З В І Т

ревізійної комісії ПАТ « Гайворонський спецкар»єр»

за 2016 рік

 

Ревізійна комісія  в складі:

 

Голова комісії – Орлик Т.І.

Члени комісіїЛіхотоп Л.П., Куйда Н.О.

Проведено  перевірку фінансово-господарської діяльності товариства за 2016 рік.

При перевірці встановлено:

За минулий 2016 р. товариством нараховано податків і зборів до бюджету 7 млн 435 тис.грн податків, які включені в собівартість  продукції, а саме:

а) орендної плати за землю 555,9 тисрн

б) збір на спеціальне використання природних ресурсів – 341,4 тис.грн.

в) екологічний податок – 16,1 тисрн

г) податок на нерухоме майно-4,6 тис.грн

Також товариством за 2016 рік нараховано до бюджету 2 млн 989 тис.грн податку на прибуток.

Розрахунки з бюджетом по нарахованим податкам та зборам в минулому році проводились товариством своєчасно та в повному обсязі. На звітну дату недоїмки по сплаті податків до бюджету не рахуються.

Розрахунки з найманими працівниками проводились в безготівковій формі своєчасно.. Затверджений керівником ліміт залишку готівки в касі дотримується. Порушень касової дисціпліни не встановлено.

Для перевірки також надано річну бухгалтерську фінансову звітність в складі баланса та звітів за формою 2,3,4.

В звітах достовірно відображено аналітичний облік основних засобів, який відповідає синтетичному. За даних звіту за минулий рік придбано основних засобів на загальну суму  341 тис.грн в той же час вибуло на 726 тис.грн.

Нарахування амортизації по основним засобам проведено згідно Податкового кодекса. Цифрові дані звітності відповідають даним бухгалтерського обліку.

Що стосується дебіторської заборгованості. То її облік в товаристві ведеться згідно з стандартам бухобліку № 10 «Дебіторська заборгованість», тобто, існує ймовірність економічних вигод та може бути достовірно визначена їх сума. Станом на 31 грудня 2016 р. та наданим балансом дебіторська заборгованість по розрахунках  за продукцыю, товари та послуги  становить 558 тисрн, і зменшилась відносно 2015 р. на 568 тис.грн, інша поточна  дебіторська заборгованість складає  3 млн 801 тис.грн.

За минулий рік збільшились оборотні активи на 8 млн.грн, та поточні  зобов’язання відповідно на 5 млн 27 тис.грн, що говорить про те, що товариство працює не стабільно.

В бухгалтерському обліку товариства доход відображено в сумі справедливої вартості активів, що отримані і відповідає Стандарту бухгалтерського обліку № 15 «Доходи».

Виручка від реалізації продукції за 2016 рік визначена  в сумі 81 млн 439 тис.грн.

На протязі 2016 року товариство експортувало продукцію власного виробництва на суму 6 млн 873 тис.грн, що в загальній сумі виручки від реалізації продукції складає 9 %. Правильність формування та складу витрат на виробництво продукції для податкового обліку ведеться згідно  норм Податкового кодексу України. До виробничої собівартості включено розподілені загально-виробничі та загальногосподарські витрати. В товаристві визначено адміністративні витрати, які спрямовані на обслуговування та управління виробництвом в сумі 4 млн 900 тис.грн.  Витрати на збут продукції склали 32 млн 792  тис.грн.

Фінансова звітність складена у відповідності з стандартами бухгалтерського обліку. Перед складанням річної фінансової звітності у товаристві, за наказом №  121 від 16.11.2016 р. станом на 1 грудня 2016 р.  проведена інвентаризація основних засобів, матеріальних цінностей, грошових коштів.

Фінансова звітність складена відповідно до вимог облікової політики товариства та стандартів бухгалтерського обліку, що дає підстави зробити висновок, що фінансова звітність правдиво відображає фінансовий стан товариства за 2016 рік.

Таким чином, підсумовуючи результати перевірки можна зробити висновок, що документальне оформлення всіх господарських операцій приведено у відповідність з вимогами чинного законодавства, а всі показники фінансового стану товариства задовільні, що свідчить про наявність фінансової стійкості.

Голова комісіі Орлик Т.І. ...................

Члени: Ліхотоп Л.П. ...........................

 Куйда Н.О. ..................................