Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

Голова правлiння

 

 

 

Зубарєв О.О.

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

25.04.2016

(дата)

 

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2015 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Публiчне акцiонерне товариство "Гайворонський спецiалiзований кар'єр"

2. Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ

20657268

4. Місцезнаходження

Кіровоградська , Гайворонський, 26300, Гайворон, Ка'рєрський 2

5. Міжміський код, телефон та факс

05254 22872 05254 21332

6. Електронна поштова адреса

gsk@gsk.co.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

25.04.2016

(дата)

 

2. Річна інформація опублікована у

Бюллетень Цiннi папери України 75

 

25.04.2016

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

 

(дата)

 

3. Річна інформація розміщена на власній сторінці

gsk@gsk.co.ua

в мережі Інтернет

25.04.2016

 

(адреса сторінки)

 

(дата)


Зміст

1. Основні відомості про емітента

X

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

X

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

5. Інформація про рейтингове агентство

6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

X

7. Інформація про посадових осіб емітента:

1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

X

9. Інформація про загальні збори акціонерів

X

10. Інформація про дивіденди

X

11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

X

12. Відомості про цінні папери емітента:

1) інформація про випуски акцій емітента

X

2) інформація про облігації емітента

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

4) інформація про похідні цінні папери

5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду

13. Опис бізнесу

X

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

3) інформація про зобов'язання емітента

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

X

5) інформація про собівартість реалізованої продукції

X

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

17. Інформація про стан корпоративного управління

X

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій

19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

23. Основні відомості про ФОН

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

27. Правила ФОН

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

X

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

X

30. Річна фінансова звітність

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)

X

32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

33. Примітки

К сожалению начиная с 2012 года поменялась тенденция на ежегодное сокращение реализации щебеночной продукции на предприятии. Поэтому основная задача на 2016 год, это произвести и реализовать продукции на уровне 2015 г.
А именно:
Произвести рядовых щебней-511 тыс.м.куб,
щебень кубовидный-100.5 тыс.м.куб,
песок мытый из отсевов дробления 78,5 тыс.м.куб
производство буровзрывных работ-306 тыс.м.куб
отгрузить ж.д. вагонов не менее 7750 шт.
Основными задачами на 2016 год-это отработать схему производства кубовидного щебня на ДСУ-1, с целью высвобождения мощностей третьего завода.
В связи с потерей рынка России, найти замену и поставить другим организациям кубовидный щебень и отсевы в объеме не менее 120000 тонн.
- Оптимизировать численность персонала предприятия привязав его строго под выполнение плана производства за счет сокращения увеличить зарплату персонала.


III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

Публiчне акцiонерне товариство "Гайворонський спецiалiзований кар'єр"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

А00 № 588504

3. Дата проведення державної реєстрації

13.06.1996

4. Територія (область)

Кіровоградська

5. Статутний капітал (грн)

300000

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі

0

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

167

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

08.12 Добування пiску, гравiю, глин i каолiну

10. Органи управління підприємства

Органами управлiння товариства згiдно Статуту ПАТ " Гайворонський спецкар'єр" є: Правлiння, Наглядова рада, Ревiзiйна комiсiя.

11. Банки, що обслуговують емітента:

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

ПАТ " Укрсоцбанк"

2) МФО банку

300023

3) поточний рахунок

26007000053756

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

ПАТ " Укрсоцбанк"

5) МФО банку

300023

6) поточний рахунок

26006000053757

12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

Вид діяльності

Номер ліцензії (дозволу)

Дата видачі

Державний орган, що видав

Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)

1

2

3

4

5

Видобування мiгматитiв, придатних для виробництва щебеню будiвельного

375

12.02.2016

Державна служба геологiї та надр України

09.11.2035

Опис

У 2016 роцi лiцензiю було продовжено на двадцять рокiв.

 

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника

Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника

Місцезнаходження

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи

Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт*

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

Зубарєв Олег Олексiйович

ЕА 449971 12.04.1998 Гайворонським РВ УМВС України в Кiрни в Кiровоградськiй областi

30

Бахмач Євген Степанович

МЕ 995200 13.05.2010 Голосiївським ГУ МВС України у м.Києвi

43.8701

Усього

73.8701

V. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада

Голова правлiння

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Зубарєв Олег Олексiйович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

ЕА 449971 12.06.1998 Гайворонським РВ УМВС України в Кiровоградськiй тобластi

4) рік народження**

1957

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

30

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ВАТ " Гайворонський спецкар'єр"-голова правлiння

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

18.03.2011 на 5 рокiв

9) Опис

Повноваження голови правлiння регламентуються Статутом ПАТ " Гайворонський спецкар'єр" та внутрiшнiми нормативними документами.
Голова правлiння має право:
1) дiяти без довiреностi вiд iменi Товариства, представляти Товариство без довiреностi у вiдносинах з усiма без винятку органами державної влади та органами мiсцевого самоврядування, пiдприємствами, установами, органiзацiями всiх форм власностi, а також у вiдносинах з фiзичними та юридичними особами;
2) вчиняти вiд iменi Товариства правочини та укладати (пiдписувати) вiд iменi Товариства будь-якi договори (угоди) з урахуванням обмежень щодо змiсту та суми договорiв (правочинiв, угод), якi встановленi цим статутом;
3) самостiйно приймати рiшення про вчинення правочину, якщо ринкова вартiсть майна (робiт, послуг), що є його предметом, становить не бiльше 10 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;
4) з урахуванням обмежень, встановлених цим статутом, виступати розпорядником коштiв та майна Товариства;
5) видавати довiреностi на право вчинення дiй i представництво вiд iменi Товариства;
6) приймати на роботу та звiльняти працiвникiв Товариства, застосовувати до них заходи заохочення та стягнення; визначати (конкретизувати) сферу компетенцiї, права i вiдповiдальнiсть працiвникiв Товариства, приймати будь-якi iншi кадровi рiшення (в тому числi стосовно переведення) щодо працiвникiв Товариства, укладати вiд iменi Товариства трудовi договори з працiвниками, керiвниками фiлiй та представництв;
7) призначати виконавчого директора товариства для виконання функцiй органiзацiї i оперативного управлiння виробничо-господарською дiяльнiстю пiдприємства;
8) видавати накази та розпорядження в межах своєї компетенцiї, встановлювати внутрiшнiй режим роботи в Товариствi, давати вказiвки, що є обов'язковими до виконання всiма пiдроздiлами та штатними працiвниками Товариства, а також керiвниками фiлiй та представництв;
9) у випадку набуття Товариством корпоративних прав або часток (паїв, акцiй) у статутному капiталi iнших юридичних осiб вiд iменi Товариства приймати участь в органах управлiння таких юридичних осiб (у т.ч. у вищих органах управлiння), вiд iменi Товариства голосувати (приймати участь у голосуваннi) щодо питань, якi розглядаються органами управлiння таких юридичних осiб (у т.ч. щодо питань про затвердження статутiв таких юридичних осiб), вiд iменi Товариства пiдписувати статути таких юридичних осiб, а також пiдписувати вiд iменi Товариства заяви про вихiд зi складу учасникiв таких юридичних осiб;
10) розробка проектiв рiчного бюджету, бiзнес-планiв, програм фiнансово-господарської дiяльностi Товариства;
11) розробка та затвердження поточних фiнансово-господарських планiв i оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалiзацiї;
12) органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та звiтностi Товариства, складання та надання наглядовiй радi квартальних та рiчних звiтiв Товариства до їх оприлюднення;
13) розробка штатного розкладу та затвердження правил внутрiшнього трудового розпорядку, посадових iнструкцiй та посадових окладiв працiвникiв Товариства;
14) вирiшення iнших питань, що належать до компетенцiї голови правлiння згiдно iз законодавством або статутом Товариства.
Розмiр виплаченої допомоги за 2015 рiк згiдно штатного розпису.
В натуральнiй формi винагорода не виплачувалась.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини голова правлiння не має.
Голова правлiння не обiймає посади на iнших пiдприємствах.
з 1994 року Зубарєв О.О. є керiвником ПАТ " Гайворонський спецкар'єр".

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член правлiння

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Волошина Галина Володимирiвна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

ЕА 965292 19.12.2000 Гайворонським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi

4) рік народження**

1961

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

30

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ТОВ "Чарнокiт"-головний бухгалтер

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

18.03.2011 на 5 рокiв

9) Опис

Повнаваження члена правлiння регламентуються статутом ПАТ " Гайворонський спецкар’єр" та внутрiшнiми нормативними документами..
Винагороду за виконання посадових обов’язкiв головного бухгалтера у звiтному роцi отримувала згiдно штатного розпису.
В натуральнiй формi винагорода не виплачувалася.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини головний бухгалтер не має.
З 2012 роцi Волошина Г.В. обiймає посаду головного бухгалтера.
Головний бухгалтер виконує такi завдання та обов'язки:
3.1 Забезпечує ведення бухгалтерського облiку з дотриманням єдиних методологiчних засад, установлених Законом України “Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi”, з урахуванням особливостей дiяльностi пiдприємства i технологiї обробленнi облiкових даних.
3.2 Формує вiдповiдно до законодавства облiкову полiтику виходями зi структури та особливостей дiяльностi пiдприємства.
3.3 Очолює роботу з пiдготовки та прийняття робочого плану рахункiв, форм первинних облiкових документiв, що застосовуються для оформлення господарських операцiй, щодо яких не передбачено типових форм, документiв внутрiшньої бухгалтерської звiтностi.
3.4 Здiйснює контроль за дотриманням порядку оформлення первинних документiв, вiдображенням на рахунках бухгалтерського облiку всiх господарських операцiй, дотримання технологiї обробки бухгалтерської iнформацiї i порядком документообороту.
3.5 Здiйснює заходи щодо надання користувачам повної, правдивої та неупереженої iнформацiї про фiнансовий стан, результати дiяльностi та рух коштiв пiдприємства.
3.6 Забезпечує складання на основi даних бухгалтерського облiку фiнансової звiтностi пiдприємства та її подання в установленi строки користувачам.
3.7 Забезпечує складання статистичної звiтностi, подання її у встановленому порядку до вiдповiдних органiв.
3.8 За погодженням iз керiвником пiдприємства забезпечує перерахування податкiв та зборiв, соцiальних внескiв, передбачених законодавством, проводить розрахунки з iншими кредиторами вiдповiдно до договорних зобов'язань.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член правлiння

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Шабанов Сергiй Вiкторович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

ЕА 205568 28.12.1996 Гайворонським РА УМВС України в Кiровоградськiй областi

4) рік народження**

1956

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

22

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ВАТ " Гайворонський спецкар'єр"-директор виконавчий

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

18.03.2011 на 5 рокiв

9) Опис

Повнаваження члена правлiння регламентується статутом ПАТ " Гайворонський спецкар"єр" та внутрiшнiми нормативними положеннями.
Винагороду за виконання посадових обов'язкiв директора виконавчого у звiтному роцi отримував згiдно штатного розпису.
В натуральнiй формi винагорода не виплачувалася.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини директор виконавчий не має.
На пiдприємствi директором виконавчим працює з 2005 року.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член правлiння

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Бельський Василь Валерiйович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

ЕА 784955 19.12.2000 Гайворонським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi

4) рік народження**

1982

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

6

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПАТ " Гайворонський спецкар'єр"-головний iнженер

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

18.03.2011 5 рокiв

9) Опис

Повнаваження члена правлiння регламентується статутом ПАТ " Гайворонський спецкар"єр" та внутрiшнiми нормативними положеннями.
Винагороду за виконання посадових обов'язкiв головного iнженера у звiтному роцi отримував згiдно штатного розпису.
В натуральнiй формi винагорода не виплачувалася.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини головний iнженер не має.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член правлiння

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Орел Анатолiй Борисович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

ЕА 388689 03.01.1998 Гайворонським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi

4) рік народження**

1955

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

19

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПАТ " Гайворонський спецка'рєр"-економiст-фiнансист.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

18.03.2011 на 5 рокiв

9) Опис

Повнаваження члена правлiння регламентується статутом ПАТ " Гайворонський спецкар"єр" та внутрiшнiми нормативними положеннями.
Винагороду за виконання посадових обов'язкiв економiста-фiнансиста у звiтному роцi отримував згiдно штатного розпису.
В натуральнiй формi винагорода не виплачувалася.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини член правлiння не має.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Голова наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Кучкiн Сергiй Петрович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

ЕА 430871 09.04.1998 Гайворонським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi

4) рік народження**

1954

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

0

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Кiровоградгранiт-технiчний директор

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

18.04.2014 3 роки

9) Опис

Повнаваження голови наглядової ради регламентуються статутом ПАТ " Гайворонський спецкар’єр" та внутрiшнiми нормативними документами.
В натуральнiй формi винагорода не виплачувалася.
Змiни голови наглядової ради у звiтному роцi не було.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини голова наглядової ради Кучкiн С.П.не має.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Янголенко Василь Васильович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

ЕА 084043 19.03.1996 Гайворонським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi

4) рік народження**

1937

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

16

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПАТ " Гайворонський спецкар'єр"-головний маркшейдер

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

18.03.2011 3 роки

9) Опис

Повнаваження члена наглядової ради регламентуються статутом ПАТ " Гайворонський спецкар’єр" та внутрiшнiми нормативними документами.
В натуральнiй формi винагорода не виплачувалася.
Змiни члена наглядової ради у звiтному роцi не було.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини член наглядової ради Янголенко В.В.не має.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Вiтюк Володимир Iванович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

ЕА 389131 14.01.1998 Гайворонським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi

4) рік народження**

1961

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

20

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПАТ " Гайворонський спецкар'єр"- начальник автотранспортної дiльницi

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

18.03.2011 3 роки

9) Опис

Повнаваження члена наглядової ради регламентуються статутом ПАТ " Гайворонський спецкар’єр" та внутрiшнiми нормативними документами.
В натуральнiй формi винагорода не виплачувалася.
Змiни члена наглядової ради у звiтному роцi не було.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини член наглядової ради Вiтюк В.I.не має.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Кроть Сергiй Олексiйович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

ЕА 436806 03.01.1998 Гайворонським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi

4) рік народження**

1963

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

5

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПАТ " Гайворонський спецкар'єр"-начальник лабораторiї

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

18.04.2014 3 роки

9) Опис

Повнаваження члена наглядової ради регламентуються статутом ПАТ " Гайворонський спецкар’єр" та внутрiшнiми нормативними документами.
В натуральнiй формi винагорода не виплачувалася.
Змiни члена наглядової ради у звiтному роцi не було.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини член наглядової ради Кроть С.О. не має.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член наглядовоъ ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Зубарєва Катерина Олегiвна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

ЕА 977885 18.09.2002 Гайворонським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi

4) рік народження**

1986

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

6

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ТОВ " Укрнеруд" м.Київ-юрист-консультант

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

18.04.2014 3 роки

9) Опис

Повнаваження члена наглядової ради регламентуються статутом ПАТ " Гайворонський спецкар’єр" та внутрiшнiми нормативними документами.
В натуральнiй формi винагорода не виплачувалася.
Змiни члена наглядової ради у звiтному роцi не було.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини член наглядової ради Зубарєва О.О. не має.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Голова ревiзiйної комiсiї

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Орлик Тетяна Iллiвна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

ЕА 18.09.2002 Гайворонським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi

4) рік народження**

1971

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

0

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

30.03.2012 5 рокiв

9) Опис

Повнаваження голови ревiзiйної комiсiї регламентуються статутом ПАТ " Гайворонський спецкар’єр" та внутрiшнiми нормативними документами.
В натуральнiй формi винагорода не виплачувалася.
Змiни голови ревiзiйної комiсiї у звiтному роцi не було.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини голова ревiзiйної комiсiї Орлик Т.I. не має.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.


2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Голова правлiння

Зубарєв Олег Олексiйович

ЕА 449971 12.06.1998 Гайворонським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi

1800000

30

1800000

0

0

0

Член правлiння

Недiна Галина Антонiвна

ЕВ 075160 22.10.2004 Гайворонським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi

525

0.0088

525

0

0

0

Член правлiння

Шабанов Сергiй Вiкторович

ЕА 205568 28.12.1996 Гайворонським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi

417472

6.9579

417472

0

0

0

Член правлiння

Бельський Василь Валерiйович

ЕА 784955 19.12.2000 Гайворонським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi

0

0

0

0

0

0

Член правлiння

Орел Анатолiй Борисович

ЕА 388689 03.01.1998 Гайворонським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi

0

0

0

0

0

0

Голова наглядової ради

Кучкiн Сергiй Петрович

ЕА 430871 09.04.1998 Гайворонським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi

100

0.0017

100

0

0

0

Член наглядової ради

Янголенко Василь Васильович

ЕА 084043 19.03.1996 Гайворонським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi

3335

0.0556

3335

0

0

0

Член наглядової ради

Вiтюк Володимир Iванович

ЕА 389131 14.01.1998 Гайворонським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi

3527

0.0588

3527

0

0

0

Член наглядової ради

Кроть Сергiй Олексiйович

ЕА 436806 03.01.1998 Гайворонським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi

0

0

0

0

0

0

Член наглядової ради

Зубарєва Катерина Олегiвна

Еа 977885 18.09.2002 Гайворонським РВ УМВС України

432294

7.2049

432294

0

0

0

Голова ревiзiйної комiсiї

Орлик Тетяна Iллiвна

ЕА 224666 04.04.1997 Гайворонським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi

525

0.0088

525

0

0

0

Усього

0

0

0

0

0

0

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.


VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи

Код за ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи*

Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт**

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

Зубарєв Оленг Олексiйович

ЕА 449971 12.06.1998 Гайворонським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi

1800000

30

1800000

0

0

0

Бахмач Євген Степанович

МЕ 995200 13.05.2010 Голосiївським ГУ МВС України в м.Києвi

2632207

43.8701

2632207

0

0

0

Усього

4432207

73.87

4432207

0

0

0

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.
** Заповненювати необов'язково.


VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів*

чергові

позачергові

X

Дата проведення

01.04.2016

Кворум зборів**

96.18

Опис

1. Обрання голови та секретаря Загальних зборiв, лiчильної комiсiї ПАТ “ Гайворонський спецкар'єр”.
2. Звiт голови правлiння ПАТ “ Гайворонський спецкар'єр” за результатами фiнансово-господарської дiяльностi ПАТ “ Гайворонський спецкар'єр” за 2015 рiк. Визначення основних напрямкiв дiяльностi ПАТ “ Гайворонський спецкар'єр” у 2016 роцi. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту голови правлiння.
3. Звiт ревiзiйної комiсiї ПАТ “ Гайворонський спецкар'єр” за 2015 рiк. Затвердження висновкiв Ревiзiйної комiсiї Товариства за пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2015 рiк.
4. Звiт Наглядової ради ПАТ “ Гайворонський спецкар'єр” за 2015 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради.
5. Розподiл прибутку товариства за 2015 рiк з урахуванням вимог, передбачених законом. Затвердження розмiру рiчних дивiдендiв з урахуванням вимог, передбачених законом.
6. Про визначення характеру значних право чинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльше одного року з дати прийняття такого рiшення, розмiру їх граничної вартостi, попереднє схвалення цих значних право чинiв, надання повноважень на укладання таких правочинiв вiдповiдно до вимог Закону України «Про акцiонернi товариства».
7. Прийняття нової редакцiї статуту Публiчного акцiонерного товариства «Гайворонський спецiалiзований кар’єр».
Пропозицiй до перелiку питань порядку денного не надходило.
Прийнятi рiшення по порядку денному:
1. 1. 1 Обрати головою зборiв- голову наглядової ради Кучкiна С.П., секретарем - члена наглядової ради Янголенка В.В.
1.2 Обрати лiчильну комiсiю: Лукавецька В.П.-голова комiсiї; Пилипишина Л.О. –член комiсiї; Одайська Т.Г.- член комiсiї.
2. Звiт голови правлiння ПАТ « Гайворонський спецкар’єр» про результати фiнансово-господарської дiяльностi ПАТ « Гайворонський спецкар’єр» за 2015 рiк та основнi напрямки дiяльностi ПАТ « Гайворонський спецкар’єр» затвердити.
3. Звiт i висновки ревiзiйної комiсiї про результати фiнансово-господарської дiяльностi ПАТ « Гайворонський спецкар’єр» за 2015 рiк затвердити.
4. Звiт Наглядової ради ПАТ « Гайворонський спецкар’єр» за 2015 рiк затвердити.
5. 1. Рiчний звiт i баланс ради ПАТ « Гайворонський спецкар’єр» за 2015 рiк затвердити.
30% прибутку, отриманого товариством у 2015 роцi (4 млн 286 тис.) направити на виплату дивiдендiв.
2.Виплату дивiдендiв провести згiдно чинного законодавства з 01 липня 2016 року.
3.Дата складення перелiку акцiонерiв станом на 27 червня 2016 року.
6. 1. Схвалити граничну суму, на яку у 2016 роцi може бути здiйснений значний правочин - це 95 млн 464 тисячi гривень.
2. Попереднє схвалити значнi правочини, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв, якi можуть вчинятися товариством протягом року пiсля прийняття цього рiшення:
* заключення договорiв поставки (купiвлi-продажу) з закупiвлi товарiв (робiт, послуг) з одним контрагентом на суму не бiльше нiж 95 млн.464 тисяч гривень.
* заключення договорiв поставки (купiвлi-продажу) зi збуту товарiв з одним контрагентом на суму не бiльше нiж 95 млн. 464 тисяч гривень.
3. Уповноважити голову правлiння Товариства, протягом 1 (одного) року з дати проведення цих загальних зборiв здiйснювати всi необхiднi дiї щодо вчинення вiд iменi Товариства правочинiв
7. 1. Внести i затвердити змiни та доповнення до Статуту Публiчного акцiонерного товариства «Гайворонський спецiалiзований кар’єр» шляхом викладення його у новiй редакцiї.
2.Доручити головi правлiння Зубарєву Олегу Олексiйовичу, повноваження пiдпису статуту Публiчного акцiонерного товариства «Гайворонський спецiалiзований кар’єр»в новiй редакцiї.
3.Здiйснити всi необхiднi дiї з державної реєстрацiї статуту Публiчного акцiонерного товариства «Гайворонський спецiалiзований кар’єр» в новiй редакцiї.

 


9. Інформація про дивіденди

За результатами звітнього періоду

За результатами періоду, що передував звітньому

за простими акціями

за привілейованими акціями

за простими акціями

за привілейованими акціями

Сума нарахованих дивідендів, грн.

3806000

0

3806000

0

Нарахування дивідендів на одну акцію, грн.

0.63

0

0.62

0

Сума виплачених дивідендів, грн.

3728056.51

0

3679403.95

0

Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів

27.06.2016

26.06.2015

Дата виплати дивідендів

01.07.2016

01.07.2015

Опис

Рiшення про виплату дивiдендiв акцiонерам за пiдсумками роботи у 2015 роцi прийнято на чергових рiчних зборах акцiонерiв 01 квiтня 2016 р.
Виплата дивiдендiв буде проводитись з 01 липня 2016 р. по 01 вересня 2016 р.
Сума дивiдендiв 4 млн 286 тис.грн.


IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудиторська фiрма "Аналiтик-Аудит"

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ

31008476

Місцезнаходження

25006 Україна Кіровоградська Кiровоградський мiсто Кiровоград Ушакова 1А кiм.511

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

2407

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Аудиторська палата

Дата видачі ліцензії або іншого документа

Міжміський код та телефон

0522274285

Факс

0522274285

Вид діяльності

Аудиторська дiяльнiсть

Опис

Емiтент самостiйно не веде реєстр власникiв iменних цiнних паперiв.

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Фiнансова компанiя "Дельта"

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ

35158559

Місцезнаходження

18000 Україна Черкаська Черкаський мiсто Черкаси Байди Вишневецького 37 оф.402

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АЕ 263299

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Нацiональна комiсiя з цiнних паперi

Дата видачі ліцензії або іншого документа

12.10.2013

Міжміський код та телефон

0472330941

Факс

0472330942

Вид діяльності

Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи

Опис

Емiтент самостiйно не веде реєстр власникiв iменних цiнних паперiв.

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"

Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

30370711

Місцезнаходження

04071 Україна м. Київ Київський мiсто Київ Нижнiй Вал 17/8

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АЕ271467

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Адмiнiстрацiя Державної служби спецiального зв"язку та зв"язку та захисту iнформацiї України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

03.03.2015

Міжміський код та телефон

0445910404

Факс

0445910404

Вид діяльності

Надання послуг у галузi технiчного захисту iнформацiї

Опис

Емiтент самостiйно не веде реєстр власникiв iменних цiнних паперiв.

 


X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Міжнародний ідентифікаційний номер

Тип цінного паперу

Форма існування та форма випуску

Номінальна вартість акцій (грн)

Кількість акцій (штук)

Загальна номінальна вартість (грн)

Частка у статутному капіталі (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

04.08.2010

73/11/1/10

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку Кiровоградське територiальне управлiння

UA4000147201

Акція проста бездокументарна іменна

Бездокументарні іменні

0.05

6000000

300000

100

Опис


Торгiвля цiнними паперами не здiйснювалася у звiтному роцi.

 


XI. Опис бізнесу

Важливих подiй розвитку, в тому числi злиття, подiл, приєднання, перетворення, видiл у 2015 роцi не вiдбувалось.

 

Пiдприємство у структурi виробництва має-автотранспорту дiльницi, дробильно-сортувальну дiльницю, гiрничу дiльницi, енергодiльницю, господарчу дiльницю.
Дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв товариство не має.

 

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу-166 чол.
Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв, якi працюють за сумiсництвом (2 сумiсницникiв-15 договiрникiв)-17 чоловiк.
В умоавх неповного робочого часу (дня)-167 чол.
У 2016 роцi в порiвняннi з 2015 роком збiльшення ФОП на 754 тис.грн на 8,4%.
При необхiдностi на пiдприємствi проводиться навчання робiтникiв.

 

ПАТ " Гайворонський спецкар'єр" на добровiльнiй засадi входить до Асоцiацiї " Виробникiв нерудних будiвельних матерiалiв".
02121 м.Київ а/с 79
тел. 044-391-32-00
м.Київ Дарницький район вулиця Олександра Мишуги буд.7-А кв.1.
Дiяльнiсть органцiзацiй промисловцiв та пiдприємцiв.
Участь з 2006 року.

 

Спiльної дiяльностi, яку емiтент проводить iз iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами товариство не має.

 

Будь-якi пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб у 2015 роцi не надходило.

 

Обрана облiкова полiтика на пiдприємствi -згiдно чинного законодавства.

 

Основний вид продукцiї-щебiнь гранiтний рiзних фракцiй, вiдсiви, пiсок гранiтний.
Основнi ринки збуту Україна- 71 %, Росiя - 17%, Молдова- 12 %.
Перспективним є виробництво кубовидного щебеню та щебеню з низькою лещаднiстю.
У зимньо-весняний перiод-спад виробництва у зв'язку зi спадом попиту.
Практично весь збут-це приватнi структури.
Можливi збої дiяльностi пiдприємства в зв’язку з важким фiнансовим станом покупцiв, невиконання планових поставок у зв'язку з поганим наданням залiзничних вагонiв на станцiю Гайворон Одеської залiзницi для вiдвантаження залiзничним транспортом щебеневої продукцiї Замовникам.
У 2015 роцi пiшов спад виробництва у зв'язку з кризовими ситуацiями з Росiєю, пiшов спад i по вiдвантаженню до республiки Молдова.
Динамiка росту середнiх цiн на продукцiю пiдприємства значно повiльнiша нiж динамiка росту залiзничного тарифу.
Проте умови роботи пiдприємства в поточному роцi та в майбутньому п’ятирiчному перiодi значно погiршуються у зв’язку з повним припиненням постачання щебеневої продукцiї на Росiю та на Молдову, який склав вiд загального об’єму постачання 38%, а у фiнансовому вираженнi 55%.
Внутрiшнiй попит на щебеневу продукцiю в Українi не замiнить втрачених об’ємiв постачань на експорт.
В зв’язку з цим на пiдприємствi виник значний спад об’ємiв реалiзацiї продукцiї та значно погiршився фiнансово-економiчний стан.
Пiдприємство активно шукає нових Замовникiв щебеневої продукцiї.
На пiдприємствi розробляються новi земельнi дiльницi пiд видобуток для переробки на щебеневу продукцiю.
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ГОРНЫХ РАБОТ
В 2014 году добыча мигматитов велась на Северном участке на горизонтах +151, +141 и на Южном участке на гор. +112. При годовом плане добычи 346 тыс.м? ожидается выполнение 281 т.м?
До конца 2014 года добычные работы будут вестись на гор. +141 Северного участка в южном направлении и на проходке траншеи на гор.+129 Северного участка.
В 2015 году добычные работы будут вестись на Северном участке на гор. +141, +129м.
На 2015 год планируется:
1. Закончить проходку траншеи в IIкв 2015 года нагор. +129 (III доб. уступ) Северного участка. Оборудование-ЭКГ-5А №1753; БелАЗ-7523,75405. Параметры: ширина по низу-22м; уклон-0,07; длина-89м.
В 2015 году добыча мигматитов велась на Северном участке на горизонтах +141, +129. При годовом плане добычи 294 тыс.м? ожидается выполнение 245 т.м?
До конца 2015 года добычные работы будут вестись на гор. +141 (зачистка), +129 Северного участка в южном направлении.
В 2016 году добычные работы будут вестись на Северном участке на гор.+129м.
На 2016 год планируется:
1. Отработка горизонта +129м (III доб. уступ), а так же выполнить один взрыв без последующей выемки по траншеии на горизонт +117м (IV доб. уступ) Северного участка. Оборудование-ЭКГ-5А №1753, ЭКГ-5А №1341, ЭКГ-4,6 №184; БелАЗ-7523,75405, Komatsu.

 

2011 рiк-Придбано- Автомобiль Фольксваген-302000 грн, Полотно питателя-909300 грн.
2014 рiк- Придбано- Бункер вiдвантаження кубовидного щебеню-925823 грн.
У 2015 значних покупок товариство не проводило.
Пiдприємство не планує iнвестицiї.

 

Правочинiв з власниками iстотної участi, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, афiлiйованими особами у 2015 роцi не було.

 

Вартiсть основних засобiв Компанiї, згiдно обраної моделi «собiвартостi», за станом на 31 грудня 2015 року визначена в сумi 14711 тис. грн., а за 2014 рiк визнана в сумi 14071тис. грн.
За станом на 31 грудня 2014 року собiвартiсть придбання була визначена в сумi 50214 тис. грн., амортизацiя в сумi 36143 тис. грн.
В 2015 роцi собiвартiсть придбання становить – 54734тис. грн., амортизацiя – 40023 тис. грн.
Основнi засоби Компанiї в 2015 роцi згiдно груп розподiлялись:
Будiвлi, споруди, передавальнi пристрої – 3754 тис. грн.
Машини та обладнання – 6593 тис. грн.
Транспортнi засоби – 3591 тис. грн.
Iнструменти, прилади, iнвентар - 40 тис. грн.
Iншi основнi засоби – 240 тис. грн.
Придбання основних засобiв – 88 тис. грн.
Виготовлення основних засобiв – 405 тис. грн.
За перiод 2015 року Компанiя придбала основнi засоби:
- Машини та обладнання – 1193 тис. грн.
- Iнструменти, прилади, iнвентар – 16 тис. грн.
- Iншi необоротнi активи – 16 тис. грн.
Сума контрактних зобов’язань по придбаним основним засобам в 2015 роцi складала 1225 тис. грн.
В 2015 роцi було вибуття основних засобiв в зв`язку з лiквiдацiєю.
За 2015 рiк Компанiя нарахувала амортизацiї в сумi 4109 тис. грн.

В 2014 роцi Основнi засоби Компанiї згiдно груп розподiлялись:
Будiвлi, споруди, передавальнi пристрої – 4242 тис. грн.
Машини та обладнання – 6278 тис. грн.
Транспортнi засоби – 2638 тис. грн.
Iнструменти, прилади, iнвентар - 37 тис. грн.
Iншi основнi засоби – 240 тис. грн.
Придбання основних засобiв – 89 тис. грн.
Виготовлення основних засобiв – 547 тис. грн.
За перiод 2014 року Компанiя придбала основнi засоби:
- Будiвлi, споруди, передавальнi пристрої – 1780 тис. грн.
- Машини та обладнання – 1084 тис. грн.
- Iнструменти, прилади, iнвентар – 10 тис. грн.
- Iншi необоротнi активи – 53 тис. грн.
Сума контрактних зобов’язань по придбаним основним засобам дорiвнює 2927 тис. грн.
За перiод 2014 року вибуло в зв`язку з продажем та лiквiдацiєю:
- Транспортнi засоби – 49 тис. грн.
- Машини та обладнання – 19 тис. грн.
- Iнструменти, прилади, iнвентар – 10 тис. грн.
- Iншi необоротнi активи – 2 тис. грн.
За 2014 рiк Компанiя нарахувала амортизацiї в сумi 3812 тис. грн.
Капiтальне будiвництво, придбання основних засобiв, виготовлення основних засобiв амортизацiї не пiдлягає.
Компанiя володiє всiма правами на свої основнi засоби.
Товариство не орендує об'єкти оренди.
Пiдприємство виробничi потужностi використовує не на повну силу у зв'язкуi зi зменшення замовлень на щебеневу продукцiю.
Капiтальне будiвництво пiдприємство не проводило i не планується.
В теперiшнiй нестабiльний час важко давати прогнознi дати закiнчення дiяльностi, це вiдноситься до компетенцiї загальних зборiв.
Пiдприємство надiється на зростання виробничих потужностей, але зараз iде тiльки спад.

 

Компанiя функцiонує в умовах коли економiка України хоч i визнана ринковою, але продовжує демонструвати деякi особливостi, якi бiльшою мiрою властивi економiцi, що розвивається. Такi особливостi характеризуються, але не обмежуються, низьким рiвнем лiквiдностi на ринках капiталу, вiдносно високим рiвнем iнфляцiї. Стабiльнiсть економiки i вiдповiдно стабiльнiсть дiяльностi Компанiї залежить в значнiй мiрi вiд полiтики та дiй уряду, спрямованих на реформування адмiнiстративної та правової системи.
На українську економiку i вiдповiдно на дiяльнiсть Компанiї впливають ринковi коливання та зниження темпiв економiчного розвитку у свiтовiй економiцi. Свiтова фiнансова криза призвела до зниження валового внутрiшнього продукту, нестабiльностi на ринках та ускладнення умов кредитування в Українi. Незважаючи на стабiлiзацiйнi заходи, якi вживаються урядом України, iснує певна невизначенiсть щодо фiнансового стану, результатiв операцiй та економiчних перспектив Компанiї.
Керiвництво Компанiї вважає, що воно вживає усiх необхiдних заходiв для пiдтримки економiчної стабiльностi в умовах, що склалися, але подальше погiршення ситуацiї в свiтовiй економiцi та економiцi України може мати негативний вплив на результати та фiнансовий стан Компанiї, який неможливо визначити на цей момент.

 

Фактiв виплати штрафних санкцiй i компенсацiй за порушення законодавства у 2015 роцi не було.

 

Власнi джерела фiнансування.

 

Всi договора виконанi.

 

В умовах економiчної кризи планується збереження спiвпрацi з iснуючими клiєнтами та розширення ринкiв збуту з метою недопущення спад виробництва та реалiзацiї щебеневої продукцiї.

 

Дослiджень та розробок у 2015 роцi товариство не проводило.

 

Судових справ, за якими розглядаються позовнi вимоги у розмiрi на суму 10 або бiльше вiдсоткiв активiв емiтента станом на початок року, стороною в яких виступає емiтент, або судовi справи, стороною, в яких виступають посадовi особи емiтента у 2015 роцi не було.

 

Основною метою ПАТ «Гайворонський спецiалiзований кар`єр» є здiйснення пiдприємницької дiяльностi для одержання прибутку в iнтересах акцiонерiв Компанiї , покращення добробуту акцiонерiв у виглядi зростання ринкової вартостi акцiй Компанiї, отримання акцiонерами дивiдендiв, а також задоволення потреб пiдприємств всiх форм власностi та громадян в продукцiї та послугах шляхом здiйснення виробничо-господарської дiяльностi.
Перспективнi плани розвитку Компанiї полягають у збiльшеннi обсягiв виробництва, залученнi нових клiєнтiв, покращеннi якостi робiт.


XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів

Власні основні засоби (тис. грн.)

Орендовані основні засоби (тис. грн.)

Основні засоби, всього (тис. грн.)

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

1. Виробничого призначення:

0

0

0

0

0

0

будівлі та споруди

4017

3543

0

0

4017

3543

машини та обладнання

6278

6593

0

0

6278

6593

транспортні засоби

2638

3591

0

0

2638

3591

земельні ділянки

0

0

0

0

0

0

інші

22

280

0

0

55

280

2. Невиробничого призначення:

0

0

0

0

0

0

будівлі та споруди

225

211

0

0

225

211

машини та обладнання

0

0

0

0

0

0

транспортні засоби

0

0

0

0

0

0

земельні ділянки

0

0

0

0

0

0

інвестиційна нерухомість

0

0

0

0

0

0

інші

0

0

0

0

0

0

Усього

13213

14218

0

0

13213

14218

Опис

Вартiсть основних засобiв Компанiї, згiдно обраної моделi «собiвартостi», за станом на 31 грудня 2015 року визначена в сумi 14711 тис. грн., а за 2014 рiк визнана в сумi 14071тис. грн.
За станом на 31 грудня 2014 року собiвартiсть придбання була визначена в сумi 50214 тис. грн., амортизацiя в сумi 36143 тис. грн.
В 2015 роцi собiвартiсть придбання становить – 54734тис. грн., амортизацiя – 40023 тис. грн.
Основнi засоби Компанiї в 2015 роцi згiдно груп розподiлялись:
Будiвлi, споруди, передавальнi пристрої – 3754 тис. грн.
Машини та обладнання – 6593 тис. грн.
Транспортнi засоби – 3591 тис. грн.
Iнструменти, прилади, iнвентар - 40 тис. грн.
Iншi основнi засоби – 240 тис. грн.
Придбання основних засобiв – 88 тис. грн.
Виготовлення основних засобiв – 405 тис. грн.
За перiод 2015 року Компанiя придбала основнi засоби:
- Машини та обладнання – 1193 тис. грн.
- Iнструменти, прилади, iнвентар – 16 тис. грн.
- Iншi необоротнi активи – 16 тис. грн.
Сума контрактних зобов’язань по придбаним основним засобам в 2015 роцi складала 1225 тис. грн.
В 2015 роцi було вибуття основних засобiв в зв`язку з лiквiдацiєю.
За 2015 рiк Компанiя нарахувала амортизацiї в сумi 4109 тис. грн.
В 2014 роцi Основнi засоби Компанiї згiдно груп розподiлялись:
Будiвлi, споруди, передавальнi пристрої – 4242 тис. грн.
Машини та обладнання – 6278 тис. грн.
Транспортнi засоби – 2638 тис. грн.
Iнструменти, прилади, iнвентар - 37 тис. грн.
Iншi основнi засоби – 240 тис. грн.
Придбання основних засобiв – 89 тис. грн.
Виготовлення основних засобiв – 547 тис. грн.
За перiод 2014 року Компанiя придбала основнi засоби:
- Будiвлi, споруди, передавальнi пристрої – 1780 тис. грн.
- Машини та обладнання – 1084 тис. грн.
- Iнструменти, прилади, iнвентар – 10 тис. грн.
- Iншi необоротнi активи – 53 тис. грн.
Сума контрактних зобов’язань по придбаним основним засобам дорiвнює 2927 тис. грн.
За перiод 2014 року вибуло в зв`язку з продажем та лiквiдацiєю:
- Транспортнi засоби – 49 тис. грн.
- Машини та обладнання – 19 тис. грн.
- Iнструменти, прилади, iнвентар – 10 тис. грн.
- Iншi необоротнi активи – 2 тис. грн.
За 2014 рiк Компанiя нарахувала амортизацiї в сумi 3812 тис. грн.
Капiтальне будiвництво, придбання основних засобiв, виготовлення основних засобiв амортизацiї не пiдлягає.
Компанiя володiє всiма правами на свої основнi засоби.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)

92842

82362

Статутний капітал (тис. грн.)

300

300

Скоригований статутний капітал (тис. грн)

300

300

Опис

Компанiя визнає, оцiнює та подає iнформацiю щодо фiнансових iнструментiв у вiдповiдностi до МСБО 39 «Фiнансовi iнструменти : визнання та оцiнка» та МСБО 32 «Фiнансовi iнструменти: подання», МСФЗ 7 «Фiнансовi iнструменти: розкриття iнформацiї», МСФЗ 9 «Фiнансовi iнструменти» .
Компанiя вважає фiнансовим iнструментом будь-який контракт, який приводить до виникнення фiнансового активу у одного суб`єкта господарювання та фiнансового зобов`язання або iнструмента капiталу, у iншого суб`єкта господарювання.
Компанiя визнає фiнансовi активи та фiнансовi зобов`язання за собiвартiстю у вiдповiдностi до МСБО 39 «Фiнансовi iнструменти : визнання та оцiнка».
Компанiя визнає фiнансовим активом будь-який актив, що є:
- грошовими коштами;
- iнструментом власного капiталу iншого суб`єкта господарювання;
- контрактним правом отримувати грошовi кошти або iнший фiнансовий актив та обмiнювати фiнансовi iнструменти;
- контрактом, розрахунки за яким здiйснюватимуться власними iнструментами капiталу.
Компанiя створює резерв на погашення сумнiвного фiнансового активу у вiдповiдностi до МСБО 39 «Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка» у разi якщо кориснiсть фiнансового активу зменшується.
Балансова вартiсть активу зменшується шляхом застосування рахунку резерву, а сума збитку визнається у прибутках i збитках для всiх знецiнених фiнансових активiв.
Компанiя визнає фiнансовим зобов`язанням будь-яке зобов`язання , що є:
- контрактним зобов`язанням надавати грошовi кошти або iншi фiнансовi активи iншому суб`єкту господарювання або обмiнювати фiнансовi активи та фiнансовi зобов`язання;
- контрактом, розрахунки за яким здiйснюватимуться власними iнструментами капiталу.
Фiнансовi зобов’язання визнаються первiсно за справедливою вартiстю за вирахуванням суми прямих витрат за операцiями.
Доходи i витрати, при припиненнi визнання фiнансового зобов’язання, визнаються у складi чистого прибутку або збитку при припиненнi їх визнання.
Фiнансовi активи та фiнансовi зобов’язання пiдлягають взаємозалiку, а чиста сума представленню у звiтi про фiнансовий стан тодi, коли є здiйснене в цей момент юридичне право на взаємозалiк визнаних сум.
Припинення визнання фiнансового активу чи фiнансового зобов’язання вiдбувається у вiдповiдностi до критерiїв МСБО 39 «Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка».

Висновок

Забезпечення визнаються, коли в результатi певної подiї в минулому Компанiя має юридичнi або добровiльно взятi на себе зобов`язання, для врегулювання яких з великим ступенем ймовiрностi буде потрiбний вiдтiк ресурсiв, якi втiлюють у собi майбутнi економiчнi вигоди, а також суму зобов’язання можна достовiрно визначити.
Компанiя визнає забезпечення у вiдповiдностi до МСБО 37 «Забезпечення, умовнi зобов’язання та умовнi активи».
Умовнi активи та зобов’язання визнаються Компанiєю у вiдповiдностi до МСБО 37 «Забезпечення, умовнi зобов’язання та умовнi активи».
Умовними активами Компанiя визнає можливi активи, якi виникають внаслiдок минулих подiй i iснування яких пiдтвердиться лише пiсля того, як вiдбудеться або не вiдбудеться одна чи кiлька невизначених майбутнiх подiй, котрi не повнiстю контролюються Компанiєю.
Умовними зобов’язаннями Компанiя визнає можливi зобов’язання , якi виникають внаслiдок минулих подiй i iснування яких пiдтвердиться лише пiсля того, як вiдбудеться або не вiдбудеться одна чи кiлька невизначених майбутнiх подiй, котрi не повнiстю контролюються Компанiєю або це можуть бути iснуючi зобов’язання, якi виникли в результатi минулих подiй, але вибуття ресурсiв щодо їх погашення є малоймовiрним та сума їх не може бути достовiрно оцiнена.

3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань

Дата виникнення

Непогашена частина боргу (тис. грн.)

Відсоток за користування коштами (відсоток річних)

Дата погашення

Кредити банку

X

0

X

X

у тому числі:

 

Зобов'язання за цінними паперами

X

0

X

X

у тому числі:

 

за облігаціями (за кожним випуском):

X

0

X

X

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за векселями (всього)

X

0

X

X

за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом):

X

0

X

X

за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):

X

0

X

X

Податкові зобов'язання

X

0

X

X

Фінансова допомога на зворотній основі

X

0

X

X

Інші зобов'язання

X

2435

X

X

Усього зобов'язань

X

2622

X

X

Опис:

За станом на 31 грудня 2015 року компанiя визнає такi поточнi фiнансовi зобов’язання :
За станом на 31 грудня 2015 року Компанiя визнає поточним фiнансовим зобов’язанням торговельну кредиторську заборгованiсть , як контрактне зобов’язання надавати грошовi кошти за придбанi товари, роботи, послуги в сумi 63 тис. грн. , а за 2014 рiк становила 99 тис. грн.
Компанiя визнає поточним фiнансовим зобов’язанням за станом на 31 грудня 2015 року поточну заборгованiсть по податкам та iншим платежам, крiм податку на прибуток, в сумi 62 тис. грн.:
- по iншим податкам в сумi - 62 тис. грн.
За станом на 31 грудня 2015 року Компанiя визнає поточними фiнансовими зобов’язаннями поточну заборгованiсть з виплат працiвникам в сумi - 62 тис. грн., а за 2014 рiк становила 305 тис. грн.
За станом на 31 грудня 2015 року Компанiя визнає поточним фiнансовим зобов’язанням заборгованiсть за розрахунками з учасниками в сумi 226 тис. грн. , а за 2014 рiк становила 148 тис. грн.
Iншi поточнi фiнансовi зобов’язання Компанiя на 31 грудня 2015 року визнає в сумi - 2209 тис. грн. , а за 2014 рiк - 751 тис. грн.
Компанiя визнає, оцiнює та подає iнформацiю щодо фiнансових iнструментiв власного капiталу у вiдповiдностi до МСБО 39 «Фiнансовi iнструменти : визнання та оцiнка» та МСБО 32 «Фiнансовi iнструменти: подання» .
Акцiонерний капiтал компанiя визнає в сумi 300 тис. грн.
Акцiонерний капiтал станом на 31 грудня 2015 року це статутний капiтал товариства, що становить 300000,00 грн. i подiлено на 6000 000 простих iменних акцiй вартiстю 0,05 грн.
Форма iснування акцiй бездокументарна.
Статутний капiтал товариства на дату фiнансової звiтностi сформовано i сплачено повнiстю за 6 000 000 простих iменних акцiй на загальну суму 300000,00 грн., що складає 100 вiдсоткiв статутного капiталу.
За станом на 31 грудня 2015 року Компанiєю створено резерв на покриття можливих збиткiв в сумi 1232 тис. грн.
Компанiя за станом на 31 грудня 2015 року визнає прибуток в сумi 91310 тис. грн.

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

№ з/п

Основний вид продукції

Обсяг виробництва

Обсяг реалізованої продукції

у натуральній формі (фізична од. вим.)

у грошовій формі (тис.грн.)

у відсотках до всієї виробленої продукції

у натуральній формі (фізична од. вим.)

у грошовій формі (тіс. грн.)

у відсотках до всієї реалізованої продукції

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Щебiнь гранiтний

510,4

45630

100

478,1

42759

100

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п

Склад витрат*

Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)

1

2

3

1

Амортизацiя

7.8

2

Матерiали

11.2

3

Електроенергiя

11.8

4

Паливнi матерiали

18.6

5

Заробiтна плата

29.1

6

Єдиний соцiальний внесок

9.9

7

Вибуховi матерiали

8.2

* Зазначаються витрати, які складають більше 5% від собівартості реалізованої продукції.

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю Аудиторська фiрма "Аналiтик-Аудит"

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)

31008476

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

м.Кiровоград вул.Ушакова 1А кiм.511

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України

2407 14.04.2016

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**

Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності

2015

Думка аудитора***

безумовно-позитивна

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту).

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю Аудиторська фiрма "Аналiтик-Аудит"

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)

31008476

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

м.Кiровоград вул.Ушакова 1А кiм.511

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України

2407 30.03.2001

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**

Текст аудиторського висновку (звіту)

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
(ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНИХ АУДИТОРIВ)
Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю
Аудиторська фiрма «Аналiтик-Аудит»
щодо фiнансової звiтностi
Публiчного акцiонерного товариства
«Гайворонський спецiалiзований кар`єр»
за станом на 31 грудня 2015 рокуКiровоград
2016 р.

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
(ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНИХ АУДИТОРIВ)
Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю
Аудиторська фiрма «Аналiтик-Аудит»
щодо фiнансової звiтностi
Публiчного акцiонерного товариства
«Гайворонський спецiалiзований кар`єр»
за станом на 31 грудня 2015 року
Адресат - власники цiнних паперiв, керiвництво емiтента, НКЦПФР.

Звiт щодо фiнансової звiтностi

Ми провели аудит повного комплекту фiнансової звiтностi Публiчного акцiонерного товариства «Гайворонський спецiалiзований кар`єр», що додається, за станом на 31 грудня 2015 року, що включає:
- Баланс (Звiт про фiнансовий стан) на 31 грудня 2015 року;
- Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд) за 2015 рiк;
- Звiт про рух грошових коштiв за 2015 рiк;
- Звiт про власний капiтал за 2015 рiк;
- Примiтки, що мiстять стислий виклад суттєвих облiкових полiтик та iншi пояснювальнi примiтки за 2015 рiк.

Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за фiнансову звiтнiсть

Управлiнський персонал Публiчного акцiонерного товариства «Гайворонський спецiалiзований кар`єр» несе вiдповiдальнiсть за складання та достовiрне подання цiєї фiнансової звiтностi на 31 грудня 2015 року вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi та за такий внутрiшнiй контроль, який управлiнський персонал визначає потрiбним для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень унаслiдок шахрайства або помилки.

Вiдповiдальнiсть аудитора.
Нашою вiдповiдальнiстю є висловлення думки щодо фiнансової звiтностi Публiчного акцiонерного товариства «Гайворонський спецiалiзований кар`єр» на 31 грудня 2015 року на основi результатiв проведеного нами аудиту. Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту. Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання вiдповiдних етичних вимог, а також планування виконання аудиту для отримання достатньої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв щодо сум i розкриттiв у фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур залежить вiд судження аудиторiв, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки.
Виконуючи оцiнку цих ризикiв, ми розглянули заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання та достовiрного подання суб`єктом господарювання фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб`єкта господарювання. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаних облiкових полiтик, загального подання фiнансової звiтностi.
Ми вважаємо, що отримали достатнi та прийнятнi аудиторськi докази для висловлення нашої думки.

Висловлення думки.
На нашу думку фiнансова звiтнiсть Публiчного акцiонерного товариства «Гайворонський спецiалiзований кар`єр» вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих аспектах, фiнансовий стан Публiчного акцiонерного товариства «Гайворонський спецiалiзований кар`єр» за станом на 31 грудня 2015 року та його фiнансовi результати i рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився на зазначену дату, вiдповiдно до застосованої концептуальної основи - Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.

Директор
ТОВ АФ «Аналiтик-Аудит» Гриценко О.I.
сертифiкат серiї А №004236

Аудитор Митецька О.В
сертифiкат серiї А №004241
Дата аудиторського висновку : 14 березня 2016 року
Адреса аудиторської фiрми: м. Кiровоград, вул. Ушакова, 1А, к. 511


Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п

Рік

Кількість зборів, усього

У тому числі позачергових

1

1

1

0

2

1

1

0

3

1

1

0

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

Так

Ні

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори

X

Акціонери

X

Депозитарна установа

X

Інше (запишіть): .

Ні

 

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

Так

Ні

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

X

 

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

Так

Ні

Підняттям карток

X

Бюлетенями (таємне голосування)

X

Підняттям рук

X

Інше (запишіть): .

Ні

 

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?

Так

Ні

Реорганізація

X

Додатковий випуск акцій

X

Унесення змін до статуту

X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

X

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства

X

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради

X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу

X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)

X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді

X

Інше (запишіть): На протязi останнiх трьох рокiв товариство позачерговi збори акцiонерiв не скликало.

Ні

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)

Ні

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

(осіб)

Кількість членів наглядової ради

5

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві

1

Кількість представників держави

0

Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій

0

Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій

0

Кількість представників акціонерів - юридичних осіб

0

 

Чи проводила наглядова рада самооцінку?

Так

Ні

Складу

X

Організації

X

Діяльності

X

Інше (запишить)

Наглядова рада у 2015 роцi самооцiнку не проводила.

 

,

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?

12

 

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

Так

Ні

Стратегічного планування

X

Аудиторський

X

З питань призначень і винагород

X

Інвестиційний

X

Інші (запишіть)

У наглядовiй радi ПАТ "Гайворонський спецкар'єр" щодного з комiтетiв не створено.

Інші (запишіть)

.

 

.

 

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні)

Ні

 

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

Так

Ні

Винагорода є фіксованою сумою

X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди

X

Інше (запишіть)

Члени наглядової ради винагороду не отримують.

 

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

Так

Ні

Галузеві знання і досвід роботи в галузі

X

Знання у сфері фінансів і менеджменту

X

Особисті якості (чесність, відповідальність)

X

Відсутність конфлікту інтересів

X

Граничний вік

X

Відсутні будь-які вимоги

X

Інше (запишіть): .

X

 

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

Так

Ні

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства

X

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками

X

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)

X

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена

X

Інше (запишіть)

.

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)

так, створено ревізійну комісію

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

 

кількість членів ревізійної комісії 3 осіб;

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1

 

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

Загальні збори акціонерів

Наглядова рада

Виконавчий орган

Не належить до компетенції жодного органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

Так

Так

Так

Ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

Ні

Так

Так

Ні

Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету

Так

Так

Так

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії

Так

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу

Ні

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

Так

Так

Ні

Ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій

Так

Так

Ні

Ні

Затвердження зовнішнього аудитора

Ні

Так

Ні

Ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

Ні

Так

Так

Ні

 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так

 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) ТакЯкі документи існують у вашому акціонерному товаристві?

Так

Ні

Положення про загальні збори акціонерів

X

Положення про наглядову раду

X

Положення про виконавчий орган

X

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

X

Положення про ревізійну комісію (або ревізора)

X

Положення про акції акціонерного товариства

X

Положення про порядок розподілу прибутку

X

Інше (запишіть):

.

 

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація розповсюджується на загальних зборах

Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів

Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві

Копії документів надаються на запит акціонера

Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства

Фінансова звітність, результати діяльності

Так

Так

Так

Так

Так

Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу

Ні

Так

Так

Так

Так

Інформація про склад органів управління товариства

Ні

Так

Так

Так

Так

Статут та внутрішні документи

Ні

Ні

Так

Так

Так

Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення

Ні

Ні

Так

Так

Так

Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства

Ні

Ні

Так

Так

Так

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Так

 

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

Так

Ні

Не проводились взагалі

X

Менше ніж раз на рік

X

Раз на рік

X

Частіше ніж раз на рік

X

 

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

Так

Ні

Загальні збори акціонерів

X

Наглядова рада

X

Виконавчий орган

X

Інше (запишіть)

,

 

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Ні

 

З якої причини було змінено аудитора?

Так

Ні

Не задовольняв професійний рівень

X

Не задовольняли умови договору з аудитором

X

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів

X

Інше (запишіть)

,

 

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

Так

Ні

Ревізійна комісія (ревізор)

X

Наглядова рада

X

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

X

Стороння компанія або сторонній консультант

X

Перевірки не проводились

X

Інше (запишіть)

.

 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

Так

Ні

З власної ініціативи

X

За дорученням загальних зборів

X

За дорученням наглядової ради

X

За зверненням виконавчого органу

X

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів

X

Інше (запишіть)

,

 

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

Так

Ні

Випуск акцій

X

Випуск депозитарних розписок

X

Випуск облігацій

X

Кредити банків

X

Фінансування з державного і місцевих бюджетів

X

Інше (запишіть): ПАТ " Гайворонський спецкар'єр" у 2016 роцi не планує залучення iнвестицiй протягом наступних трьох рокiв.

 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором

Так, плануємо розпочати переговори

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років

X

Не визначились

 

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Не визначились

 

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні

 

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні

 

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: .

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: .

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року

.


КОДИ

Дата(рік, місяць, число)

2016 | 01 | 01

Підприємство

Публiчне акцiонерне товариство "Гайворонський спецiалiзований кар'єр"

за ЄДРПОУ

20657268

Територія

за КОАТУУ

3521110100

Організаційно-правова форма господарювання

за КОПФГ

230

Вид економічної діяльності

за КВЕД

08.12

Середня кількість працівників

171

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака

Адреса

Україна, 26300, Кiровоградська область, мiсто Гайворон, провулок Кар'єрський будинок 2

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

 

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)

за міжнародними стандартами фінансової звітності

V

 

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2015 р.

 

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності

1

2

3

4

5

I. Необоротні активи

Нематеріальні активи:

1000

2

2

2

первісна вартість

1001

4

4

4

накопичена амортизація

1002

2

2

2

Незавершені капітальні інвестиції

1005

0

0

0

Основні засоби:

1010

14071

14711

14468

первісна вартість

1011

50214

54734

38083

знос

1012

36143

40023

0

Інвестиційна нерухомість:

1015

0

0

0

первісна вартість

1016

0

0

0

знос

1017

0

0

0

Довгострокові біологічні активи:

1020

0

0

0

первісна вартість

1021

0

0

0

накопичена амортизація

1022

0

0

0

Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств


1030


0


0


0

інші фінансові інвестиції

1035

0

0

0

Довгострокова дебіторська заборгованість

1040

0

25606

0

Відстрочені податкові активи

1045

0

0

0

Гудвіл

1050

0

0

0

Відстрочені аквізиційні витрати

1060

0

0

0

Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах

1065

0

0

0

Інші необоротні активи

1090

1713

1749

217

Усього за розділом I

1095

15786

42068

14976

II. Оборотні активи

Запаси

1100

10033

10777

0

Виробничі запаси

1101

1603

1991

2490

Незавершене виробництво

1102

127

97

54

Готова продукція

1103

8238

8640

3032

Товари

1104

65

49

57

Поточні біологічні активи

1110

0

0

0

Депозити перестрахування

1115

0

0

0

Векселі одержані

1120

0

0

0

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги

1125

3428

1126

0

Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами


1130


9


2


0

з бюджетом

1135

3652

4514

3328

у тому числі з податку на прибуток

1136

0

0

0

з нарахованих доходів

1140

0

0

0

із внутрішніх розрахунків

1145

0

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

1567

713

485

Поточні фінансові інвестиції

1160

0

0

0

Гроші та їх еквіваленти

1165

53067

35775

0

Готівка

1166

0

0

0

Рахунки в банках

1167

53067

35775

0

Витрати майбутніх періодів

1170

0

0

0

Частка перестраховика у страхових резервах

1180

0

0

0

у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань


1181


0


0


0

резервах збитків або резервах належних виплат

1182

0

0

0

резервах незароблених премій

1183

0

0

0

інших страхових резервах

1184

0

0

0

Інші оборотні активи

1190

208

489

529

Усього за розділом II

1195

71964

53396

33538

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття

1200

0

0

4

Баланс

1300

87750

95464

50315

 

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності

I. Власний капітал

Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

300

300

0

Внески до незареєстрованого статутного капіталу

1401

0

0

0

Капітал у дооцінках

1405

0

0

0

Додатковий капітал

1410

0

0

0

Емісійний дохід

1411

0

0

0

Накопичені курсові різниці

1412

0

0

0

Резервний капітал

1415

1232

1232

1232

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

80830

91310

40788

Неоплачений капітал

1425

( 0 )

( 0 )

( 0 )

Вилучений капітал

1430

( 0 )

( 0 )

( 0 )

Інші резерви

1435

0

0

0

Усього за розділом I

1495

82362

92842

48459

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

Відстрочені податкові зобов’язання

1500

0

0

0

Пенсійні зобов’язання

1505

0

0

0

Довгострокові кредити банків

1510

0

0

0

Інші довгострокові зобов’язання

1515

0

0

0

Довгострокові забезпечення

1520

0

0

0

Довгострокові забезпечення витрат персоналу

1521

0

0

0

Цільове фінансування

1525

0

0

0

Благодійна допомога

1526

0

0

0

Страхові резерви, у тому числі:

1530

0

0

0

резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду)

1531

0

0

0

резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду)

1532

0

0

0

резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду)

1533

0

0

0

інші страхові резерви; (на початок звітного періоду)

1534

0

0

0

Інвестиційні контракти;

1535

0

0

0

Призовий фонд

1540

0

0

0

Резерв на виплату джек-поту

1545

0

0

0

Усього за розділом II

1595

0

0

0

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення

Короткострокові кредити банків

1600

0

0

0

Векселі видані

1605

0

0

0

Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями

1610

0

0

0

за товари, роботи, послуги

1615

99

63

115

за розрахунками з бюджетом

1620

4085

62

249

за у тому числі з податку на прибуток

1621

3812

0

0

за розрахунками зі страхування

1625

0

0

0

за розрахунками з оплати праці

1630

305

62

200

за одержаними авансами

1635

0

0

0

за розрахунками з учасниками

1640

0

0

0

із внутрішніх розрахунків

1645

0

0

0

за страховою діяльністю

1650

0

0

0

Поточні забезпечення

1660

0

0

0

Доходи майбутніх періодів

1665

0

0

0

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків

1670

0

0

0

Інші поточні зобов’язання

1690

899

2435

551

Усього за розділом IІІ

1695

5388

2622

0

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття

1700

0

0

0

V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду

1800

0

0

0

Баланс

1900

87750

95464

50315

 

Примітки

Повний комплект фiнансової звiтностi Компанiї включає:
- Звiт про фiнансовий стан на кiнець року.
- Звiт про сукупний дохiд за перiод (складений за методом «функцiї витрат»).
- Звiт про змiни у власному капiталi за перiод.
- Звiт про рух грошових коштiв за перiод (складений за «прямим методом»).
- Примiтки , що мiстять стислий виклад суттєвих облiкових полiтик та iншi пояснення.
Компанiя подає з однаковою значимiстю всi фiнансовi звiти повного комплекту фiнансової звiтностi.
Компанiя складає фiнансову звiтнiсть на основi безперервностi, тобто здатностi продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi.
Баланс товариства надає користувачам повну, правдиву та неупереджену iнформацiю про фiнансовий стан, в якому на звiтну дату вiдображаються його активи, зобов'язання та власний капiтал i складений у вiдповiдностi з мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi.
Звiт про фiнансовий стан Компанiї включає статтi , що подають такi суми:
- Основнi засоби;
- Iнвестицiйна нерухомiсть;
- Нематерiальнi активи;
- Фiнансовi активи;
- Iнвестицiї, облiкованi iз застосуванням методу участi в капiталi;
- Бiологiчнi активи;
- Запаси;
- Торговельна та iнша дебiторська заборгованiсть;
- Передоплати;
- Аванси з податкiв та iнших платежiв, крiм податку на прибуток;
- Грошовi кошти та їх еквiваленти;
- Загальна сума активiв, класифiкованих, як утримуванi для продажу, та активи, включенi у лiквiдацiйнi групи, класифiкованi, як утримуванi для продажу, вiдповiдно до МСФЗ 5 «Непоточнi активи, утримуванi для продажу, та припинена дiяльнiсть»;
- Торговельна та iнша кредиторська заборгованiсть;
- Аванси отриманi;
- Забезпечення;
- Процентнi кредити за запозичення;
- Фiнансовi зобов`язання;
- Зобов’язання з виплат працiвникам;
- Зобов`язання та активи , щодо поточного податку, як визначено в МСБО 12 «Податки на прибуток»;
- Податки та iншi платежi до сплати, крiм податку на прибуток;
- Вiдстроченi податковi зобов`язання та вiдстроченi податковi активи, як визначено МСБО 12 «Податки на прибуток»;
- Зобов`язання , включенi у лiквiдацiйнi групи, класифiкованi як утримуванi для продажу, вiдповiдно до МСФЗ 5 «Непоточнi активи, утримуванi для продажу, та припинена дiяльнiсть»;
- Неконтрольованi частки, представленi у власному капiталi;
- Випущений капiтал i резерви, що вiдносяться до власникiв материнського пiдприємства.
Компанiя подає усi статтi доходу та витрат, визнанi за перiод, у звiтi про сукупнi доходи.

Керівник

О.О.Зубарєв

Головний бухгалтер

Г.В.Волошина


 

КОДИ

Дата(рік, місяць, число)

2016 | 01 | 01

Підприємство

Публiчне акцiонерне товариство "Гайворонський спецiалiзований кар'єр"

за ЄДРПОУ

20657268

(найменування)

 

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 12 місяців 2015 р.

 

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

2000

71637

64264

Чисті зароблені страхові премії

2010

0

0

Премії підписані, валова сума

2011

0

0

Премії, передані у перестрахування

2012

0

0

Зміна резерву незароблених премій, валова сума

2013

0

0

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій

2014

0

0

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

2050

( -29132 )

( -27454 )

Чисті понесені збитки за страховими виплатами

2070

( 0 )

( 0 )

Валовий:
 прибуток


2090


42505


36810

 збиток

2095

( 0 )

( 0 )

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань

2105

0

0

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів

2110

0

0

Зміна інших страхових резервів, валова сума

2111

0

0

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах

2112

0

0

Інші операційні доходи

2120

0

0

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю

2121

0

0

Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції

2122

0

0

Адміністративні витрати

2130

( -4435 )

( -4250 )

Витрати на збут

2150

( -30229 )

( -21786 )

Інші операційні витрати

2180

( 0 )

( 0 )

Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю

2181

( 0 )

( 0 )

Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції

2182

( 0 )

( 0 )

Фінансовий результат від операційної діяльності:
 прибуток


2190


7841


10774

 збиток

2195

( 0 )

( 0 )

Дохід від участі в капіталі

2200

0

0

Інші фінансові доходи

2220

1978

5773

Інші доходи

2240

8989

16380

Дохід від благодійної допомоги

2241

0

0

Фінансові витрати

2250

( 0 )

( 0 )

Втрати від участі в капіталі

2255

( 0 )

( 0 )

Інші витрати

2270

( -1379 )

( -1788 )

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

2275

0

0

Фінансовий результат до оподаткування:
 прибуток


2290


17429


31139

 збиток

2295

( 0 )

( 0 )

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

-3143

-5763

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування

2305

0

0

Чистий фінансовий результат:
 прибуток


2350


14286


25376

 збиток

2355

( 0 )

( 0 )

 

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

2400

0

0

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

2405

0

0

Накопичені курсові різниці

2410

0

0

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств

2415

0

0

Інший сукупний дохід

2445

0

0

Інший сукупний дохід до оподаткування

2450

0

0

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом

2455

0

0

Інший сукупний дохід після оподаткування

2460

0

0

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)

2465

14286

25376

 

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

 

Матеріальні затрати

2500

13798

15938

Витрати на оплату праці

2505

9900

9178

Відрахування на соціальні заходи

2510

3392

3296

Амортизація

2515

4109

3812

Інші операційні витрати

2520

47573

42125

Разом

2550

78772

74349

 

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

 

Середньорічна кількість простих акцій

2600

6000000

6000000

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

2605

6000000

6000000

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2610

2.381

4.22933

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2615

2.381

4.22933

Дивіденди на одну просту акцію

2650

0

0

 

Примітки

Звiт про фiнансовi результати розкриває достовiрну iнформацiю про отриманi доходи, понесенi витрати товариством за звiтний перiод та визначений фiнансовий результат.
Компанiя складає фiнансову звiтнiсть на основi безперервностi, тобто здатностi продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi.
Звiт про сукупнi доходи Компанiї повинен включати рядки , якi подають такi суми за перiод:
- Дохiд ;
- Прибутки та збитки, що виникають внаслiдок припинення визнання фiнансових активiв, оцiнених за амортизованою собiвартiстю;
- Фiнансовi витрати ;
- Частку прибутку або збитку асоцiйованих та спiльних пiдприємств, що облiковується за методом участi в капiталi;
- Якщо фiнансовий актив перекласифiкований так, що вiн оцiнюється за справедливою вартiстю, будь-який прибуток або збиток, що виникає внаслiдок рiзницi мiж попередньою балансовою вартiстю та його справедливою вартiстю на дату перекласифiкацiї (як визначено в МСФЗ 9 );
- Податковi витрати;
- Одна сума , що складається з пiдсумку прибутку або збитку вiд припинених видiв дiяльностi пiсля сплати податкiв та прибутку або збитку пiсля сплати податкiв, визнаного пiсля оцiнки до справедливої вартостi за вирахуванням витрат на продаж або пiсля вибуття активiв чи вибуття лiквiдацiйної групи, що становить припинену дiяльнiсть;
- Прибуток або збиток;
- Кожний компонент iншого сукупного прибутку, класифiкований за своїм характером;
- Частку iншого сукупного прибутку асоцiйованих та спiльних пiдприємств, що облiковується за методом участi в капiталi;
- Загальний сукупний прибуток.
Компанiя розкриває у Звiтi про сукупнi доходи такi статтi :
- прибуток або збиток за перiод, що вiдноситься до неконтрольованих часток та власникiв материнської Компанiї;
- загальний сукупний прибуток за перiод, що вiдноситься до неконтрольованих часток та власникiв материнської Компанiї.
Компанiя подає аналiз витрат, визнаних у прибутку чи збитку, iз застосуванням методу «функцiї витрат» згiдно МСБО 1 «Подання фiнансової звiтностi», вважаючи що таке подання є достовiрним i бiльш доречним.
- Прибуток до оподаткування.
Додатково Компанiя, у вiдповiдностi до МСБО 1 «Подання фiнансової звiтностi», розкриває iнформацiю про характер витрат.

Керівник

Зубарєв Оленг Олексiйович

Головний бухгалтер

Волошина Галина Володимирiвна


 

КОДИ

Дата(рік, місяць, число)

2016 | 01 | 01

Підприємство

Публiчне акцiонерне товариство "Гайворонський спецiалiзований кар'єр"

за ЄДРПОУ

20657268

(найменування)

 

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 12 місяців 2015 р.

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)


3000


85521


66756

Повернення податків і зборів

3005

326

360

у тому числі податку на додану вартість

3006

326

355

Цільового фінансування

3010

526

100

Надходження від отримання субсидій, дотацій

3011

0

0

Надходження авансів від покупців і замовників

3015

0

71

Надходження від повернення авансів

3020

194

0

Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках

3025

0

0

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)

3035

0

0

Надходження від операційної оренди

3040

1

1

Надходження від отримання роялті, авторських винагород

3045

0

0

Надходження від страхових премій

3050

0

0

Надходження фінансових установ від повернення позик

3055

0

0

Інші надходження

3095

79

242

Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)


3100


( -58706 )


( -52199 )

Праці

3105

( -7801 )

( -6838 )

Відрахувань на соціальні заходи

3110

( -4515 )

( -4019 )

Зобов'язань з податків і зборів

3115

( -11501 )

( -3539 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток

3116

( -8919 )

( -1345 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість

3117

( 0 )

( 0 )

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів

3118

( -2585 )

( 0 )

Витрачання на оплату авансів

3135

( 0 )

( 0 )

Витрачання на оплату повернення авансів/td>

3140

( -253 )

( -499 )

Витрачання на оплату цільових внесків

3145

( 0 )

( 0 )

Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами

3150

( 0 )

( 0 )

Витрачання фінансових установ на надання позик

3155

( 0 )

( 0 )

Інші витрачання

3190

( -488 )

( -425 )

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

3383

11

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій

3200

0

0

необоротних активів

3205

0

40

Надходження від отриманих:
відсотків

3215

1978

5773

дивідендів

3220

0

0

Надходження від деривативів

3225

0

0

Надходження від погашення позик

3230

28

0

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3235

0

0

Інші надходження

3250

0

0

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій

3255

( 0 )

( 0 )

необоротних активів

3260

( -2140 )

( -1517 )

Виплати за деривативами

3270

( 0 )

( 0 )

Витрачання на надання позик

3275

( -62 )

( -102 )

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3280

( 0 )

( 0 )

Інші платежі

3290

( 0 )

( 0 )

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3295

-196

4194

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження від:
Власного капіталу

3300

0

0

Отримання позик

3305

0

0

Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві

3310

0

0

Інші надходження

3340

0

0

Витрачання на:
Викуп власних акцій

3345

( 0 )

( 0 )

Погашення позик

3350

0

0

Сплату дивідендів

3355

( -3486 )

( -3495 )

Витрачання на сплату відсотків

3360

( 0 )

( 0 )

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди

3365

( 0 )

( 0 )

Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві

3370

( 0 )

( 0 )

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах

3375

( 0 )

( 0 )

Інші платежі

3390

( -25606 )

( 0 )

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

-29092

-3495

Чистий рух грошових коштів за звітний період

3400

-25905

710

Залишок коштів на початок року

3405

053067

34888

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

8613

17469

Залишок коштів на кінець року

3415

35775

53067

 

Примітки

Звiт про рух грошових коштiв надає користувачам фiнансової звiтностi повну, достовiрну iнформацiю про змiни, що вiдбулися у грошових коштах товариства за звiтний перiод в результатi операцiйної, iнвестицiйної та фiнансової дiяльностi.
Звiт про рух грошових коштiв Компанiї , надає iнформацiю, яка дає користувачам змогу оцiнювати змiни в чистих активах суб’єкта господарювання, його фiнансовiй структурi (у тому числi лiквiднiсть та платоспроможнiсть), а також здатнiсть впливати на суми та строки грошових потокiв з метою пристосування до змiнюваних обставин та можливостей.

Керівник

Зубарєв Олег Олексiйович

Головний бухгалтер

Волошина Галина Володимирiвна


КОДИ

Дата(рік, місяць, число)

2016 | 01 | 01

Підприємство

Публiчне акцiонерне товариство "Гайворонський спецiалiзований кар'єр"

за ЄДРПОУ

20657268

(найменування)

 

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 12 місяців 2015 р.

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

надходження