З В І Т

ревізійної комісії ПАТ « Гайворонський спецкар»єр»

за 2017 рік

 

Ревізійна комісія  в складі:

 

Голова комісіїКулініч Р.Є.

Члени комісіїЛіхотоп Л.П., Куйда Н.О.

Проведено  перевірку фінансово-господарської діяльності товариства за 2017 рік.

При перевірці встановлено:

За минулий 2017 р. товариством нараховано податків і зборів до бюджету 16 млн 777 тис.грн податків,а саме:

а) орендної плати за землю 602,7 тисрн

б) збір на спеціальне використання природних ресурсів – 425,5 тис.грн.

в) екологічний податок – 13,7 тисрн

г) податок на нерухоме майно- 8,9 тис.грн

Також товариством за 2017 рік нараховано до бюджету 5 млн 538 тисрн податку на прибуток.

Розрахунки з бюджетом по нарахованим податкам та зборам в минулому році проводились товариством своєчасно та в повному обсязі. На звітну дату недоїмки по сплаті податків до бюджету не рахуються.

Розрахунки з найманими працівниками проводились в безготівковій формі та своєчасно.. Затверджений керівником ліміт залишку готівки в касі дотримується. Порушень касової дисціпліни не встановлено.

Для перевірки також надано річну бухгалтерську фінансову звітність в складі баланса та звітів за формою 2,3,4.

В звітах достовірно відображено аналітичний облік основних засобів, який відповідає синтетичному. За даних звіту за минулий рік придбано основних засобів на загальну суму  1 млн 901 тис.грн в той же час вибуло на 311 тис.грн.

Нарахування амортизації по основним засобам проведено згідно Податкового кодекса. Цифрові дані звітності відповідають даним бухгалтерського обліку.

Що стосується дебіторської заборгованості. То її облік в товаристві ведеться згідно з стандартам бухобліку № 10 «Дебіторська заборгованість», тобто, існує ймовірність економічних вигод та може бути достовірно визначена їх сума. Станом на 31 грудня 2017 р. та наданим балансом дебіторська заборгованість по розрахунках  за продукцію, товари та послуги  становить 1 млн 683 тис.грн, і збільшилась відносно 2016 р. на 1 млн 125 тис.грн, інша поточна  дебіторська заборгованість складає  1 млн 877 тис.грн.

За минулий рік збільшились оборотні активи на 22 млн.грн, та поточні  зобов’язання відповідно на 6 млн 781 тис.грн, що говорить про те, що товариство працює  стабільно.

В бухгалтерському обліку товариства доход відображено в сумі справедливої вартості активів, що отримані і відповідає Стандарту бухгалтерського обліку № 15 «Доходи».

Виручка від реалізації продукції за 2017 рік визначена  в сумі 112 млн 798 тис.грн.

На протязі 2017 року товариство експортувало продукцію власного виробництва на суму 3 млн 560 тис.грн, що в загальній сумі виручки від реалізації продукції складає 3,2 %. Правильність формування та складу витрат на виробництво продукції для податкового обліку ведеться згідно  норм Податкового кодексу України. До виробничої собівартості включено розподілені загально-виробничі та загальногосподарські витрати. В товаристві визначено адміністративні витрати, які спрямовані на обслуговування та управління виробництвом в сумі 6 млн 524 тис.грн.  Витрати на збут продукції склали 34 млн 303  тис.грн.

Фінансова звітність складена у відповідності з стандартами бухгалтерського обліку. Перед складанням річної фінансової звітності у товаристві, за наказом №  96 від 21.11.2017 р. станом на 1 грудня 2017 р.  проведена інвентаризація основних засобів, матеріальних цінностей, грошових коштів.

Фінансова звітність складена відповідно до вимог облікової політики товариства та стандартів бухгалтерського обліку, що дає підстави зробити висновок, що фінансова звітність правдиво відображає фінансовий стан товариства за 2017 рік.

Таким чином, підсумовуючи результати перевірки можна зробити висновок, що документальне оформлення всіх господарських операцій приведено у відповідність з вимогами чинного законодавства, а всі показники фінансового стану товариства задовільні, що свідчить про наявність фінансової стійкості.

Голова комісіі Кулініч Р.Є. ...................

Члени: Ліхотоп Л.П. ...........................

 Куйда Н.О. ..................................