З В І Т

ревізійної комісії ПАТ « Гайворонський спецкар»єр»

за 2015 рік

 

Ревізійна комісія  в складі:

 

Голова комісії – Орлик Т.І.

Члени комісії – Ліхотоп Л.П., Куйда Н.О.

Проведено  перевірку фінансово-господарської діяльності товариства за 2015 рік.

При перевірці встановлено:

За минулий 2015 р. товариством нараховано податків і зборів до бюджету 3 млн 701 тис.грн податків, які включені в собівартість  продукції, а саме:

а) орендної плати за землю 291,6 тисрн

б) збір на спеціальне використання природних ресурсів – 248,6 тис.грн.

в) екологічний податок – 4,8 тисрн

г) податок на нерухоме майно-8,1 тис.грн

Також товариством за 2015 рік нараховано до бюджету 3 млн 148 тис.грн податку на прибуток.

Розрахунки з бюджетом по нарахованим податкам та зборам в минулому році проводились товариством своєчасно та в повному обсязі. На звітну дату недоїмки по сплаті податків до бюджету не рахуються.

Розрахунки з найманими працівниками проводились в безготівковій формі своєчасно.. Затверджений керівником ліміт залишку готівки в касі дотримується. Порушень касової дисціпліни не встановлено.

Для перевірки також надано річну бухгалтерську фінансову звітність в складі баланса та звітів за формою 2,3,4.

В звітах достовірно відображено аналітичний облік основних засобів, який відповідає синтетичному. За даних звіту за минулий рік придбано основних засобів на загальну суму  1 млн 225 тис.грн в той же час вибуло на 230 тис.грн.

Нарахування амортизації по основним засобам проведено згідно Податкового кодекса. Цифрові дані звітності відповідають даним бухгалтерського обліку.

Що стосується дебіторської заборгованості. То її облік в товаристві ведеться згідно з стандартам бухобліку № 10 «Дебіторська заборгованість», тобто, існує ймовірність економічних вигод та може бути достовірно визначена їх сума. Станом на 31 грудня 2015 р. та наданим балансом дебіторська заборгованість по розрахунках з покупцями становить 1 млн 126 тис.грн, і зменшилась відносно 2014 р. На 2 млн  302 тис.грн, інша поточна  дебіторська заборгованість складає  713 тис.грн.

За минулий рік змешились оборотні активи на 19 млн.грн, та поточні  зобов’язання відповідно на 2 млн 766 тис.грн, що говорить про те, що товариство працює не стабільно.

В бухгалтерському обліку товариства доход відображено в сумі справедливої вартості активів, що отримані і відповідає Стандарту бухгалтерського обліку № 15 «Доходи».

Виручка від реалізації продукції за 2015 рік визначена  в сумі 71 млн 637 тис.грн.

На протязі 2015 року товариство експортувало продукцію власного виробництва на суму 21 млн 877 тис.грн, що в загальній сумі виручки від реалізації продукції складає 31 %. Правильність формування та складу витрат на виробництво продукції для податкового обліку ведеться згідно  норм Податкового кодексу України. До виробничої собівартості включено розподілені загально-виробничі та загальногосподарські витрати. В товаристві визначено адміністративні витрати, які спрямовані на обслуговування та управління виробництвом в сумі 4 млн 435 тис.грн.  Витрати на збут продукції склали 30 млн 229  тис.грн.

Фінансова звітність складена у відповідності з стандартами бухгалтерського обліку. Перед складанням річної фінансової звітності у товаристві, за наказом №  86 від 24.11.2015 р. станом на 1 грудня 2015 р.  проведена інвентаризація основних засобів, матеріальних цінностей, грошових коштів.

Фінансова звітність складена відповідно до вимог облікової політики товариства та стандартів бухгалтерського обліку, що дає підстави зробити висновок, що фінансова звітність правдиво відображає фінансовий стан товариства за 2015 рік.

Таким чином, підсумовуючи результати перевірки можна зробити висновок, що документальне оформлення всіх господарських операцій приведено у відповідність з вимогами чинного законодавства, а всі показники фінансового стану товариства задовільні, що свідчить про наявність фінансової стійкості.

Голова комісіі Орлик Т.І. ...................

Члени: Ліхотоп Л.П. ...........................

 Куйда Н.О. ..................................