Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

Голова правлiння

 

 

 

О.О.Зубарєв

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

24.04.2015

(дата)

 

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2014 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Публiчне акцiонерне товариство " Гайворонський спецiалiзований кар'єр"

2. Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ

20657268

4. Місцезнаходження

Кіровоградська , Гайворонський, 26300, мiсто Гайворон, провулок Кар'єрський

5. Міжміський код, телефон та факс

0525422872 0525421332

6. Електронна поштова адреса

gsk@gsk.co.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

28.04.2015

 

(дата)

 

2. Річна інформація опублікована у

Бюллетень Цiннi папери України 73

 

23.04.2015

 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

 

(дата)

 

3. Річна інформація розміщена на власній сторінці

gsk@gsk.co.ua

в мережі Інтернет

27.04.2015

 

(адреса сторінки)

 

(дата)


Зміст

1. Основні відомості про емітента:

X

2. інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

X

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

 

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

 

5. Інформація про рейтингове агентство

 

6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

 

7. Інформація про посадових осіб емітента:

1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

X

9. Інформація про загальні збори акціонерів

X

10. Інформація про дивіденди

X

11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

X

12. Відомості про цінні папери емітента:

1) інформація про випуски акцій емітента

X

2) інформація про облігації емітента

 

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

 

4) інформація про похідні цінні папери

 

5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду

 

13. Опис бізнесу

X

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

3) інформація про зобов'язання емітента

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

X

5) інформація про собівартість реалізованої продукції

X

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

 

16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

 

17. Інформація про стан корпоративного управління

X

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій

 

19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

 

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

 

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

 

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

 

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року

 

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

 

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

 

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

 

23. Основні відомості про ФОН

 

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

 

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

 

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

 

27. Правила ФОН

 

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

X

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

X

30. Річна фінансова звітність

X

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)

X

32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

 

33. Примітки

При пiдготовцi та поданнi iнформацiї Компанiя керується МСФЗ 1 «Перше застосування Мiжнародних Стандартiв фiнансової звiтностi», МСБО 8 «Облiковi полiтики, змiни в облiкових оцiнках та помилки», МСБО 1 «Подання фiнансової звiтностi» та iншими МСФЗ та МСБО. Вiдповiдно до вказаних МСФЗ та МСБО Компанiя намагається забезпечити , щоб перша фiнансова звiтнiсть Компанiї, складена за МСФЗ, та її промiжна фiнансова звiтнiсть за частину перiоду, охопленого цiєю фiнансовою звiтнiстю, мiстили високоякiсну iнформацiю.
Iстотнi оцiнки, думки та припущення Компанiя робить на основi МСФЗ 1 «Перше застосування Мiжнародних Стандартiв фiнансової звiтностi», МСБО 8 «Облiковi полiтики, змiни в облiкових оцiнках та помилки» та iнших МСФЗ та МСБО.
Повний комплект фiнансової звiтностi Компанiї включає:
- Звiт про фiнансовий стан на кiнець року.
- Звiт про сукупнi доходи за перiод.
- Звiт про змiни у власному капiталi за перiод.
- Звiт про рух грошових коштiв за перiод.
- Примiтки , що мiстять стислий виклад суттєвих облiкових полiтик та iншi пояснення.
- Звiт про фiнансовий стан на початок найбiльш давнього порiвняльного перiоду, коли Компанiя застосовує облiкову полiтику ретроспективно або здiйснює ретроспективний перерахунок статей своєї фiнансової звiтностi, або коли вона пере класифiкує статтi своєї фiнансової звiтностi.
Компанiя подає з однаковою значимiстю всi фiнансовi звiти повного комплекту фiнансової звiтностi.
Компанiя складає фiнансову звiтнiсть на основi безперервностi, тобто здатностi продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi.
У разi якщо Компанiя буде мати намiр лiквiдуватися чи припинити дiяльнiсть або не буде реальної альтернативи таким заходам, то фiнансова звiтнiсть не буде складена на основi припущення про безперервнiсть i iнформацiя про цей факт та причини його будуть розкритi в примiтках до фiнансової звiтностi.
Компанiя подає фiнансову звiтнiсть (крiм iнформацiї про рух грошових коштiв) за принципом нарахування.
Компанiя розкриває порiвняльну iнформацiю стосовно попереднього перiоду щодо всiх сум, наведених у фiнансовiй звiтностi поточного перiоду та подає три звiти про фiнансовий стан, по два з усiх iнших звiтiв та вiдповiднi примiтки.
Компанiя встановлює суттєвiсть фiнансової звiтностi на рiвнi 1% вiд пiдсумку звiту про фiнансовий стан за перiод.
Функцiональною валютою i валютою представлення звiтностi Компанiї є українська гривня.
Компанiя подає фiнансову звiтнiсть в українськiй гривнi округленiй до тисячi.
Звiт про фiнансовий стан Компанiї включає статтi , що подають такi суми:
- Основнi засоби;
- Iнвестицiйна нерухомiсть;
- Нематерiальнi активи;
- Фiнансовi активи;
- Iнвестицiї, облiкованi iз застосуванням методу участi в капiталi;
- Бiологiчнi активи;
- Запаси;
- Торговельна та iнша дебiторська заборгованiсть;
- Передоплати;
- Аванси з податкiв та iнших платежiв, крiм податку на прибуток;
- Грошовi кошти та їх еквiваленти;
- Загальна сума активiв, класифiкованих, як утримуванi для продажу, та активи, включенi у лiквiдацiйнi групи, класифiкованi, як утримуванi для продажу, вiдповiдно до МСФЗ 5 «Непоточнi активи, утримуванi для продажу, та припинена дiяльнiсть»;
- Торговельна та iнша кредиторська заборгованiсть;
- Аванси отриманi;
- Забезпечення;
- Процентнi кредити за запозичення;
- Фiнансовi зобов`язання;
- Зобов’язання з виплат працiвникам;
- Зобов`язання та активи , щодо поточного податку, як визначено в МСБО 12 «Податки на прибуток»;
- Податки та iншi платежi до сплати, крiм податку на прибуток;
- Вiдстроченi податковi зобов`язання та вiдстроченi податковi активи, як визначено МСБО 12 «Податки на прибуток»;
- Зобов`язання , включенi у лiквiдацiйнi групи, класифiкованi як утримуванi для продажу, вiдповiдно до МСФЗ 5 «Непоточнi активи, утримуванi для продажу, та припинена дiяльнiсть»;
- Неконтрольованi частки, представленi у власному капiталi;
- Випущений капiтал i резерви, що вiдносяться до власникiв материнського пiдприємства.
Компанiя подає усi статтi доходу та витрат, визнанi за перiод, у звiтi про сукупнi доходи.


III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

Публiчне акцiонерне товариство " Гайворонський спецiалiзований кар'єр"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

А00 №588504

3. Дата проведення державної реєстрації

13.06.1996

4. Територія (область)

Кіровоградська

5. Статутний капітал (грн)

300000

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі

0

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

168

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

08.12 Добування пiску, гравiю,глин i каолiну

 

 

10. Органи управління підприємства

Органами управлiння товариства згiдно Статуту ПАТ " Гайворонський спецкар'єр" є: Правлiння, Наглядова рада, Ревiзiйна комiсiя.

11. Банки, що обслуговують емітента:

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

ПАТ " Укрсоцбанк"

2) МФО банку

300023

3) поточний рахунок

26007000053756

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

ПАТ Промiнвест Банк

5) МФО банку

300012

6) поточний рахунок

26005620389533

12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

Вид діяльності

Номер ліцензії (дозволу)

Дата видачі

Державний орган, що видав

Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)

1

2

3

4

5

Спецiальний дозвiл на користування надрами

375

09.11.2010

Державна служба геологiї та надр України

09.11.2015

Опис

З лютого мiсяця 2015 року ведуться роботи з продовження термiну дiї дозволу.

 

V. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада

Голова правлiння

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Зубарєв Олег Олексiйович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

 

4) рік народження**

1957

5) освіта**

Вища

6) стаж керівної роботи (років)**

30

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ВАТ " Гайворонський спецкар'єр"-голова правлiння

8) дата обрання та термін, на який обрано

18.03.2011 5

9) Опис

Особа не дала згоди на розкриття паспортних даних.
Повноваження голови правлiння регламентуються Статутом ПАТ " Гайворонський спецкар'єр" та внутрiшнiми нормативними документами.
Голова правлiння має право:
1) дiяти без довiреностi вiд iменi Товариства, представляти Товариство без довiреностi у вiдносинах з усiма без винятку органами державної влади та органами мiсцевого самоврядування, пiдприємствами, установами, органiзацiями всiх форм власностi, а також у вiдносинах з фiзичними та юридичними особами;
2) вчиняти вiд iменi Товариства правочини та укладати (пiдписувати) вiд iменi Товариства будь-якi договори (угоди) з урахуванням обмежень щодо змiсту та суми договорiв (правочинiв, угод), якi встановленi цим статутом;
3) самостiйно приймати рiшення про вчинення правочину, якщо ринкова вартiсть майна (робiт, послуг), що є його предметом, становить не бiльше 10 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;
4) з урахуванням обмежень, встановлених цим статутом, виступати розпорядником коштiв та майна Товариства;
5) видавати довiреностi на право вчинення дiй i представництво вiд iменi Товариства;
6) приймати на роботу та звiльняти працiвникiв Товариства, застосовувати до них заходи заохочення та стягнення; визначати (конкретизувати) сферу компетенцiї, права i вiдповiдальнiсть працiвникiв Товариства, приймати будь-якi iншi кадровi рiшення (в тому числi стосовно переведення) щодо працiвникiв Товариства, укладати вiд iменi Товариства трудовi договори з працiвниками, керiвниками фiлiй та представництв;
7) призначати виконавчого директора товариства для виконання функцiй органiзацiї i оперативного управлiння виробничо-господарською дiяльнiстю пiдприємства;
8) видавати накази та розпорядження в межах своєї компетенцiї, встановлювати внутрiшнiй режим роботи в Товариствi, давати вказiвки, що є обов'язковими до виконання всiма пiдроздiлами та штатними працiвниками Товариства, а також керiвниками фiлiй та представництв;
9) у випадку набуття Товариством корпоративних прав або часток (паїв, акцiй) у статутному капiталi iнших юридичних осiб вiд iменi Товариства приймати участь в органах управлiння таких юридичних осiб (у т.ч. у вищих органах управлiння), вiд iменi Товариства голосувати (приймати участь у голосуваннi) щодо питань, якi розглядаються органами управлiння таких юридичних осiб (у т.ч. щодо питань про затвердження статутiв таких юридичних осiб), вiд iменi Товариства пiдписувати статути таких юридичних осiб, а також пiдписувати вiд iменi Товариства заяви про вихiд зi складу учасникiв таких юридичних осiб;
10) розробка проектiв рiчного бюджету, бiзнес-планiв, програм фiнансово-господарської дiяльностi Товариства;
11) розробка та затвердження поточних фiнансово-господарських планiв i оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалiзацiї;
12) органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та звiтностi Товариства, складання та надання наглядовiй радi квартальних та рiчних звiтiв Товариства до їх оприлюднення;
13) розробка штатного розкладу та затвердження правил внутрiшнього трудового розпорядку, посадових iнструкцiй та посадових окладiв працiвникiв Товариства;
14) вирiшення iнших питань, що належать до компетенцiї голови правлiння згiдно iз законодавством або статутом Товариства.
Розмiр виплаченої допомоги за 2014 рiк згiдно штатного розпису.
В натуральнiй формi винагорода не виплачувалась.
Змiни голови правлiння у звiтному роцi не було.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини голова правлiння не має.
Голова правлiння не обiймає посади на iнших пiдприємствах.
з 1994 року Зубарєв О.О. є керiвником ПАТ " Гайворонський спецкар'єр".

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член правлiння

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Шабанов Сергiй Вiкторович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

 

4) рік народження**

1956

5) освіта**

Вища

6) стаж керівної роботи (років)**

22

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ВАТ " Гайворонський спецкар"єр"-директор виконавчий

8) дата обрання та термін, на який обрано

18.03.2011 5

9) Опис

Особа не дала згоди на розкриття паспортних даних.
Повнаваження члена правлiння регламентується статутом ПАТ " Гайворонський спецкар"єр" та внутрiшнiми нормативними положеннями.
Винагороду за виконання посадових обов"язкiв директора виконавчого у звiтному роцi отримував згiдно штатного розпису.
В натуральнiй формi винагорода не виплачувалася.
Змiни члена правлiння у звiтному роцi не було.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини член правлiння Шабанов С.В. не має.
Стаж керiвної роботи-22 роки.
Посади на iнших пiдприємствах не обiймає.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

член правлiння

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Бельський Василь Валерiйович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

 

4) рік народження**

1982

5) освіта**

Вища

6) стаж керівної роботи (років)**

6

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПАТ " Гайворонський спецкар’єр" -головний iнженер

8) дата обрання та термін, на який обрано

18.03.2011 5

9) Опис

Особа не дала згоди на розкриття паспортних даних.
Повнаваження члена правлiння регламентуються статутом ПАТ " Гайворонський спецкар’єр" та внутрiшнiми нормативними документами..
Винагороду за виконання посадових обов’язкiв директора виконавчого у звiтному роцi отримував згiдно штатного розпису.
В натуральнiй формi винагорода не виплачувалася.
Змiни члена правлiння у звiтному роцi не було.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини член правлiння Бельський В.В. не має.
Стаж керiвної роботи-6 рокiв.
Посади на iнших пiдприємствах не обiймає.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

член правлiння

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Орел Анатолiй Борисович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

 

4) рік народження**

1955

5) освіта**

Вища

6) стаж керівної роботи (років)**

19

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПАТ " Гайворонський спецкар’єр"-економiст-фiнансист

8) дата обрання та термін, на який обрано

18.03.2011 5

9) Опис

Особа не дала згоди на розкриття паспортних даних.
Повнаваження члена правлiння регламентуються статутом ПАТ " Гайворонський спецкар’єр" та внутрiшнiми нормативними документами..
Винагороду за виконання посадових обов’язкiв директора виконавчого у звiтному роцi отримував згiдно штатного розпису.
В натуральнiй формi винагорода не виплачувалася.
Змiни члена правлiння у звiтному роцi не було.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини член правлiння Орел А.Б.не має.
Стаж керiвної роботи-19 рокiв.
Посади на iнших пiдприємствах не обiймає.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член правлiння

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Волошина Галина Володимирiвна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

 

4) рік народження**

1962

5) освіта**

Вища

6) стаж керівної роботи (років)**

25

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ТОВ " Чарнокiт"-головний бухгалтер

8) дата обрання та термін, на який обрано

18.03.2011 5

9) Опис

Особа не дала згоди на розкриття паспортних даних.
Головний бухгалтер виконує такi завдання та обов'язки:
3.1 Забезпечує ведення бухгалтерського облiку з дотриманням єдиних методологiчних засад, установлених Законом України “Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi”, з урахуванням особливостей дiяльностi пiдприємства i технологiї обробленнi облiкових даних.
3.2 Формує вiдповiдно до законодавства облiкову полiтику виходями зi структури та особливостей дiяльностi пiдприємства.
3.3 Очолює роботу з пiдготовки та прийняття робочого плану рахункiв, форм первинних облiкових документiв, що застосовуються для оформлення господарських операцiй, щодо яких не передбачено типових форм, документiв внутрiшньої бухгалтерської звiтностi.
3.4 Здiйснює контроль за дотриманням порядку оформлення первинних документiв, вiдображенням на рахунках бухгалтерського облiку всiх господарських операцiй, дотримання технологiї обробки бухгалтерської iнформацiї i порядком документообороту.
3.5 Здiйснює заходи щодо надання користувачам повної, правдивої та неупереженої iнформацiї про фiнансовий стан, результати дiяльностi та рух коштiв пiдприємства.
3.6 Забезпечує складання на основi даних бухгалтерського облiку фiнансової звiтностi пiдприємства та її подання в установленi строки користувачам.
3.7 Забезпечує складання статистичної звiтностi, подання її у встановленому порядку до вiдповiдних органiв.
3.8 За погодженням iз керiвником пiдприємства забезпечує перерахування податкiв та зборiв, соцiальних внескiв, передбачених законодавством, проводить розрахунки з iншими кредиторами вiдповiдно до договорних зобов'язань.
Повнаваження члена правлiння регламентуються статутом ПАТ " Гайворонський спецкар’єр" та внутрiшнiми нормативними документами.
Винагороду за виконання посадових обов’язкiв директора виконавчого у звiтному роцi отримував згiдно штатного розпису.
В натуральнiй формi винагорода не виплачувалася.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини член правлiння Волошина Г.В. не має.
Стаж керiвної роботи-25 рокiв.
Посади на iнших пiдприємствах не обiймає.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Голова наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Кучкiн Сергiй Петрович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

 

4) рік народження**

0

5) освіта**

Вища

6) стаж керівної роботи (років)**

0

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Кiровоградгранiт-технiчний директор

8) дата обрання та термін, на який обрано

18.04.2014 3

9) Опис

Особа не дала згоди на розкриття паспортних даних.
Повнаваження голови наглядової ради регламентуються статутом ПАТ " Гайворонський спецкар’єр" та внутрiшнiми нормативними документами.
В натуральнiй формi винагорода не виплачувалася.
Змiни голови правлiння у звiтному роцi не було.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини голова наглядової ради Кучкiн С.П.не має.
Кiровоградгранiт-технiчний директор.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Янголенко Василь Васильович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

 

4) рік народження**

1937

5) освіта**

Вища

6) стаж керівної роботи (років)**

16

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПАТ " Гайворонський спецкар’єр"-головний маркшейдер.

8) дата обрання та термін, на який обрано

18.04.2014 3

9) Опис

Особа не дала згоди на розкриття паспортних даних.
Повнаваження члена наглядової ради регламентуються статутом ПАТ " Гайворонський спецкар’єр" та внутрiшнiми нормативними документами.
В натуральнiй формi винагорода не виплачувалася.
Змiни члена наглядової ради у звiтному роцi не було.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини член наглядової ради Янголенко В.В.не має.
Стаж керiвної роботи-16 рокiв.
Посади на iнших пiдприємствах не обiймає.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Вiтюк Володимир Iванович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

 

4) рік народження**

1953

5) освіта**

Вища

6) стаж керівної роботи (років)**

20

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

 

8) дата обрання та термін, на який обрано

18.04.2014 3

9) Опис

Особа не дала згоди на розкриття паспортних даних.
Повнаваження члена наглядової ради регламентуються статутом ПАТ " Гайворонський спецкар’єр" та внутрiшнiми нормативними документами.
В натуральнiй формi винагорода не виплачувалася.
Змiни члена наглядової ради у звiтному роцi не було.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини член наглядової ради Вiтюк В.I.не має.
Стаж керiвної роботи-20 рокiв.
Посади на iнших пiдприємствах не обiймає.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Кроть Сергiй Олексiйович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

 

4) рік народження**

1963

5) освіта**

Вища

6) стаж керівної роботи (років)**

5

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПАТ " Гайворонський спецкар’єр"-начальник лабораторiї

8) дата обрання та термін, на який обрано

18.04.2014 3

9) Опис

Повнаваження члена наглядової ради регламентуються статутом ПАТ " Гайворонський спецкар’єр" та внутрiшнiми нормативними документами.
В натуральнiй формi винагорода не виплачувалася.
Змiни члена наглядової ради у звiтному роцi не було.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини член наглядової ради Кроть С.О. не має.
Стаж керiвної роботи-5 рокiв.
Посади на iнших пiдприємствах не обiймає.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Зубарєва Катерина Олегiвна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

 

4) рік народження**

1986

5) освіта**

Вища

6) стаж керівної роботи (років)**

6

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ТОВ " Укрнеруд" м.Київ- юрист-консульт

8) дата обрання та термін, на який обрано

18.04.2014 3

9) Опис

Особа не дала згоди на розкриття паспортних даних.
Повнаваження члена наглядової ради регламентуються статутом ПАТ " Гайворонський спецкар’єр" та внутрiшнiми нормативними документами.
В натуральнiй формi винагорода не виплачувалася.
Змiни члена наглядової ради у звiтному роцi не було.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини член наглядової ради Зубарєва О.О. не має.
Стаж керiвної роботи-6 рокiв.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Голова ревiзiйної комiсiї

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Орлик Тетяна Iллiвна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

 

4) рік народження**

1971

5) освіта**

Вища

6) стаж керівної роботи (років)**

0

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Бхгалтер

8) дата обрання та термін, на який обрано

18.03.2011 5

9) Опис

Повнаваження голови ревiзiйної комiсiї регламентуються статутом ПАТ " Гайворонський спецкар’єр" та внутрiшнiми нормативними документами.
В натуральнiй формi винагорода не виплачувалася.
Змiни голови ревiзiйної комiсiї у звiтному роцi не було.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини голова ревiзiйної комiсiї Орлик Т.I. не має.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.


2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Дата внесення до реєстру

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Голова правлiння

Зубарєв Олег Олексiйович

 

 

1800000

30

1800000

0

0

0

Член правлiння

Шабанов Сергiй Вiкторович

 

 

417472

6.9578

417472

0

0

0

Член правлiння

Бельський Василь Валерiйович

 

 

0

0

0

0

0

0

Член правлiння

Орел Анатолiй Борисович

 

 

0

0

0

0

0

0

Член правлiння

Волошина Галина Володимирiвна

 

 

0

0

0

0

0

0

Голова ревiзiйної комiсiї

Кучкiн Сергiй Петрович

 

 

100

0.00061

100

0

0

0

Член наглядової ради

Янголенко Василь Васильович

 

 

3335

0.0558

3335

0

0

0

Член наглядової ради

Вiтюк Володимир Iванович

 

 

3527

0.05878

3527

0

0

0

Член наглядової ради

Кроть Сергiй Олексiйович

 

 

0

0

0

0

0

0

Член наглядової ради

Зубарєва Катерина Олегiвна

 

 

432294

7.2049

432294

0

0

0

Голова ревiзiйної комiсiї

Орлик Тетяна Iллiвна

 

 

315

0.0053

315

0

0

0

Усього

2657043

44.328

2657043

0

0

0

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.


VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Дата внесення до реєстру

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи*

Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт**

Дата внесення до реєстру

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

Зубарєв Олег Олексiйович

 

 

1800000

30

1800000

0

0

0

Бахмач Євген Степанович

 

 

2632207

43.8701

2632207

0

0

0

Усього

4432207

73.87

4432207

0

0

0

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.
** Не обов'язково для заповнення.


VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів*

чергові

позачергові

X

 

Дата проведення

03.04.2015

Кворум зборів**

81.09

Опис

1. Обрання голови та секретаря Загальних зборiв, лiчильної комiсiї ПАТ “ Гайворонський спецкар'єр”.
2. Звiт голови правлiння ПАТ “ Гайворонський спецкар'єр” за результатами фiнансово-господарської дiяльностi ПАТ “ Гайворонський спецкар'єр” за 2014 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту голови правлiння.
3. Звiт ревiзiйної комiсiї ПАТ “ Гайворонський спецкар'єр” за 2014 рiк. Затвердження висновкiв Ревiзiйної комiсiї Товариства за пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2014 рiк.
4. Звiт Наглядової ради ПАТ “ Гайворонський спецкар'єр” за 2014 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради.
5. Розподiл прибутку товариства за 2014 рiк з урахуванням вимог, передбачених законом.
6. Затвердження розмiру рiчних дивiдендiв з урахуванням вимог, передбачених законом.
7. Про визначення характеру значних право чинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльше одного року з дати прийняття такого рiшення, розмiру їх граничної вартостi, попереднє схвалення цих значних право чинiв, надання повноважень на укладання таких правочинiв вiдповiдно до вимог Закону України «Про акцiонернi товариства».
Пропозицiй до перелiку питань порядку денного не надходило.
Всi питання порядку денного на чергових загальних зборах розглянуто.

 


9. Інформація про дивіденди

 

За результатами звітнього періоду

За результатами періоду, що передував звітньому

за простими акціями

за привілейованими акціями

за простими акціями

за привілейованими акціями

Сума нарахованих дивідендів, грн.

3806000

0

3706000

0

Нарахування дивідендів на одну акцію, грн.

0.634

0

0.618

0

Сума виплачених дивідендів, грн.

3495000

0

2949000

0

Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів

07.09.2015

 

29.04.2014

 

Дата виплати дивідендів

07.09.2015

 

05.05.2014

 

Опис

Рiшення про виплату дивiдендiв прийнято на рiчних чергових загальних зборах акцiонерiв ПАТ " Гайворонський спецкар"єр" 03 квiтня 2015 року.


IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю аудиторської фiрми "Аналiтик-Аудит"

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ

31008476

Місцезнаходження

25000 Україна Кіровоградська Кiровоградський Кiровоград Ушакова 1А к.511

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

2407

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Аудиторська палата

Дата видачі ліцензії або іншого документа

30.03.2001

Міжміський код та телефон

0522 274285

Факс

0522274285

Вид діяльності

Аудиторська

Опис

Емiтент самостiйно не веде реєстр акцiонерiв.

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"

Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

30370711

Місцезнаходження

04071 Україна Київська Шевченкiвський мiсто Київ Нижнiй Вал 17/8

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

Серiя А01 №795373

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Шевченкiвська районна у мiстi Києвi державна адмiнiстрацiя;

Дата видачі ліцензії або іншого документа

17.05.1999

Міжміський код та телефон

0445910400

Факс

0444825214

Вид діяльності

депозитарна

Опис

Емiтент самостiйно не веде реєстр акцiонерiв.

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю " Фiнансова компанiя "Дельта"

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ

35158559

Місцезнаходження

18000 Україна Черкаська Черкаський мiсто Черкаси Байди Вишневецького 37 оф.402

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АЕ263299

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

12.10.2013

Міжміський код та телефон

0472330941

Факс

0472330942

Вид діяльності

Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи

Опис

Емiтент самостiйно не веде реєстр акцiонерiв.

 


X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Міжнародний ідентифікаційний номер

Тип цінного паперу

Форма існування та форма випуску

Номінальна вартість акцій (грн)

Кількість акцій (штук)

Загальна номінальна вартість (грн)

Частка у статутному капіталі (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

04.08.2010

73/11/1/10

Кiровоградське територiальне управлiння Державної комiсiїї з цiнних паперiв та фондового ринку

UA4000147201

Акція проста бездокументарна іменна

Бездокументарні іменні

0.05

6000000

300000

100

Опис

Торгiвля цiнними паперами не здiйснювалася у звiтному роцi.

 


XI. Опис бізнесу

Важливих подiй розвитку, в тому числi злиття, подiл, приєднання, перетворення, видiл у 2014 роцi не вiдбувалось.

 

Пiдприємство у структурi виробництва має-автотранспорту дiльницi, дробильно-сортувальну дiльницю, гiрничу дiльницi, енергодiльницю, господарчу дiльницю.
Дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв томавриство не має.

 

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу-168 осiб.
Зовнiшнi сумiсники-2 чол.
За цивiльно-правовими договорами-13 чол.
Всi робiтники пiдприємства з жовтня мiсяця 2014 року працюють на умовах неповного робочого дня ( 7 годин).
Фонд заробiтної плати зменшився на 6%.
Всi працiвники вiдповiдають рiвню квалiфiкацiї.
У разi потреби вiдбувається пiдвищення квалiфiкацiї на пiдприємствi квалiфiкацiйною комiсiєю.

 

ПАТ " Гайворонський спецкар'єр" на добровiльнiй засадi входить до Асоцiацiї " Виробникiв нерудних будiвельних матерiалiв".
02121 м.Київ а/с 79
тел. 044-391-32-00
м.Київ Дарницький район вулиця Олександра Мишуги буд.7-А кв.1.
Дiяльнiсть органцiзацiй промисловцiв та пiдприємцiв.
Участь з 2006 року.

 

Спiльної дiяльностi, яку емiтент проводить iз iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами товариство не має.

 

Будь-якi пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб не надходило.

 

Обрана облiкова полiтика на пiдприємствi -згiдно чинного законодавства.

 

Основний вид продукцiї-щебiнь гранiтний рiзних фракцiй, вiдсiви, пiсок гранiтний.
Основнi ринки збуту Україна-58,5%, Росiя - 13,9%, Молдова-27,6%.
Перспективним є виробництво кубовидного щебеню та щебеню з низькою лещаднiстю.
У зимньо-весняний перiод-спад виробництва у зв'язку зi спадом попиту.
Практично весь збут-це приватнi структури.

 

За перiод 2014 року Компанiя придбала основнi засоби:
- Будiвлi, споруди, передавальнi пристрої – 1780 тис. грн.
- Машини та обладнання – 1084 тис. грн.
- Iнструменти, прилади, iнвентар – 10 тис. грн.
- Iншi необоротнi активи – 53 тис. грн.
Сума контрактних зобов’язань по придбаним основним засобам дорiвнює 2927 тис. грн.
За перiод 2014 року вибуло в зв`язку з продажем та лiквiдацiєю:
- Транспортнi засоби – 49 тис.грн.
- Машини та обладнання – 19 тис. грн.
- Iнструменти, прилади, iнвентар – 10 тис. грн.
- Iншi необоротнi активи – 2 тис. грн.
За перiод 2013 року Компанiя придбала основнi засоби:
- Будiвлi, споруди, передавальнi пристрої – 823 тис. грн.
- Машини та обладнання – 928 тис. грн.
- Транспортнi засоби – 625 тис. грн.
- Iнструменти, прилади, iнвентар – 16 тис. грн.
- Iншi необоротнi активи – 52 тис.грн.
Сума контрактних зобов’язань по придбаним основним засобам дорiвнює 2444 тис. грн.
За перiод 2013 року вибуло в зв`язку з продажем та лiквiдацiєю:
- Будiвлi, споруди, передавальнi пристрої - 29 тис.грн.
- Машини та обладнання – 123 тис. грн.

 

Правочинiв з власниками iстотної участi, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, афiлiйованими особами, зокрема правочини, укладенi протягом звiтного року мiж емiтентом або його дочiрнiми/залежними пiдприємствами, вiдокремленими пiдроздiлами, з одного боку, i власниками iстотної участi, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, з iншого боку - не проводились.

 

Вартiсть основних засобiв Компанiї, згiдно обраної моделi «собiвартостi», за станом на 31 грудня 2013 року визначена в сумi 13063 тис. грн., а за 2014 рiк визнана в сумi 14071тис. грн.
Об'єктiв оренди та будь-яких значних правочинiв щодо них- пiдприємство не має.
Компанiя володiє всiма правами на свої основнi засоби.
Капiтальне будiвництво, придбання основних засобiв, виготовлення основних засобiв амортизацiї не пiдлягає.
Компанiя класифiкує запаси у вiдповiдностi до обраної облiкової полiтики та визначає на 31 грудня 2014 року такi класи запасiв:
- виробничi запаси – 1602 тис. грн.;
- незавершене виробництво – 127 тис. грн.;
- готова продукцiя – 8238 тис. грн.;
- товари – 65 тис. грн.

 

Вiдсутнiсть фiнансування споживачiв щебеневої продукцiї на фонi загальної економiчної кризи.
Велика складова транспортних затрат та пiдвищення вартостi залiзничних перевезень.
На українську економiку i вiдповiдно на дiяльнiсть Компанiї впливають ринковi коливання та зниження темпiв економiчного розвитку у свiтовiй економiцi. Свiтова фiнансова криза призвела до зниження валового внутрiшнього продукту, нестабiльностi на ринках та ускладнення умов кредитування в Українi. Незважаючи на стабiлiзацiйнi заходи, якi вживаються урядом України, iснує певна невизначенiсть щодо фiнансового стану, результатiв операцiй та економiчних перспектив Компанiї.
Керiвництво Компанiї вважає, що воно вживає усiх необхiдних заходiв для пiдтримки економiчної стабiльностi в умовах, що склалися, але подальше погiршення ситуацiї в свiтовiй економiцi та економiцi України може мати негативний вплив на результати та фiнансовий стан Компанiї, який неможливо визначити на цей момент.

 

22.05.2014 Гайворонська об’єднана державна податкова iнспекцiя ГУ Мiндоходiв у Кiровоградськiй областi у сумi 350314,10грн.
22.08.2014 Гайворонська об’єднана державна податкова iнспекцiя ГУ Мiндоходiв у Кiровоградськiй областi у сумi 230324,96грн.

 

Власнi джерела фiнансування.

 

Всi договора виконанi.

 

В умовах економiчної кризи планується збереження спiвпрацi з iснуючими клiєнтами та розширення ринкiв збуту з метою недопущення спад виробництва та реалiзацiї щебеневої продукцiї.

 

Дослiджень та розробок у 2014 роцi пiдприємство не проводило.

 

1 22.05.2014 Гайворонська об’єднана державна податкова iнспекцiя ГУ Мiндоходiв у Кiровоградськiй областi Про визнання протиправними та скасування податкових повiдомлень-рiшень, цiна позову 350314,10грн. Кiровоградський окружний адмiнiстративний суд Постановою Кiровоградського окружного адмiнiстративного суду вiд 04.06.2014 року позовнi вимоги ПАТ «Гайворонський спецкар’єр» задоволено в повному обсязi. Ухвалою Днiпропетровського апеляцiйного адмiнiстративного суду вiд 05.02.2015 року постанову Кiровоградського окружного адмiнiстративного суду вiд 04.06.2014 року залишено без змiн. Ухвалою Вищого адмiнiстративного суду України вiд 26.05.2015 року вiдмовлено Гайворонськiй ОДПI ГУ Мiндоходiв у Кiровоградськiй областi у вiдкриттi касацiйного провадження за касацiйною скаргою на постанову Кiровоградського окружного адмiнiстративного суду вiд 04.06.2014р. та ухвалу Днiпропетровського апеляцiйного адмiнiстративного суду вiд 05.02.2015р.
2 22.08.2014 Гайворонська об’єднана державна податкова iнспекцiя ГУ Мiндоходiв у Кiровоградськiй областi Про визнання протиправними та скасування податкових повiдомлень-рiшень, цiна позову 230324,96грн. Кiровоградський окружний адмiнiстративний суд Постановою Кiровоградського окружного адмiнiстративного суду вiд 04.09.2014 року позовнi вимоги ПАТ «Гайворонський спецкар’єр» задоволено в повному обсязi. Ухвалою Днiпропетровського апеляцiйного адмiнiстративного суду вiд 12.03.2015 року постанову Кiровоградського окружного адмiнiстративного суду вiд 04.09.2014 року залишено без змiн.
3 02.10.2014 ДП Кiровоградський облавтодор»
ПАТ «ДАК «Автомобiльнi дороги України»
в особi фiлiї «Голованiвський Райавтодор» Про стягнення 17737,37грн. Господарський суд Кiровоградської областi Рiшенням Господарського суду Кiровоградської областi вiд 17.11.2014 року позовнi вимоги ПАТ «Гайворонський спецкар’єр» задоволено в повному обсязi.
4 03.11.2014 ДП Кiровоградський облавтодор»
ПАТ «ДАК «Автомобiльнi дороги України»
в особi фiлiї «Гайворонський Райавтодор» Про стягнення 105530,76грн. Господарський суд Кiровоградської областi Рiшенням Господарського суду Кiровоградської областi вiд 12.01.2015 року позовнi вимоги ПАТ «Гайворонський спецкар’єр» задоволено в повному обсязi.
5 02.07.2014 SRL «DSK GROUP» Про стягнення 7807,11 дол. США Мiжнародний комерцiйний арбiтражний суд при ТПП України Провадження припинено
6 02.12.2014 ТОВ «Промтехнеруд» Про стягнення 416556 руб. РФ Мiжнародний комерцiйний арбiтражний суд при ТПП України Провадження припинено

 

Основною метою ПАТ «Гайворонський спецiалiзований кар`єр» є здiйснення пiдприємницької дiяльностi для одержання прибутку в iнтересах акцiонерiв Компанiї , покращення добробуту акцiонерiв у виглядi зростання ринкової вартостi акцiй Компанiї, отримання акцiонерами дивiдендiв, а також задоволення потреб пiдприємств всiх форм власностi та громадян в продукцiї та послугах шляхом здiйснення виробничо-господарської дiяльностi.
Перспективнi плани розвитку Компанiї полягають у збiльшеннi обсягiв виробництва, залученнi нових клiєнтiв, покращеннi якостi робiт.


XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів

Власні основні засоби (тис. грн.)

Орендовані основні засоби (тис. грн.)

Основні засоби, всього (тис. грн.)

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

1. Виробничого призначення:

44151

49356

0

0

44151

49356

будівлі та споруди

6936

8795

0

0

6936

8795

машини та обладнання

26225

28961

0

0

26225

28961

транспортні засоби

10765

11323

0

0

0

0

інші

225

277

0

0

0

0

2. Невиробничого призначення:

0

0

0

0

0

0

будівлі та споруди

0

0

0

0

0

0

машини та обладнання

0

0

0

0

0

0

транспортні засоби

0

0

0

0

0

0

інші

0

0

0

0

0

0

Усього

44151

49356

0

0

44151

49356

Опис

3. Основнi засоби.
Компанiя облiковує основнi засоби у вiдповiдностi до МСБО 16 «Основнi засоби».
Компанiя визнає основними засобами матерiальнi об`єкти, що їх:
- утримують для використання у виробництвi або постачаннi товарiв, чи наданнi послуг для надання в оренду або для адмiнiстративних цiлей;
- використовують за очiкуванням протягом бiльше одного року та грошовою вартiстю бiльше 2500,00 грн.
Компанiя, пiсля визнання основного засобу активом, обирає своєю облiковою полiтикою модель «собiвартостi» i облiковує основнi засоби за собiвартiстю мiнус будь-яка накопичена амортизацiя та будь-якi накопиченi збитки вiд зменшення корисностi.
Компанiя встановлює лiквiдацiйну вартiсть основних засобiв в сумi 0,01% вiд собiвартостi основного засобу.
Компанiя встановлює такi групи основних засобiв та строки корисної експлуатацiї:
------------------------------------------------------------------
| Групи | Строки |
| | корисної експлуатацiї |
|--------------------------------+-------------------------------|
|група 1 - земельнi дiлянки | - |
|--------------------------------+-------------------------------|
|група 2 - капiтальнi витрати на | 15 |
|полiпшення земель, не пов'язанi | |
|з будiвництвом | |
|--------------------------------+-------------------------------|
|група 3 - будiвлi, | 20 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|споруди, | 15 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|передавальнi пристрої | 10 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|група 4 - машини та обладнання | 5 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|з них: | |
|--------------------------------+-------------------------------|
|електронно-обчислювальнi машини,| 2 |
|iншi машини для автоматичного | |
|оброблення iнформацiї, пов'язанi| |
|з ними засоби зчитування або | |
|друку iнформацiї, пов'язанi з | |
|ними комп'ютернi програми (крiм | |
|програм, витрати на придбання | |
|яких визнаються роялтi, та/або | |
|програм, якi визнаються | |
|нематерiальним активом), iншi | |
|iнформацiйнi системи, | |
|комутатори, маршрутизатори, | |
|модулi, модеми, джерела | |
|безперебiйного живлення та | |
|засоби їх пiдключення до | |
|телекомунiкацiйних мереж, | |
|телефони (в тому числi | |
|стiльниковi), мiкрофони i рацiї,| |
|вартiсть яких перевищує 2500 | |
|гривень | |
|--------------------------------+-------------------------------|
|група 5 - транспортнi засоби | 5 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|група 6 - iнструменти, прилади, | 4 |
|iнвентар (меблi) | |
|--------------------------------+-------------------------------|
|група 7 - тварини | 6 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|група 8 - багаторiчнi насадження| 10 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|група 9 - iншi основнi засоби | 12 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|група 10 - бiблiотечнi фонди | 3 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|
|група 12 - тимчасовi | 5 |
|(нетитульнi) споруди | |
|--------------------------------+-------------------------------|
|група 13 - природнi ресурси | - |
|--------------------------------+-------------------------------|
|група 14 - iнвентарна тара | 6 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|група 15 - предмети прокату | 5 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|група 16 - довгостроковi | 7 |
|бiологiчнi активи |
------------------------------------------------------------------
|група 17 – капiтальне
будiвництво | - |
------------------------------------------------------------------
| група 18 – придбання основних
засобiв | - !
------------------------------------------------------------------
! група 19 – виготовлення ! - !
основних засобiв
------------------------------------------------------------------
Об’єкти, якi знаходяться в процесi незавершеного будiвництва чи не введенi в експлуатацiю придбанi основнi засоби, капiталiзуються як окремий елемент основних засобiв. По завершеннi будiвництва чи введеннi в експлуатацiю придбаного основного засобу вартiсть об’єкту переноситься до вiдповiдної категорiї основних засобiв. Знос на об’єкти незавершеного будiвництва не нараховується.
Метод нарахування зносу, очiкуваний строк корисного використання та лiквiдацiйна вартiсть переглядаються принаймнi раз на рiк i коригуються, якщо це необхiдно.
Знос полiпшень орендованої нерухомостi нараховується протягом усього очiкуваного строку їх корисного використання на тiй самiй основi, що i знос власних активiв.

Iнвентаризацiя основних засобiв проводиться раз на рiк обов’язково перед складанням рiчної фiнансової звiтностi. Термiн проведення iнвентаризацiї встановлюється Компанiєю протягом IV кварталу поточного року.
4. Нематерiальнi активи.
Нематерiальнi активи визнаються та iдентифiкуються у вiдповiдностi до МСБО 38 «Нематерiальнi активи».
Нематерiальнi активи придбанi або створенi Компанiєю зараховуються на баланс за собiвартiстю у вiдповiдностi до МСБО 38 «Нематерiальнi активи».
Пiсля первiсного визнання, Компанiя оцiнює нематерiальний актив за моделлю «собiвартостi», це модель, коли нематерiальнi активи вiдображаються за собiвартiстю за вирахуванням накопиченої амортизацiї або будь-яких накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi.
Компанiя застосовує прямолiнiйний метод амортизацiї нематерiальних активiв.
Лiквiдацiйну вартiсть нематерiального активу з визначеним строком корисної експлуатацiї Компанiя приймає за нуль.
Компанiя встановлює такi групи нематерiальних активiв та строки корисної експлуатацiї:
------------------------------------------------------------------
| Групи |Строк корисної експлуатацiї |
|--------------------------------+-------------------------------|
|група 1 - права користування |вiдповiдно |
|природними ресурсами (право |до правовстановлюючого |
|користування надрами, iншими |документа |
|ресурсами природного середовища,| |
|геологiчною та iншою | |
|iнформацiєю про природне | |
|середовище); | |
|--------------------------------+-------------------------------|
|група 2 - права користування |вiдповiдно |
|майном (право користування |до правовстановлюючого |
|земельною дiлянкою, крiм права |документа |
|постiйного користування | |
|земельною дiлянкою, вiдповiдно | |
|до закону, право користування | |
|будiвлею, право на оренду | |
|примiщень тощо); | |
|--------------------------------+-------------------------------|
|група 3 - права на комерцiйнi |вiдповiдно |
|позначення (права на торговельнi|до правовстановлюючого |
|марки (знаки для товарiв i |документа |
|послуг), комерцiйнi (фiрмовi) | |
|найменування тощо), крiм тих, | |
|витрати на придбання яких | |
|визнаються роялтi; | |
|--------------------------------+-------------------------------|
|група 4 - права на об'єкти |вiдповiдно |
|промислової власностi (право на |до правовстановлюючого |
|винаходи, кориснi моделi, |документа, але не менш як |
|промисловi зразки, сорти |5 рокiв |
|рослин, породи тварин, | |
|компонування (топографiї) | |
|iнтегральних мiкросхем, | |
|комерцiйнi таємницi, в тому | |
|числi ноу-хау, захист вiд | |
|недобросовiсної конкуренцiї | |
|тощо) крiм тих, витрати на | |
|придбання яких визнаються | |
|роялтi; | |
|--------------------------------+-------------------------------|
|група 5 - авторське право та |вiдповiдно |
|сумiжнi з ним права (право на |до правовстановлюючого |
|лiтературнi, художнi, музичнi |документа, але не менш як |
|твори, комп'ютернi програми, |2 роки |
|програми для електронно- | |
|обчислювальних машин, компiляцiї| |
|даних (бази даних), фонограми, | |
|вiдеограми, передачi (програми) | |
|органiзацiй мовлення тощо) крiм | |
|тих, витрати на придбання яких | |
|визнаються роялтi; | |
|--------------------------------+-------------------------------|
|група 6 - iншi нематерiальнi |вiдповiдно |
|активи (право на ведення |до правовстановлюючого |
|дiяльностi, використання |документа |
|економiчних та iнших привiлеїв |
|--------------------------------+-------------------------------|
|група 7 – придбання | |
|нематерiальних активiв

Iнвентаризацiя нематерiальних активiв проводиться раз на рiк обов’язково перед складанням рiчної фiнансової звiтностi. Термiн проведення iнвентаризацiї встановлюється Компанiєю протягом IV кварталу поточного року.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)

81917

60692

Статутний капітал (тис. грн.)

300

300

Скоригований статутний капітал (тис. грн)

0

0

Опис

Сума активiв товариства на 31 грудня 2014 року становить - 87750,0 тис. грн., сума зобов`язань товариства становить – 5388,0 тис. грн. Вартiсть чистих активiв товариства за станом на 31 грудня 2014 року визначено в сумi - 82362,0 тис. грн.
Для порiвняння скоригований статутний капiтал товариства на 31 грудня 2014 року становить - 300,0 тис. грн.

Висновок

За даними розрахунку ми висловлюємо думку, що розрахункова вартiсть чистих активiв Публiчного акцiонерного товариства «Гайворонський спецiалiзований кар`єр» за станом на 31 грудня 2014 року вiдповiдає вимогам чинного законодавства, а саме статтi 155 Цивiльного кодексу України № 435-IV вiд 16.01.2003р. (зi змiнами та доповненнями).

3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань

Дата виникнення

Непогашена частина боргу (тис. грн.)

Відсоток за користування коштами (відсоток річних)

Дата погашення

Кредити банку

X

0

X

X

у тому числі:

 

Зобов'язання за цінними паперами

X

0

X

X

у тому числі:

 

за облігаціями (за кожним випуском):

X

0

X

X

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за векселями (всього)

X

0

X

X

за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом):

X

0

X

X

за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):

X

0

X

X

Податкові зобов'язання

X

3812

X

X

Фінансова допомога на зворотній основі

X

0

X

X

Інші зобов'язання

X

899

X

X

Усього зобов'язань

X

4711

X

X

Опис:

Компанiя визнає фiнансовим зобов`язанням будь-яке зобов`язання , що є:
- контрактним зобов`язанням надавати грошовi кошти або iншi фiнансовi активи iншому суб`єкту господарювання або обмiнювати фiнансовi активи та фiнансовi зобов`язання;
- контрактом, розрахунки за яким здiйснюватимуться власними iнструментами капiталу.
Фiнансовi зобов’язання визнаються первiсно за справедливою вартiстю за вирахуванням суми прямих витрат за операцiями.
Доходи i витрати, при припиненнi визнання фiнансового зобов’язання, визнаються у складi чистого прибутку або збитку при припиненнi їх визнання.
Фiнансовi активи та фiнансовi зобов’язання пiдлягають взаємозалiку, а чиста сума представленню у звiтi про фiнансовий стан тодi, коли є здiйснене в цей момент юридичне право на взаємозалiк визнаних сум.
Припинення визнання фiнансового активу чи фiнансового зобов’язання вiдбувається у вiдповiдностi до критерiїв МСБО 39 «Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка».

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

№ з/п

Основний вид продукції

Обсяг виробництва

Обсяг реалізованої продукції

у натуральній формі (фізична од. вим.)

у грошовій формі (тис.грн.)

у відсотках до всієї виробленої продукції

у натуральній формі (фізична од. вим.)

у грошовій формі (тіс. грн.)

у відсотках до всієї реалізованої продукції

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Щебiнь гранiтний

531,9

48935

100

459,7

42292

100

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п

Склад витрат*

Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)

1

2

3

1

Амортизацiя

7.3

2

Матерiали

21.8

3

Електроенергiя

9

4

Паливнi матерiали

15.9

5

Заробiтна плата

25.9

6

Єдиний соцiальний внесок

9.2

7

Вибуховi матерали

7.4

8

Податки

1.4

8

Податки

1.4

9

Iншi

2.1

* Зазначаються витрати, які складають більше 5% від собівартості реалізованої продукції.

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю Аудиторська фiрма "Аналiтик-Аудит"

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)

31008476

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

м.Кiровоград вул. Ушакова 1А кiм.511

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України

2407 30.03.2001

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**

 

Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності

2013 рiк

Думка аудитора***

безумовно-позитивна

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту).

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю Аудиторська фiрма "Аналiтик-Аудит"

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)

31008476

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

м.Кiровоград вул.Ушакова 1А кiмн. 511

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України

2407 30.03.2001

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**

 

Текст аудиторського висновку (звіту)

 

м. Кiровоград, вул. Дзержинського 82/40, кiмн.7


АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
(ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНИХ АУДИТОРIВ)
Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю
Аудиторська фiрма «Аналiтик-Аудит»
щодо фiнансової звiтностi
Публiчного акцiонерного товариства
«Гайворонський спецiалiзований кар`єр»
за станом на 31 грудня 2014 року
Кiровоград
2015 р.

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
(ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНИХ АУДИТОРIВ)
Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю
Аудиторська фiрма «Аналiтик-Аудит»
щодо фiнансової звiтностi
Публiчного акцiонерного товариства
«Гайворонський спецiалiзований кар`єр»
за станом на 31 грудня 2014 року
Адресат - власники цiнних паперiв, керiвництво емiтента.

Вступний параграф.
Основнi вiдомостi про емiтента:
- Повне найменування – Публiчне акцiонерне товариство «Гайворонський спецiалiзований кар’єр» ;
- Код за Єдиним державним реєстром пiдприємств та органiзацiй України –20657268 ;
- Мiсцезнаходження – 26300, Кiровоградська область , м. Гайворон, пров. Кар’єрський, 2. ;
- Дата державної реєстрацiї та номер запису в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприємцiв – 13.06.1996р., № 1 425 105 0004 000149 .

Опис аудиторської перевiрки

Аудит було здiйснено вiдповiдно до вимог Мiжнародних стандартiв контролю, якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг, прийнятих як Нацiональнi стандарти аудиту (Рiшення Аудиторської палати України вiд 18.04.2003 р. № 122/2). При складаннi аудиторського висновку (звiту незалежного аудитора) аудитори керувались «Вимогами до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв ( крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики)», затвердженого Рiшенням ДКЦПФР вiд 29.09.2014 р. № 1360.
Ми провели аудит повного комплекту фiнансової звiтностi Публiчного акцiонерного товариства «Гайворонський спецiалiзований кар`єр», що додається, за станом на 31 грудня 2014 року, що включає:
- Баланс (Звiт про фiнансовий стан) на 31 грудня 2014 року;
- Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд) за 2014 рiк;
- Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом) за 2014 рiк;
- Звiт про власний капiтал за 2014 рiк;
- Примiтки, що мiстять стислий виклад суттєвих облiкових полiтик та iншi пояснювальнi примiтки за 2014 рiк;
Опис вiдповiдальностi управлiнського персоналу
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за пiдготовку
та достовiрне представлення фiнансових звiтiв
Управлiнський персонал Публiчного акцiонерного товариства «Гайворонський спецiалiзований кар`єр» несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання цiєї фiнансової звiтностi на 31 грудня 2014 року вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi та за такий внутрiшнiй контроль, який управлiнський персонал визначає потрiбним для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi , що не мiстить суттєвих викривлень унаслiдок шахрайства або помилки.

Опис вiдповiдальностi аудитора

Вiдповiдальнiсть аудитора за надання висновку стосовно фiнансової звiтностi.

Нашою вiдповiдальнiстю є висловлення думки щодо фiнансової звiтностi Публiчного акцiонерного товариства «Гайворонський спецiалiзований кар`єр» на 31 грудня 2014 року на основi результатiв проведеного нами аудиту. Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв контролю, якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг, прийнятих як Нацiональнi стандарти аудиту (Рiшення Аудиторської палати України вiд 18.04.2003 р. № 122/2).
Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання вiдповiдних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв щодо сум i розкриттiв у фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур залежить вiд судження аудиторiв, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки.
Виконуючи оцiнку цих ризикiв, ми розглянули заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання та достовiрного подання суб`єктом господарювання фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб`єкта господарювання. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаних облiкових полiтик, прийнятнiсть облiкових полiтик , та оцiнку загального подання фiнансової звiтностi.
Ми вважаємо, що отримали достатнi та прийнятнi аудиторськi докази для висловлення нашої думки. Думка аудиторiв щодо повного комплекту фiнансової звiтностi Публiчного акцiонерного товариства «Гайворонський спецiалiзований кар`єр» на 31 грудня 2014 року складена у вiдповiдностi до вимог Мiжнародного стандарту аудиту 700 « Формулювання думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi», 706 «Пояснювальнi параграфи та параграфи з iнших питань у звiтi незалежного аудитора» .
Думка аудитора щодо повного комплекту фiнансової звiтностi

Висловлення думки:

На нашу думку, фiнансова звiтнiсть вiдображає достовiрно , в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан Публiчного акцiонерного товариства «Гайворонський спецiалiзований кар`єр» за станом на 31 грудня 2014 року, його фiнансовi результати i рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився на зазначену дату, вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi . Думка аудитора – безумовно-позитивна.

Iнша допомiжна iнформацiя
Думка аудитора щодо iншої допомiжної iнформацiї
1. Розрахунок вартостi чистих активiв Публiчного акцiонерного товариства «Гайворонський спецiалiзований кар`єр» за станом на 31 грудня 2014 року проведено у вiдповiдностi до положень п.3 ст.155 «Статутний капiтал акцiонерного товариства» Цивiльного кодексу України, а також з урахуванням «Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерного товариства», схвалених Рiшенням ДКЦПФР вiд 17.11.2004 р. № 485 i розраховується шляхом вирахування iз суми активiв, прийнятих до розрахунку, суми його зобов`язань, прийнятих до розрахунку.

Сума активiв товариства на 31 грудня 2014 року становить - 87750,0 тис. грн., сума зобов`язань товариства становить – 5388,0 тис. грн. Вартiсть чистих активiв товариства за станом на 31 грудня 2014 року визначено в сумi - 82362,0 тис. грн.
Для порiвняння скоригований статутний капiтал товариства на 31 грудня 2014 року становить - 300,0 тис. грн.
За даними розрахунку ми висловлюємо думку, що розрахункова вартiсть чистих активiв Публiчного акцiонерного товариства «Гайворонський спецiалiзований кар`єр» за станом на 31 грудня 2014 року вiдповiдає вимогам чинного законодавства, а саме статтi 155 Цивiльного кодексу України № 435-IV вiд 16.01.2003р. (зi змiнами та доповненнями).

2. Думка аудиторiв стосовно наявностi суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до НКЦПФР разом з фiнансовою звiтнiстю сформована у вiдповiдностi до Мiжнародного Стандарту Аудиту 720 « Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть»:
За даними перевiрки можна висловити думку, що суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю Публiчного акцiонерного товариства «Гайворонський спецiалiзований кар`єр», що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до Нацiональної Комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку разом з фiнансовою звiтнiстю, не виявлено.
3. Думка аудиторiв щодо виконання значних правочинiв (10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi) вiдповiдно до статтi 70 « Значний правочин» роздiлу XIII. «Значнi правочини та правочини, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть» Закону України «Про акцiонернi товариства» № 514 – VI вiд 17 вересня 2008 року:
Нами перевiренi вчиненi ПАТ «Гайворонський спецiалiзований кар`єр» правочини , якi було укладено у звiтному перiодi. Товариство в 2014 роцi укладало значнi правочини , якi перевищують 10 вiдсоткiв вартостi активiв пiдприємства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi.
На нашу думку значнi правочини, укладаються ПАТ «Гайворонський спецiалiзований кар`єр» у вiдповiдностi до статтi 70 « Значний правочин» роздiлу XIII. «Значнi правочини та правочини, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть» Закону України «Про акцiонернi товариства» № 514 – VI вiд 17 вересня 2008 року.
4. Думка аудиторiв щодо стану корпоративного управлiння, у тому числi стану внутрiшнього аудиту вiдповiдно до Закону України «Про акцiонернi товариства» № 514 – VI вiд 17 вересня 2008 року:
На нашу думку стан корпоративного управлiння вiдповiдає вимогам Закону України «Про акцiонернi товариства» № 514 – VI вiд 17 вересня 2008 року. Корпоративне управлiння Товариством здiйснюється Загальними зборами.
Загальнi збори обирають Наглядову раду , яка здiйснює захист прав акцiонерiв ПАТ «Гайворонський спецiалiзований кар`єр», i в межах компетенцiї, визначеної Статутом, Положенням про Наглядову раду та Законом України «Про акцiонернi товариства», контролює та регулює дiяльнiсть виконавчого директора.
Виконавчий директор здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю ПАТ «Гайворонський спецiалiзований кар`єр», вирiшує всi питання, пов`язанi з керiвництвом фiнансово-господарською дiяльнiстю ПАТ, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради. Виконавчий директор пiдзвiтний Загальним зборам i Наглядовiй радi, органiзовує виконання їх рiшень.
Для проведення перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Загальнi збори Товариства обирають Ревiзiйну комiсiю. Ревiзiйна комiсiя має право вносити пропозицiї до порядку денного Загальних зборiв та вимагати скликання позачергових загальних зборiв.
Наглядова рада ПАТ «Гайворонський спецiалiзований кар`єр» не створювала комiтету з питань аудиту та не запроваджувала посади внутрiшнього аудитора (служби внутрiшнього аудиту) .
5. Думка аудиторiв стосовно iдентифiкацiї та оцiнки аудиторами ризикiв суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства сформована у вiдповiдностi до Мiжнародного Стандарту Аудиту 240 « Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується шахрайства, при аудитi фiнансової звiтностi» :
На нашу думку отримано достатнi та прийнятнi докази, що стосуються оцiнених ризикiв суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства та помилок. Iнформацiя, отримана внаслiдок застосування аналiтичних процедур, зiбраних доказiв, дає достатню впевненiсть у тому, що фiнансова звiтнiсть у цiлому не мiстить суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства чи помилок.
Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму

Незалежними аудиторами Гриценко Оленою Iванiвною (сертифiкат аудитора серiї А №004236 виданий за рiшенням Аудиторської палати України № 91 вiд 15 червня 2000 року, термiн дiї сертифiката продовжено до 15 червня 2019 року ) , Митецькою Оленою Василiвною (сертифiкат серiї А № 004241 виданий за рiшенням Аудиторської палати України № 91 вiд 15 червня 2000 року, термiн дiї сертифiката продовжено до 15 червня 2019 року) Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю аудиторської фiрми “Аналiтик-Аудит” (Код ЄДРПОУ – 31008476, дата державної реєстрацiї – 05 липня 2000 року, №14441200000006307), яка здiйснює свою дiяльнiсть на пiдставi свiдоцтва про внесення до Реєстру суб’єктiв аудиторської дiяльностi за № 2407, затвердженого рiшенням Аудиторської Палати № 100 вiд 30.03.2001 року i розташована за адресою: м. Кiровоград, вул. Ушакова, 1 А, кiмн. 511, тел. 27-42-85, згiдно договору № 10 вiд 04 лютого 2015 року проведено аудит фiнансової звiтностi Публiчного акцiонерного товариства «Гайворонський спецiалiзований кар`єр» за станом на 31 грудня 2014 року. Перевiрку розпочато - 20 лютого 2015 року, закiнчено – 19 березня 2015 року.
Директор
ТОВ АФ «Аналiтик-Аудит» Гриценко О.I.

Аудитор Митецька О.В.

Дата аудиторського висновку : 19 березня 2015 року
Адреса аудиторської фiрми: м. Кiровоград, вул. Ушакова, 1А, к. 511


Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п

Рік

Кількість зборів, усього

У тому числі позачергових

1

2014

1

0

2

2013

1

0

3

2012

1

0

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

 

Так

Ні

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори

X

 

Акціонери

 

X

Депозитарна установа

 

X

Інше (запишіть): Рiшенням наглядової ради була створена реєстрацiйна комiсiя.

Ні

 

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

 

Так

Ні

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

 

X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

 

X

 

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

 

Так

Ні

Підняттям карток

 

X

Бюлетенями (таємне голосування)

X

 

Підняттям рук

 

X

Інше (запишіть): Член наглядової ради здiйснював контроль за ходом голосування в останнiх чергових загальних зборах акцiонерiв ПАТ " Гайворонський спецкар'єр"

Ні

 

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?

 

Так

Ні

Реорганізація

 

X

Додатковий випуск акцій

 

X

Унесення змін до статуту

 

X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

 

X

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства

 

X

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради

 

X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу

 

X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)

 

X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді

 

X

Інше (запишіть): Позачерговi збори акцiонерiв не скликались.

Ні

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)

Ні

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

 

(осіб)

Кількість членів наглядової ради

5

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві

2

Кількість представників держави

0

Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій

0

Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій

3

Кількість представників акціонерів - юридичних осіб

0

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?

8

 

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

 

Так

Ні

Стратегічного планування

 

X

Аудиторський

 

X

З питань призначень і винагород

 

X

Інвестиційний

 

X

Інші (запишіть)

У складi наглядової ради комiтетiв не створено.

Інші (запишіть)

.

 

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні)

Ні

 

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

 

Так

Ні

Винагорода є фіксованою сумою

 

X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій

 

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

 

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди

 

X

Інше (запишіть)

д/н

 

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

 

Так

Ні

Галузеві знання і досвід роботи в галузі

 

X

Знання у сфері фінансів і менеджменту

 

X

Особисті якості (чесність, відповідальність)

 

X

Відсутність конфлікту інтересів

 

X

Граничний вік

 

X

Відсутні будь-які вимоги

X

 

Інше (запишіть): .

 

X

 

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

 

Так

Ні

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства

X

 

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками

X

 

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)

 

X

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена

 

X

Інше (запишіть)

4 членiв наглядової ради переобрано на новий строк

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)

так, створено ревізійну комісію

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

 

кількість членів ревізійної комісії 3 осіб;

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 3

 

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

 

Загальні збори акціонерів

Наглядова рада

Виконавчий орган

Не належить до компетенції жодного органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

Так

Ні

Так

Ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

Ні

Ні

Так

Ні

Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету

Так

Ні

Так

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії

Так

Так

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради

Ні

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу

Ні

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження зовнішнього аудитора

Ні

Ні

Ні

Ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

Ні

Ні

Ні

Ні

 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так

 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) НіЯкі документи існують у вашому акціонерному товаристві?

 

Так

Ні

Положення про загальні збори акціонерів

X

 

Положення про наглядову раду

X

 

Положення про виконавчий орган

X

 

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

X

 

Положення про ревізійну комісію (або ревізора)

X

 

Положення про акції акціонерного товариства

X

 

Положення про порядок розподілу прибутку

X

 

Інше (запишіть):

.

 

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

 

Інформація розповсюджується на загальних зборах

Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів

Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві

Копії документів надаються на запит акціонера

Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства

Фінансова звітність, результати діяльності

Так

Так

Так

Так

Так

Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу

Так

Так

Так

Так

Так

Інформація про склад органів управління товариства

Так

Так

Так

Так

Так

Статут та внутрішні документи

Так

Ні

Так

Так

Так

Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення

Так

Ні

Так

Так

Так

Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Так

 

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

 

Так

Ні

Не проводились взагалі

 

X

Менше ніж раз на рік

 

X

Раз на рік

X

 

Частіше ніж раз на рік

 

X

 

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

 

Так

Ні

Загальні збори акціонерів

 

X

Наглядова рада

X

 

Виконавчий орган

 

X

Інше (запишіть)

.

 

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Ні

 

З якої причини було змінено аудитора?

 

Так

Ні

Не задовольняв професійний рівень

 

X

Не задовольняли умови договору з аудитором

 

X

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів

 

X

Інше (запишіть)

Товариство аудитора не змiнювало.

 

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

 

Так

Ні

Ревізійна комісія (ревізор)

X

 

Наглядова рада

 

X

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

 

X

Стороння компанія або сторонній консультант

 

X

Перевірки не проводились

 

X

Інше (запишіть)

Податкова iнспекцiя здiйснює перевiрку за фiнансово-господарською дiяльнiстю акцiонерного товариства.

 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

 

Так

Ні

З власної ініціативи

X

 

За дорученням загальних зборів

X

 

За дорученням наглядової ради

 

X

За зверненням виконавчого органу

 

X

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів

 

X

Інше (запишіть)

.

 

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

 

Так

Ні

Випуск акцій

 

X

Випуск депозитарних розписок

 

X

Випуск облігацій

 

X

Кредити банків

 

X

Фінансування з державного і місцевих бюджетів

 

X

Інше (запишіть): не планується

 

 

 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором

 

Так, плануємо розпочати переговори

 

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році

 

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років

 

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років

 

Не визначились

X

 

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Не визначились

 

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Так

 

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні

 

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: .

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: .

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року

.


 

 

 

КОДИ

 

 

Дата(рік, місяць, число)

2015 | 01 | 01

Підприємство

Публiчне акцiонерне товариство " Гайворонський спецiалiзований кар'єр"

за ЄДРПОУ

20657268

Територія

 

за КОАТУУ

3521110100

Організаційно-правова форма господарювання

 

за КОПФГ

-

Вид економічної діяльності

 

за КВЕД

08.12

Середня кількість працівників

168

 

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака

 

Адреса

провулок Кар"єрський будинок 2 м.Гайворон Гайворонський район Кiровоградська обл., 26300

 

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

 

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)

 

 

за міжнародними стандартами фінансової звітності

 

V

 

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2014 р.

 

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності

1

2

3

4

5

I. Необоротні активи

Нематеріальні активи:

1000

2

2

2

первісна вартість

1001

4

4

4

накопичена амортизація

1002

2

2

-2

Незавершені капітальні інвестиції

1005

0

0

0

Основні засоби:

1010

13063

14071

14776

первісна вартість

1011

45474

50214

38391

знос

1012

32411

36143

-23615

Інвестиційна нерухомість:

1015

0

0

0

первісна вартість

1016

0

0

0

знос

1017

0

0

0

Довгострокові біологічні активи:

1020

0

0

0

первісна вартість

1021

0

0

0

накопичена амортизація

1022

0

0

0

Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств


1030


0


0


0

інші фінансові інвестиції

1035

0

0

0

Довгострокова дебіторська заборгованість

1040

0

0

0

Відстрочені податкові активи

1045

0

0

198

Гудвіл

1050

0

0

0

Відстрочені аквізиційні витрати

1060

0

0

0

Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах

1065

0

0

0

Інші необоротні активи

1090

2506

1713

1759

Усього за розділом I

1095

15571

15786

16735

II. Оборотні активи

Запаси

1100

7093

10033

0

Виробничі запаси

1101

1759

1603

5637

Незавершене виробництво

1102

49

127

0

Готова продукція

1103

5237

8238

0

Товари

1104

48

65

0

Поточні біологічні активи

1110

0

0

0

Депозити перестрахування

1115

0

0

0

Векселі одержані

1120

0

0

0

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги

1125

3050

3428

0

Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами


1130


13


9


38

з бюджетом

1135

2042

3652

3328

у тому числі з податку на прибуток

1136

0

0

0

з нарахованих доходів

1140

0

0

0

із внутрішніх розрахунків

1145

0

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

453

1567

497

Поточні фінансові інвестиції

1160

0

0

0

Гроші та їх еквіваленти

1165

34888

53067

19028

Готівка

1166

1

0

0

Рахунки в банках

1167

34887

53067

0

Витрати майбутніх періодів

1170

0

0

0

Частка перестраховика у страхових резервах

1180

0

0

0

у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань


1181


0


0


0

резервах збитків або резервах належних виплат

1182

0

0

0

резервах незароблених премій

1183

0

0

0

інших страхових резервах

1184

0

0

0

Інші оборотні активи

1190

422

208

0

Усього за розділом II

1195

47961

71964

33580

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття

1200

0

0

0

Баланс

1300

63532

87750

50315

 

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності

I. Власний капітал

Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

300

300

300

Внески до незареєстрованого статутного капіталу

1401

0

0

0

Капітал у дооцінках

1405

0

0

0

Додатковий капітал

1410

0

0

0

Емісійний дохід

1411

0

0

0

Накопичені курсові різниці

1412

0

0

0

Резервний капітал

1415

1232

1232

1232

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

59160

80830

46927

Неоплачений капітал

1425

( 0 )

( 0 )

( 0 )

Вилучений капітал

1430

( 0 )

( 0 )

( 0 )

Інші резерви

1435

0

0

0

Усього за розділом I

1495

60692

82362

48459

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

Відстрочені податкові зобов’язання

1500

0

0

0

Пенсійні зобов’язання

1505

0

0

0

Довгострокові кредити банків

1510

0

0

0

Інші довгострокові зобов’язання

1515

0

0

0

Довгострокові забезпечення

1520

0

0

0

Довгострокові забезпечення витрат персоналу

1521

0

0

0

Цільове фінансування

1525

0

0

0

Благодійна допомога

1526

0

0

0

Страхові резерви, у тому числі:

1530

0

0

0

резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду)

1531

0

0

0

резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду)

1532

0

0

0

резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду)

1533

0

0

0

інші страхові резерви; (на початок звітного періоду)

1534

0

0

0

Інвестиційні контракти;

1535

0

0

0

Призовий фонд

1540

0

0

0

Резерв на виплату джек-поту

1545

0

0

0

Усього за розділом II

1595

0

0

0

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення

Короткострокові кредити банків

1600

0

0

0

Векселі видані

1605

0

0

0

Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями

1610

0

0

0

за товари, роботи, послуги

1615

282

99

115

за розрахунками з бюджетом

1620

169

4085

345

за у тому числі з податку на прибуток

1621

0

0

0

за розрахунками зі страхування

1625

0

0

0

за розрахунками з оплати праці

1630

142

305

200

за одержаними авансами

1635

0

0

0

за розрахунками з учасниками

1640

0

0

0

із внутрішніх розрахунків

1645

0

0

0

за страховою діяльністю

1650

0

0

0

Поточні забезпечення

1660

0

0

0

Доходи майбутніх періодів

1665

0

0

0

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків

1670

0

0

0

Інші поточні зобов’язання

1690

2247

899

1196

Усього за розділом IІІ

1695

2840

5388

0

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття

1700

0

0

0

V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду

1800

0

0

0

Баланс

1900

63532

87750

50315

 

Примітки

Звiт про фiнансовий стан Компанiї включає статтi , що подають такi суми:
- Основнi засоби;
- Iнвестицiйна нерухомiсть;
- Нематерiальнi активи;
- Фiнансовi активи;
- Iнвестицiї, облiкованi iз застосуванням методу участi в капiталi;
- Бiологiчнi активи;
- Запаси;
- Торговельна та iнша дебiторська заборгованiсть;
- Передоплати;
- Аванси з податкiв та iнших платежiв, крiм податку на прибуток;
- Грошовi кошти та їх еквiваленти;
- Загальна сума активiв, класифiкованих, як утримуванi для продажу, та активи, включенi у лiквiдацiйнi групи, класифiкованi, як утримуванi для продажу, вiдповiдно до МСФЗ 5 «Непоточнi активи, утримуванi для продажу, та припинена дiяльнiсть»;
- Торговельна та iнша кредиторська заборгованiсть;
- Аванси отриманi;
- Забезпечення;
- Процентнi кредити за запозичення;
- Фiнансовi зобов`язання;
- Зобов’язання з виплат працiвникам;
- Зобов`язання та активи , щодо поточного податку, як визначено в МСБО 12 «Податки на прибуток»;
- Податки та iншi платежi до сплати, крiм податку на прибуток;
- Вiдстроченi податковi зобов`язання та вiдстроченi податковi активи, як визначено МСБО 12 «Податки на прибуток»;
- Зобов`язання , включенi у лiквiдацiйнi групи, класифiкованi як утримуванi для продажу, вiдповiдно до МСФЗ 5 «Непоточнi активи, утримуванi для продажу, та припинена дiяльнiсть»;
- Неконтрольованi частки, представленi у власному капiталi;
- Випущений капiтал i резерви, що вiдносяться до власникiв материнського пiдприємства.
Компанiя подає усi статтi доходу та витрат, визнанi за перiод, у звiтi про сукупнi доходи.

Керівник

Шабанов Сергiй Вiкторович

Головний бухгалтер

Волошина Галина Володимирiвна


 

 

 

 

КОДИ

 

 

Дата(рік, місяць, число)

2015 | 01 | 01

Підприємство

Публiчне акцiонерне товариство " Гайворонський спецiалiзований кар'єр"

за ЄДРПОУ

20657268

 

(найменування)

 

 

 

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 12 місяців 2014 р.

 

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

2000

64264

66664

Чисті зароблені страхові премії

2010

0

0

Премії підписані, валова сума

2011

0

0

Премії, передані у перестрахування

2012

0

0

Зміна резерву незароблених премій, валова сума

2013

0

0

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій

2014

0

0

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

2050

( -27454 )

( -28314 )

Чисті понесені збитки за страховими виплатами

2070

( 0 )

( 0 )

Валовий:
 прибуток


2090


36810


38350

 збиток

2095

( 0 )

( 0 )

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань

2105

0

0

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів

2110

0

0

Зміна інших страхових резервів, валова сума

2111

0

0

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах

2112

0

0

Інші операційні доходи

2120

0

0

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю

2121

0

0

Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції

2122

0

0

Адміністративні витрати

2130

( -4250 )

( -4291 )

Витрати на збут

2150

( -21786 )

( -27015 )

Інші операційні витрати

2180

( 0 )

( 0 )

Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю

2181

( 0 )

( 0 )

Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції

2182

( 0 )

( 0 )

Фінансовий результат від операційної діяльності:
 прибуток


2190


10774


7044

 збиток

2195

( 0 )

( 0 )

Дохід від участі в капіталі

2200

0

0

Інші фінансові доходи

2220

5773

3277

Інші доходи

2240

16380

74

Дохід від благодійної допомоги

2241

0

0

Фінансові витрати

2250

( 0 )

( 0 )

Втрати від участі в капіталі

2255

( 0 )

( 0 )

Інші витрати

2270

( 1788 )

( 1165 )

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

2275

0

0

Фінансовий результат до оподаткування:
 прибуток


2290


31139


9229

 збиток

2295

( 0 )

( 0 )

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

-5763

-1817

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування

2305

0

0

Чистий фінансовий результат:
 прибуток


2350


25376


7412

 збиток

2355

( 0 )

( 0 )

 

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

2400

0

0

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

2405

0

0

Накопичені курсові різниці

2410

0

0

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств

2415

0

0

Інший сукупний дохід

2445

0

0

Інший сукупний дохід до оподаткування

2450

0

0

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом

2455

0

0

Інший сукупний дохід після оподаткування

2460

0

0

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)

2465

25376

7412

 

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

 

Матеріальні затрати

2500

15938

12599

Витрати на оплату праці

2505

9178

9337

Відрахування на соціальні заходи

2510

3296

3607

Амортизація

2515

3812

4727

Інші операційні витрати

2520

42125

39528

Разом

2550

74349

69798

 

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

 

Середньорічна кількість простих акцій

2600

6000000

6000000

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

2605

6000000

6000000

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2610

4.22933

1.23533

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2615

4.22933

1.23533

Дивіденди на одну просту акцію

2650

0

0

 

Примітки

Звiт про сукупнi доходи Компанiї повинен включати рядки , якi подають такi суми за перiод:
- Дохiд ;
- Прибутки та збитки, що виникають внаслiдок припинення визнання фiнансових активiв, оцiнених за амортизованою собiвартiстю;
- Фiнансовi витрати ;
- Частку прибутку або збитку асоцiйованих та спiльних пiдприємств, що облiковується за методом участi в капiталi;
- Якщо фiнансовий актив перекласифiкований так, що вiн оцiнюється за справедливою вартiстю, будь-який прибуток або збиток, що виникає внаслiдок рiзницi мiж попередньою балансовою вартiстю та його справедливою вартiстю на дату перекласифiкацiї (як визначено в МСФЗ 9 );
- Податковi витрати;
- Одна сума , що складається з пiдсумку прибутку або збитку вiд припинених видiв дiяльностi пiсля сплати податкiв та прибутку або збитку пiсля сплати податкiв, визнаного пiсля оцiнки до справедливої вартостi за вирахуванням витрат на продаж або пiсля вибуття активiв чи вибуття лiквiдацiйної групи, що становить припинену дiяльнiсть;
- Прибуток або збиток;
- Кожний компонент iншого сукупного прибутку, класифiкований за своїм характером;
- Частку iншого сукупного прибутку асоцiйованих та спiльних пiдприємств, що облiковується за методом участi в капiталi;
- Загальний сукупний прибуток.
Компанiя розкриває у Звiтi про сукупнi доходи такi статтi :
- прибуток або збиток за перiод, що вiдноситься до неконтрольованих часток та власникiв материнської Компанiї;
- загальний сукупний прибуток за перiод, що вiдноситься до неконтрольованих часток та власникiв материнської Компанiї.
Компанiя подає аналiз витрат, визнаних у прибутку чи збитку, iз застосуванням методу «функцiї витрат» згiдно МСБО 1 «Подання фiнансової звiтностi», вважаючи що таке подання є достовiрним i бiльш доречним.
- Прибуток до оподаткування.
Додатково Компанiя, у вiдповiдностi до МСБО 1 «Подання фiнансової звiтностi», розкриває iнформацiю про характер витрат.

Керівник

Шабанов Сергiй Вiкторович

Головний бухгалтер

Волошина Галина Володимирiвна


 

 

 

 

КОДИ

 

 

Дата(рік, місяць, число)

2015 | 01 | 01

Підприємство

Публiчне акцiонерне товариство " Гайворонський спецiалiзований кар'єр"

за ЄДРПОУ

20657268

 

(найменування)

 

 

 

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 12 місяців 2014 р.

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)


3000


66756


72529

Повернення податків і зборів

3005

360

348

у тому числі податку на додану вартість

3006

355

348

Цільового фінансування

3010

100

176

Надходження від отримання субсидій, дотацій

3011

0

0

Надходження авансів від покупців і замовників

3015

71

629

Надходження від повернення авансів

3020

0

0

Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках

3025

0

0

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)

3035

0

0

Надходження від операційної оренди

3040

1

1

Надходження від отримання роялті, авторських винагород

3045

0

0

Надходження від страхових премій

3050

0

0

Надходження фінансових установ від повернення позик

3055

0

0

Інші надходження

3095

242

503

Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)


3100


( -52199 )


( -52816 )

Праці

3105

( -6838 )

( -7434 )

Відрахувань на соціальні заходи

3110

( -4019 )

( -4223 )

Зобов'язань з податків і зборів

3115

( -3539 )

( -5545 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток

3116

( -1345 )

( -2042 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість

3117

( 0 )

( 0 )

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів

3118

( 0 )

( 0 )

Витрачання на оплату авансів

3135

( 0 )

( 0 )

Витрачання на оплату повернення авансів/td>

3140

( -499 )

( 0 )

Витрачання на оплату цільових внесків

3145

( 0 )

( 0 )

Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами

3150

( 0 )

( 0 )

Витрачання фінансових установ на надання позик

3155

( 0 )

( 0 )

Інші витрачання

3190

( -425 )

( -284 )

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

11

3884

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій

3200

0

0

необоротних активів

3205

40

600

Надходження від отриманих:
відсотків

3215

5773

3277

дивідендів

3220

0