Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

 

Голова правлiння

 

 

 

Зубарєв О.О.

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

26.04.2018

(дата)

 

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2017 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Публiчне акцiонерне товариство "Гайворонський спецiалiзований кар'єр"

2. Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ

20657268

4. Місцезнаходження

Кіровоградська , Гайворонський, 26300, мiсто Гайворон, Кар'єрський 2

5. Міжміський код, телефон та факс

05254 2-13-32 2-27-02

6. Електронна поштова адреса

gsk@gsk.co.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

26.04.2018

(дата)

 

2. Річна інформація опублікована у

Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку 79

 

25.04.2018

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

 

(дата)

 

3. Річна інформація розміщена на власній сторінці

gsk.co.ua

в мережі Інтернет

26.04.2018

 

(адреса сторінки)

 

(дата)


Зміст

1. Основні відомості про емітента

X

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

X

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

5. Інформація про рейтингове агентство

6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

X

7. Інформація про посадових осіб емітента:

1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

X

9. Інформація про загальні збори акціонерів

X

10. Інформація про дивіденди

X

11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

X

12. Відомості про цінні папери емітента:

1) інформація про випуски акцій емітента

X

2) інформація про облігації емітента

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

4) інформація про похідні цінні папери

5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду

13. Опис бізнесу

X

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

3) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

X

5) інформація про собівартість реалізованої продукції

X

6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

X

7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

X

17. Інформація про стан корпоративного управління

X

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій

19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

23. Основні відомості про ФОН

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

27. Правила ФОН

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

X

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

X

30. Річна фінансова звітність

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)

X

32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо)

33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

34. Примітки
У Примiтках до фiнансової звiтностi Компанiя розкриває:
- iнформацiю про основу складання фiнансової звiтностi i про конкретнi облiковi полiтики;
- розкриває iнформацiю, що вимагається МСФЗ, яку не подано у фiнансовiй звiтностi;
- надає iнформацiю, яку не подано у фiнансовiй звiтностi, але яка є доречною для її розумiння.


III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

Публiчне акцiонерне товариство "Гайворонський спецiалiзований кар'єр"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

А00№588504

3. Дата проведення державної реєстрації

13.06.1996

4. Територія (область)

Кіровоградська

5. Статутний капітал (грн)

300000

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

8. Середня кількість працівників (осіб)

158

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

08.12 Добування пiску, гравiю, глин i каолiну

10. Органи управління підприємства

Органами управлiння товариства згiдно Статуту ПАТ " Гайворонський спецкар'єр" є: Правлiння, Наглядова рада.

11. Банки, що обслуговують емітента:

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

ПАТ "Укрсоцбанк"

2) МФО банку

300023

3) поточний рахунок

26007000053756

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

ПАТ "Укрсоцбанк"

5) МФО банку

300023

6) поточний рахунок

26006000053757

12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

Вид діяльності

Номер ліцензії (дозволу)

Дата видачі

Державний орган, що видав

Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)

1

2

3

4

5

Видобування мiгматитiв, придатних для виробництва щебеню будiвельного

375

12.02.2016

Державна служба геологiї та надр України

09.11.2035

Опис

У 2016 роцi лiцензiю було продовжено на двадцять рокiв.

 

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника

Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника

Місцезнаходження

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

Зубарєв Олег Олексiйович

30

Бахмач Євген Степанович

43.8701

Усього

73.8701

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада*

Голова правлiння

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Зубарєв Олег Олексiйович

3) ідентифікаційний код юридичної особи

4) рік народження**

1957

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

32

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ВАТ " Гайворонський спецкар'єр"-голова правлiння

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

18.03.2016 на 5 рокiв

9) Опис

Голова правлiння має право:
1) дiяти без довiреностi вiд iменi Товариства, представляти Товариство без довiреностi у вiдносинах з усiма без винятку органами державної влади та органами мiсцевого самоврядування, пiдприємствами, установами, органiзацiями всiх форм власностi, а також у вiдносинах з фiзичними та юридичними особами;
2) вчиняти вiд iменi Товариства правочини та укладати (пiдписувати) вiд iменi Товариства будь-якi договори (угоди) з урахуванням обмежень щодо змiсту та суми договорiв (правочинiв, угод), якi встановленi цим статутом;
3) самостiйно приймати рiшення про вчинення правочину, якщо ринкова вартiсть майна (робiт, послуг), що є його предметом, становить не бiльше 10 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;
4) з урахуванням обмежень, встановлених цим статутом, виступати розпорядником коштiв та майна Товариства;
5) видавати довiреностi на право вчинення дiй i представництво вiд iменi Товариства;
6) приймати на роботу та звiльняти працiвникiв Товариства, застосовувати до них заходи заохочення та стягнення; визначати (конкретизувати) сферу компетенцiї, права i вiдповiдальнiсть працiвникiв Товариства, приймати будь-якi iншi кадровi рiшення (в тому числi стосовно переведення) щодо працiвникiв Товариства, укладати вiд iменi Товариства трудовi договори з працiвниками, керiвниками фiлiй та представництв;
7) призначати виконавчого директора товариства для виконання функцiй органiзацiї i оперативного управлiння виробничо-господарською дiяльнiстю пiдприємства;
8) видавати накази та розпорядження в межах своєї компетенцiї, встановлювати внутрiшнiй режим роботи в Товариствi, давати вказiвки, що є обов'язковими до виконання всiма пiдроздiлами та штатними працiвниками Товариства, а також керiвниками фiлiй та представництв;
9) у випадку набуття Товариством корпоративних прав або часток (паїв, акцiй) у статутному капiталi iнших юридичних осiб вiд iменi Товариства приймати участь в органах управлiння таких юридичних осiб (у т.ч. у вищих органах управлiння), вiд iменi Товариства голосувати (приймати участь у голосуваннi) щодо питань, якi розглядаються органами управлiння таких юридичних осiб (у т.ч. щодо питань про затвердження статутiв таких юридичних осiб), вiд iменi Товариства пiдписувати статути таких юридичних осiб, а також пiдписувати вiд iменi Товариства заяви про вихiд зi складу учасникiв таких юридичних осiб;
10) розробка проектiв рiчного бюджету, бiзнес-планiв, програм фiнансово-господарської дiяльностi Товариства;
11) розробка та затвердження поточних фiнансово-господарських планiв i оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалiзацiї;
12) органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та звiтностi Товариства, складання та надання наглядовiй радi квартальних та рiчних звiтiв Товариства до їх оприлюднення;
13) розробка штатного розкладу та затвердження правил внутрiшнього трудового розпорядку, посадових iнструкцiй та посадових окладiв працiвникiв Товариства;
14) вирiшення iнших питань, що належать до компетенцiї голови правлiння згiдно iз законодавством або статутом Товариства.
Розмiр виплаченої допомоги за 2016 рiк згiдно штатного розпису.
В натуральнiй формi винагорода не виплачувалась.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини голова правлiння не має.
Голова правлiння не обiймає посади на iнших пiдприємствах.
з 1994 року Зубарєв О.О. є керiвником ПАТ " Гайворонський спецкар'єр".
Загальний стаж роботи 43 роки.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Член правлiння

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Волошина Галина Володимирiвна

3) ідентифікаційний код юридичної особи

4) рік народження**

1961

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

32

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ТОВ "Чарнокiт"-головний бухгалтер

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

18.03.2016 на 5 рокiв

9) Опис

Повнаваження члена правлiння регламентуються статутом ПАТ " Гайворонський спецкар’єр" та внутрiшнiми нормативними документами..
Винагороду за виконання посадових обов’язкiв головного бухгалтера у звiтному роцi отримувала згiдно штатного розпису.
В натуральнiй формi винагорода не виплачувалася.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини головний бухгалтер не має.
З 2012 роцi Волошина Г.В. обiймає посаду головного бухгалтера.
Головний бухгалтер виконує такi завдання та обов'язки:
3.1 Забезпечує ведення бухгалтерського облiку з дотриманням єдиних методологiчних засад, установлених Законом України “Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi”, з урахуванням особливостей дiяльностi пiдприємства i технологiї обробленнi облiкових даних.
3.2 Формує вiдповiдно до законодавства облiкову полiтику виходями зi структури та особливостей дiяльностi пiдприємства.
3.3 Очолює роботу з пiдготовки та прийняття робочого плану рахункiв, форм первинних облiкових документiв, що застосовуються для оформлення господарських операцiй, щодо яких не передбачено типових форм, документiв внутрiшньої бухгалтерської звiтностi.
3.4 Здiйснює контроль за дотриманням порядку оформлення первинних документiв, вiдображенням на рахунках бухгалтерського облiку всiх господарських операцiй, дотримання технологiї обробки бухгалтерської iнформацiї i порядком документообороту.
3.5 Здiйснює заходи щодо надання користувачам повної, правдивої та неупереженої iнформацiї про фiнансовий стан, результати дiяльностi та рух коштiв пiдприємства.
3.6 Забезпечує складання на основi даних бухгалтерського облiку фiнансової звiтностi пiдприємства та її подання в установленi строки користувачам.
3.7 Забезпечує складання статистичної звiтностi, подання її у встановленому порядку до вiдповiдних органiв.
3.8 За погодженням iз керiвником пiдприємства забезпечує перерахування податкiв та зборiв, соцiальних внескiв, передбачених законодавством, проводить розрахунки з iншими кредиторами вiдповiдно до договорних зобов'язань.
Загальний стаж роботи 37 роки.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Член правлiння

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Шабанов Сергiй Вiкторович

3) ідентифікаційний код юридичної особи

4) рік народження**

1956

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

24

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ВАТ " Гайворонський спецкар'єр"-директор виконавчий

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

18.03.2016 на 5 рокiв

9) Опис

Повнаваження члена правлiння регламентується статутом ПАТ " Гайворонський спецкар"єр" та внутрiшнiми нормативними положеннями.
Винагороду за виконання посадових обов'язкiв директора виконавчого у звiтному роцi отримував згiдно штатного розпису.
В натуральнiй формi винагорода не виплачувалася.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини директор виконавчий не має.
На пiдприємствi директором виконавчим працює з 2005 року.
Загальний стаж роботи 43 роки.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Член правлiння

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Бельський Василь Валерiйович

3) ідентифікаційний код юридичної особи

4) рік народження**

1982

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

8

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПАТ " Гайворонський спецкар'єр"-головний iнженер

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

18.03.2016 5 рокiв

9) Опис

Повнаваження члена правлiння регламентується статутом ПАТ " Гайворонський спецкар"єр" та внутрiшнiми нормативними положеннями.
Винагороду за виконання посадових обов'язкiв головного iнженера у звiтному роцi отримував згiдно штатного розпису.
В натуральнiй формi винагорода не виплачувалася.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини головний iнженер не має.
Загальний стаж роботи 10 рокiв.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Член правлiння

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Пастернак Валентин Павлович

3) ідентифікаційний код юридичної особи

4) рік народження**

1976

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

7

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПАТ " Гайворонський спецка'рєр"-економiст-головний механiк

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

18.03.2016 на 5 рокiв

9) Опис

Повнаваження члена правлiння регламентується статутом ПАТ " Гайворонський спецкар"єр" та внутрiшнiми нормативними положеннями.
Винагороду за виконання посадових обов'язкiв головного механiкау звiтному роцi отримував згiдно штатного розпису.
В натуральнiй формi винагорода не виплачувалася.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини член правлiння не має.
Загальний стаж роботи 27 рокiв.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Голова наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Кучкiн Сергiй Петрович

3) ідентифікаційний код юридичної особи

4) рік народження**

1954

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

0

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Кiровоградгранiт-технiчний директор

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

11.04.2017 1 рiк

9) Опис

Повнаваження голови наглядової ради регламентуються статутом ПАТ " Гайворонський спецкар’єр" та внутрiшнiми нормативними документами.
В натуральнiй формi винагорода не виплачувалася.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини голова наглядової ради Кучкiн С.П.не має.
Протягом останнiх п’яти рокiв Кучкiн С.П. був головою наглядової ради ПАТ « Гайворонський спецкар’єр» та першим заступником генерального директора (технiчним директором) ПАТ " Кiровоградгранiт".

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Член наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Янголенко Василь Васильович

3) ідентифікаційний код юридичної особи

4) рік народження**

1937

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

16

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПАТ " Гайворонський спецкар'єр"-головний маркшейдер

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

11.04.2017 1 рiк

9) Опис

Повнаваження члена наглядової ради регламентуються статутом ПАТ " Гайворонський спецкар’єр" та внутрiшнiми нормативними документами.
В натуральнiй формi винагорода не виплачувалася.
Змiни члена наглядової ради у звiтному роцi не було.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини член наглядової ради Янголенко В.В.не має.
Пенсiонер.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Член наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Вiтюк Володимир Iванович

3) ідентифікаційний код юридичної особи

4) рік народження**

1961

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

22

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПАТ " Гайворонський спецкар'єр"- начальник автотранспортної дiльницi

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

11.04.2017 1 рiк

9) Опис

Повнаваження члена наглядової ради регламентуються статутом ПАТ " Гайворонський спецкар’єр" та внутрiшнiми нормативними документами.
В натуральнiй формi винагорода не виплачувалася.
Змiни члена наглядової ради у звiтному роцi не було.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини член наглядової ради Вiтюк В.I.не має.
Загальний стаж роботи 33 роки.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Член наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Томашевська Свiтлана Вснволодiвна

3) ідентифікаційний код юридичної особи

4) рік народження**

1972

5) освіта**

середньо-технiчна

6) стаж роботи (років)**

25

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПАТ " Гайворонський спецкар'єр"-провiдний iнженер вiддiлу збуту

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

11.04.2017 1 рiк

9) Опис

Повнаваження члена наглядової ради регламентуються статутом ПАТ " Гайворонський спецкар’єр" та внутрiшнiми нормативними документами.
В натуральнiй формi винагорода не виплачувалася.
Змiни члена наглядової ради у звiтному роцi не було.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини член наглядової ради Томашевська С.В.. не має.
Загальний стаж роботи 26 рокiв.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Член наглядовоъ ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Зубарєва Катерина Олегiвна

3) ідентифікаційний код юридичної особи

4) рік народження**

1986

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

6

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ТОВ " Укрнеруд" м.Київ-юрист-консультант

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

18.04.2017 1 рiк

9) Опис

Повнаваження члена наглядової ради регламентуються статутом ПАТ " Гайворонський спецкар’єр" та внутрiшнiми нормативними документами.
В натуральнiй формi винагорода не виплачувалася.
Змiни члена наглядової ради у звiтному роцi не було.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини член наглядової ради Зубарєва О.О. не має.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Голова ревiзiйної комiсiї

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Кулiнiч Роман Євгенiйович

3) ідентифікаційний код юридичної особи

4) рік народження**

1971

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

10

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПАТ " Гайворонський спецкарєр"-заступник директора виконавчого з питань охорони працi

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

11.04.2017 5 рокiв

9) Опис

Повнаваження голови ревiзiйної комiсiї регламентуються статутом ПАТ " Гайворонський спецкар’єр" та внутрiшнiми нормативними документами.
В натуральнiй формi винагорода не виплачувалася.
Змiни голови ревiзiйної комiсiї у звiтному роцi не було.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини голова ревiзiйної комiсiї Кулiнiч Р.Є. не має.
Загальний стаж роботи 27 роки.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.


2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи або повне найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи

Кількість акцій (шт.)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Голова правлiння

Зубарєв Олег Олексiйович

1800000

30

1800000

0

0

0

Член правлiння

Волошина Галина Володимирiвна

0

0

0

0

0

0

Член правлiння

Шабанов Сергiй Вiкторович

417472

6.9579

417472

0

0

0

Член правлiння

Бельський Василь Валерiйович

784955

0

0

0

0

0

0

Член правлiння

Пастернак Валентин Павлович

0

0

0

0

0

0

Голова наглядової ради

Кучкiн Сергiй Петрович

100

0.0017

100

0

0

0

Член наглядової ради

Янголенко Василь Васильович

3335

0.0556

3335

0

0

0

Член наглядової ради

Вiтюк Володимир Iванович

3527

0.0588

3527

0

0

0

Член наглядової ради

Томашевська Свiтлана Всеволодiвна

840

0.014

840

0

0

0

Член наглядової ради

Зубарєва Катерина Олегiвна

432294

7.2049

432294

0

0

0

Голова ревiзiйної комiсiї

Кулiнiч Роман Євгенiйович

0

0

0

0

0

0

Усього

2657478

44.293

2657478

0

0

0


VI. Інформація про власників пакетів, яким належить 10 і більше відсотків акцій емітента (для акціонерних товариств, крім публічних) / Інформація про власників пакетів, яким належить 5 і більше відсотків акцій емітента (для публічних акціонерних товариств)

Найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи*

Місцезнаходження

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

привілейовані іменні

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи**

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

привілейовані іменні

Зубарєв Оленг Олексiйович

1800000

30

1800000

0

Бахмач Євген Степанович

2632207

43.8701

2632207

0

Зубарєва Катерина Олегiвна

432294

7.209

432294

0

Зубарєва Олена Олегiвна

476628

7.9438

476628

0

Шабанов Сергiй Вiкторович

417472

6.957866

417472

0

Усього

5329641

95.981

5329641

0

*Для юридичної особи - нерезидента зазначається код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи.
**Зазначається "фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові (за наявності).


VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів*

чергові

позачергові

X

Дата проведення

13.04.2018

Кворум зборів**

96.20

Опис

1. Обрання лiчильної комiсiї та прийняття рiшення про припинення її повноважень.
Прийняте рiшення-Обрати членiв лiчильної комiсiї рiчних загальних зборiв Товариства у складi:
Голова комiсiї:
- Лукавецька Валентина Павлiвна;
члени лiчильної комiсiї:
- Одайська Тетяна Григорiвна
-Пилипишина Людмила Олексiївна
Припинити повноваження членiв лiчильної комiсiї рiчних загальних зборiв Товариства пiсля виконання покладених на них обов’язкiв у повному обсязi.
2. Обрання голови та секретаря рiчних загальних зборiв. Прийняття рiшень з питань порядку проведення загальних зборiв, затвердження регламенту.
Прийняте рiшення-Обрати Головою рiчних загальних зборiв Товариства – Зубарєва Олега Олексiйовича .
Обрати Секретарем рiчних загальних зборiв Товариства – Томашевську Свiтлану Всеволодiвну.
Порядок денний рiчних загальних зборiв ПАТ “ Гайворонський спецкар'єр” затвердити у наступнiй редакцiї:
1. Обрання лiчильної комiсiї та прийняття рiшення про припинення її повноважень.
2. Обрання голови та секретаря рiчних загальних зборiв. Прийняття рiшень з питань порядку проведення загальних зборiв, затвердження регламенту.
3. Затвердження порядку та способу засвiдчення бюлетенiв для голосування на рiчних загальних зборах.
4. Звiт правлiння товариства. Прийняття рiшення та затвердження заходiв за наслiдками розгляду звiту.
5. Звiт ревiзiйної комiсiї товариства за 2017 рiк. Затвердження звiту та висновкiв. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
6. Звiт Наглядової ради за 2017 рiк. Прийняття рiшення та затвердження заходiв за наслiдками розгляду звiту.
7. Затвердження рiчного звiту товариства. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. Розгляд висновкiв аудитора та затвердження заходiв за результатами його розгляду.
8. Розподiл прибутку товариства за 2017 рiк
9. Затвердження розмiру рiчних дивiдендiв за 2017 рiк
10. Визначення основних напрямiв дiяльностi товариства у 2018 роцi.
11. Змiна колегiального виконавчого органу акцiонерного товариства (правлiння) на одноосiбний (генеральний директор).
12. Внесення змiн до Статуту товариства шляхом прийняття нової редакцiї.
13. Прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття такого рiшення, iз зазначенням характеру правочинiв та їх граничної сукупної вартостi.
14. Затвердження змiн до положень про загальнi збори, наглядову раду, виконавчий орган, ревiзiйну комiсiю шляхом викладення цих положень в новiй редакцiї.
15. Прийняття рiшення про припинення повноважень членiв наглядової ради.
16. Обрання членiв Наглядової ради товариства
17. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з ними, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами наглядової ради.
Час виступiв доповiдачiв з питань порядку денного-до 20 хвилин
Час виступiв учасникiв у дебатах та обговореннях з питань порядку денного-до 3 хвилин
Час для вiдповiдей на питання, довiдки – до 3 хвилин
Для виступiв на загальних зборах товариства слово може бути надане лише акцiонерам або їх представникам, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах товариства, головi та секретарю загальних зборiв товариства, представникам правлiння, наглядової ради, ревiзiйної комiсiї та бухгалтерiї товариства.
• усi запитання, звернення по питанням порядку денного загальних зборiв акцiонерiв Товариства, запис для надання слова по питанням порядку денного, надаються виключно у письмовому виглядi головi та секретарю загальних зборiв акцiонерiв Товариства через членiв лiчильної комiсiї, що присутнi у залi, до моменту початку розгляду вiдповiдного питання порядку денного iз зазначенням прiзвища та iменi (найменування) акцiонера або його представника, та засвiдченi їх пiдписом. Анонiмнi заяви та запитання не розглядаються.
• допускається фiксацiя технiчними засобами ходу загальних зборiв або розгляду окремих питань (виключно на пiдставi рiшення iнiцiаторiв загальних зборiв або самих зборiв. Дане рiшення приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах, тобто 50 вiдсоткiв наявного кворуму плюс один голос, пропозицiя вважається процедурною пропозицiєю, та не є голосуванням з питання порядку денного, отже проводиться шляхом вiдкритого голосування без використання бюлетенiв для голосування).
• загальнi збори пiд час їх проведення можуть змiнювати черговiсть розгляду питань порядку денного за умови, що за рiшення про змiну черговостi розгляду питань порядку денного буде вiддано не менше трьох чвертей голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах.
• протокол загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд iменi загальних зборiв акцiонерiв Товариства пiдписують голова та секретар загальних зборiв акцiонерiв Товариства. Протокол скрiплюється пiдписом голови виконавчого органу Товариства.
З усiх iнших процедурних питань, якi виникають пiд час проведення цих загальних зборiв керуватися нормами статуту та чинного законодавства України.
Цiннi папери акцiонерiв, якi не уклали договiр про обслуговування рахунку у цiнних паперах з депозитарною установою, не враховуються при визначеннi кворуму, та не приймають участi у голосуваннi з питань порядку денного.
3. Затвердження порядку та способу засвiдчення бюлетенiв для голосування на рiчних загальних зборах.
Прийняте рiшення-Бюлетенi для голосування на рiчних загальних зборах акцiонерiв 13.04.2018 р. повиннi вiдповiдати формi та зразку, який затверджено рiшенням Наглядової Ради № 6 вiд 11.04.2018 р. Кожен бюлетень пiд час видачi акцiонеру повинен бути посвiдчений пiдписом Секретаря Наглядової ради та печаткою Товариства.
Бюлетень має бути пiдписаний акцiонером (представником акцiонера) iз зазначенням прiзвища, iменi та по батьковi акцiонера (представника акцiонера).
4. Звiт правлiння товариства. Прийняття рiшення та затвердження заходiв за наслiдками розгляду звiту.
Прийняте рiшення-Звiт правлiння товариства ПАТ “ Гайворонський спецкар'єр” за 2017 рiк розглянули.
Звiт затвердити.
Визнати роботу правлiння задовiльною та такою, що вiдповiдає метi та напрямкам дiяльностi Товариства i положенням його установчих документiв
Зобов’язати виконавчий орган товариства постiйно вживати заходи для забезпечення залiзничних вагонiв на пiдприємство.
Постiйно проводити контроль за якiстю гiрничої маси. У разi необхiдностi заключати договори з iншими пiдрядними органiзацiями на проведення вибухових робiт.
Вживати заходи для досягнення мети дiяльностi товариства, забезпечення прибутковостi та ефективностi, пiдвищення продуктивностi працi та впровадження новiтнiх технологiй у виробництвi, дотримання прав та iнтересiв акцiонерiв та працiвникiв, розширення ринкiв збуту.
5. Звiт ревiзiйної комiсiї товариства за 2017 рiк. Затвердження звiту та висновкiв. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
Прийняте рiшення- Звiт i висновки ревiзiйної комiсiї ПАТ « Гайворонський спецкар’єр» за 2017 рiк затвердити.
Прийняли рiшення за результатами розгляду звiту: Визнати роботу ревiзiйної комiсiї ПАТ « Гайворонський спецкар’єр» задовiльною.
6. Звiт Наглядової ради за 2017 рiк. Прийняття рiшення та затвердження заходiв за наслiдками розгляду звiту.
Прийняте рiшення-Звiт Наглядової ради ПАТ“ Гайворонський спецкар'єр” за 2017 рiк розглянули та затвердили.
Прийняли рiшення - Визнати роботу наглядової ради задовiльною та такою, що вiдповiдає метi та напрямкам дiяльностi Товариства i положенням його установчих документiв.
У зв’язку з вiдсутнiстю у звiтi наглядової ради зауважень та рекомендацiй, заходи за результатами розгляду звiту не розробляти та не затверджувати.
7. Затвердження рiчного звiту товариства. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. Розгляд висновкiв аудитора та затвердження заходiв за результатами його розгляду.
Прийняте рiшення-Затвердити рiчний звiт Товариства за 2017 рiк.
Розглянули висновки зовнiшнього аудитора- незалежних аудиторiв ТОВ "Аудиторська фiрма "Аналiтик-Центр" , в якому висловлено думку iз застереженням щодо фiнансової звiтностi ПАТ "Гайворонський спецкар’єр" на 31 грудня 2017 року, що фiнансова звiтнiсть, вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих аспектах, фiнансовий стан Публiчного акцiонерного товариства «Гайворонський спецiалiзований кар`єр» на 31 грудня 2017 року, та його фiнансовi результати i грошовi потоки за рiк, що закiнчився зазначеною датою, вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.
Прийняли рiшення - Визнати роботу пiдприємства задовiльною та такою, що вiдповiдає метi та напрямкам дiяльностi Товариства i положенням його установчих документiв.
8. Розподiл прибутку товариства за 2017 рiк
Прийняте рiшення-Чистий прибуток за результатами дiяльностi ПАТ «Гайворонський спецкар'єр» у 2017 роцi згiдно фiнансової звiтностi в сумi 24 млн 465 гривень затвердити.
30% вiд чистого прибутку це 7 млн 339 тис 500 грн, отриманого ПАТ «Гайворонський спецкар’єр» у 2017 роцi направити на виплату дивiдендiв.
70% вiд чистого прибутку це 17 125 500 грн, отриманого ПАТ «Гайворонський спецкар’єр» у 2017 роцi направити на поповнення резервного капiталу.

9. Затвердження розмiру рiчних дивiдендiв за 2017 рiк
Прийняте рiшення-Розмiр нарахованих за результатами дiяльностi ПАТ «Гайворонський спецкар’єр» у 2017 роцi дивiдендiв, що припадає на одну акцiю, становить 1,22 грн, що складає 30% вiд чистого прибутку.
У вiдповiдностi зi статтею 52 пункт 14 Закону України «Про акцiонернi товариства» вiд 17.09.2008 р. (№ 514-VI), доручити Наглядовiй радi ПАТ «Гайворонський спецкар’єр» встановити дату складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв за результатами роботи ПАТ «Гайворонський спецкар’єр» у 2017 роцi, а також порядок i строк їх виплати.
Доручити виконавчому органу ПАТ «Гайворонський спецкар’єр» забезпечити нарахування та виплату дивiдендiв безпосередньо акцiонерам в порядку та строки, визначенi Наглядовою радою ПАТ «Гайворонський спецкар’єр» та чинним законодавством.
10. Визначення основних напрямiв дiяльностi товариства у 2018 роцi.
Прийняте рiшення-Погодити визначенi основнi напрями дiяльностi ПАТ “ Гайворонський спецкар'єр” на 2018 рiк, а саме:
Виробити у 2018 роцi щебнiв-620 тис.м.куб,
Щебеню кубовидного-170 тис.м.куб,
Пiсок митий iз вiдсiвiв дроблення- 82 тис.м.куб
Вiдвантажити залiзничних вагонiв не менше- 6650 шт.
-приступити до поетапної реконструкцiї ДСЦ-1 з встановленням безпосередньо у забої Пiвнiчної дiльницi кар’єру першого вузла дроблення
11. Змiна колегiального виконавчого органу акцiонерного товариства (правлiння) на одноосiбний (генеральний директор).
Прийняте рiшення- Рiшення не прийнято.
12. Внесення змiн до Статуту товариства шляхом прийняття нової редакцiї.
Прийняте рiшення-У зв’язку з прийняттям рiшення дiйсними загальними зборами акцiонерiв приведення у вiдповiднiсть статуту до чинної редакцiї закону України «Про акцiонернi товариства» внести змiни та доповнення до статуту ПАТ «Гайворонський спецкар’єр» шляхом викладення статуту в новiй редакцiї.
Уповноважити голову та секретаря загальних зборiв ПАТ «Гайворонський спецкар’єр» пiдписати статут в новiй редакцiї, здiйснити державну реєстрацiю нової редакцiї статуту ПАТ «Гайворонський спецкар’єр».
13. Прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття такого рiшення, iз зазначенням характеру правочинiв та їх граничної сукупної вартостi.
Прийняте рiшення-Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльше як одного року (з дати прийняття даного рiшення Зборами вiд 13.04.2018 року), а саме: договорiв поставки щебеневої продукцiї, договорiв про надання послуг, договорiв пiдряду, договорiв про спiльну дiяльнiсть. Гранична вартiсть правочинiв не повинна перевищувати 119 млн. грн.
Уповноважити виконавчий орган товариства, протягом одного року з дати прийняття даного рiшення Зборами вiд 13.04.2018 року, визначати умови правочинiв, приймати усi рiшення щодо укладання та пiдписання вище зазначених значних правочинiв.
14. Затвердження змiн до положень про загальнi збори, наглядову раду, виконавчий орган, ревiзiйну комiсiю шляхом викладення цих положень в новiй редакцiї.
Прийняте рiшення- Затвердити та внести змiни до положень Товариства про загальнi збори, наглядову раду, виконавчий орган, ревiзiйну комiсiю шляхом викладення цих положень у новiй редакцiї.

15. Прийняття рiшення про припинення повноважень членiв наглядової ради.
Прийняте рiшення-Припинити повноваження iснуючого складу Наглядової Ради:
1. Кучкiн Сергiй Петрович
2. Янголенко Василь Васильович
3. Вiтюк Володимир Iванович
4. Зубарєва Катерина Олегiвна
5. Томашевська Свiтлана Всеволодiвна
Обраних рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Гайворонський спецкар’єр» (Протокол № 1/2017 вiд 11 квiтня 2017 року).
16. Обрання членiв Наглядової ради товариства
Прийняте рiшення-На пiдставi пункту 17 статтi 33 Закону України «Про акцiонернi товариства» обрати до складу Наглядової ради ПАТ « Гайворонський спецкар’єр»:
1. Кучкiн Сергiй Петрович
2.Янголенко Василь Васильович
3.Вiтюк Володимир Iванович
4.Зубарєва Катерина Олегiвна
5.Томашевська Свiтлана Всеволодiвна

17. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з ними, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами наглядової ради.
Прийняте рiшення-В цивiльно-правовому договорi вiдобразити питання прав i обов’язкiв та вiдповiдальностi членiв наглядової ради, якi не суперечать закону України «Про акцiонернi товариства», статуту ПАТ « Гайворонський спецкар’єр» та внутрiшнiм положенням.
Договiр є безоплатним.
Уповноважити Зубарєва Олега Олексiйовича, голову правлiння «ПАТ «Гайворонський спецкар’єр», на пiдписання вказаного договору вiд iменi ПАТ «Гайворонський спецкар’єр».

Пропозицiй до перелiку питань до порядку денного не надходило.

* Поставити помітку "Х" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.


VIII. Інформація про дивіденди

За результатами звітнього періоду

У звітному періоді

за простими акціями

за привілейованими акціями

за простими акціями

за привілейованими акціями

Сума нарахованих дивідендів, грн.

7399500

6681000

Нарахувані дивіденди на одну акцію, грн.

1.23

1.11

Сума виплачених/перерахованих дивідендів, грн.

0

6619510

Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів

01.06.2018

01.06.2017

Дата (дати) перерахування дивідендів через депозитарну систему із зазначенням сум (грн) перерахованих дивідендів на відповідну дату

Дата (дати) перерахування/ відправлення дивідендів безпосередньо акціонерам із зазначенням сум (грн) перерахованих/відправлених дивідендів на відповідну дату

13.06.2017/3504213.48грн

Опис

Згiдно закону "Про акцiонернi товариства" чистий прибуток ПАТ " Гайворонський спецкар'єр" отриманий за 2017 рiк в сумi 24465000 грн розподiлений в розмiрi 30% на користь власникiв через виплату дивiдендiв в сумi 7339500 грн.
Дата складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв станом на 01 червня 2018 року.
Розмiр дивiдендiв, що пiдлягають виплатi вiдповiдно до рiшення загальних зборiв ПАТ " Гайворонський спецкарєр" вiд 13.04.2018 року (Протокол № 1/2018 вiд 13.04.2018 р.) – 7339500грн.
Виплата безпосередньо акцiонерам ПАТ « Гайворонський спецкар’єр» в повному обсязi.
Рiшенням наглядової ради виплату планується розпочати 11 червня 2018 року.
Виплату планується провести на протязi 4-ох мiсяцiв.


IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудиторська фiрма "Аналiтик-Аудит"

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ

40079008

Місцезнаходження

25006 Україна Кіровоградська Кiровоградський мiсто Кiровоград Ушакова 1А кiм.511

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

2407

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Аудиторська палата

Дата видачі ліцензії або іншого документа

Міжміський код та телефон

0501813790

Факс

0951340615

Вид діяльності

Аудиторська дiяльнiсть

Опис

Емiтент самостiйно не веде реєстр власникiв iменних цiнних паперiв.

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Фiнансова компанiя "Дельта"

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ

35158559

Місцезнаходження

18000 Україна Черкаська Черкаський мiсто Черкаси Байди Вишневецького 37 оф.402

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АЕ 263299

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Нацiональна комiсiя з цiнних паперi

Дата видачі ліцензії або іншого документа

12.10.2013

Міжміський код та телефон

0472330941

Факс

0472330942

Вид діяльності

Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи

Опис

Емiтент самостiйно не веде реєстр власникiв iменних цiнних паперiв.

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"

Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

30370711

Місцезнаходження

04071 Україна м. Київ Київський мiсто Київ Нижнiй Вал 17/8

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

А01 795373

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Шевченківська районна у місті Києві державна адміністрація

Дата видачі ліцензії або іншого документа

17.05.1999

Міжміський код та телефон

0445910400

Факс

0445910400

Вид діяльності

Надання послуг у галузi технiчного захисту iнформацiї

Опис

Емiтент самостiйно не веде реєстр власникiв iменних цiнних паперiв.

 


X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Міжнародний ідентифікаційний номер

Тип цінного паперу

Форма існування та форма випуску

Номінальна вартість акцій (грн)

Кількість акцій (штук)

Загальна номінальна вартість (грн)

Частка у статутному капіталі (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

04.08.2010

73/11/1/10

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку Кiровоградське територiальне управлiння

UA4000147201

Акція проста бездокументарна іменна

Бездокументарні іменні

0.05

6000000

300000

100

Опис


Торгiвля цiнними паперами не здiйснювалася у звiтному роцi.

 


XI. Опис бізнесу

Важливих подiй розвитку, в тому числi злиття, подiл, приєднання, перетворення, видiл у 2017 роцi не вiдбувалось.

 

Пiдприємство у структурi виробництва має-автотранспорту дiльницю, дробильно-сортувальну дiльницю, гiрничу дiльницi, енергодiльницю, господарчу дiльницю, дiльницю з ремонту гiрничо-дробильного обладнання.
У 2017 роцi створено тимчасову дiльницю реконструкцiї первинного вузла дроблення.
Дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв товариство не має.

 

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу-157 чол.
Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв, якi працюють за сумiсництвом (2 сумiсницникiв-3 договiрникiв)-5 чоловiк.
В умоавх неповного робочого часу (дня)-157чол.
У 2017 роцi в порiвняннi з 2016 роком збiльшення ФОП на 7975 тис.грн на 64%.
При необхiдностi на пiдприємствi проводиться навчання робiтникiв.

 

ПАТ " Гайворонський спецкар'єр" на добровiльнiй засадi входить до Асоцiацiї " Виробникiв нерудних будiвельних матерiалiв".
02121 м.Київ а/с 79
тел. 044-391-32-00
м.Київ Дарницький район вулиця Олександра Мишуги буд.7-А кв.1.
Дiяльнiсть органцiзацiй промисловцiв та пiдприємцiв.
Участь з 2006 року.

 

Спiльної дiяльностi, яку емiтент проводить iз iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами товариство не має.

 

Будь-якi пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб у 2017 роцi не надходило.

 

Обрана облiкова полiтика на пiдприємствi -згiдно чинного законодавства.

 

Основний вид продукцiї-щебiнь гранiтний рiзних фракцiй, вiдсiви, пiсок гранiтний.
Основнi ринки збуту Україна- 95,5 %, Молдова- 4,5 %.
Перспективним є виробництво кубовидного щебеню та щебеню з низькою лещаднiстю.
У зимньо-весняний перiод-спад виробництва у зв'язку зi спадом попиту.
Практично весь збут-це приватнi структури.
Можливi збої дiяльностi пiдприємства в зв’язку з важким фiнансовим станом покупцiв, невиконання планових поставок у зв'язку з поганим наданням залiзничних вагонiв на станцiю Гайворон Одеської залiзницi для вiдвантаження залiзничним транспортом щебеневої продукцiї Замовникам.
У 2017 роцi пiшов спад виробництва у зв'язку з кризовими ситуацiями з Росiєю, пiшов спад i по вiдвантаженню до республiки Молдова.
Основною проблемою пiдприємства є подача залiзничних вагонiв.
Пiдприємство активно шукає нових Замовникiв щебеневої продукцiї.
На пiдприємствi розробляються новi земельнi дiльницi пiд видобуток для переробки на щебеневу продукцiю.

 

Придбано автомобiль DAF-631,1 тис.грн
Напiвпричiп FEBER-450,5 тис.грн.
Значних iнвестицiй не планується.
На пiдприємствi власнi джерела фiнансування.
Планується придбання дробильної установки, з маркою та вартiстю пока не визначились.

 

Правочинiв з власниками iстотної участi, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, афiлiйованими особами у 2017 роцi не було.

 

Вартiсть основних засобiв Компанiї, згiдно обраної моделi «собiвартостi», за станом на 31 грудня 2017 року визначена в сумi 17293 тис. грн., а за 2016 рiк визнана в сумi 14961тис. грн.
За станом на 31 грудня 2017 року собiвартiсть придбання була визначена в сумi 65184 тис. грн., амортизацiя в сумi 47891 тис. грн.
В 2016 роцi собiвартiсть придбання становить – 58656 тис. грн., амортизацiя – 43695 тис. грн.
Основнi засоби Компанiї в 2017 роцi згiдно груп розподiлялись:
Будiвлi, споруди, передавальнi пристрої – 5167 тис. грн.
Машини та обладнання – 5305 тис. грн.
Транспортнi засоби – 5876 тис. грн.
Iнструменти, прилади, iнвентар - 133 тис. грн.
Iншi основнi засоби – 134 тис. грн.
Придбання основних засобiв –231 тис. грн.
Виготовлення основних засобiв – 447 тис. грн.
За перiод 2017 року Компанiя придбала основнi засоби:
- Машини та обладнання – 666 тис. грн.
- Транспортнi засоби – 1073 тис. грн.
- Iнструменти, прилади, iнвентар – 126 тис. грн.
- Iншi необоротнi активи – 36 тис. грн.
Сума контрактних зобов’язань по придбаним основним засобам в 2017 роцi складала
1901 тис. грн.
За перiод 2017 року Компанiя виготовила основнi засоби:
- Машини та обладнання – 1980 тис. грн.
- Транспортнi засоби – 1374 тис. грн.
- Будiвлi, споруди, передавальнi пристрої – 2325 тис. грн.
В 2017 роцi було вибуття основних засобiв в зв’язку з продажем та лiквiдацiєю.
За 2017 рiк Компанiя нарахувала амортизацiї в сумi 4507 тис. грн.
В 2016 роцi Основнi засоби Компанiї згiдно груп розподiлялись:
Будiвлi, споруди, передавальнi пристрої – 3392 тис. грн.
Машини та обладнання – 5033 тис. грн.
Транспортнi засоби – 4907 тис. грн.
Iнструменти, прилади, iнвентар - 32 тис. грн.
Iншi основнi засоби – 180 тис. грн.
Придбання основних засобiв – 88 тис. грн.
Виготовлення основних засобiв – 405 тис. грн.
За перiод 2016 року Компанiя придбала основнi засоби:
- Машини та обладнання – 182 тис. грн.
- Транспортнi засоби – 107 тис. грн.
- Iнструменти, прилади, iнвентар – 6 тис. грн.
- Iншi необоротнi активи – 46 тис. грн.
Сума контрактних зобов’язань по придбаним основним засобам дорiвнює 341 тис. грн.
За перiод 2016 року вибуло в зв`язку з лiквiдацiєю:
- Будiвлi, споруди, передавальнi пристрої – 2 тис. грн.
- Транспортнi засоби – 124 тис. грн.
- Машини та обладнання – 14 тис. грн.
- Iншi необоротнi активи – 4 тис. грн.
За 2016 рiк Компанiя нарахувала амортизацiї в сумi 4380 тис. грн.
Капiтальне будiвництво, придбання основних засобiв, виготовлення основних засобiв амортизацiї не пiдлягає.
Компанiя володiє всiма правами на свої основнi засоби.

 

Основною метою ПАТ «Гайворонський спецiалiзований кар`єр» є здiйснення пiдприємницької дiяльностi для одержання прибутку в iнтересах акцiонерiв Компанiї , покращення добробуту акцiонерiв у виглядi зростання ринкової вартостi акцiй Компанiї, отримання акцiонерами дивiдендiв, а також задоволення потреб пiдприємств всiх форм власностi та громадян в продукцiї та послугах шляхом здiйснення виробничо-господарської дiяльностi.
Компанiя є юридичною особою, має самостiйний баланс, розрахунковий, валютнi та iншi рахунки в установах банкiв, печатки та штампи зi своїм повним найменуванням та символiкою, фiрмовий бланк та здiйснює свою дiяльнiсть вiдповiдно до норм чинного законодавства України.
Основними видом дiяльностi Компанiї є добування пiску, гравiю, глин i каолiну.
Основним ринком для реалiзацiї продукцiї Компанiї є Україна, Бiлорусь, Молдова.
Перспективнi плани розвитку Компанiї полягають у збiльшеннi обсягiв виробництва, залученнi нових клiєнтiв, покращеннi якостi продукцiї.
Компанiя функцiонує в умовах коли економiка України хоч i визнана ринковою, але продовжує демонструвати деякi особливостi, якi бiльшою мiрою властивi економiцi, що розвивається. Такi особливостi характеризуються, але не обмежуються, низьким рiвнем лiквiдностi на ринках капiталу, вiдносно високим рiвнем iнфляцiї. Стабiльнiсть економiки i вiдповiдно стабiльнiсть дiяльностi Компанiї залежить в значнiй мiрi вiд полiтики та дiй уряду, спрямованих на реформування адмiнiстративної та правової системи.
На українську економiку i вiдповiдно на дiяльнiсть Компанiї впливають ринковi коливання та зниження темпiв економiчного розвитку у свiтовiй економiцi.
Незважаючи на стабiлiзацiйнi заходи, якi вживаються урядом України, iснує певна невизначенiсть щодо фiнансового стану, результатiв операцiй та економiчних перспектив Компанiї.
Керiвництво Компанiї вважає, що воно вживає усiх необхiдних заходiв для пiдтримки економiчної стабiльностi в умовах, що склалися, але подальше погiршення ситуацiї в свiтовiй економiцi та економiцi України може мати негативний вплив на результати та фiнансовий стан Компанiї, який неможливо визначити на цей момент.

 

Фактiв виплати штрафних санкцiй i компенсацiй за порушення законодавства у 2017 роцi не було.

 

Власнi джерела фiнансування.

 

Всi договора виконанi.

 

В умовах економiчної кризи планується збереження спiвпрацi з iснуючими клiєнтами та розширення ринкiв збуту з метою недопущення спад виробництва та реалiзацiї щебеневої продукцiї.

 

Дослiджень та розробок у 2017 роцi товариство не проводило.

 

Судових справ, за якими розглядаються позовнi вимоги у розмiрi на суму 10 або бiльше вiдсоткiв активiв емiтента станом на початок року, стороною в яких виступає емiтент, або судовi справи, стороною, в яких виступають посадовi особи емiтента у 2017 роцi не було.

 

Основною метою ПАТ «Гайворонський спецiалiзований кар`єр» є здiйснення пiдприємницької дiяльностi для одержання прибутку в iнтересах акцiонерiв Компанiї , покращення добробуту акцiонерiв у виглядi зростання ринкової вартостi акцiй Компанiї, отримання акцiонерами дивiдендiв, а також задоволення потреб пiдприємств всiх форм власностi та громадян в продукцiї та послугах шляхом здiйснення виробничо-господарської дiяльностi.
Перспективнi плани розвитку Компанiї полягають у збiльшеннi обсягiв виробництва, залученнi нових клiєнтiв, покращеннi якостi робiт.


XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів

Власні основні засоби (тис. грн.)

Орендовані основні засоби (тис. грн.)

Основні засоби, всього (тис. грн.)

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

1. Виробничого призначення:

0

0

0

0

0

0

будівлі та споруди

8992

11271

0

0

8992

11271

машини та обладнання

32795

35227

0

0

32795

35227

транспортні засоби

14880

17291

0

0

14880

17291

земельні ділянки

0

0

0

0

0

0

інші

571

717

0

0

571

717

2. Невиробничого призначення:

0

0

0

0

0

0

будівлі та споруди

0

0

0

0

0

0

машини та обладнання

0

0

0

0

0

0

транспортні засоби

0

0

0

0

0

0

земельні ділянки

0

0

0

0

0

0

інвестиційна нерухомість

0

0

0

0

0

0

інші

0

0

0

0

0

0

Усього

13213

14218

0

0

57238

64503

Опис

Вартiсть основних засобiв Компанiї, згiдно обраної моделi «собiвартостi», за станом на 31 грудня 2017 року визначена в сумi 17293 тис. грн., а за 2016 рiк визнана в сумi 14961тис. грн.
За станом на 31 грудня 2017 року собiвартiсть придбання була визначена в сумi 65184 тис. грн., амортизацiя в сумi 47891 тис. грн.
В 2016 роцi собiвартiсть придбання становить – 58656 тис. грн., амортизацiя – 43695 тис. грн.
Основнi засоби Компанiї в 2017 роцi згiдно груп розподiлялись:
Будiвлi, споруди, передавальнi пристрої – 5167 тис. грн.
Машини та обладнання – 5305 тис. грн.
Транспортнi засоби – 5876 тис. грн.
Iнструменти, прилади, iнвентар - 133 тис. грн.
Iншi основнi засоби – 134 тис. грн.
Придбання основних засобiв –231 тис. грн.
Виготовлення основних засобiв – 447 тис. грн.
За перiод 2017 року Компанiя придбала основнi засоби:
- Машини та обладнання – 666 тис. грн.
- Транспортнi засоби – 1073 тис. грн.
- Iнструменти, прилади, iнвентар – 126 тис. грн.
- Iншi необоротнi активи – 36 тис. грн.
Сума контрактних зобов’язань по придбаним основним засобам в 2017 роцi складала
1901 тис. грн.
За перiод 2017 року Компанiя виготовила основнi засоби:
- Машини та обладнання – 1980 тис. грн.
- Транспортнi засоби – 1374 тис. грн.
- Будiвлi, споруди, передавальнi пристрої – 2325 тис. грн.
В 2017 роцi було вибуття основних засобiв в зв’язку з продажем та лiквiдацiєю.
За 2017 рiк Компанiя нарахувала амортизацiї в сумi 4507 тис. грн.
В 2016 роцi Основнi засоби Компанiї згiдно груп розподiлялись:
Будiвлi, споруди, передавальнi пристрої – 3392 тис. грн.
Машини та обладнання – 5033 тис. грн.
Транспортнi засоби – 4907 тис. грн.
Iнструменти, прилади, iнвентар - 32 тис. грн.
Iншi основнi засоби – 180 тис. грн.
Придбання основних засобiв – 88 тис. грн.
Виготовлення основних засобiв – 405 тис. грн.
За перiод 2016 року Компанiя придбала основнi засоби:
- Машини та обладнання – 182 тис. грн.
- Транспортнi засоби – 107 тис. грн.
- Iнструменти, прилади, iнвентар – 6 тис. грн.
- Iншi необоротнi активи – 46 тис. грн.
Сума контрактних зобов’язань по придбаним основним засобам дорiвнює 341 тис. грн.
За перiод 2016 року вибуло в зв`язку з лiквiдацiєю:
- Будiвлi, споруди, передавальнi пристрої – 2 тис. грн.
- Транспортнi засоби – 124 тис. грн.
- Машини та обладнання – 14 тис. грн.
- Iншi необоротнi активи – 4 тис. грн.
За 2016 рiк Компанiя нарахувала амортизацiї в сумi 4380 тис. грн.
Капiтальне будiвництво, придбання основних засобiв, виготовлення основних засобiв амортизацiї не пiдлягає.
Компанiя володiє всiма правами на свої основнi засоби.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)

119902

101918

Статутний капітал (тис. грн.)

300

300

Скоригований статутний капітал (тис. грн)

300

300

Опис

Компанiя визнає, оцiнює та подає iнформацiю щодо фiнансових iнструментiв у вiдповiдностi до МСБО 39 «Фiнансовi iнструменти : визнання та оцiнка» та МСБО 32 «Фiнансовi iнструменти: подання», МСФЗ 7 «Фiнансовi iнструменти: розкриття iнформацiї», МСФЗ 9 «Фiнансовi iнструменти».
Компанiя за 2017 рiк визнала фiнансовим iнструментом будь-який контракт, який приводить до виникнення фiнансового активу у одного суб`єкта господарювання та фiнансового зобов`язання або iнструмента капiталу, у iншого суб`єкта господарювання.
За станом на 31 грудня 2017 року компанiя визнає такi непоточнi фiнансовi активи:
За станом на 31 грудня 2017 року Компанiя визнає непоточним фiнансовим активом непоточнi активи товариства по розробцi кар`єру , якi будуть визнанi в подальших перiодах в сумi 2343 тис. грн., а за 2016 рiк - 2460 тис. грн.
За станом на 31 грудня 2017 року компанiя визнає такi поточнi фiнансовi активи:
За станом на 31 грудня 2017 року Компанiя визнає поточну торговельну дебiторську заборгованiсть вiтчизняних та iноземних покупцiв в сумi 1683 тис. грн., котра виникла як контрактне право отримувати грошовi кошти за реалiзовану продукцiю, реалiзованi товари, наданi послуги, а за 2016 р. - 558 тис. грн.
Аванси з податкiв та iнших платежiв, крiм податку на прибуток в сумi 12 тис. грн., а за 2016 рiк – 8 тис. грн.
Передоплати за пiдписку на газети, журнали та страхування в сумi 9 тис. грн., а за 2016 рiк - 5 тис. грн.
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть Компанiї складає за 2017 рiк – 1877 тис. грн.:
- iншi розрахунки - 1877 тис. грн.
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть за 2016 рiк становила - 3801тис. грн.
Компанiя визнає за станом на 31 грудня 2017 року поточним фiнансовим активом грошовi кошти, що знаходяться на поточних рахунках банкiвських установ та в касi Компанiї в сумi 61269 тис. грн.:
- в нацiональнiй валютi – 34842 тис. грн..;
- в iноземнiй валютi в сумi – 26427 тис. грн.
За станом на 31 грудня 2017 року грошовi кошти Компанiї зосередженi таким чином:
- на поточному рахунку в банку – 59808 тис. грн.;
- на iнших рахунках в банку – 1456 тис. грн.
За станом на 31 грудня 2017 року Компанiя визнає поточним фiнансовим активом податкове зобов’язання в сумi - 1974 тис. грн. , що є складовою розрахункiв з податку на додану вартiсть у вiдповiдностi до Податкового кодексу України.

Висновок

У вiдповiдностi до МСБО 33 «Прибуток на акцiю» компанiя обчислює за 2017 рiк, що закiнчився, базисний прибуток на акцiю утримувачiв звичайних акцiй.
Базисний прибуток на акцiю обчислюється за допомогою дiлення прибутку, який вiдноситься до утримувачiв звичайних акцiй Компанiї, на середньозважену кiлькiсть звичайних акцiй, що перебували в обiгу протягом 2017 року.
Прибуток, який вiдноситься до утримувачiв звичайних акцiй, компанiя визнає за результатами 2017 року в сумi -24665 тис. грн.. , а за 2016 рiк - 13362 тис. грн. Середньозважена кiлькiсть звичайних акцiй, що перебували в обiгу протягом 2017 року, становить 6 000 000 штук.
Базисний прибуток на акцiю компанiя визнає за 2017 рiк, що закiнчився, в сумi 4,11 грн. , а за 2016 рiк – 2,23 грн.
Компанiя у 2017 роцi нараховувала та виплачувала дивiденди за 2016 рiк в сумi 6681 тис. грн. Рiшення прийнято черговими рiчними загальними зборами акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства «Гайворонський спецiалiзований кар’єр», що вiдбулися 11 квiтня 2017 року (Протокол № 1/2017 вiд 11 квiтня 2017 року).
Дивiденди на одну просту акцiю розрахованi в сумi 1,11 грн.

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань

Дата виникнення

Непогашена частина боргу (тис. грн.)

Відсоток за користування коштами (відсоток річних)

Дата погашення

Кредити банку

X

0

X

X

у тому числі:

 

Зобов'язання за цінними паперами

X

0

X

X

у тому числі:

 

за облігаціями (за кожним випуском):

X

0

X

X

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за векселями (всього)

X

0

X

X

за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом):

X

0

X

X

за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):

X

0

X

X

Податкові зобов'язання

X

3858

X

X

Фінансова допомога на зворотній основі

X

0

X

X

Інші зобов’язання та забезпечення

X

10572

X

X

Усього зобов’язань та забезпечень

X

14430

X

X

Опис:

За станом на 31 грудня 2017 року компанiя визнає такi поточнi фiнансовi зобов’язання :
За станом на 31 грудня 2017 року Компанiя визнає поточним фiнансовим зобов’язанням торговельну кредиторську заборгованiсть , як контрактне зобов’язання надавати грошовi кошти за придбанi товари, роботи, послуги в сумi - 211 тис. грн. , а за 2016 рiк становила - 36 тис. грн.
Компанiя визнає поточним фiнансовим зобов’язанням за станом на 31 грудня 2017 року поточну заборгованiсть по податкам та iншим платежам, крiм податку на прибуток, в сумi 2293 тис. грн.:
- по єдиному соцiальному внеску – 131 тис. грн.
- по iншим податкам в сумi – 2162 тис. грн.
Компанiя визнає поточним фiнансовим зобов’язанням за станом на 31 грудня 2017 року поточну заборгованiсть з податку на прибуток, в сумi - 1565 тис. грн.
За станом на 31 грудня 2017 року Компанiя визнає поточними фiнансовими зобов’язаннями поточну заборгованiсть з виплат працiвникам в сумi - 536 тис. грн., а за 2016 рiк становила - 316 тис. грн.
За станом на 31 грудня 2017 року Компанiя визнає поточним фiнансовим зобов’язанням заборгованiсть за розрахунками з учасниками в сумi - 303 тис. грн. , а за 2016 рiк становила - 242 тис. грн.
Iншi поточнi фiнансовi зобов’язання Компанiя на 31 грудня 2017 року визнає в сумi - 9522 тис. грн. , а за 2016 рiк – 6306 тис. грн.
Компанiя визнає, оцiнює та подає iнформацiю щодо фiнансових iнструментiв власного капiталу у вiдповiдностi до МСБО 39 «Фiнансовi iнструменти : визнання та оцiнка» та МСБО 32 «Фiнансовi iнструменти: подання» .
Акцiонерний капiтал компанiя визнає в сумi 300 тис. грн.
Акцiонерний капiтал станом на 31 грудня 2017 року це статутний капiтал товариства, що становить 300000,00 грн. i подiлено на 6 000 000 простих iменних акцiй вартiстю 0,05 грн.
Форма iснування акцiй бездокументарна.
Статутний капiтал товариства на дату фiнансової звiтностi сформовано i сплачено повнiстю за 6 000 000 простих iменних акцiй на загальну суму 300000,00 грн., що складає 100 вiдсоткiв статутного капiталу.
За станом на 31 грудня 2017 року Компанiєю створено резерв на покриття можливих збиткiв в сумi 1232 тис. грн.
Компанiя за станом на 31 грудня 2017 року визнає прибуток в сумi - 118370 тис. грн.

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

№ з/п

Основний вид продукції*

Обсяг виробництва

Обсяг реалізованої продукції

у натуральній формі (фізична од. вим.**)

у грошовій формі (тис.грн.)

у відсотках до всієї виробленої продукції

у натуральній формі (фізична од. вим.**)

у грошовій формі (тіс. грн.)

у відсотках до всієї реалізованої продукції

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Щебiнь гранiтний

537,5

78710

100

530

77264

100

* Зазначаються основні види продукції, які становлять більше 5 % від загального обсягу виробленої продукції в грошовому вимірі.
** Фізична одиниця виміру (зазначити) – штуки, тонни, кілограми, метри тощо.

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п

Склад витрат*

Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)

1

2

3

1

Амортизацiя

8.4

2

Матерiали

16.4

3

Електроенергiя

11.1

4

Паливнi матерiали

14.1

5

Заробiтна плата

32

6

Єдиний соцiальний внесок

6.6

6

Єдиний соцiальний внесок

6.6

7

Вибуховi роботи

7.8

* Зазначаються витрати, які складають більше 5% від собівартості реалізованої продукції.

6. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п

Дата прийняття рішення

Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення

Гранична сукупна вартість правочинів (тис.грн)

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)

Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)

Предмет правочину

Дата розміщення особливої інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

Веб-сайт товариства, на якому розміщена інформація

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

13.04.2018

Рiчнi загальнi збори акцiонерiв ПАТ " Гайворонський спецкар'єр"

119000

119902

99.20

Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльше як одного року (з дати прийняття даного рiшення Зборами вiд 13.04.2018 року), а саме: договорiв поставки щебеневої продукцiї, договорiв про надання послуг, договорiв пiдряду, договорiв про спiльну дiяльнiсть. Гранична вартiсть правочинiв не повинна перевищувати 119000 тис. грн. Уповноважити виконавчий орган товариства, протягом одного року з дати прийняття даного рiшення Зборами вiд 13.04.2018 року, визначати умови правочинiв, приймати усi рiшення щодо укладання та пiдписання вище зазначених значних правочинiв.

16.04.2018

gsk.co.ua

Опис:

Прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття такого рiшення, iз зазначенням характеру правочинiв та їх граничної сукупної вартостi.
1.Датою вчинення дiї вважається 13.04.2018 року (Протокол № 1/2018 вiд 13.04.2018 р.)
2. Найменування уповноваженого органу, що прийняв - Рiчнi Загальнi збори акцiонерiв ПАТ « Гайворонський спецкар’єр».
3. Вiдомостi, щодо правочинiв, iз зазначенням, зокрема їх характеру - ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, перевищує 50% i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв Публiчного акцiонерного товариства «Гайворонський спецiалiзований кар`єр» за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi, договорiв поставки щебеневої продукцiї, договорiв про надання послуг, договорiв пiдряду, договорiв про спiльну дiяльнiсть. Гранична вартiсть правочинiв не повинна перевищувати 119000 тис.грн. Уповноважити виконавчий орган товариства, протягом одного року з дати прийняття даного рiшення Зборами вiд 13.04.2018 року, визначати умови правочинiв, приймати усi рiшення щодо укладання та пiдписання вище зазначених значних правочинiв з одним контрагентом на суму не бiльше нiж 119000 тис.грн..
4. Характер таких правочинiв - правочини фiнансово-господарського характеру вiдповiдно до Статуту ПАТ « Гайворонський спецкар’єр».
5. Гранична сукупнiсть вартiсть правочинiв- 119000 тис.грн.
6. Вартiсть активiв Публiчного акцiонерного товариства «Гайворонський спецiалiзований кар`єр» за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi- 119902 тис.грн.
7. Спiввiдношення граничної сукупнiстi вартiстi правочинiв до вартостi активiв Публiчного акцiонерного товариства «Гайворонський спецiалiзований кар`єр» за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi- 99%.
8. Загальна кiлькiсть акцiй-6000000 шт.
9. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй- 5774483 шт.
10. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах- 5770078 шт.
11. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення-5770078 шт.
12. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «проти» прийняття рiшення- 0 шт.
Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльше як одного року (з дати прийняття даного рiшення Зборами вiд 13.04.2018 року), а саме: договорiв поставки щебеневої продукцiї, договорiв про надання послуг, договорiв пiдряду, договорiв про спiльну дiяльнiсть. Гранична вартiсть правочинiв не повинна перевищувати 119000 тис. грн.
Уповноважити виконавчий орган товариства, протягом одного року з дати прийняття даного рiшення Зборами вiд 13.04.2018 року, визначати умови правочинiв, приймати усi рiшення щодо укладання та пiдписання вище зазначених значних правочинiв.


XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події

Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

Вид інформації

1

2

3

13.04.2018

16.04.2018

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

13.04.2018

16.04.2018

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

13.04.2018

16.04.2018

Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудиторська фiрма "Аналiтик-Центр"

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)

40079008

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

25006 Україна, м.Кропивницький вул.Ушакова буд.1Ак к.511

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України

4651 26.11.2015

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**

. . . .

Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України

0750
25.01.2018

Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності

01.01.2017
31.12.2017

Думка аудитора***

із застереженням

Пояснювальний параграф (у разі наявності)

.

Номер та дата договору на проведення аудиту

7
14.02.2018

Дата початку та дата закінчення аудиту

14.02.2018
30.03.2018

Дата аудиторського висновку (звіту)

30.03.2018

Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн

15000

* Серія та номер паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.
** Заповнюється емітентами – професійними учасниками ринку цінних паперів.

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту).

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудиторська фiрма "Аналiтик-Центр"

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)

40079008

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

25006 Україна, м.Кропивницький вул.Ушакова 1А к.511

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України

4651 26.11.2015

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**

. . . .

Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України

0750
25.01.2018

Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності

01.01.2017
31.12.2017

Думка аудитора***

із застереженням

Пояснювальний параграф (у разі наявності)

.

Номер та дата договору на проведення аудиту

7
14.02.2018

Дата початку та дата закінчення аудиту

14.02.2018
30.03.2018

Дата аудиторського висновку (звіту)

30.03.2018

Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн

15000

Текст аудиторського висновку (звіту)

Звiт незалежного аудитора
Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю
«Аудиторська фiрма «Аналiтик-Центр»
щодо фiнансової звiтностi
Публiчного акцiонерного товариства
«Гайворонський спецiалiзований кар`єр»
на 31 грудня 2017 року.

Акцiонерам, управлiнському персоналу Публiчного акцiонерного товариства «Гайворонський спецiалiзований кар`єр», Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку.

Думка iз застереженням.
Ми провели аудит фiнансової звiтностi Публiчного акцiонерного товариства «Гайворонський спецiалiзований кар`єр», що складається з балансу (звiту про фiнансовий стан) на 31 грудня 2017 року, звiту про фiнансовi результати (звiту про сукупний дохiд), звiту про власний капiтал та звiту про рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився зазначеною датою, та примiток, що мiстять стислий виклад значущих облiкових полiтик.
На нашу думку, за винятком можливого впливу питання, описаного в роздiлi «Основа для думки iз застереженням», нашого звiту, фiнансова звiтнiсть, що додається, вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих аспектах, фiнансовий стан Публiчного акцiонерного товариства «Гайворонський спецiалiзований кар`єр» на 31 грудня 2017 року, та його фiнансовi результати i грошовi потоки за рiк, що закiнчився зазначеною датою, вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ).

Основа для думки iз застереженням.
Ми не спостерiгали за процесом iнвентаризацiї запасiв та основних засобiв Публiчного акцiонерного товариства «Гайворонський спецiалiзований кар`єр» на 31 грудня 2017 року або на бiльш пiзню дату. Процедуру iнвентаризацiї виконувала iнвентаризацiйна комiсiя ПАТ «Гайворонський спецiалiзований кар`єр», якiй висловлено довiру. Нами виконанi альтернативнi процедури для пiдтвердження залишкiв на рахунках бухгалтерського облiку.
Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту (МСА). Нашу вiдповiдальнiсть згiдно з цими стандартами викладено в роздiлi «Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi» нашого звiту. Ми є незалежними по вiдношенню до Публiчного акцiонерного товариства «Гайворонський спецiалiзований кар`єр» згiдно з Кодексом етики професiйних бухгалтерiв Ради з Мiжнародних стандартiв етики бухгалтерiв (Кодекс РМСЕБ) та етичними вимогами, застосовними в Українi до нашого аудиту фiнансової звiтностi, а також виконали iншi обов’язки з етики вiдповiдно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ. Ми вважаємо, що отриманi нами аудиторськi докази є достатнiми i прийнятними для використання їх як основи для нашої думки iз застереженням.

Iнша iнформацiя, що включена до Рiчної iнформацiї емiтента за 2017 рiк.
Iнша iнформацiя складається з iнформацiї, яка мiститься в Рiчнiй iнформацiї емiтента за 2017 рiк, але не мiстить фiнансової звiтностi та нашого звiту аудитора щодо неї. Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за iншу iнформацiю. Надання нам Рiчної iнформацiї емiтента за 2017 рiк очiкується пiсля дати цього звiту незалежного аудитора. Наша думка щодо фiнансової звiтностi не поширюється на iншу iнформацiю та ми не будемо робити висновок з будь-яким рiвнем впевненостi щодо цiєї iншої iнформацiї. У зв’язку з нашим аудитом фiнансової звiтностi нашою вiдповiдальнiстю є ознайомитися з iншою iнформацiєю, що зазначена вище, пiсля її надання та при цьому розглянути, чи iснує суттєва невiдповiднiсть мiж iншою iнформацiєю та фiнансовою звiтнiстю або нашими знаннями, отриманими пiд час аудиту, або чи ця iнша iнформацiя виглядає такою, що мiстить суттєве викривлення. Коли ми ознайомимося з Рiчним звiтом Публiчного акцiонерного товариства «Гайворонський спецiалiзований кар`єр» i якщо ми дiйдемо висновку, що в ньому iснує суттєве викривлення, нам потрiбно повiдомити iнформацiю про це питання тим, кого надiлено найвищими повноваженнями.
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу та тих, кого надiлено найвищими повноваженнями, за фiнансову звiтнiсть.
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання фiнансової звiтностi вiдповiдно до МСФЗ та за таку систему внутрiшнього контролю, яку управлiнський персонал визначає потрiбною для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки.
При складаннi фiнансової звiтностi управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за оцiнку здатностi Публiчного акцiонерного товариства «Гайворонський спецiалiзований кар`єр» продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi, розкриваючи, де це застосовно, питання, що стосуються безперервностi дiяльностi, та використовуючи припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку, крiм випадкiв, коли управлiнський персонал або планує лiквiдувати пiдприємство чи припинити дiяльнiсть, або немає iнших реальних альтернатив цьому. Наглядова рада несе вiдповiдальнiсть за нагляд за процесом фiнансового звiтування Публiчного акцiонерного товариства «Гайворонський спецiалiзований кар`єр».
Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi.
Нашими цiлями є отримання обґрунтованої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть в цiлому не мiстить суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства або помилки, та випуск звiту аудитора, що мiстить нашу думку. Обґрунтована впевненiсть є високим рiвнем впевненостi, проте не гарантує, що аудит, проведений вiдповiдно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, коли воно iснує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки. Вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупностi, як обґрунтовано очiкується, вони можуть впливати на економiчнi рiшення користувачiв, що приймаються на основi цiєї фiнансової звiтностi.
Виконуючи аудит вiдповiдно до вимог МСА, ми використовуємо професiйне судження та професiйний скептицизм протягом усього завдання з аудиту. Окрiм того, ми:
- iдентифiкуємо та оцiнюємо ризики суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства чи помилки, розробляємо та виконуємо аудиторськi процедури у вiдповiдь на цi ризики, а також отримуємо аудиторськi докази, що є достатнiми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства є вищим, нiж для викривлення внаслiдок помилки, оскiльки шахрайство може включати змову, пiдробку, навмиснi пропуски, неправильнi твердження або нехтування заходами внутрiшнього контролю;
- отримуємо розумiння заходiв внутрiшнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки аудиторських процедур, якi б вiдповiдали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективностi системи внутрiшнього контролю;
- оцiнюємо прийнятнiсть застосованих облiкових полiтик та обґрунтованiсть облiкових оцiнок i вiдповiдних розкриттiв iнформацiї, зроблених управлiнським персоналом;
- доходимо висновку щодо прийнятностi використання управлiнським персоналом припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку та, на основi отриманих аудиторських доказiв, робимо висновок, чи iснує суттєва невизначенiсть щодо подiй або умов, якi поставили б пiд значний сумнiв можливiсть Публiчного акцiонерного товариства «Гайворонський спецiалiзований кар`єр» продовжити безперервну дiяльнiсть. Якщо ми доходимо висновку щодо iснування такої суттєвої невизначеностi, ми повиннi привернути увагу в своєму звiтi аудитора до вiдповiдних розкриттiв iнформацiї у фiнансовiй звiтностi або якщо такi розкриття iнформацiї є неналежними, модифiкувати свою думку. Нашi висновки ґрунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звiту аудитора. Втiм майбутнi подiї або умови можуть примусити Публiчне акцiонерне товариство «Гайворонський спецiалiзований кар`єр» припинити свою дiяльнiсть на безперервнiй основi;
- оцiнюємо загальне подання, структуру та змiст фiнансової звiтностi включно з розкриттям iнформацiї, а також те чи показує фiнансова звiтнiсть операцiї та подiї, що покладенi в основу її складання, так щоб досягти достовiрного вiдображення.
Ми повiдомляємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, iнформацiю про запланований обсяг та час проведення аудиту та суттєвi аудиторськi результати, включаючи будь-якi суттєвi недолiки заходiв внутрiшнього контролю, виявленi нами пiд час аудиту.
Ми також надаємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали доречнi етичнi вимоги, щодо незалежностi та повiдомляємо їм про всi стосунки й iншi питання, якi могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежнiсть, а також, де це застосовно, щодо вiдповiдних застережних заходiв.

Партнером завдання з аудиту, результатом якого є цей звiт незалежного аудитора, є –
Гриценко Олена Iванiвна Гриценко О.I.
(сертифiкат серiї А №004236)
Директор
ТОВ «АФ «Аналiтик-Центр» Митецька О.В.
(сертифiкат серiї А №004241)

Свiдоцтво про включення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв № 4651, затверджене рiшенням АПУ вiд 26.11.2015 р. № 317/4.
Дата: 30 березня 2018 року.
Адреса аудиторської фiрми: 25006, м. Кропивницький, вул. Ушакова, 1А, к. 511.

* Зазначаються серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті).
** Заповнюється емітентами – професійними учасниками ринку цінних паперів.


Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п

Рік

Кількість зборів, усього

У тому числі позачергових

1

2017

1

0

2

2016

1

0

3

2015

1

0

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

Так

Ні

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори

X

Акціонери

X

Депозитарна установа

X

Інше (запишіть): Реєстрацiя акцiонерiв для участi у загальних зборах вела комiсiя,яка була призначення наглядовою радою Протокол вiд 07.04.2017 р.

Ні

 

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

Так

Ні

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

X

 

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

Так

Ні

Підняттям карток

X

Бюлетенями (таємне голосування)

X

Підняттям рук

X

Інше (запишіть): Голосування на загальнимх зборах ПАТ " Гайворонський спецкар'єр проводяться бюллетенями для голосування, якi затверджуються протоколом наглядової ради.

Ні

 

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

Так

Ні

Реорганізація

X

Додатковий випуск акцій

X

Унесення змін до статуту

X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

X

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства

X

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради

X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу

X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)

X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді

X

Інше (запишіть): Позачерговi збори протягом останнiх трьох рокiв не скликались.

Ні

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)

Ні

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

Так

Ні

Наглядова рада

X

Виконавчий орган

X

Ревізійна комісія (ревізор)

X

Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства

.

Інше (зазначити)

.

 

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення

.

 

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення

.

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

(осіб)

Кількість членів наглядової ради, у тому числі:

5

членів наглядової ради - акціонерів

5

членів наглядової ради - представників акціонерів

0

членів наглядової ради - незалежних директорів

0

членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій

0

членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій

5

членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій

0

членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій

0

 

Чи проводила наглядова рада самооцінку?

Так

Ні

Складу

X

Організації

X

Діяльності

X

Інше (запишить)

.

 

.

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?

10

 

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

Так

Ні

Стратегічного планування

X

Аудиторський

X

З питань призначень і винагород