Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

Голова правлiння

 

 

 

Зубарєв О.О.

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

26.04.2017

(дата)

 

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2016 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Публiчне акцiонерне товариство "Гайворонський спецiалiзований кар'єр"

2. Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ

20657268

4. Місцезнаходження

Кіровоградська , Гайворонський, 26300, мiсто Гайворон, Кар'єрський 2

5. Міжміський код, телефон та факс

(05254)2-13-32 (05254) 2-28-72

6. Електронна поштова адреса

gsk@gsk.co.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

26.04.2017

(дата)

 

2. Річна інформація опублікована у

Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку 77

 

24.04.2017

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

 

(дата)

 

3. Річна інформація розміщена на власній сторінці

gsk@gsk.co.ua

в мережі Інтернет

26.04.2017

 

(адреса сторінки)

 

(дата)


Зміст

1. Основні відомості про емітента

X

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

X

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

5. Інформація про рейтингове агентство

6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

X

7. Інформація про посадових осіб емітента:

1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

X

9. Інформація про загальні збори акціонерів

X

10. Інформація про дивіденди

X

11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

X

12. Відомості про цінні папери емітента:

1) інформація про випуски акцій емітента

X

2) інформація про облігації емітента

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

4) інформація про похідні цінні папери

5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду

13. Опис бізнесу

X

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

3) інформація про зобов'язання емітента

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

X

5) інформація про собівартість реалізованої продукції

X

6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

X

7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

X

17. Інформація про стан корпоративного управління

X

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій

19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

23. Основні відомості про ФОН

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

27. Правила ФОН

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

X

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

X

30. Річна фінансова звітність

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)

X

32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо)

33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

34. Примітки
До рiчного звiту за 2016 не ввiйшли: Вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб- тому, що ПАТ " Гайворонський спецкар'єр" не приймав участь у створюваннi юридичних осiб;
Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря- тому, що на ПАТ " Гайворонський спецкар'єр" вiдсутня посада корпоративного секретаря;
Iнформацiя про рейтингове агенство- ПАТ " Гайворонський спецкар'єр" не користується такими послугами;
Iнформацiя про облiгацiї емiтента- ПАТ " Гайворонський спецкар'єр" не випускає облiгацiї;
Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi iмiтентом-ПАТ " Гайворонський спецкар'єр" не випускає iншi цiннi папери;
Iнформацiя про похiднi цiннi папери- ПАТ " Гайворонський спецкар'єр" не має похiдних цiнних паперiв;
Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду-ПАТ " Гайворонський спецкар'єр" викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду не проводив;
Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв- ПАТ " Гайворонський спецкар'єр" випуск боргових цiнних паперiв не проводив;
Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй-ПАТ " Гайворонський спецкар'єр" не випускав iпотечнi облiгацiї;
Iнформацiя про розмiр iпотечного покриття та його спiввiдношення з розмiром (сумою) зобов'язань за iпотечними облагацiями з цим iпотечним покриттям-вiдсутня;
Iнформацiя щодо спiввiдношення розмiру iпотечного покриття та його спiввiдношення з розмiром (сумою) зобов'язань за iпотечними облагацiями з цим iпотечним покриттям на кожну дату пiсля змiн iпотечних активiв у складi iпотечного покриття, якi вiдбулися протягом звiтного перiоду-вiдсутня;
Iнформацiя про змiни iпотечних активiв у складi iпотечного покриття або включення нових iпотечних активiв до складу iпотечного покриття-вiдсутня;
Вiдомостi про структуру iпотечного покриття iпотечних облiгацiй за видами iпотечних активiв та iнших активiв на кiнець звiтного перiоду-вiдсутнi;
Вiдомостi щодо пiдстав виникнення у емiтента iпотечних облiгацiй прав на iпотечнi активи, якi складають iпотечне покриття за станом на кiнець звiтного року-вiдсутнi;
Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття-вiдсутня;
Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв- ПАТ " Гайворонський спецкар'єр" не випускав iпотечнi сертифiкати;
тощо.
III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

Публiчне акцiонерне товариство "Гайворонський спецiалiзований кар'єр"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

А00 № 588504

3. Дата проведення державної реєстрації

13.06.1996

4. Територія (область)

Кіровоградська

5. Статутний капітал (грн)

300000

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

8. Середня кількість працівників (осіб)

148

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

08.12 Добування пiску, гравiю, глин i каолiну

10. Органи управління підприємства

Органами управлiння товариства згiдно Статуту ПАТ " Гайворонський спецкар'єр" є: Правлiння, Наглядова рада, ревiзiйна комiсiя.

11. Банки, що обслуговують емітента:

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

ПАТ " Укрсоцбанк"

2) МФО банку

300023

3) поточний рахунок

26007000053756

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

ПАТ " Укрсоцбанк"

5) МФО банку

300023

6) поточний рахунок

26006000053757

12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

Вид діяльності

Номер ліцензії (дозволу)

Дата видачі

Державний орган, що видав

Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)

1

2

3

4

5

Видобування мiгматитiв, придатних для виробництва щебеню будiвельного

375

12.02.2016

Державна служба геологiї та надр України

09.11.2035

Опис

У 2016 роцi лiцензiю було продовжено на двадцять рокiв.

 

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника

Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника

Місцезнаходження

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи

Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт*

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

Зубарєв Олег Олексiйович

ЕА 449971 12.04.1998 Гайворонським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi

30

Бахмач Євген Степанович

МЕ 995200 13.05.1998 Голосiївським РВ УМВС України в м.Києвi

43.8701

Усього

73.8701

V. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада

Голова правлiння ПАТ " Гайворонський спецкар'єр"

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Зубарєв Олег Олексiйович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

ЕА 449971 12.06.1998 Гайворонським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi

4) рік народження**

1957

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

31

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ВАТ " Гайворонський спецкар'єр"-голова правлiння

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

18.03.2016 на 5 рокiв

9) Опис

Голова правлiння має право:
1) дiяти без довiреностi вiд iменi Товариства, представляти Товариство без довiреностi у вiдносинах з усiма без винятку органами державної влади та органами мiсцевого самоврядування, пiдприємствами, установами, органiзацiями всiх форм власностi, а також у вiдносинах з фiзичними та юридичними особами;
2) вчиняти вiд iменi Товариства правочини та укладати (пiдписувати) вiд iменi Товариства будь-якi договори (угоди) з урахуванням обмежень щодо змiсту та суми договорiв (правочинiв, угод), якi встановленi цим статутом;
3) самостiйно приймати рiшення про вчинення правочину, якщо ринкова вартiсть майна (робiт, послуг), що є його предметом, становить не бiльше 10 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;
4) з урахуванням обмежень, встановлених цим статутом, виступати розпорядником коштiв та майна Товариства;
5) видавати довiреностi на право вчинення дiй i представництво вiд iменi Товариства;
6) приймати на роботу та звiльняти працiвникiв Товариства, застосовувати до них заходи заохочення та стягнення; визначати (конкретизувати) сферу компетенцiї, права i вiдповiдальнiсть працiвникiв Товариства, приймати будь-якi iншi кадровi рiшення (в тому числi стосовно переведення) щодо працiвникiв Товариства, укладати вiд iменi Товариства трудовi договори з працiвниками, керiвниками фiлiй та представництв;
7) призначати виконавчого директора товариства для виконання функцiй органiзацiї i оперативного управлiння виробничо-господарською дiяльнiстю пiдприємства;
8) видавати накази та розпорядження в межах своєї компетенцiї, встановлювати внутрiшнiй режим роботи в Товариствi, давати вказiвки, що є обов'язковими до виконання всiма пiдроздiлами та штатними працiвниками Товариства, а також керiвниками фiлiй та представництв;
9) у випадку набуття Товариством корпоративних прав або часток (паїв, акцiй) у статутному капiталi iнших юридичних осiб вiд iменi Товариства приймати участь в органах управлiння таких юридичних осiб (у т.ч. у вищих органах управлiння), вiд iменi Товариства голосувати (приймати участь у голосуваннi) щодо питань, якi розглядаються органами управлiння таких юридичних осiб (у т.ч. щодо питань про затвердження статутiв таких юридичних осiб), вiд iменi Товариства пiдписувати статути таких юридичних осiб, а також пiдписувати вiд iменi Товариства заяви про вихiд зi складу учасникiв таких юридичних осiб;
10) розробка проектiв рiчного бюджету, бiзнес-планiв, програм фiнансово-господарської дiяльностi Товариства;
11) розробка та затвердження поточних фiнансово-господарських планiв i оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалiзацiї;
12) органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та звiтностi Товариства, складання та надання наглядовiй радi квартальних та рiчних звiтiв Товариства до їх оприлюднення;
13) розробка штатного розкладу та затвердження правил внутрiшнього трудового розпорядку, посадових iнструкцiй та посадових окладiв працiвникiв Товариства;
14) вирiшення iнших питань, що належать до компетенцiї голови правлiння згiдно iз законодавством або статутом Товариства.
Розмiр виплаченої допомоги за 2016 рiк згiдно штатного розпису.
В натуральнiй формi винагорода не виплачувалась.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини голова правлiння не має.
Голова правлiння не обiймає посади на iнших пiдприємствах.
з 1994 року Зубарєв О.О. є керiвником ПАТ " Гайворонський спецкар'єр".

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член правлiння ПАТ " Гайворонський спецкар'єр"

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Волошина Галина Володимирiвна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

ЕА 965292 19.12.2000 Гайворонським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi

4) рік народження**

1961

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

31

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ТОВ " Чарнокiт"- головний бухгалтер

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

18.03.2016 на 5 рокiв

9) Опис

Повнаваження члена правлiння регламентуються статутом ПАТ " Гайворонський спецкар’єр" та внутрiшнiми нормативними документами..
Винагороду за виконання посадових обов’язкiв головного бухгалтера у звiтному роцi отримувала згiдно штатного розпису.
В натуральнiй формi винагорода не виплачувалася.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини головний бухгалтер не має.
З 2012 роцi Волошина Г.В. обiймає посаду головного бухгалтера.
Головний бухгалтер виконує такi завдання та обов'язки:
3.1 Забезпечує ведення бухгалтерського облiку з дотриманням єдиних методологiчних засад, установлених Законом України “Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi”, з урахуванням особливостей дiяльностi пiдприємства i технологiї обробленнi облiкових даних.
3.2 Формує вiдповiдно до законодавства облiкову полiтику виходями зi структури та особливостей дiяльностi пiдприємства.
3.3 Очолює роботу з пiдготовки та прийняття робочого плану рахункiв, форм первинних облiкових документiв, що застосовуються для оформлення господарських операцiй, щодо яких не передбачено типових форм, документiв внутрiшньої бухгалтерської звiтностi.
3.4 Здiйснює контроль за дотриманням порядку оформлення первинних документiв, вiдображенням на рахунках бухгалтерського облiку всiх господарських операцiй, дотримання технологiї обробки бухгалтерської iнформацiї i порядком документообороту.
3.5 Здiйснює заходи щодо надання користувачам повної, правдивої та неупереженої iнформацiї про фiнансовий стан, результати дiяльностi та рух коштiв пiдприємства.
3.6 Забезпечує складання на основi даних бухгалтерського облiку фiнансової звiтностi пiдприємства та її подання в установленi строки користувачам.
3.7 Забезпечує складання статистичної звiтностi, подання її у встановленому порядку до вiдповiдних органiв.
3.8 За погодженням iз керiвником пiдприємства забезпечує перерахування податкiв та зборiв, соцiальних внескiв, передбачених законодавством, проводить розрахунки з iншими кредиторами вiдповiдно до договорних зобов'язань.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член правлiння ПАТ " Гайворонський спецкар'єр"

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Шабанов Сергiй Вiкторович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

ЕА 205568 28.12.1996 Гайворонським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi

4) рік народження**

1956

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

23

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ВАТ " Гайворонський спецка'рєр"-директор виконавчий

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

18.03.2016 на 5 рокiв

9) Опис

Повнаваження члена правлiння регламентується статутом ПАТ " Гайворонський спецкар"єр" та внутрiшнiми нормативними положеннями.
Винагороду за виконання посадових обов'язкiв директора виконавчого у звiтному роцi отримував згiдно штатного розпису.
В натуральнiй формi винагорода не виплачувалася.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини директор виконавчий не має.
На пiдприємствi директором виконавчим працює з 2005 року.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член правлiння ПАТ " Гайворонський спецкар'єр"

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Бельський Василь Васильович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

ЕА 784955 19.12.2000 Гайворонський РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi

4) рік народження**

1982

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

7

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПАТ " Гайворонський спецкар'єр"-головний iнженер

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

18.03.2016 на 5 рокiв

9) Опис

Повнаваження члена правлiння регламентується статутом ПАТ " Гайворонський спецкар"єр" та внутрiшнiми нормативними положеннями.
Винагороду за виконання посадових обов'язкiв головного iнженера у звiтному роцi отримував згiдно штатного розпису.
В натуральнiй формi винагорода не виплачувалася.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини головний iнженер не має.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член правлiння ПАТ " Гайворонський спецкар'єр"

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Пастернак Валентина Павлович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

ЕА 450101 30.06.1998 Гайворонський РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi

4) рік народження**

1976

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

6

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПАТ " Гайворонський спецкар'єр"-головний механiк

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

18.03.2016 на 5 рокiв

9) Опис

Повнаваження члена правлiння регламентується статутом ПАТ " Гайворонський спецкар"єр" та внутрiшнiми нормативними положеннями.
Винагороду за виконання посадових обов'язкiв головного механiка у звiтному роцi отримував згiдно штатного розпису.
В натуральнiй формi винагорода не виплачувалася.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини член правлiння не має.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Голова Наглядової ради ПАТ " Гайворонський спецкар'єр"

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Кучкiн Сергiй Петрович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

ЕА 430871 09.04.1998 Кiровським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi

4) рік народження**

1954

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

0

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Кiровоградгранiт-технiчний директор

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

18.04.2014 на 3 роки

9) Опис

Повнаваження голови наглядової ради регламентуються статутом ПАТ " Гайворонський спецкар’єр" та внутрiшнiми нормативними документами.
Чи виплачувалась нагорода у звiтному роцi в натуральнiй формi пiдприємство данних не має.
Змiни голови наглядової ради у звiтному роцi не було.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини голова наглядової ради Кучкiн С.П.пiдприємство
данних не має.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член наглядової ради ПАТ " Гайворонський спецкар'єр"

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Янголенко Василь Васильович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

ЕА 084043 09.04.1998 Гайворонським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi

4) рік народження**

1937

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

16

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПАТ " Гайворонський спецкар'єр"-головний маркшейдер.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

18.04.2014 на 3 роки

9) Опис

Повнаваження члена наглядової ради регламентуються статутом ПАТ " Гайворонський спецкар’єр" та внутрiшнiми нормативними документами.
В натуральнiй формi винагорода не виплачувалася.
Змiни члена наглядової ради у звiтному роцi не було.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини член наглядової ради Янголенко В.В.не має.
Пенсiонер.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член наглядової ради ПАТ " Гайворонський спецкар'єр"

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Вiтюк Володимир Iванович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

ЕА 389131 14.01.1998 Гайворонським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi

4) рік народження**

1961

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

21

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПАТ " Гайворонський спецкар'єр"- начальник автотранспортної дiльницi

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

18.04.2014 на 3 роки

9) Опис

Повноваження члена наглядової ради регламентуються статутом ПАТ " Гайворонський спецкар’єр" та внутрiшнiми нормативними документами.
В натуральнiй формi винагорода не виплачувалася.
Змiни члена наглядової ради у звiтному роцi не було.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини член наглядової ради Вiтюк В.I.не має.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член наглядової ради ПАТ " Гайворонський спецкар'єр"

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Кроть Сергiй Олексiйович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

ЕА 436806 03.01.1998 Гайворонським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi

4) рік народження**

1963

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

6

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПАТ " Гайворонський спецкар'єр"-начальник лабораторiї

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

18.04.2014 на 3 роки

9) Опис

Повноваження члена наглядової ради регламентуються статутом ПАТ " Гайворонський спецкар’єр" та внутрiшнiми нормативними документами.
В натуральнiй формi винагорода не виплачувалася.
Змiни члена наглядової ради у звiтному роцi не було.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини член наглядової ради Кроть С.О. не має.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член наглядової ради ПАТ " Гайворонський спецкар'єр"

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Зубарєва Катерина Олегiвна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

ЕА 977885 18.09.2002 Гайворонським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi

4) рік народження**

1986

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

7

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ТОВ " Укрнеруд" м.Київ-юрист-консультант

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

18.04.2014 на 3 роки

9) Опис

Повнаваження члена наглядової ради регламентуються статутом ПАТ " Гайворонський спецкар’єр" та внутрiшнiми нормативними документами.
В натуральнiй формi винагорода не виплачувалася.
Змiни члена наглядової ради у звiтному роцi не було.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини член наглядової ради Зубарєва О.О. не має.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Голова ревiзiйної комiсiї

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Орлик Тетяна Iллiвна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

ЕА 224666 04.04.1997

4) рік народження**

1971

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

0

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

д/н

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

18.04.2014 на 3 роки

9) Опис

Повнаваження голови ревiзiйної комiсiї регламентуються статутом ПАТ " Гайворонський спецкар’єр" та внутрiшнiми нормативними документами.
В натуральнiй формi винагорода не виплачувалася.
Змiни голови ревiзiйної комiсiї у звiтному роцi не було.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини голова ревiзiйної комiсiї Орлик Т.I. не має.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.


2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Голова правлiння

Зубарєв Олег Олексiйович

ЕА 449971 16.06.1998 Гайворонським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi

1800000

30

1800000

0

0

0

Член правлiння

Волошина Галина Володимирiвна

ЕА 965292 19.12.2000 Гайворонським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi

0

0

0

0

0

0

Член правлiння

Шабанов Сергiй Вiкторович

ЕА 205568 28.12.1996 Гайворонським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi

417472

6.9579

417472

0

0

0

Член правлiння

Бельський Василь Валерiйович

ЕА 784955 18.12.2000 Гайворонським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi

0

0

0

0

0

0

Член правлiння

Пастернак Валентин Павлович

ЕА 450101 30.12.1998 Гайворонським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi

0

0

0

0

0

0

Голова наглядової ради

Кучкiн Сергiй Петрович

ЕА 430871 09.04.1998 Кiровським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi

100

0.0017

100

0

0

0

Член наглядової ради

Янголенко Василь Васильович

ЕА 084043 09.04.1998 Гайворонським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi

3335

0.0556

3335

0

0

0

Член наглядової ради

Вiтюк Володимир Iванович

ЕА 389131 14.01.1998 Гайворонським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi

3527

0.0588

3527

0

0

0

Член наглядової ради

Кроть Сергiй Олексiйович

ЕА 436806 03.01.1998 Гайворонським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi

0

0

0

0

0

0

Член наглядової ради

Зубарєва Катерина Олегiвна

ЕА 977885 18.09.2002 Гайворонським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi

432294

7.2049

432294

0

0

0

Голова Ревiзiйної комiсiї

Орлик Тетяна Iллiвна

ЕА 224666 04.04.1997 Гайворонським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi

525

0.0088

525

0

0

0

Усього

2657253

44.29

265753

0

0

0

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.


VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи

Код за ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Від загальної кількості голосуючих акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи*

Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт**

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Від загальної кількості голосуючих акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

Зубарєв Олег Олексiйович

ЕА 449971 12.06.1998 Гайворонським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi

1800000

30

1800000

1800000

0

0

0

Бахмач Євген Степанович

МЕ 9952000 13.05.2010 Голосiївським ГУ МВС України в м.Києвi

2632207

43.8701

2632207

2632207

0

0

0

Усього

4432207

73.87

4432207

4432207

0

0

0

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові.
** Заповненювати необов'язково.


VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів*

чергові

позачергові

X

Дата проведення

11.04.2017

Кворум зборів**

96.23

Опис

Порядок денний:
1. Обрання голови та секретаря Загальних зборiв, лiчильної комiсiї ПАТ “ Гайворонський спецкар'єр” та прийняття рiшеня про припинення їх повноважень.
2. Визначення порядку та способу засвiдчення бюлетенiв для голосування.
3. Звiт голови правлiння ПАТ “ Гайворонський спецкар'єр” за результатами фiнансово-господарської дiяльностi ПАТ “ Гайворонський спецкар'єр” за 2016 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту голови правлiння.
4. Визначення основних напрямiв дiяльностi ПАТ “ Гайворонський спецкар'єр” у 2017 роцi.
5. Звiт ревiзiйної комiсiї ПАТ “ Гайворонський спецкар'єр” за 2016 рiк. Затвердження висновкiв Ревiзiйної комiсiї Товариства за пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2016 рiк.
6. Звiт Наглядової ради ПАТ “ Гайворонський спецкар'єр” за 2016 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради.
7. Затвердження рiчного звiту та балансу ПАТ “ Гайворонський спецкар'єр”.
8. Розподiл прибутку товариства за 2016 рiк з урахуванням вимог, передбачених законом « Про акцiонернi товариства». Затвердження розмiру рiчних дивiдендiв з урахуванням вимог, передбачених законом.
9. Прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятись Товариством протягом не бiльше одного року з дати прийняття такого рiшення, розмiру їх граничної вартостi, попереднє схвалення цих значних право чинiв, надання повноважень на укладання таких правочинiв вiдповiдно до вимог Закону України «Про акцiонернi товариства».
10. Припинення повноважень членiв Наглядової ради Товариства.
11. Обрання членiв Наглядової Ради Товариства.
12. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами та головою наглядової Ради; обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-правових договорiв з членами Наглядової Ради.
13. Припинення повноважень членiв Ревiзiйної комiсiї .
14. Обрання членiв Ревiзiйної комiсiї.
15. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами та головою Ревiзiйної комiсiї; обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-правових договорiв з членами Ревiзiйної комiсiї.
Пропозицiй до перелiку питань до порядку денного не надходило.
Всi питання порядку денного було розглянуто.

 


VIII. Інформація про дивіденди

За результатами звітнього періоду

За результатами періоду, що передував звітньому

за простими акціями

за привілейованими акціями

за простими акціями

за привілейованими акціями

Сума нарахованих дивідендів, грн.

6681000

4286000

Нарахувані дивіденди на одну акцію, грн.

1.11

0.714

Сума виплачених/перерахованих дивідендів, грн.

4270092

Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів

03.07.2017

27.06.2016

Дата (дати) перерахування дивідендів через депозитарну систему із зазначенням сум (грн) перерахованих дивідендів на відповідну дату

Дата (дати) перерахування/ відправлення дивідендів безпосередньо акціонерам із зазначенням сум (грн) перерахованих/відправлених дивідендів на відповідну дату

14.07.2016/1599077.45грн
15.07.2016/649272.76грн
19.07.2016/1961229.69грн
12.08.2016/60512.09грн

Опис

11.04.2017 року на чергових рiчних загальних зборах ПАТ " Гайворонський спецкар'єр" було прийнято рiшення про виплату дивiдендiв безпосередньо акцiонерам.
Виплату планується розпочати 01 серпня 2017 року.
Виплату планується провести на протязi 3-ох мiсяцiв.


IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудиторська фiрма "Аналiтик-Аудит"

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ

31008476

Місцезнаходження

25006 Україна Кіровоградська Кiровоградський мiсто Кiровоград Ушакова 1А кiм.511

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

748283

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Виконавчий комiтет Кiровоградської мiської ради

Дата видачі ліцензії або іншого документа

05.07.2000

Міжміський код та телефон

(0522)27-42-85

Факс

(0522)27-42-85

Вид діяльності

Аудиторська дiяльнiсть

Опис

Емiтент самостiйно не веде реєстр власникiв цiнних паперiв.

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Фiнансова компанiя "Дельта"

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ

35158559

Місцезнаходження

18000 Україна Черкаська Черкаський мiсто Черкаси Байди Вишневецького 37 оф.402

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АЕ 263299

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв

Дата видачі ліцензії або іншого документа

12.10.2013

Міжміський код та телефон

( 047233) 3-09-41

Факс

(047233) 3-09-42

Вид діяльності

Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи

Опис

Емiтент самостiйно не веде реєстр власникiв цiнних паперiв.

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

Публiчне акцiонерне товариство " Нацiональний депозитарiй України"

Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

30370711

Місцезнаходження

04071 Україна Київська Київський мiсто Київ вулиця Нижнiй Вал 17/8

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

А01 735373

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Шевченкiвська у мiстi Києвi районна адмiнiстрацiя

Дата видачі ліцензії або іншого документа

17.05.1999

Міжміський код та телефон

0445910440

Факс

0444825214

Вид діяльності

Депозитарна дiяльнiсть

Опис

Емiтент самостiйно не веде реєстр власникiв цiнних паперiв.

 


X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Міжнародний ідентифікаційний номер

Тип цінного паперу

Форма існування та форма випуску

Номінальна вартість акцій (грн)

Кількість акцій (штук)

Загальна номінальна вартість (грн)

Частка у статутному капіталі (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

04.08.2010

73/11/1/10

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку Кiровоградське територiальне управлiння

UA 4000147201

Акція проста бездокументарна іменна

Бездокументарні іменні

0.05

6000000

300000

100

Опис

Торгiвля цiнними паперами не здiйснювалася у звiтному роцi.

 


XI. Опис бізнесу

Важливих подiй розвитку, в тому числi злиття, подiл, приєднання, перетворення, видiл у 2016 роцi не вiдбувалось.

 

Пiдприємство у структурi виробництва має-автотранспортну дiльницю, дробильно-сортувальну дiльницю, гiрничу дiльницi, енергодiльницю, господарчу дiльницю, дiльницю з ремонту гiрничо-дробильного обладнання
Дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв товариство не має.

 

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу-1154 чол.
Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв, якi працюють за сумiсництвом (2 сумiсницникiв-2 договiрникiв)-4 чоловiк.
В умоавх неповного робочого часу (дня)-154 чол.
У 2016 роцi в порiвняннi з 2015 роком збiльшення ФОП на 640 тис.грн на 6%.
При необхiдностi на пiдприємствi проводиться навчання робiтникiв.

 

ПАТ " Гайворонський спецкар'єр" на добровiльнiй засадi входить до Асоцiацiї " Виробникiв нерудних будiвельних матерiалiв".
02121 м.Київ а/с 79
тел. 044-391-32-00
м.Київ Дарницький район вулиця Олександра Мишуги буд.7-А кв.1.
Дiяльнiсть органцiзацiй промисловцiв та пiдприємцiв.
Участь з 2006 року.

 

Спiльної дiяльностi, яку емiтент проводить iз iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами товариство не має.

 

Будь-якi пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб у 2016 роцi не надходило.

 

Обрана облiкова полiтика на пiдприємствi -згiдно чинного законодавства.

 

Основний вид продукцiї-щебiнь гранiтний рiзних фракцiй, вiдсiви, пiсок гранiтний.
Основнi ринки збуту Україна- 71 %, Росiя - 17%, Молдова- 12 %.
Перспективним є виробництво кубовидного щебеню та щебеню з низькою лещаднiстю.
У зимньо-весняний перiод-спад виробництва у зв'язку зi спадом попиту.
Практично весь збут-це приватнi структури.
Можливi збої дiяльностi пiдприємства в зв’язку з важким фiнансовим станом покупцiв, невиконання планових поставок у зв'язку з поганим наданням залiзничних вагонiв на станцiю Гайворон Одеської залiзницi для вiдвантаження залiзничним транспортом щебеневої продукцiї Замовникам.
У 2016 роцi пiшов спад виробництва у зв'язку з кризовими ситуацiями з Росiєю, пiшов спад i по вiдвантаженню до республiки Молдова.
Основною проблемою пiдприємства є подача залiзницних вагонiв.
Динамiка росту середнiх цiн на продукцiю пiдприємства значно повiльнiша нiж динамiка росту залiзничного тарифу.
Проте умови роботи пiдприємства в поточному роцi та в майбутньому п’ятирiчному перiодi значно погiршуються у зв’язку з повним припиненням постачання щебеневої продукцiї на Росiю та на Молдову, який склав вiд загального об’єму постачання 38%, а у фiнансовому вираженнi 55%.
Внутрiшнiй попит на щебеневу продукцiю в Українi не замiнить втрачених об’ємiв постачань на експорт.
В зв’язку з цим на пiдприємствi виник значний спад об’ємiв реалiзацiї продукцiї та значно погiршився фiнансово-економiчний стан.
Пiдприємство активно шукає нових Замовникiв щебеневої продукцiї.
На пiдприємствi розробляються новi земельнi дiльницi пiд видобуток для переробки на щебеневу продукцiю.
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ГОРНЫХ РАБОТ
В 2016 году добыча мигматитов велась на Северном участке на горизонтах+141, +129. При годовом плане добычи 231 тыс.м? ожидается выполнение 245т.м?
До конца 2016 года добычные работы будут вестись на гор., +129Северного участка в северном направлении, +117 Северного участка в южном направлении.
В 2017 году добычные работы будут вестись на Северном участке на гор.+129, +117м.
На 2017 год планируется:
1. Отработка горизонта +129м (III доб. уступ), а так же обработка на горизонт +117м (IVдоб.уступ) Северного участка. Оборудование-ЭКГ-5А №1753, ЭКГ-5А №1341, ЭКГ-4,6 №184; БелАЗ-7523,75405, Komatsu.

 

2011 рiк-Придбано- Автомобiль Фольксваген-302000 грн, Полотно питателя-909300 грн.
2014 рiк- Придбано- Бункер вiдвантаження кубовидного щебеню-925823 грн.
У 2015 значних покупок товариство не проводило.
2016 рiквведена в експлуатацiю друга стадiя бункера вiдвантаження кубовидного щебеню.
Пiдприємство не планує iнвестицiї.

 

Правочинiв з власниками iстотної участi, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, афiлiйованими особами у 2016 роцi не було.

 

Компанiя облiковує основнi засоби у вiдповiдностi до МСБО 16 «Основнi засоби».
Компанiя визнає основними засобами матерiальнi об`єкти, що їх:
- утримують для використання у виробництвi або постачаннi товарiв, чи наданнi послуг для надання в оренду або для адмiнiстративних цiлей;
- використовують за очiкуванням протягом бiльше одного року та грошовою вартiстю бiльше 6000,00 грн.
Компанiя, пiсля визнання основного засобу активом, обирає своєю облiковою полiтикою модель «собiвартостi» i облiковує основнi засоби за собiвартiстю мiнус будь-яка накопичена амортизацiя та будь-якi накопиченi збитки вiд зменшення корисностi.
Компанiя встановлює лiквiдацiйну вартiсть основних засобiв в сумi 0,01% вiд собiвартостi основного засобу.
Компанiя встановлює такi групи основних засобiв та строки корисної експлуатацiї:
------------------------------------------------------------------
| Групи | Строки |
| | корисної експлуатацiї |
|--------------------------------+-------------------------------|
|група 1 - земельнi дiлянки | - |
|--------------------------------+-------------------------------|
|група 2 - капiтальнi витрати на | 15 |
|полiпшення земель, не пов'язанi | |
|з будiвництвом | |
|--------------------------------+-------------------------------|
|група 3 - будiвлi, | 20 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|споруди, | 15 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|передавальнi пристрої | 10 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|група 4 - машини та обладнання | 5 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|з них: | |
|--------------------------------+-------------------------------|
|електронно-обчислювальнi машини,| 2 |
|iншi машини для автоматичного | |
|оброблення iнформацiї, пов'язанi| |
|з ними засоби зчитування або | |
|друку iнформацiї, пов'язанi з | |
|ними комп'ютернi програми (крiм | |
|програм, витрати на придбання | |
|яких визнаються роялтi, та/або | |
|програм, якi визнаються | |
|нематерiальним активом), iншi | |
|iнформацiйнi системи, | |
|комутатори, маршрутизатори, | |
|модулi, модеми, джерела | |
|безперебiйного живлення та | |
|засоби їх пiдключення до | |
|телекомунiкацiйних мереж, | |
|телефони (в тому числi | |
|стiльниковi), мiкрофони i рацiї,| |
|вартiсть яких перевищує 2500 | |
|гривень | |
|--------------------------------+-------------------------------|
|група 5 - транспортнi засоби | 5 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|група 6 - iнструменти, прилади, | 4 |
|iнвентар (меблi) | |
|--------------------------------+-------------------------------|
|група 7 - тварини | 6 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|група 8 - багаторiчнi насадження| 10 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|група 9 - iншi основнi засоби | 12 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|група 10 - бiблiотечнi фонди,
збереження Нацiонального
архiвного фонду України | - |
|--------------------------------+-------------------------------|
|група 11 – малоцiннi необоротнi
матерiальнi активи -
-----------------------------------------------------------------
|група 12 - тимчасовi | 5 |
|(нетитульнi) споруди | |
|--------------------------------+-------------------------------|
|група 13 - природнi ресурси | - |
|--------------------------------+-------------------------------|
|група 14 - iнвентарна тара | 6 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|група 15 - предмети прокату | 5 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|група 16 - довгостроковi | 7 |
|бiологiчнi активи |
------------------------------------------------------------------
|група 17 – капiтальне
будiвництво | - |
------------------------------------------------------------------
| група 18 – придбання основних
засобiв | - !
------------------------------------------------------------------
! група 19 – виготовлення ! - !
основних засобiв
------------------------------------------------------------------
Об’єкти, якi знаходяться в процесi незавершеного будiвництва чи не введенi в експлуатацiю придбанi основнi засоби, капiталiзуються як окремий елемент основних засобiв. По завершеннi будiвництва чи введеннi в експлуатацiю придбаного основного засобу вартiсть об’єкту переноситься до вiдповiдної категорiї основних засобiв. Знос на об’єкти незавершеного будiвництва не нараховується.
Метод нарахування зносу, очiкуваний строк корисного використання та лiквiдацiйна вартiсть переглядаються принаймнi раз на рiк i коригуються, якщо це необхiдно.
Знос полiпшень орендованої нерухомостi нараховується протягом усього очiкуваного строку їх корисного використання на тiй самiй основi, що i знос власних активiв.

Iнвентаризацiя основних засобiв проводиться раз на рiк обов’язково перед складанням рiчної фiнансової звiтностi. Термiн проведення iнвентаризацiї встановлюється Компанiєю протягом IV кварталу поточного року.
Вартiсть основних засобiв Компанiї, згiдно обраної моделi «собiвартостi», за станом на 31 грудня 2016 року визначена в сумi 14961 тис. грн., а за 2015 рiк визнана в сумi 14711тис. грн.
За станом на 31 грудня 2015 року собiвартiсть придбання була визначена в сумi 54734 тис. грн., амортизацiя в сумi 40023 тис. грн.
В 2016 роцi собiвартiсть придбання становить – 58656 тис. грн., амортизацiя – 43695 тис. грн.
Основнi засоби Компанiї в 2016 роцi згiдно груп розподiлялись:
Будiвлi, споруди, передавальнi пристрої – 3392 тис. грн.
Машини та обладнання – 5032 тис. грн.
Транспортнi засоби – 4907 тис. грн.
Iнструменти, прилади, iнвентар - 32 тис. грн.
Iншi основнi засоби – 180 тис. грн.
Придбання основних засобiв – 971 тис. грн.
Виготовлення основних засобiв – 447 тис. грн.
За перiод 2016 року Компанiя придбала основнi засоби:
- Машини та обладнання – 182 тис. грн.
- Транспортнi засоби – 107 тис. грн.
- Iнструменти, прилади, iнвентар – 6 тис. грн.
- Iншi необоротнi активи – 46 тис. грн.
Сума контрактних зобов’язань по придбаним основним засобам в 2016 роцi складала 341 тис. грн.
В 2016 роцi було вибуття основних засобiв в зв’язку з продажем та лiквiдацiєю.
За 2016 рiк Компанiя нарахувала амортизацiї в сумi 4380 тис. грн.
В 2015 роцi Основнi засоби Компанiї згiдно груп розподiлялись:
Будiвлi, споруди, передавальнi пристрої – 3754 тис. грн.
Машини та обладнання – 6593 тис. грн.
Транспортнi засоби – 3591 тис. грн.
Iнструменти, прилади, iнвентар - 40 тис. грн.
Iншi основнi засоби – 240 тис. грн.
Придбання основних засобiв – 88 тис. грн.
Виготовлення основних засобiв – 405 тис. грн.
За перiод 2015 року Компанiя придбала основнi засоби:
- Машини та обладнання – 1193 тис. грн.
- Iнструменти, прилади, iнвентар – 16 тис. грн.
- Iншi необоротнi активи – 16 тис. грн.
Сума контрактних зобов’язань по придбаним основним засобам дорiвнює 1225 тис. грн.
За перiод 2015 року вибуло в зв`язку з лiквiдацiєю:
- Транспортнi засоби – 225 тис. грн.
- Машини та обладнання – 1 тис. грн.
- Iншi необоротнi активи – 4 тис. грн.
За 2015 рiк Компанiя нарахувала амортизацiї в сумi 4109 тис. грн.
Капiтальне будiвництво, придбання основних засобiв, виготовлення основних засобiв амортизацiї не пiдлягає.
Компанiя володiє всiма правами на свої основнi засоби.

 

Компанiя функцiонує в умовах коли економiка України хоч i визнана ринковою, але продовжує демонструвати деякi особливостi, якi бiльшою мiрою властивi економiцi, що розвивається. Такi особливостi характеризуються, але не обмежуються, низьким рiвнем лiквiдностi на ринках капiталу, вiдносно високим рiвнем iнфляцiї. Стабiльнiсть економiки i вiдповiдно стабiльнiсть дiяльностi Компанiї залежить в значнiй мiрi вiд полiтики та дiй уряду, спрямованих на реформування адмiнiстративної та правової системи.
На українську економiку i вiдповiдно на дiяльнiсть Компанiї впливають ринковi коливання та зниження темпiв економiчного розвитку у свiтовiй економiцi. Свiтова фiнансова криза призвела до зниження валового внутрiшнього продукту, нестабiльностi на ринках та ускладнення умов кредитування в Українi. Незважаючи на стабiлiзацiйнi заходи, якi вживаються урядом України, iснує певна невизначенiсть щодо фiнансового стану, результатiв операцiй та економiчних перспектив Компанiї.
Керiвництво Компанiї вважає, що воно вживає усiх необхiдних заходiв для пiдтримки економiчної стабiльностi в умовах, що склалися, але подальше погiршення ситуацiї в свiтовiй економiцi та економiцi України може мати негативний вплив на результати та фiнансовий стан Компанiї, який неможливо визначити на цей момент.

 

Факти виплати штрафних санкцiй i компенсацiй за порушення законодавства за 2016 вiдсутнi.

 

Власнi джерела фiнансування.

 

Всi договора виконанi.

 

В умовах економiчної кризи планується збереження спiвпрацi з iснуючими клiєнтами та розширення ринкiв збуту з метою недопущення спад виробництва та реалiзацiї щебеневої продукцiї.

 

Дослiджень та розробок у 2016 роцi товариство не проводило.

 

Судовi справи, за якими розглядалися позовнi вимоги у розмiрi на суму 10 або бiльше вiдсоткiв активiв емiтента станом на початок року, стороною в яких виступає емiтент, або судовi справи, стороною в яких виступають посадовi особи емутента - вiдсутнi.

 

Основною метою ПАТ «Гайворонський спецiалiзований кар`єр» є здiйснення пiдприємницької дiяльностi для одержання прибутку в iнтересах акцiонерiв Компанiї , покращення добробуту акцiонерiв у виглядi зростання ринкової вартостi акцiй Компанiї, отримання акцiонерами дивiдендiв, а також задоволення потреб пiдприємств всiх форм власностi та громадян в продукцiї та послугах шляхом здiйснення виробничо-господарської дiяльностi.
Компанiя є юридичною особою, має самостiйний баланс, розрахунковий, валютнi та iншi рахунки в установах банкiв, печатки та штампи зi своїм повним найменуванням та символiкою, фiрмовий бланк та здiйснює свою дiяльнiсть вiдповiдно до норм чинного законодавства України.
Основними видом дiяльностi Компанiї є добування пiску, гравiю, глин i каолiну.
Основним ринком для реалiзацiї продукцiї Компанiї є Україна (89%), Бiлорусь (1%), Молдова (10%).
Перспективнi плани розвитку Компанiї полягають у збiльшеннi обсягiв виробництва, залученнi нових клiєнтiв, покращеннi якостi робiт.
Компанiя функцiонує в умовах коли економiка України хоч i визнана ринковою, але продовжує демонструвати деякi особливостi, якi бiльшою мiрою властивi економiцi, що розвивається. Такi особливостi характеризуються, але не обмежуються, низьким рiвнем лiквiдностi на ринках капiталу, вiдносно високим рiвнем iнфляцiї. Стабiльнiсть економiки i вiдповiдно стабiльнiсть дiяльностi Компанiї залежить в значнiй мiрi вiд полiтики та дiй уряду, спрямованих на реформування адмiнiстративної та правової системи.
На українську економiку i вiдповiдно на дiяльнiсть Компанiї впливають ринковi коливання та зниження темпiв економiчного розвитку у свiтовiй економiцi.
Незважаючи на стабiлiзацiйнi заходи, якi вживаються урядом України, iснує певна невизначенiсть щодо фiнансового стану, результатiв операцiй та економiчних перспектив Компанiї.
Керiвництво Компанiї вважає, що воно вживає усiх необхiдних заходiв для пiдтримки економiчної стабiльностi в умовах, що склалися, але подальше погiршення ситуацiї в свiтовiй економiцi та економiцi України може мати негативний вплив на результати та фiнансовий стан Компанiї, який неможливо визначити на цей момент.


XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів

Власні основні засоби (тис. грн.)

Орендовані основні засоби (тис. грн.)

Основні засоби, всього (тис. грн.)

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

1. Виробничого призначення:

будівлі та споруди

8834

8992

8834

8992

машини та обладнання

31955

32795

31955

32795

транспортні засоби

12924

14880

12924

14880

земельні ділянки

інші

528

571

528

571

2. Невиробничого призначення:

будівлі та споруди

машини та обладнання

транспортні засоби

земельні ділянки

інвестиційна нерухомість

інші

Усього

54241

57238

54241

57238

Опис

3. Основнi засоби.
Компанiя облiковує основнi засоби у вiдповiдностi до МСБО 16 «Основнi засоби».
Компанiя визнає основними засобами матерiальнi об`єкти, що їх:
- утримують для використання у виробництвi або постачаннi товарiв, чи наданнi послуг для надання в оренду або для адмiнiстративних цiлей;
- використовують за очiкуванням протягом бiльше одного року та грошовою вартiстю бiльше 6000,00 грн.
Компанiя, пiсля визнання основного засобу активом, обирає своєю облiковою полiтикою модель «собiвартостi» i облiковує основнi засоби за собiвартiстю мiнус будь-яка накопичена амортизацiя та будь-якi накопиченi збитки вiд зменшення корисностi.
Компанiя встановлює лiквiдацiйну вартiсть основних засобiв в сумi 0,01% вiд собiвартостi основного засобу.
Компанiя встановлює такi групи основних засобiв та строки корисної експлуатацiї:
------------------------------------------------------------------
| Групи | Строки |
| | корисної експлуатацiї |
|--------------------------------+-------------------------------|
|група 1 - земельнi дiлянки | - |
|--------------------------------+-------------------------------|
|група 2 - капiтальнi витрати на | 15 |
|полiпшення земель, не пов'язанi | |
|з будiвництвом | |
|--------------------------------+-------------------------------|
|група 3 - будiвлi, | 20 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|споруди, | 15 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|передавальнi пристрої | 10 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|група 4 - машини та обладнання | 5 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|з них: | |
|--------------------------------+-------------------------------|
|електронно-обчислювальнi машини,| 2 |
|iншi машини для автоматичного | |
|оброблення iнформацiї, пов'язанi| |
|з ними засоби зчитування або | |
|друку iнформацiї, пов'язанi з | |
|ними комп'ютернi програми (крiм | |
|програм, витрати на придбання | |
|яких визнаються роялтi, та/або | |
|програм, якi визнаються | |
|нематерiальним активом), iншi | |
|iнформацiйнi системи, | |
|комутатори, маршрутизатори, | |
|модулi, модеми, джерела | |
|безперебiйного живлення та | |
|засоби їх пiдключення до | |
|телекомунiкацiйних мереж, | |
|телефони (в тому числi | |
|стiльниковi), мiкрофони i рацiї,| |
|вартiсть яких перевищує 2500 | |
|гривень | |
|--------------------------------+-------------------------------|
|група 5 - транспортнi засоби | 5 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|група 6 - iнструменти, прилади, | 4 |
|iнвентар (меблi) | |
|--------------------------------+-------------------------------|
|група 7 - тварини | 6 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|група 8 - багаторiчнi насадження| 10 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|група 9 - iншi основнi засоби | 12 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|група 10 - бiблiотечнi фонди,
збереження Нацiонального
архiвного фонду України | - |
|--------------------------------+-------------------------------|
|група 11 – малоцiннi необоротнi
матерiальнi активи -
-----------------------------------------------------------------
|група 12 - тимчасовi | 5 |
|(нетитульнi) споруди | |
|--------------------------------+-------------------------------|
|група 13 - природнi ресурси | - |
|--------------------------------+-------------------------------|
|група 14 - iнвентарна тара | 6 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|група 15 - предмети прокату | 5 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|група 16 - довгостроковi | 7 |
|бiологiчнi активи |
------------------------------------------------------------------
|група 17 – капiтальне
будiвництво | - |
------------------------------------------------------------------
| група 18 – придбання основних
засобiв | - !
------------------------------------------------------------------
! група 19 – виготовлення ! - !
основних засобiв
------------------------------------------------------------------
Об’єкти, якi знаходяться в процесi незавершеного будiвництва чи не введенi в експлуатацiю придбанi основнi засоби, капiталiзуються як окремий елемент основних засобiв. По завершеннi будiвництва чи введеннi в експлуатацiю придбаного основного засобу вартiсть об’єкту переноситься до вiдповiдної категорiї основних засобiв. Знос на об’єкти незавершеного будiвництва не нараховується.
Метод нарахування зносу, очiкуваний строк корисного використання та лiквiдацiйна вартiсть переглядаються принаймнi раз на рiк i коригуються, якщо це необхiдно.
Знос полiпшень орендованої нерухомостi нараховується протягом усього очiкуваного строку їх корисного використання на тiй самiй основi, що i знос власних активiв.

Iнвентаризацiя основних засобiв проводиться раз на рiк обов’язково перед складанням рiчної фiнансової звiтностi. Термiн проведення iнвентаризацiї встановлюється Компанiєю протягом IV кварталу поточного року.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)

101918

92842

Статутний капітал (тис. грн.)

300

300

Скоригований статутний капітал (тис. грн)

300

300

Опис

Компанiя визнає фiнансовим активом будь-який актив, що є:
- грошовими коштами;
- iнструментом власного капiталу iншого суб`єкта господарювання;
- контрактним правом отримувати грошовi кошти або iнший фiнансовий актив та обмiнювати фiнансовi iнструменти;
- контрактом, розрахунки за яким здiйснюватимуться власними iнструментами капiталу.
Компанiя створює резерв на погашення сумнiвного фiнансового активу у вiдповiдностi до МСБО 39 «Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка» у разi якщо кориснiсть фiнансового активу зменшується.
Балансова вартiсть активу зменшується шляхом застосування рахунку резерву, а сума збитку визнається у прибутках i збитках для всiх знецiнених фiнансових активiв.

Висновок

Фiнансова звiтнiсть Компанiї складена на основi припущення про безперервнiсть.
Компанiя вважає що за станом на 31 грудня 2016 року не iснує подiй, умов або ризикiв, якi окремо або сукупно, можуть поставити пiд сумнiв здатнiсть Компанiї продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi.
За рiк, що закiнчився, Компанiя визнала прибуток в сумi 13362 тис. грн. За попереднiй 2015 фiнансовий рiк Компанiя також визнала результатом своєї дiяльностi прибуток в сумi 14286 тис. грн.
Компанiя планує в 2017 роцi також досягти позитивного фiнансового результату.
Чистi активи Компанiї за станом на 31 грудня 2016 року визнанi в сумi 101918 тис. грн. i розрахованi шляхом вирахування iз суми поточних i непоточних активiв Компанiї суми поточних i непоточних зобов’язань Компанiї.
Для порiвняння сума акцiонерного капiталу за станом на 31 грудня 2016 року становить 300 тис. грн. Таким чином, вартiсть чистих активiв перевищує розмiр акцiонерного капiталу i є додатковим показником для Компанiї вiрогiдностi продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi.

3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань

Дата виникнення

Непогашена частина боргу (тис. грн.)

Відсоток за користування коштами (відсоток річних)

Дата погашення

Кредити банку

X

X

X

у тому числі:

 

Зобов'язання за цінними паперами

X

X

X

у тому числі:

 

за облігаціями (за кожним випуском):

X

X

X

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):

X

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):

X

X

X

за векселями (всього)

X

X

X

за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом):

X

X

X

за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):

X

X

X

Податкові зобов'язання

X

749

X

X

Фінансова допомога на зворотній основі

X

X

X

Інші зобов'язання

X

6900

X

X

Усього зобов'язань

X

7649

X

X

Опис:

Компанiя визнає фiнансовим зобов`язанням будь-яке зобов`язання , що є:
- контрактним зобов`язанням надавати грошовi кошти або iншi фiнансовi активи iншому суб`єкту господарювання або обмiнювати фiнансовi активи та фiнансовi зобов`язання;
- контрактом, розрахунки за яким здiйснюватимуться власними iнструментами капiталу.
Фiнансовi зобов’язання визнаються первiсно за справедливою вартiстю за вирахуванням суми прямих витрат за операцiями.
Доходи i витрати, при припиненнi визнання фiнансового зобов’язання, визнаються у складi чистого прибутку або збитку при припиненнi їх визнання.

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

№ з/п

Основний вид продукції

Обсяг виробництва

Обсяг реалізованої продукції

у натуральній формі (фізична од. вим.)

у грошовій формі (тис.грн.)

у відсотках до всієї виробленої продукції

у натуральній формі (фізична од. вим.)

у грошовій формі (тіс. грн.)

у відсотках до всієї реалізованої продукції

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Щебiнь гранiтний

484,2

48810

100

472,8

48293

100

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п

Склад витрат*

Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)

1

2

3

1

Амортизацiя

10.8

2

Матерiали

15.0

3

Електроенергiя

11.7

4

Паливнi матерiали

14.6

5

Заробiтна плата

27.4

6

Єдиний соцiальний внесок

5.6

7

Вибуховi матерiали

10.5

* Зазначаються витрати, які складають більше 5% від собівартості реалізованої продукції.

6. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п

Дата прийняття рішення

Гранична сукупність вартості правочинів (тис. грн)

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)

1

2

3

4

5

1

11.04.2017

109560

109567

100

Опис

1. Дата прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятись Товариством протягом не бiльше одного року з дати прийняття такого рiшення, розмiру їх граничної вартостi, попереднє схвалення цих значних право чинiв, надання повноважень на укладання таких правочинiв вiдповiдно до вимог Закону України «Про акцiонернi товариства» - 11 квiтня 2017 року на термiн 1 (один) рiк по 11.04.2018 року.
2. Найменування уповноваженого органу, що прийняв - Черговi Рiчнi Загальнi збори акцiонерiв ПАТ « Гайворонський спецкар’єр».
3. Вiдомостi, щодо правочинiв, iз зазначенням, зокрема їх характеру - ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, перевищує 50% i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв Публiчного акцiонерного товариства «Гайворонський спецiалiзований кар`єр» за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi, заключення договорiв поставки (купiвлi-продажу) з закупiвлi товарiв (робiт, послуг) з одним контрагентом на суму не бiльше нiж 109 млн. 560 тисяч гривень, заключення договорiв поставки (купiвлi-продажу) зi збуту товарiв з одним контрагентом на суму не бiльше нiж 109 млн. 560 тисяч гривень.
4. Характер таких правочинiв - правочини фiнансово-господарського характеру вiдповiдно до Статуту ПАТ « Гайворонський спецкар’єр».
5. Гранична сукупнiсть вартiсть правочинiв- 109567 тис.грн.
6. Вартiсть активiв Публiчного акцiонерного товариства «Гайворонський спецiалiзований кар`єр» за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi- 109567 тис.грн.
7. Спiввiдношення граничної сукупнiстi вартiстi правочинiв до вартостi активiв Публiчного акцiонерного товариства «Гайворонський спецiалiзований кар`єр» за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi- 100%.
8. Загальна кiлькiсть акцiй-6000000 шт.
9. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй- 5774483 шт.
10. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення-5774483 шт.
11. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «проти» прийняття рiшення- 0 шт.

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю Аудиторська фiрма "Аналiтик-Аудит"

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)

31008476

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

25006 м.Кропивницький вул.Ушакова 1А кiм.511

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України

2407 30.03.2001

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**

Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності

2016

Думка аудитора***

безумовно-позитивна

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту).

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю Аудиторська фiрма "Аналiтик-Аудит"

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)

31008476

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

25006 м.Кропивницький вул.Ушакова 1А кiм.511

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України

2407 30.03.2001

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**

Текст аудиторського висновку (звіту)

ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА
Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю
Аудиторська фiрма «Аналiтик-Аудит»
щодо фiнансової звiтностi
Публiчного акцiонерного товариства
«Гайворонський спецiалiзований кар`єр»
за станом на 31 грудня 2016 року
Адресат - власники цiнних паперiв, керiвництво емiтента, НКЦПФР.

Звiт щодо фiнансової звiтностi

Ми провели аудит повного комплекту фiнансової звiтностi Публiчного акцiонерного товариства «Гайворонський спецiалiзований кар`єр», що додається, за станом на 31 грудня 2016 року, що включає:
- Баланс (Звiт про фiнансовий стан) на 31 грудня 2016 року;
- Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд) за 2016 рiк;
- Звiт про рух грошових коштiв за 2016 рiк;
- Звiт про власний капiтал за 2016 рiк;
- Примiтки, що мiстять стислий виклад суттєвих облiкових полiтик та iншi пояснювальнi примiтки за 2016 рiк.

Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за фiнансову звiтнiсть
Управлiнський персонал Публiчного акцiонерного товариства «Гайворонський спецiалiзований кар`єр» несе вiдповiдальнiсть за складання та достовiрне подання цiєї фiнансової звiтностi на 31 грудня 2016 року вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi та за такий внутрiшнiй контроль, який управлiнський персонал визначає потрiбним для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень унаслiдок шахрайства або помилки.

Вiдповiдальнiсть аудитора.

Нашою вiдповiдальнiстю є висловлення думки щодо фiнансової звiтностi Публiчного акцiонерного товариства «Гайворонський спецiалiзований кар`єр» на 31 грудня 2016 року на основi результатiв проведеного нами аудиту. Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту. Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання вiдповiдних етичних вимог, а також планування виконання аудиту для отримання достатньої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв щодо сум i розкриттiв у фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур залежить вiд судження аудиторiв, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки.
Виконуючи оцiнку цих ризикiв, ми розглянули заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання та достовiрного подання суб`єктом господарювання фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб`єкта господарювання. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаних облiкових полiтик, загального подання фiнансової звiтностi.
Ми вважаємо, що отримали достатнi та прийнятнi аудиторськi докази для висловлення нашої думки.

Висловлення думки.
На нашу думку фiнансова звiтнiсть Публiчного акцiонерного товариства «Гайворонський спецiалiзований кар`єр» вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих аспектах, фiнансовий стан Публiчного акцiонерного товариства «Гайворонський спецiалiзований кар`єр» за станом на 31 грудня 2016 року та його фiнансовi результати i рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився на зазначену дату, вiдповiдно до застосованої концептуальної основи - Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi. Думка – безумовно-позитивна.

Директор
ТОВ АФ «Аналiтик-Аудит» Гриценко О.I.
сертифiкат серiї А №004236

Аудитор Митецька О.В
сертифiкат серiї А №004241

Дата звiту : 03 березня 2017 року
Адреса аудиторської фiрми: м. Кропивницький, вул. Ушакова, 1А, к. 511


Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п

Рік

Кількість зборів, усього

У тому числі позачергових

1

2016

1

0

2

2015

1

0

3

2014

1

0

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

Так

Ні

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори

X

Акціонери

X

Депозитарна установа

X

Інше (запишіть): Реєстрацiйна комiсiї затверджувалась черговими рiчними загальними зборами 11.04.2017 року.

Ні

 

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

Так

Ні

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

X

 

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

Так

Ні

Підняттям карток

X

Бюлетенями (таємне голосування)

X

Підняттям рук

X

Інше (запишіть): Бюлетенi для голосування затверджувались рiшенням наглядової ради.

Ні

 

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?

Так

Ні

Реорганізація

X

Додатковий випуск акцій

X

Унесення змін до статуту

X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

X

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства

X

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради

X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу

X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)

X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді

X

Інше (запишіть): Позачерговi збори протягом останнiх трьої рокiв не скликались.

Ні

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)

Ні

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

(осіб)

Кількість членів наглядової ради, у тому числі:

5

членів наглядової ради - акціонерів

5

членів наглядової ради - представників акціонерів

0

членів наглядової ради - незалежних директорів

0

членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій

0

членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій

5

членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій

0

членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій

5

 

Чи проводила наглядова рада самооцінку?

Так

Ні

Складу

X

Організації

X

Діяльності

X

Інше (запишить)

Наглядова рада ПАТ " Гайворонський спецкар'єр" не проводила самооцiнку.

 

,

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?

12

 

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

Так

Ні

Стратегічного планування

X

Аудиторський

X

З питань призначень і винагород

X

Інвестиційний

X

Інші (запишіть)

У складi наглядової ради ПАТ " Гайворонський спецкар'єр" жодного з комiтетiв не створено.

Інші (запишіть)

,

 

,

 

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні)

Ні

 

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

Так

Ні

Винагорода є фіксованою сумою

X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди

X

Інше (запишіть)

Договiр з членами наглядоої ради ПАТ " Гайворонський спецкар'єр" є безоплатним.

 

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

Так

Ні

Галузеві знання і досвід роботи в галузі

X

Знання у сфері фінансів і менеджменту

X

Особисті якості (чесність, відповідальність)

X

Відсутність конфлікту інтересів

X

Граничний вік

X

Відсутні будь-які вимоги

X

Інше (запишіть): ,

X

 

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

Так

Ні

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства

X

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками

X

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)

X

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена

X

Інше (запишіть)

11 квiтня 2017 року на чергових рiчних загальних зборах акцiонерiв було обрано новий склад наглядової ради.

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)

так, створено ревізійну комісію

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

 

кількість членів ревізійної комісії 3 осіб;

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1

 

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

Загальні збори акціонерів

Наглядова рада

Виконавчий орган

Не належить до компетенції жодного органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

Так

Ні

Так

Ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

Так

Ні

Так

Ні

Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету

Так

Ні

Так

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії

Так

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу

Так

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу

Так

Ні

Ні

Ні