Акціонерне Товариство “ Гайворонський спеціалізований кар'єр”

(код ЄДРПОУ 20657268)

місцезнаходження: 26300 Кіровоградська область, м. Гайворон, пров. Кар'єрський 2,

 

повідомляє, що проведення  річних загальних зборів акціонерів  відбудуться 09 квітня 2021 року об 11.00 годині за адресою: 26300 Кіровоградська область,  м. Гайворон, пров. Кар'єрський 2 ( в Залі засідань підприємства-кімната № 1).

Реєстрація акціонерів (їх представників)  загальних зборів Товариства буде здійснюватися Реєстраційною комісією 09 квітня 2021 року з 9.30 до 10.45 за місцем проведення зборів.

Реєстрація акціонерів ( їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України.  

Перелік акціонерів , які мають право на участь у Загальних зборах Товариства, призначених на                               09 квітня 2021 року, складається станом на 24 годину  05 квітня  2021 року.

Відповідно до ст.36 та 38 ЗУ «Про акціонерні товариства» від дати надіслання повідомлення про проведення  загальних зборів до дати проведення  загальних зборів акціонери можуть ознайомитися з  документами, необхідними для прийняття рішень з питань включених до проекту порядку денного, проектами рішень та надати свої пропозиції в робочі дні з 8.00 по 15.00 за адресою: Кіровоградська область,                                           м. Гайворон, пров. Кар'єрський 2 у кабінеті відділу збуту, або надати   на електронну пошту товариства gsk@gsk.co.ua., а в день проведення  зборів до закінчення здійснення реєстрації за адресою: Кіровоградська область, м. Гайворон, пров.Кар'єрський 2, відділ збуту. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами провідний інженер відділу збуту  Томашевська С.                       тел. 05254 5-00-84.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу наглядової ради товариства-не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції, що вносяться акціонерами, повинні відповідати вимогам  ст.38 ЗУ « Про акціонерні товариства».

Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів. У такому разі рішення наглядової ради про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог  статті статті 38 ЗУ « Про акціонерні товариства» (пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається у письмовій формі із зазначенням прізвища акціонера, який її вносить, кількості, типу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та проекту рішення).

Письмові  відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань включених до порядку денного зборів надаються товариством письмово та надсилаються акціонеру простим поштовим листом протягом 3 роб. днів з дати отримання письмового запитання , але не пізніше дати проведення зборів.

Для реєстрації і участі у загальних зборах акціонерів необхідно при собі мати:

- паспорт або інший офіційний документ, який посвідчує особу;

представникам акціонерів —  документи, що посвідчують їх особу (паспорт) та документи, які надають їм право брати участь та голосувати на загальних зборах, зокрема, але не обмежуючись цим: довіреність на право участі у загальних зборах акціонерів, оформлену згідно з чинним законодавством України, яка надає представнику право на участь та голосування на загальних зборах товариства.

Представником акціонера на загальних зборах акціонерного товариства може бути фізична особа.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представникаповідомивши про це виконавчий орган акціонерного товариства.

Довіреність видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому  Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку  та документ, що посвідчує особу.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке рішення потрібно проголосувати.  Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує питання щодо голосування на загальних зборах на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на зборах. Надання довіреності на право участі та голосування на зборах не виключає право участі на зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. У разі, якщо для участі в зборах з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.

Розміщена інформація на сайті підприємства http://www.gsk.co.ua з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного.

Загальна кількість акцій Товариства 6 000 000 штук простих іменних акцій. Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення зборів, кількість голосуючих простих іменних акцій 5 887 439 штук.

Проект Порядку денного:

(з проектами рішень)

1.                    Обрання голови та членів лічильної комісії. Прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення 

Обрати членів лічильної комісії річних загальних зборів Товариства у складі 3-ох осіб:

Голова комісії:

- Лукавецька Валентина Павлівна;

члени лічильної комісії:

 -  Одайська Тетяна Григорівна

-Пилипишина  Людмила Олексіївна

Термін дії повноважень лічильної комісії – з моменту обрання та до закінчення загальних зборів.  Повноваження членів Лічильної комісії припиняються після оформлення та підписання ними протоколу про підсумки голосування на загальних зборах. Підрахунок голосів по даному питанню здійснити тимчасовій лічильній комісії сформованій Наглядовою радою. 

 2. Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.

Проект рішення

Бюлетені для голосування на загальних зборах акціонерів 09.04.2021 р. повинні відповідати формі та  зразку, який затверджено рішенням Наглядової Ради. У разі недійсності бюлетеня на ньому головою Лічильної комісії робиться позначка з зазначенням підстав його недійсності. Позначка про недійсність бюлетеня засвідчується підписами всіх членів Лічильної комісії та печаткою.

3.   Обрання голови та секретаря  річних загальних зборів. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів, затвердження регламенту.

Проект рішення 

 Обрати Головою річних загальних зборів Товариства – члена наглядової ради Зубарєва Олега Олексійовича .

 Обрати Секретарем річних загальних зборів Товариства – члена наглядової ради Томашевську Світлану Всеволодівну.

Час виступів доповідачів з питань порядку денного-до 20 хвилин

Час виступів учасників у дебатах та обговореннях з питань порядку денного-до 3 хвилин

Час для відповідей на питання, довідки – до 3 хвилин

Для виступів на загальних зборах товариства слово може бути надане лише акціонерам або їх представникам, які зареєструвалися для участі у загальних зборах товариства, голові та секретарю загальних зборів товариства, представникам правління, наглядової ради та бухгалтерії товариства.

З усіх інших процедурних питань, які виникають під час проведення цих загальних зборів керуватися нормами статуту та чинного законодавства України.

4.                   Звіт директора товариства за 2020 рік. Прийняття рішення та затвердження заходів за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення 

Звіт  директора  АТ “ Гайворонський спецкар'єр”  Бельського Василя Валерійовича за 2020 рік розглянули. Прийняли рішення та затвердили  заходи за наслідками розгляду  звіту.

5.                   Звіт Наглядової ради за 2020 рік.  Прийняття рішення та затвердження заходів за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення 

Звіт Наглядової ради АТ “ Гайворонський спецкар'єр”  за 2020 рік розглянули. Прийняли рішення та затвердили  заходи за наслідками розгляду  звіту.

6.                   Затвердження рішення наглядової ради АТ “ Гайворонський спецкар'єр”   від 20 січня 2021 року « Про обрання аудитора для проведення аудиту (аудиторської перевірки).»

Проект рішення 

Затвердити рішення  Наглядової ради ПАТ “ Гайворонський спецкар'єр”  від 20 січня 2021 року Про обрання аудитором ТОВ «Аудиторська фірма «Аналітик-Центр» для проведення аудиторської перевірки повного пакету річної фінансової звітності за 2020 рік з метою висловлення аудитором думки про те, чи фінансова звітність відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан на 31.12.2020 рік, його фінансові результати та рух грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену дату, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності.

 

7.                   Затвердження річного звіту товариства. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Розгляд висновків зовнішнього  аудитора та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення 

Затвердити річний звіт Товариства за 2020 рік. Розглянули висновки зовнішнього аудитора- незалежних аудиторів ТОВ "Аудиторська фірма "Аналітик-Центр" , в якому висловлено думку із застереженням щодо фінансової звітності  АТ "Гайворонський спецкар’єр" на 31 грудня 2020 року, та затвердили заходи за наслідками його розгляду. 

8.                   Розподіл прибутку  товариства за 2020 рік

 Проект рішення 

 Чистий прибуток  за результатами діяльності АТ «Гайворонський спецкар’єр» у 2020 році згідно фінансової звітності затвердити в сумі 53710 тис.грн.

 50% від чистого прибутку це 26855000 грн, отриманого АТ «Гайворонський спецкар’єр» у 2020 році направити на виплату дивідендів.

9.                   Затвердження розміру річних дивідендів за 2020 рік

Проект рішення 

За результатами діяльності ПАТ «Гайворонський спецкар’єр» у 2020 році розмір чистого прибутку, що припадає на одну акцію, становить  8,95167  грн,

На виплату дивідендів планується -50% від чистого прибутку -4,48 грн,   з цієї суми утримати податки згідно чинного законодавства.

У відповідності зі  статтею 52 пункт 14  Закону України «Про акціонерні товариства» від 2008 р.  (№ 514-VI), доручити Наглядовій раді АТ «Гайворонський спецкар’єр» встановити дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за результатами роботи АТ «Гайворонський спецкар’єр» у 2020 році, а також порядок і строк їх виплати.

Доручити директору  АТ «Гайворонський спецкар’єр» Бельському Василю Валерійовичу забезпечити нарахування та виплату дивідендів безпосередньо акціонерам в порядку та строки, визначені Наглядовою радою АТ «Гайворонський спецкар’єр» та чинним законодавством.

10.  Прийняття рішення про   попереднє надання згоди  на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як  одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

Проект рішення 

Затвердити рішення про  попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у період з 09.04.2021 р.  до наступних загальних зборів акціонерів Товариства, але не пізніше 09.04.2022 р.,   якщо гранична  вартість майна або послуг, що є або  буде  предметом даних правочинів буде  більше 25 % вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2021 рік, а саме: правочинів, договорів поставки, купівлі-продажу, договорів оренди, надання послуг  на суму більшу  47 млн 686 тис.750  гривень  або  еквівалент цієї суми в євро чи доларах США, визначений за офіційним курсом Національного банку України на день підрахунку граничної сукупної вартості.  Під значним правочином слід також розуміти укладання додаткових угод (доповнень) на зазначену вище суму, до діючих договорів (угод/контрактів), що були укладені Товариством.  Кількість зазначених вище правочинів, які будуть вчинятися протягом зазначеного періоду, необмежена. Правочини, на вчинення яких надане попереднє схвалення, вчиняються відповідно до норм чинного законодавства та Статуту Товариства. Уповноважити директора АТ « Гайворонський спецкар’єр» на укладання кожного такого правочину від імені Товариства з правом підпису договорів/додаткових угод/контрактів та інших документів, необхідних для укладання цих правочинів з обов’язковим рішенням (візуванням) членів наглядової ради АТ « Гайворонський спецкар’єр». Товариство усвідомлює, що вчинення значного правочину є чинним незалежно від збільшення у майбутньому ринкової вартості майна Товариства, збільшення/зменшення вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, а також можливих коливань курсу гривні до іноземних валют.

 

 

Найменування показника

період

 

звітний

попередній

Усього активів

207379

158868

Основні засоби (за залишковою вартістю)

50504

34534

Запаси

29315

31054

Сумарна дебіторська заборгованість

62226

15790

Гроші та їх еквіваленти

62587

43553

Нерозділений прибуток (непокритий збиток)

189215

141583

Власний капітал

190747

143115

Зареєстрований статутний капітал

300

300

Поточні зобов`язання і забезпечення

16632

15753

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

63710

12156

Середньорічна кількість простих акцій (шт.)

6000000

6000000

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

8,95167

2,026

 

Наглядова Рада  АТ “ Гайворонський спецкар'єр”.