З В І Т

ревізійної комісії ПАТ « Гайворонський спецкар»єр»

за 2013 рік

 

Ревізійна комісія  в складі:

 

Голова комісії – Орлик Т.І.

Члени комісіїЛіхотоп Л.П., Куйда Н.О.

Проведено  перевірку фінансово-господарської діяльності товариства за 2013 рік.

При перевірці встановлено:

За минулий 2013 р. товариством нараховано податків і зборів до бюджету 1 млн 388,1 тис.грн податків, які включені в собівартість  продукції, а саме:

а) податок за землю 233,5 тисрн

б) збір на спеціальне використання природних ресурсів – 304,9 тис.грн.

в) екологічний податок – 7,2 тисрн.

Також товариством за 2013 рік нараховано до бюджету 1 млн 817 тис.грн податку на прибуток.

Розрахунки з бюджетом по нарахованим податкам та зборам в минулому році проводились товариством своєчасно та в повному обсязі. На звітну дату недоїмки по сплаті податків до бюджету не рахуються.

Розрахунки з найманими працівниками проводились в безготівковій формі своєчасно.. Затверджений керівником ліміт залишку готівки в касі дотримується. Порушень касової дисціпліни не встановлено.

Для перевірки також надано річну бухгалтерську фінансову звітність в складі баланса та звітів за формою 2,3,4.

В звітах достовірно відображено аналітичний облік основних засобів, який відповідає синтетичному. За даних звіту за минулий рік придбано основних засобів на загальну суму  750 тис.грн в той же час вибуло на 674 тис.грн, в т.ч. реалізовано основних засобів на 600 тис.грн

Нарахування амортизації по основним засобам проведено згідно Податкового кодекса. Цифрові дані звітності відповідають даним бухгалтерського обліку.

Що стосується дебіторської заборгованості. То її облік в товаристві ведеться згідно з стандартам бухобліку № 10 «Дебіторська заборгованість», тобто, існує ймовірність економічних вигод та може бути достовірно визначена їх сума. Станом на 31 грудня 2013 р. та наданим балансом дебіторська заборгованість по розрахунках з покупцями становить 3 млн 050 тис.грн, і збільшилась відносно 2012 р. на 148 тис.грн, інша поточна  дебіторська заборгованість зменшилась і складає 452 тис.грн.

За минулий рік збільшились оборотні активи на 5 млн.грн, а поточні  зобов’язання зменшились на 578 тис.грн, що говорить про те, що товариство працює стабільно.

В бухгалтерському обліку товариства доход відображено в сумі справедливої вартості активів, що отримані і відповідає Стандарту бухгалтерського обліку № 15 «Доходи».

Виручка від реалізації продукції за 2012 рік визначена  в сумі 65 млн 279 тис.грн.

На протязі 2013 року товариство експортувало продукцію власного виробництва на суму 33 млн 505 тис.грн, що в загальній сумі виручки від реалізації продукції складає 51 %. Правильність формування та складу витрат на виробництво продукції для податкового обліку ведеться згідно Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств». До виробничої собівартості включено розподілені загально-виробничі та загальногосподарські витрати. В товаристві визначено адміністративні витрати, які спрямовані на обслуговування та управління виробництвом в сумі 4 млн 291 тис.грн.  Витрати на збут продукції склали 27 млн 015  тис.грн.

Фінансова звітність складена у відповідності з стандартами бухгалтерського обліку. Перед складанням річної фінансової звітності у товаристві, за наказом №  120 від 14.11.2013 р. станом на 1 грудня 2013 р.  проведена інвентаризація основних засобів, матеріальних цінностей, грошових коштів.

Фінансова звітність складена відповідно до вимог облікової політики товариства та стандартів бухгалтерського обліку, що дає підстави зробити висновок, що фінансова звітність правдиво відображає фінансовий стан товариства за 2013 рік.

Таким чином, підсумовуючи результати перевірки можна зробити висновок, що документальне оформлення всіх господарських операцій приведено у відповідність з вимогами чинного законодавства, а всі показники фінансового стану товариства задовільні, що свідчить про наявність фінансової стійкості.

Голова комісіі Орлик Т.І. ...................

Члени: Ліхотоп Л.П. ...........................

 Куйда Н.О. ..................................