАТ " Гайворонський спецкар'єр" та внутрiшнiми нормативними документами.
Винагороду за виконання посадових обов'язкiв члена наглядової ради у звiтному роцi не отримував.
В натуральнiй формi винагорода не виплачувалася.
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв з Вiтюка В.I., як члена наглядової ради було знято повноваження, але потiм обрано на новий строк.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини член наглядової ради Вiтюк В.I. не має.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

член наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Кроть Сергiй Олексiйович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

 

4) рік народження**

1963

5) освіта**

Вища

6) стаж керівної роботи (років)**

4

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПАТ " Гайворонський спецкар'єр" - начальник лабораторiї

8) дата обрання та термін, на який обрано

18.04.2014 3

9) Опис

Особа не дала згоду на розкриття паспортних данних.
Повноваження члена наглядової ради регламентується статутом ПАТ " Гайворонський спецкар'єр" та внутрiшнiми нормативними документами.
Винагороду за виконання посадових обов'язкiв члена наглядової ради у звiтному роцi не отримував.
В натуральнiй формi винагорода не виплачувалася.
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв з Кротя С.О., як члена наглядової ради було знято повноваження, але потiм обрано на новий строк.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини член наглядової ради Кроть С.О. не має.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Зубарєва Катерина Олегiвна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

 

4) рік народження**

1986

5) освіта**

Вища

6) стаж керівної роботи (років)**

5

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ТОВ " Укрнеруд" м.Київ-юрист-консульт

8) дата обрання та термін, на який обрано

18.04.2014 3

9) Опис

Особа не дала згоду на розкриття паспортних данних.
Повноваження члена наглядової ради регламентується статутом ПАТ " Гайворонський спецкар'єр" та внутрiшнiми нормативними документами.
Винагороду за виконання посадових обов'язкiв члена наглядової ради у звiтному роцi не отримував.
В натуральнiй формi винагорода не виплачувалася.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини член наглядової ради Кроть С.О. не має.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Голова ревiзiйної комiсiї

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Орлик Тетяна Iллiвна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

 

4) рік народження**

1971

5) освіта**

Вища

6) стаж керівної роботи (років)**

0

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Головний бухгалтер

8) дата обрання та термін, на який обрано

18.03.2011 5

9) Опис

Особа не дала згоду на розкриття паспортних данних.
Повноваження голови ревiзiйної комiсiї регламентується статутом ПАТ " Гайворонський спецкар'єр" та внутрiшнiми нормативними документами.
Винагороду за виконання посадових обов'язкiв голови ревiзiйної комiсiї у звiтному роцi не отримував.
В натуральнiй формi винагорода не виплачувалася.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини голова ревiзiйної комiсiї Орлик Т.I.не має.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.


2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Дата внесення до реєстру

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Голова правлiння

Зубарєв Олег Олексiйович

 

 

1800000

30

1800000

0

0

0

Член правлiння

Недiна Галина Антонiвна

 

 

525

0.0087

525

0

0

0

Член правлiння

Шабанов Сергiй Вiкторович

 

 

417472

6.9578

417472

0

0

0

Член правлiння

Бельський Василь Валерiйович

 

 

0

0

0

0

0

0

Член правлiння

Орел Анатолiй Борисович

 

 

0

0

0

0

0

0

Голова наглядової ради

Кучкiн Сергiй Петрович

 

 

100

0.00061

100

0

0

0

Член наглядової ради

Янголенко Василь Васильович

 

 

3335

0.0558

3335

0

0

0

Член наглядової ради

Вiтюк Володимир Iванович

 

 

3527

0.05878

3527

0

0

0

Член наглядової ради

Кроть Сергiй Олексiйович

 

 

0

0

0

0

0

0

Член наглядової ради

Зубарєва Катерина Олегiвна

 

 

432294

7.2

432294

0

0

0

Голова ревiзiйної комiсiї

Орлик Тетяна Iллiвна

 

 

315

0.0053

315

0

0

0

Усього

2657253

44.28

2657253

0

0

0

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.


VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Дата внесення до реєстру

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи*

Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт**

Дата внесення до реєстру

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

Зубарєв Олег Олексiйович

ЕА 449971 12.06.1998 Гайворонським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi

 

1800000

30

1800000

0

0

0

Бахмач Євген Степанович

ЕА 44776 18.02.1996 Ленiнським РА УМВС України в Кiровоградськiй областi

 

2632207

43.8701

2632207

0

0

0

Усього

2063207

73.87

2063207

0

0

0

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.
** Не обов'язково для заповнення.


VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів*

чергові

позачергові

X

 

Дата проведення

18.04.2014

Кворум зборів**

81.14

Опис

1. Обрання голови та секретаря Загальних зборiв, лiчильної комiсiї ПАТ “ Гайворонський спецкар'єр”.
2. Звiт голови правлiння ПАТ “ Гайворонський спецкар'єр” за результатами фiнансово-господарської дiяльностi ПАТ “ Гайворонський спецкар'єр” за 2013 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту голови правлiння.
3. Звiт ревiзiйної комiсiї ПАТ “ Гайворонський спецкар'єр” за 2013 рiк. Затвердження висновкiв Ревiзiйної комiсiї Товариства за пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2013 рiк.
4. Звiт Наглядової ради ПАТ “ Гайворонський спецкар'єр” за 2013 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради.
5. Розподiл прибутку товариства за 2013 рiк з урахуванням вимог, передбачених законом.
6. Затвердження розмiру рiчних дивiдендiв з урахуванням вимог, передбачених законом.
7. Прийняття рiшення про припинення повноважень Наглядової ради Товариства.
8. Обрання Наглядової ради Товариства. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв з обраними особами. Визначення особи, яка уповноважується на пiдписання цих договорiв.
9. Про визначення характеру значних право чинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльше одного року з дати прийняття такого рiшення, розмiру їх граничної вартостi, попереднє схвалення цих значних право чинiв, надання повноважень на укладання таких правочинiв вiдповiдно до вимог Закону України «Про акцiонернi товариства».
Пропозицiй не надходило.

 


9. Інформація про дивіденди

 

За результатами звітнього періоду

За результатами періоду, що передував звітньому

за простими акціями

за привілейованими акціями

за простими акціями

за привілейованими акціями

Сума нарахованих дивідендів, грн.

0

0

2370000

0

Нарахування дивідендів на одну акцію, грн.

0

0

0.395

0

Сума виплачених дивідендів, грн.

0

0

2949419

0

Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів

29.04.2014

 

01.07.2013

 

Дата виплати дивідендів

05.05.2014

 

01.07.2013

 

Опис

Рiшення про виплату дивiдендiв прийнято на рiчних чергових загальних зборах акцiонерiв ПАТ " Гайворонський спецкар'єр" 18 квiтня 2014 року.
Дата складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв 29.04.2014 р.
Дивiденди будуть виплаченi з 05.05.2014 р. через касу пiдприємства.
Термiн виплати до 30.06.2014 р.


IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудиторська фiрма "Аналiтик-Аудит-Центр"

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ

37231745

Місцезнаходження

25006 Україна Кіровоградська Кiровоградський мiсто Кiровоград Ушакова 1А к.511

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

14441020000007210

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Реєстрацiйна палата Кiровоградського мiськвиконкому

Дата видачі ліцензії або іншого документа

27.10.2010

Міжміський код та телефон

0522274285

Факс

0522274285

Вид діяльності

Аудиторська дiяльнiсть

Опис

Емiтент не веде реєстр власникiв цiнних паперiв.
З ТОВ " Аудиторська фiрма "Аналiтик-Аудит-Центр" заключено договiр на надiння послуг.

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Фiнансова компанiя "Дельта"

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ

35158559

Місцезнаходження

18000 Україна Черкаська Черкаський мiсто Черкаси Байди Вишневецького 37 оф.402

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АЕ263299

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

12.10.2013

Міжміський код та телефон

0472330941

Факс

0472330942

Вид діяльності

Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи

Опис

З ТОВ " Фiнансова компанiя "Дельта" заключено договiр на надiння послуг.

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"

Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

30370711

Місцезнаходження

01001 Україна м. Київ Київський мiсто Київ Б.Гринченка 3

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АГ500747

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Адмiнiстрацiя Державної служби спецiального зв"язку та захисту iнформацiїї України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

16.08.2011

Міжміський код та телефон

0442796540

Факс

0442791322

Вид діяльності

Депозитарна дiяльнiсть

Опис

з ПАТ " Нацiональний депозитарiй України" заключено договiр на надання послуг.

 


X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Міжнародний ідентифікаційний номер

Тип цінного паперу

Форма існування та форма випуску

Номінальна вартість акцій (грн)

Кількість акцій (штук)

Загальна номінальна вартість (грн)

Частка у статутному капіталі (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

04.08.2010

73/11/1/10

Кiровоградське територiальне управлiння Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку

UA4000147201

Акція проста бездокументарна іменна

Бездокументарні іменні

0.05

6000000

300000

100

Опис

д/н

 


XI. Опис бізнесу

Важливих подiй розвитку, в тому числi злиття, подiл, приєднання, перетворення, видiл у 2013 роцi не вiдбувалось.

 

Дочiрнiх пiдприємств, фiлiй у 2013 роцi товариство не має i не утворювало.

 

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiково складу-176 чол.
Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом-2 чол.
Чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня)-з 01.10.2013 всi робiники пiдприємства переведенi на 7 робочий день.
Фонд оплати працi-9100т.грн
Планується часткове вивiльнення працiвникiв у зв'язку з кризовою економiчною ситуацiєю в Українi.

 

Пiдприємство самостiйне i не входить до будь яких об*єднань.

 

Спiльної дiяльностi, яку емiтент проводить з iншими органiзацiямт, пiдприємствами, установами товариство не має.

 

Будь-яких пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб не надходило.

 

Згiдно чинного законодавства.

 

Основнвна продукцiя - щебiнь гранiтний. Основнi ринки збуту; українськi споживачi, Росiя, Молдова. Основнi ризики - спад в будiвельнiй галузi, пiдвищення залiзничного тарифу, фiскальний тиск. Сировиною з власного родовища пiдприємство забезпечене на 18 рокiв роботи.

 

За перiод 2013 року Компанiя придбала основнi засоби:
- Будiвлi, споруди, передавальнi пристрої – 823 тис. грн.
- Машини та обладнання – 928 тис. грн.
- Транспортнi засоби – 625 тис. грн.
- Iнструменти, прилади, iнвентар – 16 тис. грн.
- Iншi необоротнi активи – 52 тис. грн.
Сума контрактних зобов’язань по придбаним основним засобам дорiвнює 2444 тис. грн.
В 2012 роцi собiвартiсть придбання становила – 42160 тис. грн., амортизацiя – 28205 тис. грн.
Основнi засоби Компанiї згiдно груп розподiляються:
Будiвлi, споруди, передавальнi пристрої – 2788 тис. грн.
Машини та обладнання – 6033 тис. грн.
Транспортнi засоби – 2870 тис. грн.
Iнструменти, прилади, iнвентар - 37 тис. грн.
Iншi основнi засоби – 237 тис. грн.
Капiтальне будiвництво – 24 тис. грн.
Придбання основних засобiв – 37 тис. грн.
Виготовлення основних засобiв – 1037 тис. грн.

 

Таких правочинiв не було.

 

Думка аудиторiв щодо виконання значних правочинiв (10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi) вiдповiдно до статтi 70 « Значний правочин» роздiлу XIII. «Значнi правочини та правочини, щодо вчинення яких є
заiнтересованiсть» Закону України «Про акцiонернi товариства» № 514 – VI вiд 17 вересня 2008 року:
Нами перевiренi вчиненi ПАТ «Гайворонський спецiалiзований кар`єр» правочини , якi було укладено у звiтному перiодi. В 2013 роцi товариство не укладало правочини , якi б перевищували 10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв Публiчного акцiонерного товариства «Гайворонський спецiалiзований кар`єр» за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi.

 

Конкурентоздатнiсть пiдприємства залежить вiд розмiру залiзничного тарифу. Сума податкового навантаження сильно впливає на рентабельнiсть виробництва.

 

Штрафи отриманi та сплаченi у 2013 роцi-33748,31 грн в т.ч. 31891,10 РЕМ за перевищення заявленої потужностi, 1857,21 грн Одеська залiзниця.

 

Фiнансова звiтнiсть Компанiї складена на основi припущення про безперервнiсть.
Компанiя вважає що за станом на 31 грудня 2013 року не iснує подiй, умов або ризикiв, якi окремо або сукупно, можуть поставити пiд сумнiв здатнiсть Компанiї продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi.
За рiк, що закiнчився, Компанiя визнала прибуток в сумi 7412 тис. грн. За попереднiй 2012 фiнансовий рiк Компанiя також визнала результатом своєї дiяльностi прибуток в сумi 9480 тис. грн.
Компанiя планує в 2014 роцi також досягти позитивного фiнансового результату.
Чистi активи Компанiї за станом на 31 грудня 2013 року визнанi в сумi 60692 тис. грн. i розрахованi шляхом вирахування iз суми поточних i непоточних активiв Компанiї суми поточних i непоточних зобов’язань Компанiї.
Для порiвняння сума акцiонерного капiталу за станом на 31 грудня 2013 року становить 300 тис. грн. Таким чином вартiсть чистих активiв перевищує розмiр акцiонерного капiталу i є додатковим показником для Компанiї вiрогiдностi продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi.

 

Всi договори виконанi.

 

Пiдприємство може забезпечити достатнiй рiвень ефективностi роботи для забезпечення своєї життєдiяльностi.

 

Товариство розробки не проводило.

 

19.09.2013 р. ТОВ " Дор-Строй" -стягнення забргованостi -сума 1533647,11грн Днiпропетровський апеляцiйний суд- заяву ухвалено.
04.12.2013 р. ПАТ " Севастопольське управлiння дорожнього будiвництва"-стягнення заборгованостi--сума 194870,93 грн, Господарський суд республiки Крим- заяву ухвалено.
03.09.2013 р. -Тернопiльський комбiнат по виробництву шляхово-будiвельних матерiалiв"-стягнення заборгованостi--сума 176051,36 грн Господарський суд Тернопiльської областi-заяву ухвалено.
16.10.2013 р. ТОВ " Метал"- стягнення заборгованостi-сума 13986,00 грн.-Господарський суд Днiпропетровської областi-заяву ухвалено.,
12.02.2013 р. ДП " ШРБУ № 100" ВАТ " Державна акцiонерна компанiя "Автомобiльнi дороги України"-стягнення заборгованостi-сума 163587,40 грн-Господарський суд Київської облстi-заяву ухвалено.
14.06.2013 ТОВ "Козова Шляховик"-стягнення заборгованостi-сума 6191,37 грн- Господарський суд Тернопiльської областi- заяву ухвалено.
11.04.2013 р.-ТОВ " ЛСК-Дон" м.Донецьк-стягнення заборгованостi-сума 20912,12 грн-Господарський суд Донецької областi-заяву ухвалено.

 

Рiвень рентабельностi виробництва склав за минулий рiк 21%.


XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів

Власні основні засоби (тис. грн.)

Орендовані основні засоби (тис. грн.)

Основні засоби, всього (тис. грн.)

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

1. Виробничого призначення:

41110

44151

0

0

41110

44151

будівлі та споруди

6782

6936

0

0

6782

6936

машини та обладнання

24701

26225

0

0

24701

26225

транспортні засоби

9448

10765

0

0

9448

10765

інші

178

162

0

0

178

162

2. Невиробничого призначення:

0

0

0

0

0

0

будівлі та споруди

0

0

0

0

0

0

машини та обладнання

0

0

0

0

0

0

транспортні засоби

0

0

0

0

0

0

інші

0

0

0

0

0

0

Усього

41110

44151

0

0

41110

44151

Опис

За перiод 2013 року Компанiя придбала основнi засоби:
- Будiвлi, споруди, передавальнi пристрої – 823 тис. грн.
- Машини та обладнання – 928 тис. грн.
- Транспортнi засоби – 625 тис. грн.
- Iнструменти, прилади, iнвентар – 16 тис. грн.
- Iншi необоротнi активи – 52 тис. грн.
Сума контрактних зобов’язань по придбаним основним засобам дорiвнює 2444 тис. грн.
За перiод 2013 року вибуло в зв`язку з продажем та лiквiдацiєю:
- Будiвлi, споруди, передавальнi пристрої – 29 тис. грн.
- Машини та обладнання – 123 тис. грн.
За звiтний перiод Компанiя нарахувала амортизацiї в сумi 4727 тис. грн.
Капiтальне будiвництво, придбання основних засобiв, виготовлення основних засобiв амортизацiї не пiдлягає.
Компанiя володiє всiма правами на свої основнi засоби.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)

60692

56004

Статутний капітал (тис. грн.)

300

300

Скоригований статутний капітал (тис. грн)

0

0

Опис

Розрахунок вартостi чистих активiв Публiчного акцiонерного товариства «Гайворонський спецiалiзований кар`єр» за станом на 31 грудня 2013 року проведено у вiдповiдностi до положень п.3 ст.155 «Статутний капiтал акцiонерного товариства» Цивiльного кодексу України, а також з урахуванням «Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерного товариства», схвалених Рiшенням ДКЦПФР вiд 17.11.2004 р. № 485 i розраховується шляхом вирахування iз суми активiв, прийнятих до розрахунку, суми його зобов`язань, прийнятих до розрахунку.
Сума активiв товариства на 31 грудня 2013 року становить 63532,0 тис. грн., сума зобов`язань товариства становить – 2840,0 тис. грн. Вартiсть чистих активiв товариства за станом на 31 грудня 2013 року визначено в сумi 60692,0 тис. грн.
Для порiвняння скоригований статутний капiтал товариства на 31 грудня 2013 року становить 300,0 тис. грн.

Висновок

За даними розрахунку ми висловлюємо думку, що розрахункова вартiсть чистих активiв Публiчного акцiонерного товариства «Гайворонський спецiалiзований кар`єр» за станом на 31 грудня 2013 року вiдповiдає вимогам чинного законодавства, а саме статтi 155 Цивiльного кодексу України № 435-IV вiд 16.01.2003р. (зi змiнами та доповненнями).

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

№ з/п

Основний вид продукції

Обсяг виробництва

Обсяг реалізованої продукції

у натуральній формі (фізична од. вим.)

у грошовій формі (тис.грн.)

у відсотках до всієї виробленої продукції

у натуральній формі (фізична од. вим.)

у грошовій формі (тіс. грн.)

у відсотках до всієї реалізованої продукції

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Щебiнь гранiтний

641

47840

100

527

39339

100

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п

Склад витрат*

Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)

1

2

3

1

Амортизацiя

9.0

2

Матерiали

13.4

3

Електроенергiя

11.3

4

Паливнi матерiали

14.5

5

Заробiтна плата

28.3

6

Єдиний соцiальний внесок

10.6

7

Вибуховi матерiали

8.6

8

Податки

1.9

9

Iншi

2.4

* Зазначаються витрати, які складають більше 5% від собівартості реалізованої продукції.


XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події

Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

Вид інформації

1

2

3

18.04.2014

22.04.2014

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)

ТОВ " Аудиторська фiрма "Аналiтик-Аудит-Центр"

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)

37231745

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

25006 м.Кiровоград вул.Ушакова 1А к.511

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України

4381 23.09.2010

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**

 

Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності

2013

Думка аудитора***

безумовно-позитивна

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту).

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)

ТОВ " Аудиторська фiрма " Аналiтик-Аудит-Центр"

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)

37231745

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

25006 м.Кiровоград вул.Ушакова 1А к.511

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України

4381 23.09.2010

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**

23.04.2014

Текст аудиторського висновку (звіту)

 

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
(ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНИХ АУДИТОРIВ)
Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю
«Аудиторська фiрма «Аналiтик-Аудит-Центр»
щодо фiнансової звiтностi
Публiчного акцiонерного товариства
«Гайворонський спецiалiзований кар`єр»
за станом на 31 грудня 2013 року
Кiровоград
2014 р.
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
(ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНИХ АУДИТОРIВ)
Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю
«Аудиторська фiрма «Аналiтик-Аудит-Центр»
щодо фiнансової звiтностi
Публiчного акцiонерного товариства
«Гайворонський спецiалiзований кар`єр»
за станом на 31 грудня 2013 року
Адресат - власники цiнних паперiв, керiвництво емiтента.
Вступний параграф.
Основнi вiдомостi про емiтента:
- Повне найменування – Публiчне акцiонерне товариство «Гайворонський спецiалiзований кар’єр» ;
- Код за Єдиним державним реєстром пiдприємств та органiзацiй України –20657268 ;
- Мiсцезнаходження – 26300, Кiровоградська область , м. Гайворон, пров. Кар’єрський, 2. ;
- Дата державної реєстрацiї та номер запису в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприємцiв – 13.06.1996р. №1 425 105 0004 000149 .

Опис аудиторської перевiрки

Аудит було здiйснено вiдповiдно до вимог Мiжнародних стандартiв контролю, якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг, прийнятих як Нацiональнi стандарти аудиту (Рiшення Аудиторської палати України вiд 18.04.2003 р. № 122/2). При складаннi аудиторського висновку (звiту незалежного аудитора) аудитори керувались «Вимогами до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв
( крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики)», затвердженого Рiшенням ДКЦПФР вiд 29.09.2013 р. № 1360.
Ми провели аудит повного комплекту фiнансової звiтностi Публiчного акцiонерного товариства «Гайворонський спецiалiзований кар`єр», що додається, за станом на 31 грудня 2013 року, що включає:
- Баланс (Звiт про фiнансовий стан) на 31 грудня 2013 року;
- Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд) за 2013 рiк;
- Звiт про власний капiтал за 2013 рiк;
- Звiт про рух грошових коштiв за 2013 рiк;
- Примiтки, що мiстять стислий виклад суттєвих облiкових полiтик та iншi пояснювальнi примiтки за 2013 рiк;
Опис вiдповiдальностi управлiнського персоналу
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за пiдготовку
та достовiрне представлення фiнансових звiтiв
Управлiнський персонал Публiчного акцiонерного товариства «Гайворонський спецiалiзований кар`єр» несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання цiєї фiнансової звiтностi на 31 грудня 2013 року вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi та за такий внутрiшнiй контроль, який управлiнський персонал визначає потрiбним для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi , що не мiстить суттєвих викривлень унаслiдок шахрайства або помилки.

Опис вiдповiдальностi аудитора

Вiдповiдальнiсть аудитора за надання висновку стосовно фiнансової звiтностi.

Нашою вiдповiдальнiстю є висловлення думки щодо фiнансової звiтностi Публiчного акцiонерного товариства «Гайворонський спецiалiзований кар`єр» на 31 грудня 2013 року на основi результатiв проведеного нами аудиту. Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв контролю, якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг, прийнятих як Нацiональнi стандарти аудиту (Рiшення Аудиторської палати України вiд 18.04.2003 р. № 122/2).
Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання вiдповiдних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв щодо сум i розкриттiв у фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур залежить вiд судження аудиторiв, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки.
Виконуючи оцiнку цих ризикiв, ми розглянули заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання та достовiрного подання суб`єктом господарювання фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб`єкта господарювання. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаних облiкових полiтик, прийнятнiсть облiкових полiтик , та оцiнку загального подання фiнансової звiтностi.
Ми вважаємо, що отримали достатнi та прийнятнi аудиторськi докази для висловлення нашої думки. Думка аудиторiв щодо повного комплекту фiнансової звiтностi Публiчного акцiонерного товариства «Гайворонський спецiалiзований кар`єр» на 31 грудня 2013 року складена у вiдповiдностi до вимог Мiжнародного стандарту аудиту 700 « Формулювання думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi», 706 «Пояснювальнi параграфи та параграфи з iнших питань у звiтi незалежного аудитора» .
Думка аудитора щодо повного комплекту фiнансової звiтностi

Висловлення думки:

На нашу думку, фiнансова звiтнiсть вiдображає достовiрно , в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан Публiчного акцiонерного товариства «Гайворонський спецiалiзований кар`єр» за станом на 31 грудня 2013 року, його фiнансовi результати i рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився на зазначену дату, вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi .
Iнша допомiжна iнформацiя
Думка аудитора щодо iншої допомiжної iнформацiї
1. Розрахунок вартостi чистих активiв Публiчного акцiонерного товариства «Гайворонський спецiалiзований кар`єр» за станом на 31 грудня 2013 року проведено у вiдповiдностi до положень п.3 ст.155 «Статутний капiтал акцiонерного товариства» Цивiльного кодексу України, а також з урахуванням «Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерного товариства», схвалених Рiшенням ДКЦПФР вiд 17.11.2004 р. № 485 i розраховується шляхом вирахування iз суми активiв, прийнятих до розрахунку, суми його зобов`язань, прийнятих до розрахунку.
Сума активiв товариства на 31 грудня 2013 року становить 63532,0 тис. грн., сума зобов`язань товариства становить – 2840,0 тис. грн. Вартiсть чистих активiв товариства за станом на 31 грудня 2013 року визначено в сумi 60692,0 тис. грн.
Для порiвняння скоригований статутний капiтал товариства на 31 грудня 2013 року становить 300,0 тис. грн.
За даними розрахунку ми висловлюємо думку, що розрахункова вартiсть чистих активiв Публiчного акцiонерного товариства «Гайворонський спецiалiзований кар`єр» за станом на 31 грудня 2013 року вiдповiдає вимогам чинного законодавства, а саме статтi 155 Цивiльного кодексу України № 435-IV вiд 16.01.2003р. (зi змiнами та доповненнями).
2. Думка аудиторiв стосовно наявностi суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до НКЦПФР разом з фiнансовою звiтнiстю сформована у вiдповiдностi до Мiжнародного Стандарту Аудиту 720 « Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть»:
За даними перевiрки можна висловити думку, що суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю Публiчного акцiонерного товариства «Гайворонський спецiалiзований кар`єр», що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до Нацiональної Комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку разом з фiнансовою звiтнiстю, не виявлено.
3. Думка аудиторiв щодо виконання значних правочинiв (10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi) вiдповiдно до статтi 70 « Значний правочин» роздiлу XIII. «Значнi правочини та правочини, щодо вчинення яких є
заiнтересованiсть» Закону України «Про акцiонернi товариства» № 514 – VI вiд 17 вересня 2008 року:
Нами перевiренi вчиненi ПАТ «Гайворонський спецiалiзований кар`єр» правочини , якi було укладено у звiтному перiодi. В 2013 роцi товариство не укладало правочини , якi б перевищували 10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв Публiчного акцiонерного товариства «Гайворонський спецiалiзований кар`єр» за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi.
4. Думка аудиторiв щодо стану корпоративного управлiння, у тому числi стану внутрiшнього аудиту вiдповiдно до Закону України «Про акцiонернi товариства» № 514 – VI вiд 17 вересня 2008 року:
На нашу думку стан корпоративного управлiння вiдповiдає вимогам Закону України «Про акцiонернi товариства» № 514 – VI вiд 17 вересня 2008 року. Корпоративне управлiння Товариством здiйснюється Загальними зборами. Загальнi збори обирають Наглядову раду , яка здiйснює захист прав акцiонерiв ПАТ «Гайворонський спецiалiзований кар`єр», i в межах компетенцiї, визначеної Статутом, Положенням про Наглядову раду та Законом України «Про акцiонернi товариства», контролює та регулює дiяльнiсть Генерального директора. Виконавчий директор здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю ПАТ «Гайворонський спецiалiзований кар`єр», вирiшує всi питання, пов`язанi з керiвництвом фiнансово-господарською дiяльнiстю ПАТ, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради. Виконавчий директор пiдзвiтний Загальним зборам i Наглядовiй радi, органiзовує виконання їх рiшень. Для проведення перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Загальнi збори Товариства обирають Ревiзiйну комiсiю. Ревiзiйна комiсiя має право вносити пропозицiї до порядку денного Загальних зборiв та вимагати скликання позачергових загальних зборiв.
Наглядова рада ПАТ «Гайворонський спецiалiзований кар`єр» не створювала комiтету з питань аудиту та не запроваджувала посади внутрiшнього аудитора (служби внутрiшнього аудиту) .


5. Думка аудиторiв стосовно iдентифiкацiї та оцiнки аудиторами ризикiв суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства сформована у вiдповiдностi до Мiжнародного Стандарту Аудиту 240 « Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується шахрайства, при аудитi фiнансової
звiтностi» :
На нашу думку отримано достатнi та прийнятнi докази, що стосуються оцiнених ризикiв суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства та помилок. Iнформацiя, отримана внаслiдок застосування аналiтичних процедур, зiбраних доказiв, дає достатню впевненiсть у тому, що фiнансова звiтнiсть у цiлому не мiстиь суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства чи помилок.
Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму
Незалежними аудиторами Гриценко Оленою Iванiвною (сертифiкат аудитора серiї А №004236 виданий за рiшенням Аудиторської палати України № 91 вiд 15 червня 2000 року, термiн дiї сертифiката продовжено до 15 червня 2014 року ) , Митецькою Оленою Василiвною (сертифiкат серiї А № 004241 виданий за рiшенням Аудиторської палати України № 91 вiд 15 червня 2000 року, термiн дiї сертифiката продовжено до 15 червня 2014 року) Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «Аудиторська фiрма «Аналiтик-Аудит-Центр» (Код ЄДРПОУ – 37231745, зареєстроване Реєстрацiйною Палатою Кiровоградського мiськвиконкому - 27 серпня 2010 року , номер запису в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприємцiв - 14441020000007210), яке здiйснює свою дiяльнiсть на пiдставi свiдоцтва про включення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв за № 4381, затвердженого рiшенням Аудиторської палати України № 220/3 вiд 23.09.2010 року i розташоване за адресою:
25006, м. Кiровоград, вул. Ушакова, 1 А, к. 511, тел.(0522) 27-42-85, згiдно договору № 19 вiд 27 лютого 2014 року проведено перевiрку достовiрностi та повноти фiнансової звiтностi Публiчного акцiонерного товариства «Гайворонський спецiалiзований кар`єр» за станом на 31 грудня 2013 року.
Перевiрку розпочато – 03 березня 2014 року, закiнчено – 28 березня 2014 року

Директор
ТОВ «АФ «Аналiтик-Аудит-Центр» Митецька О.В.

Аудитор Гриценко О.I.

Дата аудиторського висновку : 28 березня 2014 року
Адреса аудиторської фiрми: 25006, м. Кiровоград, вул. Ушакова, 1А, к. 511

.

.


Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п

Рік

Кількість зборів, усього

У тому числі позачергових

1

2013

1

0

2

2012

1

0

3

2011

1

0

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

 

Так

Ні

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори

X

 

Акціонери

 

X

Депозитарна установа

 

X

Інше (запишіть): Реєстрацiйна комiсiя назначена протоколом наглядової ради товариства.

Ні

 

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

 

Так

Ні

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

 

X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

 

X

 

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

 

Так

Ні

Підняттям карток

 

X

Бюлетенями (таємне голосування)

X

 

Підняттям рук

 

X

Інше (запишіть): Контоль за ходом реєстрацiї акцiонерiв або їх представникiв для участi в останнiх загальних зборах проводив член наглядової ради.

Ні

 

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?

 

Так

Ні

Реорганізація

 

X

Додатковий випуск акцій

 

X

Унесення змін до статуту

 

X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

 

X

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства

 

X

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради

 

X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу

 

X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)

 

X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді

 

X

Інше (запишіть): Позачергових зборiв товариство не проводило.

Ні

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)

Ні

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

 

(осіб)

Кількість членів наглядової ради

5

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві

2

Кількість представників держави

0

Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій

0

Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій

2

Кількість представників акціонерів - юридичних осіб

0

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?

8

 

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

 

Так

Ні

Стратегічного планування

 

X

Аудиторський

 

X

З питань призначень і винагород

 

X

Інвестиційний

 

X

Інші (запишіть)

У складi наглядової ради комiтетiв не створено.

Інші (запишіть)

.

 

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні)

Ні

 

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

 

Так

Ні

Винагорода є фіксованою сумою

 

X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій

 

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

 

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди

X

 

Інше (запишіть)

Члени наглядової ради згiдно договору працюють безоплатно.

 

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

 

Так

Ні

Галузеві знання і досвід роботи в галузі

 

X

Знання у сфері фінансів і менеджменту

 

X

Особисті якості (чесність, відповідальність)

 

X

Відсутність конфлікту інтересів

 

X

Граничний вік

 

X

Відсутні будь-які вимоги

X

 

Інше (запишіть): Згiдно статуту

 

X

 

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

 

Так

Ні

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства

X

 

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками

 

X

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)

 

X

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена

 

X

Інше (запишіть)

4 членiв наглядової ради переобрано на новий строй

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)

так, створено ревізійну комісію

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

 

кількість членів ревізійної комісії 3 осіб;

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1

 

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

 

Загальні збори акціонерів

Наглядова рада

Виконавчий орган

Не належить до компетенції жодного органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

Ні

Так

Так

Ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

Ні

Так

Так

Ні

Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету

Так

Так

Так

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу

Ні

Так

Так

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії

Ні

Так

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу

Ні

Так

Так

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

Так

Так

Ні

Ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій

Так

Так

Ні

Ні

Затвердження зовнішнього аудитора

Ні

Ні

Ні

Ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

Ні

Так

Так

Ні

 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так

 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) ТакЯкі документи існують у вашому акціонерному товаристві?

 

Так

Ні

Положення про загальні збори акціонерів

X

 

Положення про наглядову раду

X

 

Положення про виконавчий орган

X

 

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

X

 

Положення про ревізійну комісію (або ревізора)

X

 

Положення про акції акціонерного товариства

X

 

Положення про порядок розподілу прибутку

 

X

Інше (запишіть):

.

 

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

 

Інформація розповсюджується на загальних зборах

Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів

Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві

Копії документів надаються на запит акціонера

Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства

Фінансова звітність, результати діяльності

Так

Так

Так

Так

Так

Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу

Так

Так

Так

Так

Так

Інформація про склад органів управління товариства

Так

Так

Так

Так

Так

Статут та внутрішні документи

Так

Так

Так

Так

Так

Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення

Так

Так

Так

Так

Так

Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства

Так

Так

Так

Так

Так

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Так

 

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

 

Так

Ні

Не проводились взагалі

 

X

Менше ніж раз на рік

 

X

Раз на рік

X

 

Частіше ніж раз на рік

 

X

 

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

 

Так

Ні

Загальні збори акціонерів

 

X

Наглядова рада

 

X

Виконавчий орган

X

 

Інше (запишіть)

Заключено договiр з аудитором

 

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Ні

 

З якої причини було змінено аудитора?

 

Так

Ні

Не задовольняв професійний рівень

 

X

Не задовольняли умови договору з аудитором

 

X

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів

 

X

Інше (запишіть)

Товариство аудитора не змiнювало.

 

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

 

Так

Ні

Ревізійна комісія (ревізор)

X

 

Наглядова рада

 

X

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

 

X

Стороння компанія або сторонній консультант

 

X

Перевірки не проводились

 

X

Інше (запишіть)

На правлiння розглядається питання фiнансово-господарської дiяльностi акцiонерного товариства.

 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

 

Так

Ні

З власної ініціативи

X

 

За дорученням загальних зборів

 

X

За дорученням наглядової ради

 

X

За зверненням виконавчого органу

 

X

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів

 

X

Інше (запишіть)

.

 

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

 

Так

Ні

Випуск акцій

 

X

Випуск депозитарних розписок

 

X

Випуск облігацій

 

X

Кредити банків

 

X

Фінансування з державного і місцевих бюджетів

 

X

Інше (запишіть): Акцiонерне товариство не визначилось iз залученням iнвестицiй протягом наступних трьох рокiв.

 

 

 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором

 

Так, плануємо розпочати переговори

 

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році

 

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років

 

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років

 

Не визначились

X

 

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Не визначились

 

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні

 

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні

 

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: 23.04.2014 ; яким органом управління прийнятий: д/н

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: д/н

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року

.


 

 

 

КОДИ

 

 

Дата(рік, місяць, число)

2014 | 01 | 01

Підприємство

Публiчне акцiонерне товариство " Гайворонський спецiалiзований кар'єр"

за ЄДРПОУ

20657268

Територія

 

за КОАТУУ

3521110100

Організаційно-правова форма господарювання

 

за КОПФГ

0

Вид економічної діяльності

 

за КВЕД

08.12

Середня кількість працівників

176

 

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака

 

Адреса

26300 Кiровоградська область мiсто Гайворон провулок Кар'єрський будинок 2

 

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

 

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)

 

 

за міжнародними стандартами фінансової звітності

 

V

 

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2013 р.

 

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності

1

2

3

4

5

I. Необоротні активи

Нематеріальні активи:

1000

2

2

2

первісна вартість

1001

4

4

4

накопичена амортизація

1002

0

0

0

Незавершені капітальні інвестиції

1005

0

0

0

Основні засоби:

1010

13955

13063

13955

первісна вартість

1011

42160

45474

42160

знос

1012

28205

32411

28205

Інвестиційна нерухомість:

1015

0

0

0

первісна вартість

1016

0

0

0

знос

1017

0

0

0

Довгострокові біологічні активи:

1020

0

0

0

первісна вартість

1021

0

0

0

накопичена амортизація

1022

0

0

0

Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств


1030


0


0


0

інші фінансові інвестиції

1035

0

0

0

Довгострокова дебіторська заборгованість

1040

0

0

0

Відстрочені податкові активи

1045

0

0

0

Гудвіл

1050

0

0

0

Відстрочені аквізиційні витрати

1060

0

0

0

Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах

1065

0

0

0

Інші необоротні активи

1090

1802

2506

1802

Усього за розділом I

1095

15759

15571

15759

II. Оборотні активи

Запаси

1100

5927

7093

5927

Виробничі запаси

1101

2137

1759

2137

Незавершене виробництво

1102

48

49

48

Готова продукція

1103

3652

5237

3652

Товари

1104

90

48

90

Поточні біологічні активи

1110

0

0

0

Депозити перестрахування

1115

0

0

0

Векселі одержані

1120

0

0

0

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги

1125

2902

3050

2902

Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами


1130


45


13


45

з бюджетом

1135

2277

2042

2277

у тому числі з податку на прибуток

1136

0

0

0

з нарахованих доходів

1140

0

0

0

із внутрішніх розрахунків

1145

0

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

490

453

490

Поточні фінансові інвестиції

1160

0

0

0

Гроші та їх еквіваленти

1165

31773

34888

31773

Готівка

1166

0

0

0

Рахунки в банках

1167

31773

34887

31773

Витрати майбутніх періодів

1170

0

0

0

Частка перестраховика у страхових резервах

1180

0

0

0

у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань


1181


0


0


0

резервах збитків або резервах належних виплат

1182

0

0

0

резервах незароблених премій

1183

0

0

0

інших страхових резервах

1184

0

0

0

Інші оборотні активи

1190

246

422

246

Усього за розділом II

1195

43660

47961

43660

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття

1200

0

0

0

Баланс

1300

59419

63532

59419

 

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності

I. Власний капітал

Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

300

300

300

Внески до незареєстрованого статутного капіталу

1401

0

0

0

Капітал у дооцінках

1405

0

0

0

Додатковий капітал

1410

0

0

0

Емісійний дохід

1411

0

0

0

Накопичені курсові різниці

1412

0

0

0

Резервний капітал

1415

1232

1232

1232

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

54472

59160

54472

Неоплачений капітал

1425

( 0 )

( 0 )

( 0 )

Вилучений капітал

1430

( 0 )

( 0 )

( 0 )

Інші резерви

1435

0

0

0

Усього за розділом I

1495

56004

60692

56004

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

Відстрочені податкові зобов’язання

1500

0

0

0

Пенсійні зобов’язання

1505

0

0

0

Довгострокові кредити банків

1510

0

0

0

Інші довгострокові зобов’язання

1515

0

0

0

Довгострокові забезпечення

1520

0

0

0

Довгострокові забезпечення витрат персоналу

1521

0

0

0

Цільове фінансування

1525

0

0

0

Благодійна допомога

1526

0

0

0

Страхові резерви, у тому числі:

1530

0

0

0

резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду)

1531

0

0

0

резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду)

1532

0

0

0

резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду)

1533

0

0

0

інші страхові резерви; (на початок звітного періоду)

1534

0

0

0

Інвестиційні контракти;

1535

0

0

0

Призовий фонд

1540

0

0

0

Резерв на виплату джек-поту

1545

0

0

0

Усього за розділом II

1595

0

0

0

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення

Короткострокові кредити банків

1600

0

0

0

Векселі видані

1605

0

0

0

Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями

1610

0

0

0

за товари, роботи, послуги

1615

216

282

216

за розрахунками з бюджетом

1620

1103

169

1103

за у тому числі з податку на прибуток

1621

758

169

758

за розрахунками зі страхування

1625

0

0

0

за розрахунками з оплати праці

1630

147

142

147

за одержаними авансами

1635

0

0

0

за розрахунками з учасниками

1640

0

0

0

із внутрішніх розрахунків

1645

0

0

0

за страховою діяльністю

1650

0

0

0

Поточні забезпечення

1660

0

0

0

Доходи майбутніх періодів

1665

0

0

0

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків

1670

0

0

0

Інші поточні зобов’язання

1690

1949

2247

1949

Усього за розділом IІІ

1695

3415

2840

3415

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття

1700

0

0

0

V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду

1800

0

0

0

Баланс

1900

59419

63532

59419

 

Примітки

Баланс товариства надає користувачам повну, правдиву та неупереджену iнформацiю про фiнансовий стан, в якому на звiтну дату вiдображаються його активи, зобов'язання та власний капiтал i складений у вiдповiдностi з мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi.

Керівник

Шабанов С.В.

Головний бухгалтер

Волошина Г.В.


 

 

 

 

КОДИ

 

 

Дата(рік, місяць, число)

2014 | 01 | 01

Підприємство

Публiчне акцiонерне товариство " Гайворонський спецiалiзований кар'єр"

за ЄДРПОУ

20657268

 

(найменування)

 

 

 

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2013 р.

 

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

2000

66664

80278

Чисті зароблені страхові премії

2010

0

0

Премії підписані, валова сума

2011

0

0

Премії, передані у перестрахування

2012

0

0

Зміна резерву незароблених премій, валова сума

2013

0

0

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій

2014

0

0

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

2050

( -28314 )

( -33420 )

Чисті понесені збитки за страховими виплатами

2070

( 0 )

( 0 )

Валовий:
 прибуток


2090


38350


46858

 збиток

2095

( 0 )

( 0 )

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань

2105

0

0

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів

2110

0

0

Зміна інших страхових резервів, валова сума

2111

0

0

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах

2112

0

0

Інші операційні доходи

2120

0

0

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю

2121

0

0

Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції

2122

0

0

Адміністративні витрати

2130

( -4291 )

( -3813 )

Витрати на збут

2150

( -27015 )

( -31005 )

Інші операційні витрати

2180

( 0 )

( 0 )

Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю

2181

( 0 )

( 0 )

Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції

2182

( 0 )

( 0 )

Фінансовий результат від операційної діяльності:
 прибуток


2190


7044


12040

 збиток

2195

( 0 )

( 0 )

Дохід від участі в капіталі

2200

0

0

Інші фінансові доходи

2220

3277

1240

Інші доходи

2240

74

477

Дохід від благодійної допомоги

2241

0

0

Фінансові витрати

2250

( -1 )

( -2 )

Втрати від участі в капіталі

2255

( 0 )

( 0 )

Інші витрати

2270

( -1165 )

( -1656 )

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

2275

0

0

Фінансовий результат до оподаткування:
 прибуток


2290


9229


12099

 збиток

2295

( 0 )

( 0 )

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

-1817

-2619

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування

2305

0

0

Чистий фінансовий результат:
 прибуток


2350


7412


9480

 збиток

2355

( 0 )

( 0 )

 

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

2400

0

0

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

2405

0

0

Накопичені курсові різниці

2410

0

0

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств

2415

0

0

Інший сукупний дохід

2445

0

0

Інший сукупний дохід до оподаткування

2450

0

0

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом

2455

0

0

Інший сукупний дохід після оподаткування

2460

0

0

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)

2465

7412

9480

 

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

 

Матеріальні затрати

2500

12599

11390

Витрати на оплату праці

2505

9337

8949

Відрахування на соціальні заходи

2510

3607

3381

Амортизація

2515

4727

4884

Інші операційні витрати

2520

39528

42276

Разом

2550

69798

70880

 

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

 

Середньорічна кількість простих акцій

2600

6000000

6000000

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

2605

6000000

6000000

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2610

1.24

1.58

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2615

1.24

1.58

Дивіденди на одну просту акцію

2650

0

0

 

Примітки

Звiт про фiнансовi результати розкриває достовiрну iнформацiю про отриманi доходи, понесенi витрати товариством за звiтний перiод та визначений фiнансовий результат.

Керівник

Шабанов Сергiй Вiкторович

Головний бухгалтер

Волошина Галина Володимирiвна


 

 

 

 

КОДИ

 

 

Дата(рік, місяць, число)

2014 | 01 | 01

Підприємство

Публiчне акцiонерне товариство " Гайворонський спецiалiзований кар'єр"

за ЄДРПОУ

20657268

 

(найменування)

 

 

 

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2013 р.

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)


3000


72529


81460

Повернення податків і зборів

3005

348

405

у тому числі податку на додану вартість

3006

348

405

Цільового фінансування

3010

176

9

Надходження від отримання субсидій, дотацій

3011

0

0

Надходження авансів від покупців і замовників

3015

629

0

Надходження від повернення авансів

3020

0

97

Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках

3025

0

0

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)

3035

0

0

Надходження від операційної оренди

3040

1

0

Надходження від отримання роялті, авторських винагород

3045

0

0

Надходження від страхових премій

3050

0

0

Надходження фінансових установ від повернення позик

3055

0

0

Інші надходження

3095

503

403

Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)


3100


( -52816 )


( -53939 )

Праці

3105

( -7434 )

( -6950 )

Відрахувань на соціальні заходи

3110

( -4223 )

( -3895 )

Зобов'язань з податків і зборів

3115

( -5545 )

( -3452 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток

3116

( -2042 )

( -2056 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість

3117

( 0 )

( 0 )

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів

3118

( 0 )

( -1396 )

Витрачання на оплату авансів

3135

( 0 )

( 0 )

Витрачання на оплату повернення авансів/td>

3140

( 0 )

( 0 )

Витрачання на оплату цільових внесків

3145

( 0 )

( 0 )

Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами

3150

( 0 )

( 0 )

Витрачання фінансових установ на надання позик

3155

( 0 )

( 0 )

Інші витрачання

3190

( -284 )

( -218 )

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

3884

13920

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій

3200

0

0

необоротних активів

3205

600

383

Надходження від отриманих:
відсотків

3215

3277

1240

дивідендів

3220

0

0

Надходження від деривативів

3225

0

0

Надходження від погашення позик

3230

0

0

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3235

0

0

Інші надходження

3250

0

0

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій

3255

( 0 )

( 0 )

необоротних активів

3260

( -750 )

( -1806 )

Виплати за деривативами

3270

( 0 )

( 0 )

Витрачання на надання позик

3275

( 0 )

( 0 )

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3280

( 0 )

( 0 )

Інші платежі

3290

( 0 )

( 0 )

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3295

3127

-183

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження від:
Власного капіталу

3300

0

0

Отримання позик

3305

0

0

Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві

3310

0

0

Інші надходження

3340

0

0

Витрачання на:
Викуп власних акцій

3345

( 0 )

( 0 )

Погашення позик

3350

0

0

Сплату дивідендів

3355

( -2949 )

( -1507 )

Витрачання на сплату відсотків

3360

( 0 )

( 0 )

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди

3365

( 0 )

( 0 )

Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві

3370

( 0 )

( 0 )

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах

3375

( 0 )

( 0 )

Інші платежі

3390

( 0 )

( 0 )

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

-2949

-1507

Чистий рух грошових коштів за звітний період

3400

4062

12230

Залишок коштів на початок року

3405

31773

19028

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

-947

515

Залишок коштів на кінець року

3415

34888

31773

 

Примітки

Звiт про рух грошових коштiв Компанiї , надає iнформацiю, яка дає користувачам змогу оцiнювати змiни в чистих активах суб’єкта господарювання, його фiнансовiй структурi (у тому числi лiквiднiсть та платоспроможнiсть), а також здатнiсть впливати на суми та строки грошових потокiв з метою пристосування до змiнюваних обставин та можливостей.

Керівник

Шабанов С.В.

Головний бухгалтер

Волошина Г.В.


 

 

 

КОДИ

 

 

Дата(рік, місяць, число)

2014 | 01 | 01

Підприємство

Публiчне акцiонерне товариство " Гайворонський спецiалiзований кар'єр"

за ЄДРПОУ

20657268

 

(найменування)

 

 

 

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 2013 р.

 

Стаття

Код рядка

За звітний період